Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszt

Nincs elérhető kiemelt cikk!
Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...
Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...
2010.07.20 | 0 db hozzászólás
 
Hirlevél

Adja meg az adatait!

K.név:
E-mail:
Hirlevél téma: Infobike.hu általános hírlevél
Felíratkozás után egy élesítő linket tartalmazó emailt küld ki a rendszerünk.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
2010.08.03

Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.

Aprilia Shiver 750
2010.07.25

A ?bor­zon­ga­tó? 750-es 2007-ben debütált egy olyan piacon, ahol már évek óta je­len­lé­vő két erős el­len­fél vár­ja. A szög­le­tes vo­na­la­kat fel­vo­nul­ta­tó nó­vum fej­let­tebb meg­ol­dá­so­kat, na­gyobb mo­tor­erőt, iz­gal­ma­sabb for­ma­ter­vet kí­nál a középkategóriájájában nagy népszerűségnek örvendő szo­li­dabb tech­ni­kát fel­vo­nul­ta­tó SV 650-hoz képest. A szin­tén tal­ján már-már legendává vált Du­ca­ti Mon­ster a másik nagy ellenfél, aki ellen harcba száll az új Shiver.

Aprilia RXV 450
2010.07.23

A nagy­kö­zön­ség­nek elő­ször 2003 őszén mu­tat­ta be az Apri­lia, új el­kép­ze­lé­se­ken nyug­vó en­du­ró mo­tor­ját. Az el­telt szűk há­rom év alatt az ak­ko­ri pro­to­tí­pust szin­te tö­ké­le­tes­re csi­szol­ták. 2006 nya­rától már a hi­va­ta­los Apri­lia ke­res­ke­dők­nél is meg­vá­sá­rol­ha­tó a mo­dell. A merő­ben új váz­szer­ke­zet, a V2-es be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, a fu­ra for­má­jú len­gő­vil­la tel­je­sen más, mint amit eb­ben a ka­te­gó­riá­ban idá­ig meg­szok­hat­tunk.

Aprilia RSV 1000 R Pályateszt 2006
2010.07.15

Pár hó­nap­pal eze­lőtt, már fog­lal­koz­tunk a cím­ben sze­re­plő sport­mo­tor­ral, hogy ke­re­kebb le­gyen a tör­té­net, most más né­ző­pon­tok­ból raj­zol­juk le a brin­ga rész­le­te­it.

Aprilia RSV 1000 R 2006
2010.06.21

1998 nya­rán az Apri­lia szak­em­ber­ei meg­al­kot­tak egy tel­je­sen újfej­lesz­té­sű, egy­li­te­res sport­mo­tort, mely­nek az RSV Mil­le ne­vet ado­má­nyoz­ták. A Mil­le szó ma­gya­rul ez­ret je­lent, ő volt az Apri­lia új ez­re­se. A cég na­gyon büsz­ke volt szü­lött­jé­re, hi­szen mindmá­ig a leg­na­gyobb űr­tar­tal­mú gépük.

Aprilia Pegaso Strada
2010.06.21

A nagy-endurók tör­té­ne­te a Ya­ma­ha XT 500 1976- os be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött. A Pá­rizs-Da­kar Ra­lin lá­tott mo­to­rok meg­moz­gat­ták a vá­sár­lók fan­tá­zi­á­ját is, meg­nőtt a ke­res­let a túra-endurók iránt. Az olasz gyár­tók, akik egyéb­ként is hí­re­sek a mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac meg­hó­dí­tá­sá­ban, azon­nal re­a­gál­tak. El­ső ha­son­ló mo­tor­juk az Aprilia Tuareg-Wind 600 Parigi-Dakar volt, mely az alapja volt a Pegaso modellcsaládnak.

Aprilia Mojito Custom 125 2006
2010.05.16

Az Apri­lia egy­ko­ron Ha­ba­na név­re ke­resz­telt mo­dell­je, már pár éve, a hang­za­to­sabb Mo­ji­to né­ven fut. Kós­tol­juk meg cik­künk­ben együtt az Apri­lia fi­nom kok­tél­ját...

Aprilia leonardo 125 1995-2005
2010.05.16

Kis ha­zánk út­ja­it már jó ti­zen­öt éve kop­tat­ják a Tal­ján­föld­ről ?im­por­tált\" mo­tor­ke­rék­pár­ok. Az új mo­to­rok árai a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén tör­tént gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en, az egek­be szök­tek. Na­gyon sok mo­to­roz­ni vá­gyó dön­tött úgy, hogy hasz­nált gé­pet vá­sá­rol. Ja­pán­ból kon­té­ner­szám özön­löt­tek az or­szág­ba az ott el­do­bott kis­mo­tor­ok. Más szür­ke im­por­tő­rök itt Eu­ró­pá­ban néz­tek egyéb be­szer­zé­si for­rás után.
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.