Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (49)KTM 990 SMT 2009
2010.05.14
Ilyen eddig még nem volt, az SMT egy külön oldalt ír a motorkerékpározás történetének nagy lexikonjába! Az újdonság merészen ötvözi egy kecses és erős Supermoto tulajdonságait egy túramotor megfontoltságával és kényelmével.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 11742 szor

Yamaha X-Max 250 2009
2010.03.30
A Yamaha háza táján nemcsak a sportmotorok, túragépek kaptak mostanában nagy szerepet. Az olaszországban őshonos robogó kategória is évről-évre bővül, nem csoda, hiszen nincs tökéletesebb választás a közlekedésre, mint egy robogó.
Felvéve: 2010.03.30 -kor, Olvasva: 19004 szor

A komfortos városlakó: Yamaha X-city 250 teszt
2010.04.27
Ha városi robogóról esik szó sokunkban valamelyik olasz márka egyik darabja jut eszünkbe, pedig már pár éve nemcsak Európában, hanem a japán gyártók palettáján is feltünt ez a jellegzetes nagykerekű, minden igényt kielégítő modell.
Felvéve: 2010.04.27 -kor, Olvasva: 23903 szor

Eicma 2009
2010.05.05
A 67. nem­zet­kö­zi mo­tor­ki­ál­lí­tás ki­csit má­sabb mint a töb­bi. Több gyár is tá­vol ma­radt a neves ese­mény­r?l. En­nek el­le­né­re majd­nem fél­mil­lió lá­to­ga­tó volt kí­ván­csi az ese­mény­re. Az új mo­del­lek mel­lett ren­ge­teg kon­cep­ció-mo­tor, zé­ró emisszi­ós elek­tro­mo­tor és ren­ge­teg érdekes­ség vár­ta a kí­ván­csis­ko­dó­kat. Néz­zük mi­lyen új­don­sá­gok­kal ke­cseg­tet­tek a gyár­tók a 2010-es esz­ten­d?­re!
Felvéve: 2010.05.05 -kor, Olvasva: 10510 szor

Teszteltük: Yamaha MT-01 teszt
2010.05.09
So­kak­ban fel­me­rül a kér­dés: mi­ért kell az át­la­gau­tók mo­tor­blokk­já­nál na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tot zsú­fol­ni egy két­ke­re­kű jár­mű­be. Rész­ben iga­zuk van, min­dad­dig, amíg sze­mé­lyes kap­cso­lat nem szö­vő­dik egy ilyen presz­tizs­mo­tor­ként funk­cio­ná­ló nyo­ma­ték­cso­dá­val, mert ha egy­szer rá­ülsz az MT-01-re, ak­kor vagy nyom­ban le­szállsz ró­la, vagy so­ha nem akarsz mást a ga­rá­zsod­ba.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 17234 szor

Iwatai luxuscirkáló: Yamaha Majesty 400 2009 teszt
2010.05.15
Legelső találkozásunk 2004-re tehető, ekkor futottam össze az akkortájt újdonságnak számító 400-as Majestyvel. A bő öt évvel ezelőtti élmény meghatározó volt, ízléses vonalak, hatalmas rakodótér és tökéletes menettulajdonság jellemezte a korábbi modellt. Most ismét egymásra találtunk, eljött az idő, hogy a régmúlt emlékei a feledésből újra visszaköszönjenek és meglássam veletek együtt, hogy miben újult meg az iwataiak luxuscirkálója. Lássuk...
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 28077 szor

Bimota DB7
2010.05.16
2008-ban 200, 2009-ben pe­dig 500 da­rab. Mind-össze ennyi ké­szül az And­rea Ac­qu­a­vi­va és En­ri­co Borghe­san ál­tal ter­ve­zett ízig-vé­rig olasz két­ke­re­kű­ből. A li­mi­tált da­rab­szám is ér­zé­kel­te­ti, hogy egy nem min­den­na­pi mo­tor­ke­rék­pár­ral ál­lunk szem­ben.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 5813 szor

Honda CB 1000 R
2010.05.17
2008-as meg­je­le­né­se­kor a CB 1000R új, üde szín­folt­tal gaz­da­gí­tot­ta a na­ked mo­to­rok ad­dig sem szür­ke pa­let­tá­ját. A mez­te­len mo­to­rok pia­cán az új jö­ve­vény­nek olyan el­len­fe­lek­kel kell meg­küz­de­nie, mint a Tri­umph Spe­ed Tri­ple, a KTM Su­per­du­ke R, MV Agus­ta Bru­ta­le, vagy a Ya­ma­ha FZ1-es, hogy a ja­pá­nok se ma­rad­ja­nak ki a fel­so­ro­lás­ból.
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 17455 szor

Honda CBF 125 2009
2010.05.17
A CBF sor­ozat leg­ki­sebb hen­ge­rűr­tar­tal­mú pél­dá­nyá­nak blokk­já­ból ma­xi­má­li­san 11 ló­erő csa­lo­gat­ha­tó elő. A mai tel­je­sít­mény má­ni­ás­sá tett, és nagy szá­mo­kra vá­gyó mo­to­ros sze­rint ez vaj­mi ke­vés, hi­szen a leg­több nagy­tes­tű ro­bo­gó is erő­sebb a kis Hon­dá­nál. De nem ta­ka­ré­ko­sabb és nem könnyebb, mint a CBF!
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 10006 szor

BMW C1-E koncepció 2009
2010.05.20
Már korábban fog­lal­koz­tunk a BMW C-1 modellel. Most azonban újra előtérbe került, mivel a korábbi C1 jel­lem­ző­it felhasználva koncepció motort alkottak a BMW mérnökei. Vajon mit jelent a modelljelzés utáni E jelzés? Csak nem a mostanában divatos elektromos hajtásra utal?
Felvéve: 2010.05.20 -kor, Olvasva: 6917 szor

Yamaha WR 125R és WR 125X 2009
2010.05.25
A 2008-ban meg­je­lent WR 250-es test­vé­rek nagy si­ke­ré­nek kö­szön­he­tő­en, 2009-ben két új 125-ös né­gyü­te­mű WR is csat­la­ko­zott a Ya­ma­ha két­ke­re­kű flot­tá­já­hoz. Az egyik új iwatai harcos supermotós , míg a másik az endurós vonalat erősíti.
Felvéve: 2010.05.25 -kor, Olvasva: 18511 szor

Honda CBR 600 RR és 1000 RR C-ABS teszt
2010.05.26
Mi­kor a teszt utá­ni na­pon a cikk írá­sát el­kezdtem, még min­dig az előző napi él­mé­nyek ha­tá­sa alatt áll­tam. El­ső ta­lál­ko­zóm a Hon­da új C-ABS rend­sze­ré­vel fel­sze­relt CBR-ek­kel a tö­kö­li re­pü­lő­té­ren ki­ala­kí­tott köz­le­ke­dés­biz­ton­sá­gi teszt­pá­lyán tör­tént.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 7626 szor

Honda CR F 230
2010.06.01
A ja­pán gyár­tó ezen mo­tor­tí­pu­sá­val még nem ta­lál­koz­tam mo­to­ros pá­lya­fu­tá­som al­kal­má­val, de mi­kor elő­ször meg­pil­lan­tot­tam, már ér­tet­tem mi­ért. A kis CR-F el­ső rá­né­zés­re nem tű­nik vér­be­li ver­seny­gép­nek, sőt mi­nél több időt töl­töt­tem a szem­re­vé­te­le­zés­sel, an­nál in­kább csak nőtt benn­em ez az ér­zés, de ez va­ló­szí­nű a pro­fi pá­lya­fu­tá­som­nak kö­szön­he­tő.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 7112 szor

Honda CR-F 450 2009
2010.06.01
A királykategóriában (450) a 2009-es évre vitathatlanul a Honda megújulása szolgálata a legnagyobb meglepetést, és a legfőbb változtatást is, ami szerintem már nagyon ráfért erre a modellre.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 4591 szor

Honda CRF 250 R 2009
2010.06.01
A hét­vé­gén meg­kez­dő­dött a 2009-es off-ro­ad sze­zon, így aki még nem vá­lasz­tott mo­tort ma­gá­nak az év­re, az má­ris le­ma­radt az év­nyi­tó ese­mé­nyek­ről. Et­től füg­get­le­nül la­punk az év min­den hó­nap­já­ban se­gí­ti a di­lem­má­zó, vá­lasz­tás előtt ál­ló ri­de­re­ket a he­lyes dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban. Most Hon­dá­ék­tól meg­kap­tuk az új CRF ne­gyed­li­te­res vál­to­za­tát egy kis teszt­re.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 6386 szor

Honda GL 1800 Gold Wing
2010.06.02
A Gold Wing 1975-ös bemutatása óta nem tántoríthatja meg semmilyen ellenfél, hogy elvegye az útak királya címet tőle. Nem csoda, hisz róla csak szuperlativuszokba lehet beszélni: 2,6 méter, 405 Kg, 6 hengeres boxer motor a legfőbb ismérvei
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 5064 szor

Honda VTR 250
2010.06.02
Csendesen, mindenféle hírverés és bevezető reklámhadjárat nélkül érkezett a Honda új negyedliteres modellje: a VTR 250. Először csak néhány Honda-hírlevélben, majd a nyár közepén személyesen is találkozhattam az újdonsággal. A Japánban már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő, 250-es V motorral szerelt kétkerekűvel a Honda most az európai piacot is megcélozta. A jövevényt a felkelő nap országában tervezték és gyártották a hazai felhasználók számára. Tehát nem a Honda valamelyik európai tervezőstúdiójának rajzasztalán és gyártósorán látta meg a napvilágot.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 8846 szor

Moto Guzzi Griso 2009
2010.06.02
A pa­ti­nás és nagy tra­dí­ciók­kal ren­del­ke­ző Mo­to Guz­zi ta­lán leg­job­ban for­ma­bon­tó da­rab­ja a Gri­so. Ami­kor az el­ső ta­nul­mány­ter­vek nap­vi­lá­got lát­tak, so­kan nem is hit­ték iga­zán, hogy gyár­tás­ba ke­rül. Sza­kít­va a "csepptan­kos" ha­gyo­má­nyok­kal, egy szög­le­tes, már-már ma­ga­mu­to­ga­tó szög­le­tes for­ma­vi­lá­gú na­ked mo­tort al­kot­tak.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 7344 szor

Suzuki M1800R Intruder
2010.06.02
Mint­ha egy kis hu­zat ke­ver­te vol­na össze a ter­ve­ket Su­zu­ki­ék­nál a ter­ve­ző asz­ta­lon. Fél­re­tol­va a cir­ká­lók épí­té­sé­nél meg­szo­kott sa­blo­no­kat, de­sign és tel­je­sít­mény te­kin­te­té­ben is, már-már a sport­mo­to­ro­kat is meg­szé­gye­ní­tő tu­laj­don­sá­gok­kal ru­ház­ta föl az M1800R tí­pu­sú In­tru­de­rét. Im­po­záns meg­je­le­né­se sem­mi­lyen rosszin­du­la­tú fel­tű­nést nem kel­te­ne egy ét­te­rem előtt, az es­kü­vői va­cso­rá­ra ér­kez­ve.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 9156 szor

Talmácsi és a Yamaha X-Max 2010
2010.06.11
Korábbi tesztünk egyik ékessége újra feltűnt a városi rengetegben. A motoros sajtó számára 06.11-én hullott le a lepel, nemcsak X-Max robogóról, hanem annak vezetőjéről is. A sajtóbemutatóra mindenki nagy meglepetésére Talmácsi Gábor gurult be az új negyedliteres robogó nyergében.
Felvéve: 2010.06.11 -kor, Olvasva: 16278 szor

Yamaha XJ 6 Diversion 2009
2010.06.13
Az 1980-as, 90-es évek­ben fény­kor­ukat élő XJ mo­del­lek mint meg­bíz­ha­tó­sá­gu­król és hosszú élet­tar­ta­mu­król hí­res tú­ra­mo­to­rok ír­ták be ma­gu­kat a mo­to­ros vi­lág em­lé­ke­zet­tá­rá­ba. Az erős, stra­pa­bí­ró fe­lé­pí­tés, és a vi­szony­lag egy­sze­rű tech­ni­kai meg­ol­dá­sok tet­ték szin­te el­pusz­tít­ha­tat­lan­ná a kö­zel­múlt lég­hű­té­ses négy­hen­ge­re­se­it.
Felvéve: 2010.06.13 -kor, Olvasva: 13186 szor

Moto Guzzi Griso 1200 8v Special Edition 2009
2010.06.14
A Guz­zi­tól meg­le­pő­en ér­de­kes meg­ol­dá­so­kat és for­ma­vi­lá­got fel­vo­nul­ta­tó Gri­so el­ső raj­zai mint­egy hét éve je­len­tek meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon. Az ak­kor még csak ta­nul­mány­mo­tor­ként lé­te­ző két­hen­ge­rest büsz­kén. Tech­no Cus­tom bi­ke név­vel il­let­ték meg­ál­mo­dói.
Felvéve: 2010.06.14 -kor, Olvasva: 6964 szor

Suzuki GSF 650 /SA Bandita új ruhában
2010.06.16
A ki­seb­bik Ban­di­ta pár év­vel eze­lőt­ti mo­dell­fris­sí­té­se után a Su­zu­ki nem ült so­ká­ig a ba­bér­ja­in. Ha nem is alap­jai­ban, de to­vább­fej­lesz­tet­te a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás tú­ras­port gépet. A vál­toz­ta­tá­sok ha­tá­sá­ra a GSF 650 S egy ed­di­gi­nél is so­kol­da­lúb­ban hasz­nál­ha­tó spor­to­sabb mo­tor­ke­rék­pár­rá vál­to­zott.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 18880 szor

Yamaha VMAX 2009 teszt
2010.06.16
Korábban már foglalkoztunk a Yamaha V4-es motor hatalmasságával. Először személyesen a 2008-as kölni motorállításon sikerült találkoznom a már világszerte várt újdonsággal. Három fő számadat amit érdemes tudni róla: 220 km/h, 201 LE és 167 Nm.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 11568 szor

Yamaha FZ8
2010.07.01
A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 19813 szor

Yamaha FZ-1S 2009
2010.07.22
A kez­de­tek­ben spor­tos am­bí­ció­val ren­del­ke­ző, vi­szont a szu­per sport­gé­pek tu­laj­do­no­sai­nál vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú fel­hasz­ná­ló­kat cél­zott meg az el­ső 1998-ban meg­je­lent 600-as Fa­zer, amely mel­lé 2000-ben az ez­res nagy­te­só is hoz­zá­csa­pó­dott. A si­ker bo­rí­té­kol­ha­tó volt, má­ra azon­ban in­kább azo­kat cé­loz­zák meg, akik né­mi kom­pro­misszu­mot köt­nek a szu­per sport­mo­to­rok ki­éle­zett spor­tos­sá­ga és az ut­cai köz­le­ke­dés­nél nél­kü­löz­he­tet­len kom­for­tos me­net­tu­laj­don­ság és ülé­s-po­zí­ció kö­zött.
Felvéve: 2010.07.22 -kor, Olvasva: 10809 szor

Kalandorok bora
2010.07.28
Különleges borkollekciót mutatott be Mike Kuimelis, a kaliforniai Mantra Wines borgazdaság tulajdonosa. A csúcsminőségű borok limitált kiadásban készülnek, és egyedi, sorszámozott, BMW GS-t ábrázoló címkével látják el őket.
Felvéve: 2010.07.28 -kor, Olvasva: 4762 szor

Megkezdte szereplését az ADRENALIN H-MOTO TEAM Assenben a SUPERBIKE világbajnokságon
2011.04.17
A tegnapi nap megkezdte az idei versenysorozatban való részvételét a SUPERBIKE Világbajnokságon az ADRENALIN H-MOTO TEAM és versenyzője Győrfi Alen a SUPERSTOCK 1000 kategóriában.
Felvéve: 2011.04.17 -kor, Olvasva: 5574 szor

Háromhengeres csodafegyver a láthatáron: Triumph Daytona 675 R
2011.05.06
Már nálunk is kapható a Triumph hatszázas csodafegyvere a Triumph Daytona 675 R változat, mely még könnyebb, még tökéletesebb és jobb választás, ha nemcsak a pálya széléről szeretnéd szemlélni az eseményeket.
Felvéve: 2011.05.06 -kor, Olvasva: 7144 szor

KTM 250 SX-F 2009
2011.05.10
Nem­ré­gi­ben volt al­kal­ma­tok a ké­tü­te­mű kis­te­só (SX150), ám ka­te­gó­ria­társ teszt­jé­ről szó­ló be­szá­mo­ló­ban el­mé­lyül­ni, így cél­sze­rű­en a né­gyü­te­mű rö­fö­gő bra­tyó­ról írok, né­mi­leg össze­ha­son­lít­va a két pa­ri­pát.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 14603 szor

KTM 150 SX 2009
2011.05.10
Az idei sze­zon már le­főtt mint a fe­ke­te ká­vé. A ver­seny­zők pi­hen­nek, a gyá­rak ke­mé­nyen dol­goz­nak, még­hoz­zá azon, hogy a kö­vet­ke­ző sze­zon­ra még több vá­sár­lót csá­bít­sa­nak ma­guk­hoz. En­nek a leg­meg­fe­le­lőbb esz­kö­ze egy teszt­nap, ahol mind a saj­tó, mind a ci­vi­lek részt ve­het­nek és élvez­he­tik a kö­vet­ke­ző évad új­don­sá­gait, nü­an­sza­it. A KTM le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott, így no­vem­ber el­ső nap­ján a nyír­pa­zo­nyi mo­toc­rosspá­lyán meg-íz­lel­tük a 2009-es oszt­rák pa­ri­pá­kat.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 10908 szor

Az átalakításokat követően erős Hondával vághat neki a misanói futamnak az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.09
A hétvégén folytatódik a misanói pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Monzában éppenhogy lemaradt a pontszerzésről, ám most menedzserével együtt úgy érzik, vasárnap akár az első 15-ben is végezhet Alen.
Felvéve: 2011.06.09 -kor, Olvasva: 5073 szor

Különleges járművet állítanak ki a BMW Motorrad Days-en
2011.06.30
A Mono Tracer benzines verzióját 2009-ben fejlesztette a BMW Motorrad és a svájci székhelyű Peraves AG. A motorkerékpárok és az autók előnyeit egyesítő fedett sportgép két személyt tud szállítani és teljes egészében kézzel építik. A Mono Tracer és az elektromos változat, a Mono Tracer-E a július 1-3. között zajló BMW Motorrad Days-en is megtekinthető lesz a Németország déli részén fekvő Garmisch-Partenkirchen-ben.
Felvéve: 2011.06.30 -kor, Olvasva: 5498 szor

Győrfi Alen: ?Pontszerzéssel tenném emlékezetessé az évfordulót?
2011.09.22
A hétvégén folytatódik a legendás imolai pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője évfordulót ül, hisz éppen egy éve, Imolában tudta meg, hogy 2011-ben a világbajnoki mezőny tagjaként végigversenyezheti az egész szezont. Leghőbb vágya, hogy végre ebben az évben először pontszerzéssel tegye még ünnepibbé a hétvégét.
Felvéve: 2011.09.22 -kor, Olvasva: 5449 szor

Robogó újdonságok 2012-re: Megújult a Yamaha szuper robogója!
2012.01.07
A 69. milánói motorkiállításon a maxi robogó rajongók a Yamaha standja előtt töltötték idejük nagy részét. Nem másért mint a 2012-re szánt új TMAX volt a robogós rész fő újdonsága.
Felvéve: 2012.01.07 -kor, Olvasva: 9866 szor

Egy BMW Motorrad rajongó páros hamar Anglia egyik legismertebb egyedi motorkerékpár építőjévé vált
2012.01.20
A londoni székhelyű Untitled Motorcycles motorépítő csapat tagjai, Adam Kay és Rex Martin, egy sor öreg és kopott BMW motorkerékpárt alakítottak át gyönyörű, egyedi gépekké, amivel hamar nagy népszerűségre tettek szert.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 4179 szor

A motorosok és a terepet kedvelők felé nyitó Hungaroring és Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum egymással szorosan együttműködve akar eredményes gazdasági évet zárni 2012-ben
2012.03.27
Közös történetük egyik legfontosabb esztendeje lesz 2012 a Hungaroring Sport Zrt. és a Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum számára. Amíg a Hungaroring továbbra is a magyar autósport legékesebb ékszere marad megannyi közönségvonzó programjával, versenyével együtt, addig a Tanpálya, illetve az általa üzemeltetett egyéb szolgáltatások, a rövidesen megnyíló Off Road Center és a Motoros Akadémia egyre szélesebb körben biztosít programot a kilátogatóknak, illetve továbbra is a balesetmentes közlekedésért kampány élharcosaként tesz meg mindent valamennyi korosztály biztonságáért az utakon. És ehhez az elhivatottságukhoz megnyerték hazánk legnépszerűbb sportolójának választott Michelisz Norbertet, valamint a legeredményesebb magyar női motorversenyzőt, Kovács Nikit, akik örömmel vállalták, hogy a Tanpálya arcaiként a biztonságos közlekedésért folyó kampány élharcosai lesznek
Felvéve: 2012.03.27 -kor, Olvasva: 3492 szor

Már kezünkben az eszköz: Pedelec! A robogók alternatívája
2012.04.10
A kisrobogók és buszok alternatívái is lehetnek hamarosan az elektromos rásegítésű városi kerékpárok. Egy KSH kutatás szerint* ugyanis a Pedelec (elektromos rásegítésű pedál) felveszi a versenyt az említett közlekedési eszközökkel idő és költség tekintetében is. A kutatás rámutat, hogy 2009-ben az utazások több mint felénél akár Pedelecet is használhattak volna a közlekedők. Az olyan elektromos kerékpárok, mint a Leier Eco-Line termékek mellett szól az az érv is, hogy jóval környezetkímélőbbek a hagyományos hajtású motorkerékpároknál és amellett, hogy gyors, kényelmes és egészséges módjai a közlekedésnek, még a pénztárcánkat is kímélik.
Felvéve: 2012.04.10 -kor, Olvasva: 8067 szor

Idénynyitó Dubaiban
2012.04.18
2012. április 12. ? A spanyol Dany Torres Dubaiban megkezdi a címvédésért folytatott harcot. A tavalyi versenyen diadalmaskodni tudott, majd az idény végén első bajnoki címét is megszerezte és reméli, hogy egy esetleges győzelmet a Perzsa-öbölben ezúttal is hasonló végkifejlet követ majd. A norvég Andre Villa és az ausztrál Josh Sheehan is hasonló elképzeléssel vág neki a rajtnak. Mindketten szeretnének az élen zárni a tengerparti versenyen, megadva ezzel az alaphangot az idény fennmaradó részére.
Felvéve: 2012.04.18 -kor, Olvasva: 4346 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője a SlovakiaRingen kezdi meg idei nagy menetelését az Alpok-Adria Bajnokságban
2012.04.19
A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője, Győrfi Alen után a csapat másik két tehetsége, Gyutai Adrián és Kis Viktória is megkezdi a 2012-es szezonját az Alpok-Adria Bajnokságban. Előbbi nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a 125GP kategória megnyerését, míg utóbbi a Superbike-ban a férfiak között szeretne állandó pontszerzőként zárni minden futamon. Az utolsó, éppen a SlovakiaRingen végrehajtott teszten mindketten jó formát mutattak, így bíznak abban mindketten, hogy kellemes meglepetést okozhatnak a vasárnapi versenyen.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 5432 szor

RED BULL X-FIGHTERS Madrid A bajnok visszatér a Bajnokok földjére
2012.07.20
2012. július 18. – A Red Bull X-Fighters, amely mostanra a legnagyobb európai FMX eseménnyé nőtte ki magát, július 20-án a madridi Las Ventas bikaviadal-arénában ünnepli az FMX 11. évfordulóját. A címvédő bajnok, Dany Torres reményei szerint a trófeáért vívott küzdelemben előnyére fordítja majd a 2012-es Európa-bajnokság megnyerése óta Spanyolországban dúló energiákat és az óriási, 25 000 fős hazai tömeg ösztönző erejét. Az amerikai Todd Potter szándékai szerint megőrzi vezető helyét Levi Sherwooddal szemben.
Felvéve: 2012.07.20 -kor, Olvasva: 4881 szor

BMW C Evolution. Robogózás a környezettudatosság jegyében.
2012.07.30
Egyre több gyártó mutatja be elektromos alapokra helyezett koncepció robogóját. Nem csoda, hiszen az olajkészlet csökkenése, a sűrűn lakott városokban ellehetetlenült autós közlekedés és az egyre jobban szigorodó CO2 kibocsátási korlát egyre inkább környezettudatosabb és gazdaságosabb közlekedési forma választására sarkalja az embereket.
Felvéve: 2012.07.30 -kor, Olvasva: 8100 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosai ünneplésre készülnek a Slovakiaringen – Kis Viktória és Nagy Győző is pontszerzéssel szeretné köszönteni a 2007 óta az első nemzetközi bajnoki címért harcoló csapattársukat
2012.09.02
Eddigi történetének legnagyobb sikerére készül a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team. Amíg a csapat élversenyzője, Győrfi Alen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában szeptember 9-én, a németországi Nürburgringen folytathatja idei jó szereplését – 22 pontjával a 14. helyen áll összetettben –, addig a szeptember 2-i, Slovakiaringen rendezendő Alpok-Adria Bajnokság újabb futamán a 125 GP-ben induló Gyutai Adrián megszerezheti kategóriája összetett bajnoki címét. Nem akármilyen bravúr lenne ez, ugyanis Közép és Kelet-Európa legrangosabb sorozatát 1999-ben Talmácsi Gábor, míg 2006-ban Győrfi Alen tudta csak megnyerni. Előbbi 2007-ben világbajnoki, utóbbi szintén abban az esztendőben Európa-bajnoki címet szerzett, melyek a magyar gyorsasági motorsport utolsó nemzetközi összetett sikerei voltak. Amíg Adrián élete nagy álmát szeretné megvalósítani, addig Nagy Győző (Superstock 600) és Kis Viktória (Superbike) pontszerzőként szeretné teljessé tenni a csapat hétvégéjét.
Felvéve: 2012.09.02 -kor, Olvasva: 8753 szor

Yamaha TMAX 2012 teszt
2012.10.11
A TMAX-ot ismerő motorosoknak nem kell bemutatni a Yamaha legnagyobb robogóját. Mindenki tudja, hogy a TMAX nem más, mint a maxi scooterek alfája és ómegája. Az a kétkerekű, amiről álmodtál. Gyere ébredj fel és nézzük meg, milyen a TMAX a valóságban.
Felvéve: 2012.10.11 -kor, Olvasva: 14238 szor

Lehet-e praktikus robogó 250 cm3 felett?
2013.04.26
A Yamaha exkluzív sportos robogói mellé egy nagyobb, erőssebb 400 cm3-is blokkal szerelt változat érkezik. Vajon tényleg van igény egy sportos 400-asra vagy csak a Majesty család lecserélésének záróakkordját láthatjuk?
Felvéve: 2013.04.26 -kor, Olvasva: 7836 szor

Juhász Dávid a BSB-ben!
2014.06.10
Úgy tűnik, hogy az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapja azt a lehetőséget, amire vágyott. Az idei szezonban az Alpok-Adria és az IMRC Sorozatokban versenyző motoros ugyanis meghívást kapott a világ egyik legerősebb bajnokságába, a Brit Superbike Bajnokságba. A Moto One Honda Racing versenyzője a BSB június 13-15-én rendezett futamán áll rajthoz a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 3025 szor

Ifjabb Tóth Imre mellett Sepangban is Sebestyén Péter kap lehetőséget a BMW Racing Team Toth-tól a hétvégén a Superbike-vb csúcskategóriájában
2014.06.10
Immár a hatodik versenyhétvégéjére készül a BMW Racing Team Toth a Superbike világbajnokság csúcskategóriájában. A magyar csapat mindkét pilótája – ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter – nagyon elszánt, és szeretné a Sepangban bebizonyítani, igenis van helyük a legjobbak között. A Maláj Nagydíjon abban reménykednek, hogy technikailag végre hibátlan hétvégén lesznek túl, és a helyezésük és esetleges pontszerzésük kizárólag rajtuk múljon.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 3043 szor

Folyamatosan gyorsul a BMW Racing Team Toth mindkét pilótája, ami bíztató a hétvégi, Sepangban rendezendő Superbike vb-futamon
2014.06.10
Immár a hatodik versenyhétvégéjén vesz részt a BMW Racing Team Toth a Superbike világbajnokság csúcskategóriájában. A magyar csapat mindkét pilótája – ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter – kitett magáért a pénteki két edzésen: folyamatosan gyorsultak, és amíg Peti eddig simán megfutotta a vasárnapi induláshoz szükséges limitidőt, addig Imi esetében jó esély mutatkozik arra, hogy először bekerüljön a Superpole mezőnyébe.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 2768 szor

Elvis Presley emlékest Komáromban, az Amerikai Autó Fesztiválon
2015.05.01
A 14. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál idén a V8-as négykerekűek mellett a rock and roll koronázatlan királya, Elvis Presley emléke előtt kíván tisztelegni. A Király születésének 80. évfordulója alkalmából felidézzük a rockabilly legendás alakját és örökségén keresztül osztozunk az Elvis-életérzésben augusztusban a Monostori erőd falai között.
Felvéve: 2015.05.01 -kor, Olvasva: 3077 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.