tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (295)BMW 650F GS
2010.05.14
Elmondhatom magamról, hogy egy szerencsés flótás vagyok, mert ismét egy kényelemes BMW nyergébe pattanva róhattam a kilométereket. Felkelt egy borongósnak induló nap, de nem szegte kedvem, mert sejtettem, hogy újabb élményekkel leszek gazdagabb az elkövetkező pár órában.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 6945 szor

KTM 990 SMT 2009
2010.05.14
Ilyen eddig még nem volt, az SMT egy külön oldalt ír a motorkerékpározás történetének nagy lexikonjába! Az újdonság merészen ötvözi egy kecses és erős Supermoto tulajdonságait egy túramotor megfontoltságával és kényelmével.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 9886 szor

Hyosung GTR 650R 2007
2010.05.14
Pár évvel ezelőtt még, a Hyosung név hallatán nem sokan ütötték fel a fejüket Magyarországon, de mostanra már egyre többen ismerik a dél-koreai gyár motorjait. A GT kategória három tagjából a legnagyobb modell esett át némi ráncfelvarásson. Lássuk mi is történt...
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 8865 szor

Kymco Super 8 50 2T
2010.05.14
A tajvani cég kínálatában évekkel ezelőtt már találkozhattunk a Super 8-as modellel. Akkoriban a robogó szoknyája alá egy takarékos, de nem túl erős négyütemű erőforrást szereltek. A kis szelepes blokk által biztosított szerény menetteljesítmények nem nagyon illettek egy ilyen szép és viszonylag sportos megjelenésű modellhez.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 16619 szor

Yamaha X-Max 250 2009
2010.03.30
A Yamaha háza táján nemcsak a sportmotorok, túragépek kaptak mostanában nagy szerepet. Az olaszországban őshonos robogó kategória is évről-évre bővül, nem csoda, hiszen nincs tökéletesebb választás a közlekedésre, mint egy robogó.
Felvéve: 2010.03.30 -kor, Olvasva: 16959 szor

A komfortos városlakó: Yamaha X-city 250 teszt
2010.04.27
Ha városi robogóról esik szó sokunkban valamelyik olasz márka egyik darabja jut eszünkbe, pedig már pár éve nemcsak Európában, hanem a japán gyártók palettáján is feltünt ez a jellegzetes nagykerekű, minden igényt kielégítő modell.
Felvéve: 2010.04.27 -kor, Olvasva: 20677 szor

Itáliai Elegancia
2010.05.09
Jel­leg­ze­tes for­ma­ter­ve­zé­s? Ves­pák im­má­ron több mint 60 éve je­len­tek meg az uta­kon. Az el­s?­ként csak Ola­szor­szág­ban si­ke­res már­ka má­ra nem­csak egy is­mert ro­bo­gó-csa­lád­dá n?t­te ki ma­gát, ha­nem ele­gan­ci­át és olasz éle­tér­zést ki­fe­je­z? szim­bó­lum­má vált az egész vi­lá­gon.A 60 év alatt több mint 17 mil­lió pél­dányt ér­té­ke­sí­t? gyár hat­va­na­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból dob­ta piac­ra az LX mo­dell­jel­zés­sel el­lá­tott pél­dá­nyát. Ez a mo­dell az 1996-ban meg­je­lent, el­s? 4 üte­m? blok­kal sze­relt, 460.000-es da­rab­szám­ban ér­té­ke­sí­tett, ET4 típusjelzésű példányt hi­va­tott le­vál­ta­ni. Ez a tény ko­moly ki­hí­vást je­len­tett az új tí­pus pia­ci fo­gad­ta­tá­sa szem­pont­já­ból.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 6689 szor

A hetedik X
2010.05.09
Az olasz gyár termékkínálatában egyre több X jelenik meg az évek múlásával. Volt X9, X8, X-Evo, majd 2007 novemberében a motorkiállításon Milánóban lehúllott a lepel a valamiért eddig elhanyagolt hetedik X-ről. Lássuk mit újat tud nekünk mutatni az X7.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 8600 szor

Gilera GP 800
2010.05.09
Szinte hihetetlen, milyen brainstorming megy végbe a pontederai gyárban. Tavaly jött a három kerek? MP3, majd a sportosabb és morcosabb külsej? szintén háromkerek? Gilera Fuoco. Idén pedig tovább fokozta az olasz stáb a dolgot és megszületett a GP 800, mely név már önmagáért beszél. 800 köbcentis robogó? Van ilyen? Az olaszok válasza rá, hogy igen valóban. Még ennél is több. A szerény név, hiszen az idomok mögött 840 cm3-es V elrendezés? kéthengeres blokk ketyeg, amit nem GP motorba, hanem egy robogóba zsúfoltak bele.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 8004 szor

Teszteltük: Yamaha MT-01 teszt
2010.05.09
So­kak­ban fel­me­rül a kér­dés: mi­ért kell az át­la­gau­tók mo­tor­blokk­já­nál na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tot zsú­fol­ni egy két­ke­re­kű jár­mű­be. Rész­ben iga­zuk van, min­dad­dig, amíg sze­mé­lyes kap­cso­lat nem szö­vő­dik egy ilyen presz­tizs­mo­tor­ként funk­cio­ná­ló nyo­ma­ték­cso­dá­val, mert ha egy­szer rá­ülsz az MT-01-re, ak­kor vagy nyom­ban le­szállsz ró­la, vagy so­ha nem akarsz mást a ga­rá­zsod­ba.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 15264 szor

Iwatai luxuscirkáló: Yamaha Majesty 400 2009 teszt
2010.05.15
Legelső találkozásunk 2004-re tehető, ekkor futottam össze az akkortájt újdonságnak számító 400-as Majestyvel. A bő öt évvel ezelőtti élmény meghatározó volt, ízléses vonalak, hatalmas rakodótér és tökéletes menettulajdonság jellemezte a korábbi modellt. Most ismét egymásra találtunk, eljött az idő, hogy a régmúlt emlékei a feledésből újra visszaköszönjenek és meglássam veletek együtt, hogy miben újult meg az iwataiak luxuscirkálója. Lássuk...
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 24165 szor

Malaguti Madison M3
2010.05.15
A Malaguti követve a nemzetközi trendeket, sorra hozza ki az új modelleket és szűnteti meg a régen futókat. Ami viszont öröknek tűnik, az a Madison. Pontosabban annak is a 3. generációs változata az M3.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 7082 szor

BMW G 650 Xcountry
2010.05.15
Az ötvenes és a hatvanas években azokat a motorokat hívták scrambler-nek (az angol szó jelentése: mászni), amelyeket kisebb átalakítással terepen is lehetett használni. A G 650 Xcountry is ilyen sokoldalú jármű, hiszen két eltérő koncepció előnyeit ötvözi: az utcai motorok kiváló közúti használhatóságát az endurókra jellemző terepalkalmassággal.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 6661 szor

Robogó teszt: Piaggio MP3 400 2008
2010.05.15
Nem telt el sok id? azó­ta, hogy az MP3 250-es vál­to­za­tát tesz­tel­het­tem, és most új­ra egy há­rom­ke­re­k? Pi­ag­gio ér­ke­zett hoz­zám. Még­pe­dig nem akár­me­lyik, ha­nem az er?­sebb, 400-as vál­to­zat, mely plusz ló­er?k­nek kö­szön­he­t?­en még job­ban er?­sí­ti a há­rom­ke­re­k?, ma­xi-ro­bo­gó el?­nye­it.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 7101 szor

BioRobogó 1500 GT
2010.05.16
Újra hozzánk került az 1500 GT nevezetű, hallásra ismeretlen nevű biorobogó. Majd első találkozásunkkor egyből feltűnt, hogy az ismeretlen név mögött ismerős forma rejlik... Lássuk csak, kivel van dolgunk!
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 14769 szor

Aprilia leonardo 125 1995-2005
2010.05.16
Kis ha­zánk út­ja­it már jó ti­zen­öt éve kop­tat­ják a Tal­ján­föld­ről ?im­por­tált" mo­tor­ke­rék­pár­ok. Az új mo­to­rok árai a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén tör­tént gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en, az egek­be szök­tek. Na­gyon sok mo­to­roz­ni vá­gyó dön­tött úgy, hogy hasz­nált gé­pet vá­sá­rol. Ja­pán­ból kon­té­ner­szám özön­löt­tek az or­szág­ba az ott el­do­bott kis­mo­tor­ok. Más szür­ke im­por­tő­rök itt Eu­ró­pá­ban néz­tek egyéb be­szer­zé­si for­rás után.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 32759 szor

Aprilia Mojito Custom 125 2006
2010.05.16
Az Apri­lia egy­ko­ron Ha­ba­na név­re ke­resz­telt mo­dell­je, már pár éve, a hang­za­to­sabb Mo­ji­to né­ven fut. Kós­tol­juk meg cik­künk­ben együtt az Apri­lia fi­nom kok­tél­ját...
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 16184 szor

Bimota DB7
2010.05.16
2008-ban 200, 2009-ben pe­dig 500 da­rab. Mind-össze ennyi ké­szül az And­rea Ac­qu­a­vi­va és En­ri­co Borghe­san ál­tal ter­ve­zett ízig-vé­rig olasz két­ke­re­kű­ből. A li­mi­tált da­rab­szám is ér­zé­kel­te­ti, hogy egy nem min­den­na­pi mo­tor­ke­rék­pár­ral ál­lunk szem­ben.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 4479 szor

Honda ANF 125 Innova teszt 2006
2010.05.16
A min­den­na­pi köz­le­ke­dés­re szánt mo­tor­ke­rék­pá­ro­kat le­gin­kább az aláb­bi há­rom alap­elv sze­rint ter­ve­zik a mo­tor­gyár­tó cé­gek. Stra­pa­bí­ró­ság, egy­sze­rű­ség, meg­bíz­ha­tó­ság. Ha ezek­hez a tu­laj­don­sá­gok­hoz for­más kül­ső, és ked­ve­ző vé­te­lár is pá­ro­sul, majd­hogy­nem bi­zo­nyos, a gép best­sel­ler lesz a pia­con.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 12616 szor

Honda CB 1000 R
2010.05.17
2008-as meg­je­le­né­se­kor a CB 1000R új, üde szín­folt­tal gaz­da­gí­tot­ta a na­ked mo­to­rok ad­dig sem szür­ke pa­let­tá­ját. A mez­te­len mo­to­rok pia­cán az új jö­ve­vény­nek olyan el­len­fe­lek­kel kell meg­küz­de­nie, mint a Tri­umph Spe­ed Tri­ple, a KTM Su­per­du­ke R, MV Agus­ta Bru­ta­le, vagy a Ya­ma­ha FZ1-es, hogy a ja­pá­nok se ma­rad­ja­nak ki a fel­so­ro­lás­ból.
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 15613 szor

Honda CBF 125 2009
2010.05.17
A CBF sor­ozat leg­ki­sebb hen­ge­rűr­tar­tal­mú pél­dá­nyá­nak blokk­já­ból ma­xi­má­li­san 11 ló­erő csa­lo­gat­ha­tó elő. A mai tel­je­sít­mény má­ni­ás­sá tett, és nagy szá­mo­kra vá­gyó mo­to­ros sze­rint ez vaj­mi ke­vés, hi­szen a leg­több nagy­tes­tű ro­bo­gó is erő­sebb a kis Hon­dá­nál. De nem ta­ka­ré­ko­sabb és nem könnyebb, mint a CBF!
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 9201 szor

Qlink RAZ-50
2010.05.17
Közel két éve egy új márka jelent meg a hazai motorpiacon. A neve Qlink, a robogótól egészen a nagy motorokig minden típus megtalálható a termékpalettáján. Nálam az egyik legkisebb linkje, a RAZ-50 névre keresztelt mindenese járt. Lássuk a bemutatkozást...
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 10418 szor

Teszteltük: Yamaha MT-03 2006
2010.06.20
A Yamaha 2003-es milánói motorkiállításon bemutatott koncepciómotorját az MT-03-ast, majd 2006-ra már az MT sorozatának legújabb tagjaként üdvözölhettük. Az MT-01 mellett helyet foglaló kisebb testvér nagyobb réteg számára elérhetőbb, ugyanakkor szintén megtaláljuk rajta a nagytesó egyes külső jellemvonásait
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 16887 szor

Husqvarna TE 250
2010.05.25
A vál­ság el­le­né­re a ne­ves, sport­si­ke­rek­ben gaz­dag mo­tor­gyár­tó cé­gek nem ad­ják fel irá­ny-el­vü­ket, nem haj­ta­nak fe­jet az át­me­ne­ti pro­blé­mák­nak, egy­sze­rű­en nem te­he­tik meg, a név kö­te­lez. Nin­csen ez más­ként Huskyék­nál sem, ahol plusz rá­adás a BMW ál­tal kép­vi­selt hát­tér, ne­kik pe­dig bi­zo­nyí­ték kell, nem ígé­ret.
Felvéve: 2010.05.25 -kor, Olvasva: 6198 szor

Bombardier DS 650 Baja
2010.05.26
Mi­kor a qu­ad­sport fel­ütöt­te a fe­jét Ma­gyar­or­szá­gon, ak­kor még sen­kit nem ér­de­kelt, hogy mi­lyen géposz­tá­lyok van­nak, hi­szen nem is vol­tak még ver­se­nyek eb­ben a szám­ban. En­nek ered­mé­nye­képp a pi­ló­ták leg­fon­to­sabb kö­ve­tel­mé­nye a tel­je­sít­mény volt, mi­nél több a pa­ci, an­nál jobb a qu­ad!
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 10068 szor

Piaggio X EVO 400
2010.05.26
Az öl­tö­nyös elő­vá­ro­si lu­xus­ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­ba tar­to­zó X EVO 400-as járt ná­lunk. Az X EVO ér­de­kes­sé­ge, hogy az egy­ko­ri két­fe­de­les ra­ko­dó­re­kesszel el­lá­tott He­xa­gon kon­struk­ci­ót öt­vö­zi a mos­ta­ni di­vat­nak meg­fe­le­lő kül­ső­vel, min­dez in­jek­to­ros, nyo­ma­té­kos 400 cm3-es blok­kal pá­ro­sul.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 16738 szor

Honda CBR 600 RR és 1000 RR C-ABS teszt
2010.05.26
Mi­kor a teszt utá­ni na­pon a cikk írá­sát el­kezdtem, még min­dig az előző napi él­mé­nyek ha­tá­sa alatt áll­tam. El­ső ta­lál­ko­zóm a Hon­da új C-ABS rend­sze­ré­vel fel­sze­relt CBR-ek­kel a tö­kö­li re­pü­lő­té­ren ki­ala­kí­tott köz­le­ke­dés­biz­ton­sá­gi teszt­pá­lyán tör­tént.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 6784 szor

Vespa GTS 300 Super
2010.05.26
Mi­ként is kezdhet­nék ne­ki egy olyan ro­bo­gó be­mu­ta­tá­sá­nak, amely­nek gyár­tó­ja egy­kor még he­li­kop­tert és re­pü­lő­gé­pet gyár­tott, majd a II. vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en a ?föl­dre szállt és jó ér­te­lem­ben vé­ve meg­fer­tőz­te a tár­sa­dal­mat az ak­ko­ri­ban ol­csó­nak szá­mí­tó két­ke­re­kű köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel, a Ves­pá­val, amely má­ra irány­mu­ta­tó stí­lu­s-i­rány­zat­tá nőt­te ki ma­gát.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 7268 szor

GAS GAS EC 300 Racing 2008
2010.06.01
A koc­ká­za­tok és mel­lék­ha­tá­sok el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben ol­vasd el ezt a tesz­tet, vagy nézd meg egy ver­se­nyen az EC 300 Ra­cing ver­zi­ót!
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 7216 szor

Honda CR F 230
2010.06.01
A ja­pán gyár­tó ezen mo­tor­tí­pu­sá­val még nem ta­lál­koz­tam mo­to­ros pá­lya­fu­tá­som al­kal­má­val, de mi­kor elő­ször meg­pil­lan­tot­tam, már ér­tet­tem mi­ért. A kis CR-F el­ső rá­né­zés­re nem tű­nik vér­be­li ver­seny­gép­nek, sőt mi­nél több időt töl­töt­tem a szem­re­vé­te­le­zés­sel, an­nál in­kább csak nőtt benn­em ez az ér­zés, de ez va­ló­szí­nű a pro­fi pá­lya­fu­tá­som­nak kö­szön­he­tő.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 6397 szor

Honda CR-F 450 2009
2010.06.01
A királykategóriában (450) a 2009-es évre vitathatlanul a Honda megújulása szolgálata a legnagyobb meglepetést, és a legfőbb változtatást is, ami szerintem már nagyon ráfért erre a modellre.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 4010 szor

Honda CRF 250 R 2009
2010.06.01
A hét­vé­gén meg­kez­dő­dött a 2009-es off-ro­ad sze­zon, így aki még nem vá­lasz­tott mo­tort ma­gá­nak az év­re, az má­ris le­ma­radt az év­nyi­tó ese­mé­nyek­ről. Et­től füg­get­le­nül la­punk az év min­den hó­nap­já­ban se­gí­ti a di­lem­má­zó, vá­lasz­tás előtt ál­ló ri­de­re­ket a he­lyes dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban. Most Hon­dá­ék­tól meg­kap­tuk az új CRF ne­gyed­li­te­res vál­to­za­tát egy kis teszt­re.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 5635 szor

Honda GL 1800 Gold Wing
2010.06.02
A Gold Wing 1975-ös bemutatása óta nem tántoríthatja meg semmilyen ellenfél, hogy elvegye az útak királya címet tőle. Nem csoda, hisz róla csak szuperlativuszokba lehet beszélni: 2,6 méter, 405 Kg, 6 hengeres boxer motor a legfőbb ismérvei
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 4676 szor

Honda VTR 250
2010.06.02
Csendesen, mindenféle hírverés és bevezető reklámhadjárat nélkül érkezett a Honda új negyedliteres modellje: a VTR 250. Először csak néhány Honda-hírlevélben, majd a nyár közepén személyesen is találkozhattam az újdonsággal. A Japánban már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő, 250-es V motorral szerelt kétkerekűvel a Honda most az európai piacot is megcélozta. A jövevényt a felkelő nap országában tervezték és gyártották a hazai felhasználók számára. Tehát nem a Honda valamelyik európai tervezőstúdiójának rajzasztalán és gyártósorán látta meg a napvilágot.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 8355 szor

Peugeot Geopolis 250 Premium teszt
2010.06.10
A Peu­ge­ot új, Ge­o­po­lis név­re ke­resz­telt, ne­gyed­li­te­res, né­gy-ü­te­mű mo­tor­ral sze­relt ro­bo­gó­ját már hó­na­pok óta vár­tuk szer­kesz­tő­sé­günk­ben.Si­ke­rült meg­sze­rez­nünk az or­szág­ban fel­lel­he­tő két pél­dány egyi­két, egy két­na­pos teszt­re.
Felvéve: 2010.06.10 -kor, Olvasva: 9861 szor

Talmácsi és a Yamaha X-Max 2010
2010.06.11
Korábbi tesztünk egyik ékessége újra feltűnt a városi rengetegben. A motoros sajtó számára 06.11-én hullott le a lepel, nemcsak X-Max robogóról, hanem annak vezetőjéről is. A sajtóbemutatóra mindenki nagy meglepetésére Talmácsi Gábor gurult be az új negyedliteres robogó nyergében.
Felvéve: 2010.06.11 -kor, Olvasva: 14771 szor

Yamaha VMAX 2009 teszt
2010.06.16
Korábban már foglalkoztunk a Yamaha V4-es motor hatalmasságával. Először személyesen a 2008-as kölni motorállításon sikerült találkoznom a már világszerte várt újdonsággal. Három fő számadat amit érdemes tudni róla: 220 km/h, 201 LE és 167 Nm.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 10011 szor

Yamaha FZ1 Fazer 2006
2010.06.20
A di­vat vi­lá­gá­ban a tren­dek fo­lya­ma­tos vál­to­zás­ban van­nak. Ami pár hó­nap­ja még szép volt, ma már fur­csá­nak hat, ha az utol­só da­ra­bok­hoz ha­son­lít­juk. Nincs ez más­ként a mo­tor­ke­rék­pá­rok vi­lá­gá­ban sem. A gépek egy­re ki­sebb mér­ték­ben ta­kar­gat­ják bá­jai­kat, ru­há­ju­kat év­ről év­re kur­tít­ják. Sze­ren­csé­re nem min­den tí­pus­nál fi­gyel­he­tő meg ez a je­len­ség. A fe­ji­dom­mal sze­relt Fa­zerek idá­ig is jó szél­vé­del­met nyúj­tot­tak, di­csé­re­tes do­log hogy az idei mo­dell is meg­őriz­te ezt a re­mek tu­laj­don­sá­gát.
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 14917 szor

Yamaha FZ6 S Fazer 2005
2010.06.20
For­más, mai trend­nek meg­fe­le­lő kül­ső, R6-os­ból szár­ma­zó blokk, könnyű ke­zel­he­tő­ség jel­lem­zi a hang­vil­lá­sok 2004-ben meg­je­lent et­alon­ját, me­lyet jó néhány évig Eu­ró­pá­ban az egyik leg­nép­sze­rűbb kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked bi­keja volt. Mi lehet a nagy sikernek a titka?
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 42062 szor

Aprilia Pegaso Strada
2010.06.21
A nagy-endurók tör­té­ne­te a Ya­ma­ha XT 500 1976- os be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött. A Pá­rizs-Da­kar Ra­lin lá­tott mo­to­rok meg­moz­gat­ták a vá­sár­lók fan­tá­zi­á­ját is, meg­nőtt a ke­res­let a túra-endurók iránt. Az olasz gyár­tók, akik egyéb­ként is hí­re­sek a mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac meg­hó­dí­tá­sá­ban, azon­nal re­a­gál­tak. El­ső ha­son­ló mo­tor­juk az Aprilia Tuareg-Wind 600 Parigi-Dakar volt, mely az alapja volt a Pegaso modellcsaládnak.
Felvéve: 2010.06.21 -kor, Olvasva: 19074 szor

Aprilia RSV 1000 R 2006
2010.06.21
1998 nya­rán az Apri­lia szak­em­ber­ei meg­al­kot­tak egy tel­je­sen újfej­lesz­té­sű, egy­li­te­res sport­mo­tort, mely­nek az RSV Mil­le ne­vet ado­má­nyoz­ták. A Mil­le szó ma­gya­rul ez­ret je­lent, ő volt az Apri­lia új ez­re­se. A cég na­gyon büsz­ke volt szü­lött­jé­re, hi­szen mindmá­ig a leg­na­gyobb űr­tar­tal­mú gépük.
Felvéve: 2010.06.21 -kor, Olvasva: 8978 szor

Új Ninja a láthatáron: Itt a Kawasaki ZX-10R 2011!
2010.06.22
A várva várt ZX-10R utód ha 2010-re nem is jelent meg a palettán, 2011-re minden eddiginél ütösebb változattal állnak elő a Kawasaki mérnökei. A legkisebb japán gyár most először mutat be hivatalos vázlat képet és videót az új modellről. Frissítve suzukai tesztelés képeivel!!!
Felvéve: 2010.06.22 -kor, Olvasva: 9959 szor

Teszteltük: A kis mindentudó: Kawasaki ER 6 N 2006
2010.06.23
A Kaw­asa­ki 2006 ta­vaszán piac­ra do­bott 650-es mo­tor­ja erő­sen fel­ka­var­ta a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked gépek pia­cát. Korábbi ER 5 utódjaként debütáló modell mind külsőleg, mind belsőleg új, formabontó megoldásokat kínál vásárlóinak.
Felvéve: 2010.06.23 -kor, Olvasva: 7913 szor

Yamaha FZ8
2010.07.01
A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 17751 szor

Kompromisszumok nélkül: Honda XL 1000 Varadeo teszt
2010.07.01
A Va­ra­de­ro 1999 óta be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy van igény a hosszú tá­vú tú­rá­zás­ra al­kal­mas, nagyköb­cen­tis tú­ra­en­du­ró­kra. Azó­ta a Hon­da ha­tal­mas tú­ra­en­du­ró­ja szá­mos mó­do­sí­tá­son esett át, 2003-ban me­gújult kí­vül-be­lül, míg 2006-ra egy va­do­na­túj szín­nel, a le­gen­dás Afri­ca Twin há­rom­szí­nű fé­nye­zé­sé­vel lep­te meg ra­jon­gó­it.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 25617 szor

Gilera Runner VXR 200 2006
2010.07.15
2006-ra új kön­tös­be öl­tö­zött a Run­ner-szé­ria le­ge­rő­sebb mo­dell­je. A Run­ner leg­na­gyobb eré­nye az, hogy a spor­tos kül­ső mel­lett már-már mo­tor tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző spor­tro­bo­gó, kompakt méretét tekintve azonban a városi forgalomban a helye!
Felvéve: 2010.07.15 -kor, Olvasva: 11686 szor

Aprilia RSV 1000 R Pályateszt 2006
2010.07.15
Pár hó­nap­pal eze­lőtt, már fog­lal­koz­tunk a cím­ben sze­re­plő sport­mo­tor­ral, hogy ke­re­kebb le­gyen a tör­té­net, most más né­ző­pon­tok­ból raj­zol­juk le a brin­ga rész­le­te­it.
Felvéve: 2010.07.15 -kor, Olvasva: 8102 szor

Yamaha TMAX White MAX
2010.07.20
Jubileumát ünneplő TMAX 2010-re új designnal kedvez a modellt kedvelő leendő vásárlóknak. Az új modell, divatos fehér köntösbe bújva, új egyedi White Max névvel megkülönböztetve került a hangvillások maxi robogó palettájára.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 12083 szor

Honda VFR 800 2006
2010.07.20
A régebbi krónikus betegségekkel küszködő VF 750 F sorozatot 1986-ban leváltó VFR 750-es RC 24 gyári kódra kersztelt motorkerékpár, pár év alatt roppant nagy népszerűségre tett szert Európában
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 9687 szor

Honda FMX 650
2010.07.20
Nem, nem Su­per­mo­to, ha­nem Fun­mo­to! Csak így la­zán, szel­íden. A Hon­da 2005-ben gon­dolt egyet, és egé­szen új el­gon­do­lás alap­ján épí­tet­te meg kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­hen­ge­re­sét. A lé­nyeg a ke­zel­he­tő­ség! 38 ló­erő? Fa­nya­log­nak a tel­je­sít­mény meg­szál­lott­jai. Ba­dar­ság, hi­szen ez csak egy szám­adat. Nem a bru­ta­li­tást és a ke­zel­he­tet­len erőt ke­re­si a leg­több vá­sár­ló, in­kább a meg­bíz­ha­tó­sá­got, a hosszú élet­tar­ta­mot, a ke­zes vi­sel­ke­dést ré­sze­sí­tik előny­ben.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 13431 szor

Triumph Bonneville T100
2010.07.20
A 60-as évek kö­ze­pén az an­gol Tri­umph gyár két­hen­ge­res mo­tor­ke­rék­pár­jai a fény­kor­ukat él­ték szer­te a nagy­vi­lág­ban. A ja­pán na­gyü­ze­mi mo­tor­gyár­tás ak­ko­ri­ban még csak a szár­nyait bon­to­gat­ta. Az ame­ri­kai gépek ne­he­zek, lom­hák és gyen­gébb mi­nő­sé­gű­ek vol­tak mint a szi­ge­tor­szág­ban gyár­tottak. Az erős és gyors­nak szá­mí­tó Bon­ne­vil­le töb­bek kö­zött az ame­ri­kai fia­ta­lok ked­ven­ce is lett.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 9452 szor

Használtmotor teszt:Honda VLX 600 Shadow
2010.07.20
Egy szép nyá­ri es­tén Na­ka­mo­to és Taw­as­hi­va urak a fá­rasz­tó na­pi mun­ka után ked­velt ét­ter­mük, a kül­vá­ros­ban ta­lál­ha­tó Kék Hal fe­lé vet­ték az irányt. A Hon­dá­nál dol­go­zó if­jak út­köz­ben ar­ról be­szél­get­tek, mi­lyen ru­há­ba búj­tas­sák le­gú­jabb V2-es mo­tor­ju­kat. Út­juk egy nyi­tott ga­rá­zsaj­tó mel­lett ve­ze­tett el...
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 13118 szor

Herkules ATV 300 2006
2010.07.20
Ugye rit­kán ta­lál­ko­zunk? Az ese­tek több­sé­gé­ben rend­szám nél­kül lát­ha­tunk olyan me­nő srá­co­kat, akik ép­pen­hogy át­tép­nek előt­tünk az út­tes­ten, me­ne­kül­ve a ren­dő­rök elől. Ez le­het­ne más­képp is! Je­len­leg csak 50 cm3 lö­ket­tér­fo­ga­tot meg nem ha­la­dó qu­ad­-dal köz­le­ked­he­tünk (per­sze ha meg­fe­lel tu­cat­nyi elő­í­rás­nak) az asz­fal­ton B ka­te­gó­ri­ás jo­go­sít­vánnyal, rend­szám nél­kül. Ha en­nél na­gyobb qu­a­d-ot sze­ret­nénk for­ga­lom­ba he­lyez­ni, meg­te­het­jük! Vi­szont a rend­szám, a biz­to­sí­tás és egyéb költ­sé­gek mel­lett csak föl­dú­ton hasz­nál­hat­juk le­gá­li­san jár­mű­vün­ket.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 6318 szor

Piaggio X8 250 2006
2010.07.20
Vég­re elér­ke­zett egy pil­la­nat, mi­kor a nyá­ri me­leg­ben nem au­tó­val kell ara­szol­ni a vá­ros­ban, ha­nem egy iga­zi vá­ro­si ro­bo­gó­val, az X8-cal él­het­jük túl a vá­ro­si csúcs­for­gal­mat, s át­szel­het­jük könnye­dén a fe­lú­jí­tá­sok­kal, út­le­zá­rá­sok­kal tar­kí­tott vá­rost. Az X8 eb­ben se­gít­sé­gün­kre lesz, mert meg­jött a vár­va várt új mo­dell.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 14816 szor

BMW F 800 S 2006
2010.07.20
Kap­tam egy le­he­tő­sé­get egy újabb cso­dás mo­tor ki­pró­bá­lá­sá­ra. Nem más­ról van szó, mint a BMW F800S mo­tor­ke­rék­pár­ról.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 7419 szor

Teszteltük az Aprilia RS 125-öt
2010.07.20
Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 17562 szor

Yamaha Drag Star 1100 kicsit másképp
2010.07.20
Szi­go­rú, lakk ­feke­té­re fé­nye­zett mo­tor alap­ját egy 2003-as, Ya­ma­ha XVS 1100 Drag­star ké­pe­zi. A gép szé­ria­ál­la­po­tá­ban, nem elé­gí­tet­te ki tu­laj­do­no­sa elvá­rá­sait, ame­lye­ket sa­ját mo­tor­já­val szem­ben tá­masz­tott. Sze­rin­te bár­ki­nek le­het egy gyá­ri mo­tor­ja, aki vá­sá­rol egyet ma­gá­nak. Azon­ban né­mi fan­tá­ziá­val és kéz­ügyes­ség­gel, át­ala­kít­ha­tó, to­vább szé­pít­he­tő a szé­ria vas.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 13985 szor

Teszteltük:Kawasaki ZX-10R 2006
2010.07.20
A szen­te­si Bre­zo mo­tor jó­vol­tá­ból, ke­zünk kö­zé ka­pa­rin­tot­tuk a le­gú­jabb ver­zió­jú ZX 10-est. Az ör­ké­nyi Eu­ro Ring tech­ni­kás pá­lyá­ján pró­bál­tuk ki a zöld sár­kányt. Egy 300 km/óra fe­lett tel­je­sí­tő ul­tra­mo­dern sor­né­gyes­hez job­ban il­lett vol­na a Hun­ga­ro­ring, de egyéb okok miatt oda nem tud­tunk be­jut­ni ve­le.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 11537 szor

Yamaha Grizzly FWA 700
2010.07.20
Jön a med­ve! Per­sze, nem a Gal­la Mi­ki-fé­le nagy­si­ke­rű mo­zi­ra gon­dol­tam, ha­nem a Ya­ma­ha nagy­med­vé­jé­re, a Grizzly-re. Ez­zel a tí­pus­sal már jól meg­ba­rát­koz­hat­tunk, hi­szen a 660-as ver­zió már jó ide­je hó­dít. Az XTZ 660-ból adop­tált, jól be­vált, né­gyü­te­mű bel és a masszív fe­lé­pít­mény meg­hint­ve bő­sé­ge­sen ké­nye­lem­mel és op­cio­ná­lis ki­egé­szítők­kel, ele­ve a si­ker tit­ka.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 5642 szor

Yamaha FZ-1S 2009
2010.07.22
A kez­de­tek­ben spor­tos am­bí­ció­val ren­del­ke­ző, vi­szont a szu­per sport­gé­pek tu­laj­do­no­sai­nál vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú fel­hasz­ná­ló­kat cél­zott meg az el­ső 1998-ban meg­je­lent 600-as Fa­zer, amely mel­lé 2000-ben az ez­res nagy­te­só is hoz­zá­csa­pó­dott. A si­ker bo­rí­té­kol­ha­tó volt, má­ra azon­ban in­kább azo­kat cé­loz­zák meg, akik né­mi kom­pro­misszu­mot köt­nek a szu­per sport­mo­to­rok ki­éle­zett spor­tos­sá­ga és az ut­cai köz­le­ke­dés­nél nél­kü­löz­he­tet­len kom­for­tos me­net­tu­laj­don­ság és ülé­s-po­zí­ció kö­zött.
Felvéve: 2010.07.22 -kor, Olvasva: 9150 szor

Aprilia RXV 450
2010.07.23
A nagy­kö­zön­ség­nek elő­ször 2003 őszén mu­tat­ta be az Apri­lia, új el­kép­ze­lé­se­ken nyug­vó en­du­ró mo­tor­ját. Az el­telt szűk há­rom év alatt az ak­ko­ri pro­to­tí­pust szin­te tö­ké­le­tes­re csi­szol­ták. 2006 nya­rától már a hi­va­ta­los Apri­lia ke­res­ke­dők­nél is meg­vá­sá­rol­ha­tó a mo­dell. A merő­ben új váz­szer­ke­zet, a V2-es be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, a fu­ra for­má­jú len­gő­vil­la tel­je­sen más, mint amit eb­ben a ka­te­gó­riá­ban idá­ig meg­szok­hat­tunk.
Felvéve: 2010.07.23 -kor, Olvasva: 10294 szor

Bimota DB 5 Mille
2010.07.24
A Bi­mo­ta már­ka­név iga­zi fo­ga­lom­má vált a 90-es évek­ben, a vál­lal­ko­zást 1973-ban ala­pí­tot­ta Ri­mi­ni vá­ro­sá­ban Bian­chi, Mor­ri és Tam­bu­ri­ni. A ne­vek kez­dő­be­tűi­ből áll össze a BI-MO-TA már­ka­név.
Felvéve: 2010.07.24 -kor, Olvasva: 2613 szor

Aprilia Scarabeo 125 teszt
2010.07.25
2007-ben meg­ér­ke­zett az 1993 óta gyár­tott Apri­lia ro­bo­gó nagy csa­lád­já­nak leg­fris­sebb tag­ja, a Sca­ra­beo 125-ös vál­to­za­ta, mely nem kisebb célt tű­zött ma­ga elé, mint vissza­hó­dí­ta­ni a tá­vol-ke­le­ti már­kák fe­lé for­dult vá­sár­ló­kö­zön­sé­get.
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 20244 szor

Teszteltük: Honda CBR 125 R 2007
2010.07.25
A spor­tos mo­tor­ozást, va­la­mint a sport­mo­to­ro­kat ked­ve­lők­nek is már ré­gó­ta el­ké­szült a szá­mu­kra ked­ves mo­tor a Hon­da pa­let­tá­ján. 2003-ig az NSR volt ez a jár­gány, de a kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­val a ké­tü­te­mű mo­tor­ke­rék­pá­rok­nál egy igen csak erő­tel­jes le­mor­zso­ló­dás volt ta­pasz­tal­ha­tó. A gyár­tók kö­zül már csak egy gyárt ké­tü­te­mű erő­for­rás­sal sport­mo­tort. A pör­gős és dü­hös erő­for­rást le­cse­rél­ve a tar­tó­sabb és kör­nye­zet­ba­rát né­gyü­te­mű mo­tor­ral el­ké­szí­tet­ték a CBR leg­ki­sebb vál­to­za­tát, a HON­DA CBR125R-t. \n
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 15756 szor

Beta 4.0 Szuper-motyó
2010.07.30
?Nem elé­ged­he­tünk meg mo­tor­ja­ink ver­seny­sport­ban be­töl­tött sze­re­pé­vel, a hét­köz­na­pok em­ber­ei is Be­táz­za­nak!?- Hang­sú­lyoz­ta ki a spor­tesz­kö­zö­ket gyár­tó cég fron­tem­be­re, mi­kor is ter­ve­ik­be vet­ték hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­ra al­kal­ma­tos mo­tor­ke­rék­pá­rok gyár­tá­sát a ver­se­nyen­du­rók és triál­mo­to­rok mel­lett, me­lyek to­vább­ra is fő szeg­men­se­ik ma­rad­tak.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 4293 szor

Honda VFR 800
2010.07.30
Napjainkban igencsak nehéz megfelelni a motorosok elvárásainak, főleg akkor, ha nemcsak a sebesség hajszolásáról van szó, hanem hosszabb túrákra és városi motorozásra is egyaránt szeretnénk használni a vasat. A Honda régóta foglalkozik a motorosok igényeinek felmésérével és azok teljesítésével. Ennek eredményeként 1986-ban indította útjára, akkoriban úttörönek számító VFR modellt, mely V elrendezésű blokkjával legendává vált.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 13154 szor

KTM SX 144 VS KTM SX-F 250
2010.07.30
Már 2006-ban is le­he­tett kü­lön­bö­ző plety­ká­kat hal­la­ni, mi­sze­rint az AMA, és az FIM meg­en­ge­di a 125-ös, ké­tü­te­mű mo­to­rok 144-es­re tör­té­nő nö­ve­lé­sét a 250-es né­gyü­te­mű­ek­kel szem­ben az MX2-es ka­te­gó­riá­ban.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 6552 szor

Sherco 4.5L Supermotard teszt
2010.07.30
Nem benn­fen­tes kö­rök­ben is is­me­rő­sen cseng nap­ja­in­kra a Sher­co már­ka­név, mely szép ki­dol­go­zá­sú te­rep­mo­to­ro­kat és szu­per­mo­tó­kat kí­nál az ér­dek­lő­dők­nek. Ám nem a meg­nye­rő kül­ső te­szi őket iga­zán egye­di­vé, tud­ják a fran­ci­ák mi­vel ruk­kol­ja­nak elő!
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 9323 szor

Solaris 250 Quad
2010.08.01
Tesz­ta­la­nyunk hon­nan jött vol­na más­hon­nan, mint Kí­ná­ból. Las­san min­den on­nan jön, és oda megy. En­nek van elő­nye és hát­rá­nya is. Saj­nos elég sok ócs­ka má­so­lat jön be döm­ping­sze­rű­en az or­szág­ba, vi­szont az ára so­kak sze­rint min­de­nért kár­pó­tol. Pe­dig nem így van. Ré­gi köz­mon­dást idéz­ve, ol­csó hús­nak, híg a le­ve. Ez a mon­dás a jár­mű­ipar­ban fo­ko­zot­tan ér­vé­nyes. Kezdve a T-gaz­da­sá­gos ke­rék­pár­tól, 12 eze­rért a rol­le­re­ken, ro­bo­gó­kon, mo­to­ro­kon át qu­ad-okig.
Felvéve: 2010.08.01 -kor, Olvasva: 10287 szor

Triumph Street Triple
2010.08.01
A bom­basz­ti­kus 675-ös Day­to­na meg­je­le­né­se­kor sok na­ked ra­jon­gó mor­fon­dí­roz­ha­tott ma­gá­ban, mi­lyen is­te­ni kis gépet le­het­ne szab­ni a ru­háitól meg­fosz­tott, szu­per­spor­tos, 600-as­ból. Va­ló­szí­nű­leg a gyá­ri ter­ve­ző­gár­dá­nak, és a mar­ke­ting gu­ruk­nak is eszé­be ju­tott e ki­tű­nő öt­let. 2007 ta­vaszán az ausz­triai Neu­kir­chen-ben ren­de­zett Tri­umph ta­lál­ko­zón vég­re le­hul­lott a le­pel a Tri­umph új üd­vös­ké­jé­ről. Az 1050-es nagy­test­vér­től lény­ege­sen könnyebb és sze­ré­nyebb tel­je­sít­mé­nyű 675-ös Street Tri­ple egy sze­mer­nyi­vel sem unal­ma­sabb já­ték­szer, mint a már több ge­ner­áci­ót meg­ért nagy test­vé­re.
Felvéve: 2010.08.01 -kor, Olvasva: 7075 szor

Yamaha FZ 6 S VS Suzuki GSR 600
2010.08.01
A mo­to­ro­sok több­sé­ge cso­dál­ja a nagy ez­res sport­mo­to­ro­kat, va­la­mint ki­csi­nyí­tett má­sai­kat, a 600-as szu­per­sport gépe­ket. Még­is, ami­kor a vá­sár­lás­ra ke­rül a sor, leg­vé­gül va­la­mi hét­köz­na­pibb, hasz­nál­ha­tóbb da­ra­bot vá­lasz­ta­nak. So­kan, csak egyet­len mo­tor­ke­rék­pár tar­tá­sát vál­lal­hat­ják, így a két­ke­re­kű­nek egy­szer­re több kí­vá­na­lom­nak kell meg­fe­lel­nie. Csak a leggya­ko­ribb szem­pon­to­kat so­rol­nám: két sze­mély ré­szé­re is nyújt­son ele­gen­dő he­lyet, ked­ve­ző le­gyen a vé­te­lá­ra, jók le­gye­nek a me­net­tu­laj­don­sá­gai, és per­sze tet­sze­tős kül­ső­vel ren­del­kez­zen.
Felvéve: 2010.08.01 -kor, Olvasva: 18338 szor

Yamaha Thunderace használtmotor teszt
2010.08.03
Az 1996-ban utcára küldött ferdeszemű fenevadat korunk egyik legerősebb motorjaként tartják számon. A legendás FZR 1000-et búcsúztató típus világrajöttét hosszas fejlesztőmunka előzte meg. Elődjének akkor már elavult formatervét izgalmasabb formájú és főként áramvonalasabb idomokkal szerelték fel. Változott a váz formája, és vele együtt a szerkezeti felépítése is. Az erős, de akkoriban már nehéznek számító FZR váz továbbfejlesztése helyett, az YZF 750 R versenyeken már jól bevált vázkialakítását alkalmazták. A háromnegyed-literes sportmotor a 90-es évek közepén ütőképes versenygép volt. Angilában Niall Mackenzie 1996-1998-ig sorozatban nyerte meg a Brit superbike bajnokságot egy YZF 750-es nyergében.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 40086 szor

Karbon Peugeot
2010.08.03
A kö­vet­ke­z? cikk f?­sze­re­pl?­je egy kö­zel 18 éves Peu­ge­ot SC 50 tí­pu­sú ro­bo­gó, me­lyet mo­to­ri­ku­san egé­szen az ere­de­ti ál­la­pot­ra hoz­tak hely­re és kül­se­jé­ben tel­je­sen me­gújult kar­bon­fó­li­át, LED-eket és hang­tech­ni­kát ka­pott.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 7629 szor

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
2010.08.03
Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 15944 szor

BMW K 1200 R sport
2010.08.03
A BMW Motorrad a 2006. évi INTERMOT-on mutatta be a nyilvánosságnak nagy teljesítményű motorkerékpárjai negyedik képviselőjét, az új K 1200 R Sportot. A bemutató után egy évvel nyílt lehetőségünk nekünk is kipróbálni ezt a robusztus méretű motorkerékpárt. Már a típusjelzésből is feltűnhet, hogy nem a megszokott, boxer elrendezésű motor található a vázban, hanem a nemrég kifejlesztett, 1157 cm3-es, soros, négyhengeres erőforrás. Mi azt már tapasztalhattuk, hogy ez az erőforrás igencsak egyenletesen adja le a teljesítményt, és a motoros keze között nagy teste ellenére is egy igen kezes bárány.\\n
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 5903 szor

Honda CB 600 F Hornet 2007
2010.08.04
A 2007-es esztendőben sem unatkozhatnak a motorosok és, igencsak meg kell gondolni azt, milyen motort is választ, aki egy kellemes motoros élményre áhítozik. Amennyiben nehézséget okozna a döntés, nem kell mást tennie, mint kipróbálnia az ideálisnak gondolt motorkerékpárt.Én is így tettem. Motoros Barátaimmal megbeszéltük, ha szombaton nagyon jó idő lesz, azaz motorosnak való napsütés és hőmérséklet, nekivágunk egy jó kis túrának. Mivel még igencsak a tavaszt tapossuk, így az indulás időpontját sem tűztük ki koraira, hogy a nap sugarai fel tudják melegíteni a levegőt és az aszfaltot annyira, hogy csak a motorzásra tudjon koncentrálni a jól felöltözött motoros. Az indulási helyre időben megérkezett mindenki, már csak a motoromra kellett várni, - ami a Honda tesztkaravánján érkezett meg. Szemből gurult felém és már akkor megéreztem, hogy egy különösen kellemes nap vár rám.
Felvéve: 2010.08.04 -kor, Olvasva: 12346 szor

Zöld köntösbe bújt kisördög Kawasaki ZX 6 R 2006-os teszt
2010.08.04
Szeretem a sportmotorokat, így ismét izgalommal töltött el, mikor megtudtam, hogy újra pályán, védett körülmények között tesztelhetem a Kawa legújabb 600-as üdvöskéjét. Röppentek fel hírek róla, hogy ez a 600-as, nem az a hatszázas, sőt talán még az eddigi rekordokat és eredményeket felül tudja múlni ez a kis fenevad.n
Felvéve: 2010.08.04 -kor, Olvasva: 2575 szor

Virgonc aszfaltbetyár kockanadrágban: KTM 690 SM teszt
2010.08.05
A kőkemény LC 4-es család legifjabb tagja már a 690-es típusszámmal büszkélkedik. Ezt a gépet is kőszikla keménységű acélból és alumínium ötvözetből készítették, de az utcai használhatóságán túl a kényelmi szolgáltatásain is sokat javítottak. Lóerő-fölényét kihasználva megállíthatatlanul tör célja felé az utcai szupermotók között.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 8281 szor

Francia hajón jártam: Peugeot Satelis 250 teszt
2010.08.05
A fran­cia gyár egy­re több nagy­tes­tű, na­gyobb blok­kal sze­relt gépet ál­lít csa­ta­sor­ba. Most a ne­gyed­li­te­res meg­je­le­né­sé­vel tel­jes­sé vált a Sat­elis sor­ozat. Így a már meg­lé­vő, 125, 400, 500-as mel­lett, a 250-es vál­to­zat is meg­ta­lál­ha­tó a mo­dell­kí­ná­lat­ban.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 11075 szor

Teszteltük:Piaggio Beverly 400 2007
2010.08.05
A Be­verly csa­lád újabb tag­gal bő­vült. A meg­lé­vő 125, 250 és 500-as vál­to­zat mel­lé egy 400-as vál­to­zat is a pa­let­tá­ra ke­rült. Az ed­dig jel­lem­ző­en vá­ro­si ma­xi­ro­bo­gó nagy ke­rék­mé­re­té­nek, kom­pakt és klasszi­kus ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en a ro­bo­gó-ela­dá­sok él­me­ző­nyé­be ju­tat­ta a Be­verly csa­lá­dot.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 13312 szor

Teszteltük:Piaggio Fly 50
2010.08.05
A Pi­ag­gio cso­port egyik 50-es ro­bo­gó­ja ke­rült hoz­zám pár na­pra. Bokros te­en­dő­im nagy ré­sze pén­tek dél­után­ra, a ro­bo­gó át­vé­te­lé­nek nap­já­ra esett, így épp jó­kor ke­rült hoz­zám a kis öt­ve­nes. Se­gít­sé­gé­vel jó­val gyor­sab­ban és egy­sze­rűbb mó­don elér­tem a vá­ros egyik pont­já­ból a má­sik­ba anél­kül, hogy a du­gó­ban töl­töt­tem vol­na az egész dél­utánt.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 22170 szor

Teszteltük: Piaggio MP3 250, ha nem elég a két kerék
2010.08.05
Pi­ros lám­pá­nál mind­két lábunk a trep­nin, a ke­zünk­kel elen­ged­ve a kor­mányt ép­pen ba­brá­lunk va­la­mit, és mi­kor a lám­pa zöldre vált, láble­té­tel nél­kül ru­gasz­ko­dunk el az MP3-mal. Nem cso­da, hogy a kö­rü­löt­tünk köz­le­ke­dők meg­hök­ken­ve cso­dál­ják jár­mű­vün­ket, és köz­ben azon gon­dol­kod­nak, hogy mi­ért nem dől el a mo­tor? A mo­tor ele­jén va­la­mi fu­ra dol­got vé­lünk fel­fe­dez­ni. Az MP3 el­ső fu­tó­mű­ve a meg­szo­kot­tól el­té­rő­en 2 el­ső ke­re­ket fog­lal ma­gá­ban. Itt már kezdjük ka­pis­kál­ni, mi le­het a tit­kos fegy­ve­re a Pi­ag­gio kon­szer­nnek?
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 8915 szor

Teszteltük:Piaggio NRG 50
2010.08.05
Mint min­den év­ben, idén is ki­ad­ta li­mi­tált vál­to­za­tait a Pi­ag­gio cso­port. Az egyik li­mi­tált mo­dell az NRG 50 volt, mely Ma­gyar­or­szág­ra má­jus­ban ér­ke­zett. Nem is bír­tam so­ká­ig, hogy ne ta­lál­koz­zam ve­le, már má­jus vé­gén el­hoz­tam egy pár na­pra a kis ener­gi­kus cso­dát.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 29193 szor

Teszteltük:Suzuki Bandit 1250 SA
2010.08.06
A le­ve­gő-olaj­hű­té­ses Ban­dit le­kö­szö­né­sé­vel le­zá­rult egy kor­szak a Su­zu­ki na­ked csa­lád­já­nak vo­na­lán. A ré­gi, foly­ton rossz­al­ko­dás­ra csá­bí­tó erő­gé­pre már csak nosz­tal­giá­val gon­dol­ha­tunk. n
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 18614 szor

Teszteltük: Ducati Monster S2R 1000 Szörnyen csupasz
2010.08.06
A por­lep­te fe­ke­te mo­tor egy épü­let mel­lett áll. Én az út má­sik ol­da­lán, a jár­dán ácso­rog­va, bá­mu­lom az olasz bi­ci­klit. Azon tű­nőd­öm, mi­lyen ér­zés le­het ve­zet­ni egy ilyen mo­tort. Ki­lenc­szá­zas V2-es, bi­zo­nyá­ra úgy ha­rap, mint egy ve­szett ku­vasz. A há­zon kis­vár­tat­va ki­nyí­lik egy aj­tó, fe­ke­te bőr­be öl­tö­zött fér­fi lép a mo­tor­hoz. A tár­csa­fék-zá­rat ka­bát­ja zse­bé­be süllyesz­ti, in­dít, és rö­vid me­le­gí­tés után el­po­rosz­kál a mur­vás par­ko­lón ke­resz­tül. 1996-ot ír­tunk. VRO­O­O­OMM... Az em­lék­kép szer­te­fo­szlik és tő­lem pár mé­ter­re la­pon for­dul el a 2006-os S2R Mon­s­ter. Meg­vál­to­zott a mo­tor az el­telt bő év­ti­zed alatt, de a főbb jel­lem­ző­it meg­tar­tot­ták.
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 11204 szor

Vespa LX 50 2010
2010.08.29
Vespára ülni egy vérbeli robogós számára olyan, mintha egy kubai szivar mellé az egyik legjobb Hennessy likőrt kortyolná. Ha egyszer a nyergében ülsz, a robogózás immár nemcsak csupán közlekedés, hanem egy életstílussá alakul.
Felvéve: 2010.08.29 -kor, Olvasva: 12715 szor

Új versenysisak: Schuberth SR1
2010.10.08
Bemutatkozik a Schuberth első motoros versenysisakja, az SR1, amelyet a Formula 1-ben szerzett tapasztalatok felhasználásával és Michael Schumacher segítségével fejlesztettek.
Felvéve: 2010.10.08 -kor, Olvasva: 4007 szor

Teszteltük a Yamaha YZF-R1-et
2010.11.30
Az első találkozásra az örkényi Euroringen került sor, ahová a közeli dabasi Yamaha kereskedés jóvoltából kaptuk kölcsön az iwatai gyár új csodafegyverét, az új R1-est. Megjelenése ugyan nem változott nagy mértékben, de annál több Rossi és Haga gépében kikísérletezett finomságot tartogat számunkra az ötödik generációs modell.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 9765 szor

Yamaha YZF-R6 2005 és YZF-R6 R 2006 összehasonlító teszt
2010.11.30
2005-ben ki gon­dol­ta vol­na, hogy 1 év­vel ké­sőbb ek­ko­ra meg­le­pe­tés éri a Ya­ma­ha ra­jon­gó­kat. A 2005-ben nagy­ szám­nak szá­mí­tó for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la, az R1-esen al­kal­ma­zott fék­rend­szer, az új gu­mi­mé­ret szá­mí­tott a leg­na­gyobb újí­tás­nak, má­ra vi­szont lé­leg­ze­te­lál­lí­tó kül­ső, Mo­toGP gépe­ken al­kal­ma­zott mű­sza­ki meg­ol­dá­sok sze­re­pel­nek az új­don­sá­gok pa­let­tá­ján.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 20611 szor

Yamaha TZR 50 teszt
2010.11.30
Ár érték-arányát tekintve, a Yamaha pont annyival olcsóbb, mint amennyivel a Derbi modernebb. Az árkülönbség a Yamaha felé billenti a mérleg nyelvét, de a beépített anyagok és technikai megoldások, bőven kárpótolják azt, aki ennek ellenére a Derbi mellett teszi le voksát.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 65601 szor

Triumph Speed triple 2005 teszt
2010.11.30
A Spe­ed Tri­ple min­dig is kü­lön utat járt a na­ked-gépek ta­pos­ta ösvé­nyen. Rob­ba­né­kony ter­mé­sze­te, exhibicionista ma­ga­tar­tá­sa miatt nem tar­to­zott és nem is tar­to­zik a langyme­leg nyám­nyi­la csu­pasz mo­to­rok kö­zé. A tí­zé­ves gyár­tá­si múl­tra vissza­te­kin­tő brin­gát a le­he­tő le­gex­tré­mebb al­kat­ré­szek­ből sze­rel­ték össze. A so­ros há­rom­hen­ge­res blokk, iga­zi te­li­ta­lá­lat egy ilyen gép­ben.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 7436 szor

Hyosung GT 250 R teszt
2010.11.30
A könnyű súly, kiforrott blokk és kategóriájában kiemelkedő futómű és fékteljesítmény jellemzi a koreai cég Hyosung GT 250R névre keresztelt üdvöskéjét, amit a nyár közeledtével az örkényi Euroringen sikerült közelebbről megismernem. Már a külső láttán is jó benyomást kelt, ezenkívül 75 fokos V elrendezésű négyütemű blokk adta megfelelő teljesítmény kiemelkedően jó futómű és fékteljesítménnyel párosul.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 14839 szor

Moto Guzzi Nevada 750 teszt
2010.11.30
A Ne­va­da 750 ma­gá­ban hor­doz­za mindazo­kat a je­gye­ket, ame­lye­ket egy iga­zi Guz­zi­tól elvár­hat az em­ber. Nagy ke­reszt­ben be­épí­tett V mo­tor, kül­lős ke­re­kek, klasszi­kus for­ma, te­kin­té­lyes hasma­gas­ság. A Ne­va­da ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te min­den­hol el­megy, le­gyen az kö­ves föl­dút, vagy fü­ves buc­kák­kal tűz­delt me­ző.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 14504 szor

All­ro­un­der a Su­zu­ki­tól: Suzuki GSR 600 teszt
2010.11.30
A Su­zu­ki évek óta rio­gat­ja a mo­to­ros vi­lág gyen­gébb szí­vű har­co­sait a B King név­re ke­resz­telt, sztero­i­do­kon hiz­lalt ta­nul­mány-mo­tor­já­val. A GSR vo­na­la­in meg­ta­lál­ha­tók az izom­csá­vó apa sze­mé­lyi­ség­je­gyei. A King és a GSX-R 600 ná­szá­ból szü­le­tett gyer­mek alu­mí­ni­um-vá­zá­ban egy so­ros négy­hen­ge­res erő­for­rás dol­go­zik. A he­gyes, spor­tos gix­xer erő­mű csúcs­tel­je­sít­mé­nyét 98 ló­erő­re re­du­kál­ták.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 16121 szor

Triumph Speedmaster teszt
2010.11.30
A Tri­umph el­ső­sor­ban a ten­ge­ren­tú­li pi­ac meg­hó­dí­tá­sát tűz­te ki cé­lul, mi­kor 2003-ban piac­ra dob­ta kö­ze­pes hen­ge­rűr­tar­tal­mú cir­ká­ló­ját. Az ame­ri­kai fi­úk -és nem csak ők- sze­ret­nek la­za, po­zi­tú­rá­ban elő­re­nyúj­tott lábak­kal mo­tor­oz­ni a hosszú or­szág­uta­kon. Ak­kor az­tán jön a "fe­eling" ezer­rel.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 15876 szor

Peugeot Jet Force 50 C-TECH teszt
2010.11.30
Sok idő telt el azóta, hogy a Peugeot Motor Corporation 2002-ben bemutatta a Jef Force sportrobogó kompresszor feltöltővel ellátott tanulmány prototípusát. A prototípus azóta nem csak, hogy szériagyártásba került, de kisebb erőforrással szerelt megegyező külsejű modell is megjelent a Peugeot modellpalettáján.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 20840 szor

Honda CB 900 F Hornet 900 teszt
2010.12.04
1998 a Hon­da új öt­let­tel ruk­kolt elő. szu­per­sport mo­tor­já­nak, a CBR 600-nak erő­mű­vét egy csu­pasz mo­tor vá­zá­ba he­lyez­ték. Az el­kép­ze­lés ki­tű­nő­en be­vált, a so­kol­da­lú szer­ke­zet ren­ge­teg hí­vet szer­zett ma­gá­nak szer­te a vi­lá­gon. 2001-ben a 900RR blokk­já­val sze­relt nagy Hor­net is meg­ér­ke­zett.
Felvéve: 2010.12.04 -kor, Olvasva: 28596 szor

Teszteltük: Honda CBR 1100 XX
2010.12.05
El­ső rá­né­zés­re azt gon­dol­ná az em­ber, hogy kő­ke­mény szu­per- erős ló­erő gyár­ral áll szem­ben. Azon­ban az el­ső ki­lo­mé­te­rek meg­té­te­le után gon­dol­ko­dó­ba es­tem, hogy ho­va le­het be­ka­te­go­ri­zál­ni ezt a mo­tort. 1996-os be­mu­ta­tá­sa­kor le­ta­szí­tot­ta a Ka­wa­sa­ki ZZ-R 1100-ast a trón­ról, ami ad­dig a leg­erő­sebb szé­riamo­tor volt a vi­lá­gon.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 21602 szor

Kawasaki Z1000 2006 teszt
2010.12.05
Ami­kor a Kaw­asa­ki 2003-ban piac­ra dob­ta az új évez­red Z 1000-es mo­tor­ját, sza­kí­tott az ak­kor di­va­tos göm­böly­ded for­mák­kal. Meg­hök­ken­tő­en szög­le­tes ru­há­ba búj­tat­ta új­szü­lött­jét. Mi­vel a gépet el­ső­sor­ban nap­sü­té­ses tá­jon tör­té­nő öröm­mo­tor­ozás­ra szán­ták, így elől nap­sze­mü­veg-ala­kú lám­pa­tes­tet ka­pott füst­szí­nű ple­xi­vel, há­tul egy pi­ros szí­nű "Zor­ró" álarc fi­gyel a hát­só lám­pa he­lyén. A for­ma­ter­ve­ző Shun­ji Ta­na­ka iga­zán ki­tett ma­gá­ért.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 9505 szor

Használt motorteszt:Kawasaki ZX-6R 2004
2010.12.05
A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­to­rok szo­rí­tó­já­ban, 1995-ben lé­pett elő­ször po­rond­ra a 600-as Nin­ja. Az el­múlt évek­ben jó pár­szor, át­lag két, há­ro­mé­ven­te át­dol­goz­ták a gépe­ze­tet. A 636-os szám elő­ször 2002-ben tűnt fel a mo­tor bur­ko­la­tán. A 2003-ban szin­te tel­je­sen át­fé­sült ZX6-os óriá­si si­kert ara­tott vi­lág szer­te.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 13813 szor

Teszteltük: Kymco Xciting 500 teszt
2010.12.05
A taj­va­ni gyár­tó büsz­ke­sé­gé­nek szok­nyá­ja alatt egy fél­li­te­res hen­ger­rel fel­sze­relt erő­for­rás brum­mog. Fo­ko­zat­nél­kü­li vál­tó­já­nak kö­szön­he­tő­en ját­szi könnyed­ség­gel moz­gat­ja a szá­ra­zon két­száz ki­lós gépet. A ma­xi-ro­bo­gó for­ma­vi­lá­ga kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít az ugyan­csak Kymco gyárt­má­nyú 50-es Grand Dink ál­tal kép­vi­selt vo­na­lak­hoz, csak eb­ben a kör­nye­zet­ben min­den na­gyobb, erő­sebb.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 48099 szor

Teszteltük: Honda CRF 250 R 2006
2010.12.05
Pár éve az ul­tra­mo­dern, pör­gős né­gyü­te­mű­ek a krossz­pá­lyá­kon is egy­re na­gyobb szám­ban van­nak je­len. Egy ne­gyed­li­te­res, sze­le­pek­kel ve­zé­relt mo­tor ma már né­ha jobb vá­lasz­tás le­het, mint egy mem­brán­ve­zé­relt nyol­cad­li­te­res. Fél­re­té­ve a ?szám­misz­ti­kát?: a né­gyü­te­mű­ek elér­ték a fe­leak­ko­ra ké­tü­te­mű mo­to­rok tel­je­sít­mé­nyét, emel­lett na­gyobb a for­ga­tó­nyo­ma­té­kuk. Tel­je­sít­mény-le­a­dá­suk sok­kal ba­rát­sá­go­sabb. Nyu­godt ere­jük élve­ze­tes­sé te­szi a ver­seny­zést, és a hobbi-mo­tor­ozást egy­aránt.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 12505 szor

Exkluzív interjú Leon Haslam-mal, a BMW Motorrad Motorsport superbike csapatának új versenyzőjével
2011.03.03
A 2011-es superbike világbajnokságra a BMW Motorrad Motorsport csapata több napos teszteléssel készül az eastern creek-i és a fülöp-szigeteki versenypályán. Leon Haslam, a csapat új pilótája, a tavalyi bajnokság második helyezettje, kevesebb, mint egy héttel a WBSK első futamának rajtja előtt nyilatkozott az előtte álló izgalmas évről.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 2866 szor

Yamaha FJR 1300: amióta megjelent fogalom a sport-túra motorok között
2011.03.15
Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 22807 szor

Itt van az új Triumph Street Triple 2012!
2011.03.30
A Triumph új üdvöskéje megújult formában kerül a naked rajongók elé. Az 1050 Speed Triple után, a kis tesó is megújult. Búcsúznunk kell a meghatározó kerek ikerlámpától?
Felvéve: 2011.03.30 -kor, Olvasva: 4036 szor

Győrfi Alen teljesítette élete első Superstock 1000 futamát
2011.04.17
A SUPERBIKE Világbajnokságon az ADRENALIN H-MOTO TEAM és versenyzője Győrfi Alen számára felvirradt a verseny napja.
Felvéve: 2011.04.17 -kor, Olvasva: 4402 szor

Használtmotor teszt: Kawasaki Z750 2005
2011.04.17
A ja­pán gyár ak­ko­ri­ban dob­ta piac­ra, ag­resszív ki­né­ze­tű na­ked mo­tor­ját, mi­kor a csu­pasz gépek csil­la­ga Eu­ró­pa szer­te fel­fe­lé kez­dett ível­ni. 2004-ben a kawa mez­te­len, de még­is spor­tos mo­tor­ke­rék­pár­ja pont jó idő­ben ér­ke­zett. Egy Z 750 tu­laj­do­no­sa min­dig le­gyen tu­da­tá­ban an­nak, hogy egy olyan mo­tort bir­to­kol, amely­nek ?sei iga­zi le­gen­dá­vá vál­tak a négy­hen­ge­re­sek kö­zött.
Felvéve: 2011.04.17 -kor, Olvasva: 40788 szor

Kezdetét vette a MotoGP Porgtuál Nagydíj ? Sebestyén Péterrel a mez?nyben
2011.04.30
A reggeli szabadedzésekkel megkezd?dött Estorilban a 2011-es MotoGP sorozat harmadik versenyhétvégéje. A mez?nyben mától jelen van a 16 éves Sebestyén Péter is, aki egyedüli magyarként képviseli hazánkat a gyorsasági motoros világbajnokságon. Peti régóta várta már ezt a pillanatot, izgatottan várta, hogy végre világversenyen is próbára tegye tudását.\n
Felvéve: 2011.04.30 -kor, Olvasva: 10177 szor

Sebestyén Peti a 23. helyen zárta a portugál VB-futamot
2011.05.01
Véget ért a MotoGP harmadik futama a portugál Estorilban, ahol Sebestyén Peti egyetlen magyarként a 23. helyen végzett a 125 ccm-esek kategóriájában.
Felvéve: 2011.05.01 -kor, Olvasva: 5495 szor

Elindult a BMW Motorrad Roadshow!
2011.05.08
A BMW Motorrad Roadshow keretében a megújult F és K-sorozat modelljei mellett az S 1000 RR-t is kipróbálhatják az érdeklődők
Felvéve: 2011.05.08 -kor, Olvasva: 3931 szor

KTM 250 SX-F 2009
2011.05.10
Nem­ré­gi­ben volt al­kal­ma­tok a ké­tü­te­mű kis­te­só (SX150), ám ka­te­gó­ria­társ teszt­jé­ről szó­ló be­szá­mo­ló­ban el­mé­lyül­ni, így cél­sze­rű­en a né­gyü­te­mű rö­fö­gő bra­tyó­ról írok, né­mi­leg össze­ha­son­lít­va a két pa­ri­pát.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 11531 szor

KTM 150 SX 2009
2011.05.10
Az idei sze­zon már le­főtt mint a fe­ke­te ká­vé. A ver­seny­zők pi­hen­nek, a gyá­rak ke­mé­nyen dol­goz­nak, még­hoz­zá azon, hogy a kö­vet­ke­ző sze­zon­ra még több vá­sár­lót csá­bít­sa­nak ma­guk­hoz. En­nek a leg­meg­fe­le­lőbb esz­kö­ze egy teszt­nap, ahol mind a saj­tó, mind a ci­vi­lek részt ve­het­nek és élvez­he­tik a kö­vet­ke­ző évad új­don­sá­gait, nü­an­sza­it. A KTM le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott, így no­vem­ber el­ső nap­ján a nyír­pa­zo­nyi mo­toc­rosspá­lyán meg-íz­lel­tük a 2009-es oszt­rák pa­ri­pá­kat.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 8824 szor

Yamaha MT-03 újratöltve
2011.05.10
A kategóriát teremtő MT-01 mellett az MT-03 már 2005 óta jelen van a Yamaha palettáján, mely 2011-re új színben várja rajongóit.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 13340 szor

Sebestyén Péter tovább szelídíti új motorját Le Mansban
2011.05.11
Az estorili Portugál Nagydíj után a magyar pilóta Le Mansban folytatja világbajnoki szereplését, és a KTM motorral való ismerkedést.
Felvéve: 2011.05.11 -kor, Olvasva: 4355 szor

Néha a két henger is elég: Suzuki SV 650 S
2011.05.12
Mindennapi közlekedésre és sportos kanyarvadászatokra alkalmas motor, nyomatékos V2-es blokk és sportos külső jellemzi az immáron 1999 óta gyártott a Suzuki SV 650 S modellt.
Felvéve: 2011.05.12 -kor, Olvasva: 32745 szor

Sebestyén Peti ismét javított idején Le Mansban
2011.05.14
A 2011-es MotoGP sorozat negyedik versenyhétvégéjén borús reggel és a tegnapinál h?vösebb aszfalt fogadta a versenyz?ket a francia ringen. Ennek ellenére Sebestyén Péter már a délel?tti szabadedzésen javítani tudott a tegnap délutáni eredményén. Az id?mér? edzésen aztán a 29. rajtkockát szerezte meg, innen várja a holnap délel?tti futamot.
Felvéve: 2011.05.14 -kor, Olvasva: 3817 szor

Mindenkiben van egy kis Harley
2011.06.07
Közel 110 éve indult útjára a Harley történelem, amikor William S. Harley és a Davidson fivérek megalapítottak Harley-Davidson Motor Company névre keresztelt motorkerékpár-gyártó cégüket. A legendás amerikai márka egyedien átalakított limitált modelljeiről és nagy teljesítményű, szériagyártású motorjairól lett híres. Hosszú útja során meghódította Amerikát, betört Európába, kultuszt teremtett, frontharcosként szolgálatot teljesített az első és a második világháborúban, a gyár által támogatott legnagyobb motoros klub pedig mára több mint félmillió tagot számlál világszerte.
Felvéve: 2011.06.07 -kor, Olvasva: 4256 szor

Az átalakításokat követően erős Hondával vághat neki a misanói futamnak az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.09
A hétvégén folytatódik a misanói pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Monzában éppenhogy lemaradt a pontszerzésről, ám most menedzserével együtt úgy érzik, vasárnap akár az első 15-ben is végezhet Alen.
Felvéve: 2011.06.09 -kor, Olvasva: 4091 szor

Ne állj a városban: Yamaha X-City 125
2011.06.16
Inkább haladj az X-City robogó nyergében. Nincs is jobb annál, mikor az álló sor mellett egy kis gázmozdulattal tovább suhanunk az idegeskedő, fél órákat a dugóban ülő autósok mellett, feledve azt, hogy pár hete még mi is ott ültünk, vártunk és késtünk munkahelyünkről.
Felvéve: 2011.06.16 -kor, Olvasva: 14018 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa bízik abban, hogy az időjárás most kegyes lesz a mezőnyhöz az aragoni hétvégén
2011.06.18
A hétvégén folytatódik az aragoni pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Misanóban balszerencsés volt, hisz a remek rajtja után ? a 31. helyről a 26-ra jött fel az első kör végéig ? a mögötte haladó versenyző a második kör elején elesett, és a motorja kiütötte Alen alól a Hondát. A 22 éves motoros életében először száguld majd a spanyol ringen, így nem lehet más a célja, mint a tisztes helytállás, bár az esetleges bravúrról ? pontszerzés ? nem mond le.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 4284 szor

A Superstock 1000-es sorozat pénteki kvalifikációs edzésén a 26. legjobb időt érte el Aragonban az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.18
Az időjárásra egy szava sem lehetett a pénteki két edzésen Győrfi Alennek. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője ugyanis abban bízott, hogy ezúttal nem kell esőben köröznie. Nos, Aragonban ettől nem kell tartani, és az egész napos hőségben Alen végül a 26. helyet szerezte meg a Superstock 1000-es sorozat első időmérőjén. A magyar motoros ugyanakkor elégedetlen az elért eredményével, és abban bízik, hogy a csapata által végrehajtott változtatásoknak köszönhetően elérhető lesz számára a legjobb húsz.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 3995 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a Superstock 1000-es sorozatból két-három éven belül a Superbike világbajnoki mezőnyéhez csatlakozna
2011.06.28
Ahogy azt Győrfi Alen, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője fogalmazott, ő is és a csapata is sokat tett azért, hogy 2011-ben indulni tudjon a Superbike világbajnokság előszobájának tartott Superstock 1000-es bajnoki sorozatban. A 2007-ben Európa-bajnoki címet szerző motoros pontosan tudja, ezt az évet a tanulásra kell szánnia, hogy 2012-től pontokkal bizonyíthassa tehetségét. Bízik abban, hogy folyamatosan fejlődik csapatával együtt, és két-három éven belül akár Melandri, Checa és Biaggi ellen küzdhet majd a Superbike vb-futamain.
Felvéve: 2011.06.28 -kor, Olvasva: 4058 szor

Hamarosan a silverstone-i futamon indul Győrfi Alen
2011.07.31
A hétvégén folytatódik a legendás, 30 millió fontért felújított silverstone-i pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb hatalmasat bukott Brnóban, de a sorozat hivatalos orvosai engedélyezték az indulását. A 21 éves motoros ugyan szimulátor és kisfilmek alapján megpróbált megismerkedni a brit ringgel, ám pontosan tudja, ez nem helyettesítheti a versenytapasztalatokat. Ám felépülve sérüléséből azzal a céllal vág neki a hétvégének, hogy az időmérőn végre a legjobb húsz között végezzen, mert akkor reális esélye lenne pontszerző helyen végezni.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 4833 szor

Üdv a Harcosok klubjában: Yamaha WR 125 X teszt
2011.08.16
Egy igazi harcos élete nem könnyű. Sok edzésre van szüksége, mindig a topon kell lennie, hogy az ellenség ne találjon gyenge pontot rajta. Azonban nemcsak az edzés, de a gének is nagyban befolyásolják, hogy milyen válik valakiből.
Felvéve: 2011.08.16 -kor, Olvasva: 22799 szor

Alapfokon a szerpentinen BMW G 650 GS teszt
2011.09.18
A BMW belépő szintű túra endurója hagyományos egyhengeres blokkal segíti pilótáját, hogy elsajátítsa kanyargós utak íveit és megismertesse használójával a könnyebb terepek kihívó útszakaszaival.
Felvéve: 2011.09.18 -kor, Olvasva: 10890 szor

MOTORLAND bemutató Kiskunmajsán
2011.10.02
Napjainkban a hagyományos turizmus mellet egyre nagyobb jelentőséget kap, mi több új trendként jelenik meg a környezettudatos magatartás, az egészség- és sportturizmus szerepe. Egyértelműen kimutatható, hogy a sportrendezvények, európai- és világversenyek jelentős hatással bírnak a rendező város turizmusára, és munkaerő kihasználtságára.
Felvéve: 2011.10.02 -kor, Olvasva: 3039 szor

A kupák mellett BMW tesztvezetést is kaptak az év legjobb budapesti motoros rendőrei
2011.10.18
Szeptember végén, Dunakeszin rendezték meg a ?2011. év legjobb budapesti motoros rendőre? versenyt. A Hungária Rendőregylet és a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság közös eseményén Zámbó Balázs, a BMW Magyarország motorkerékpár menedzsere adta át a tesztvezetésre jogosító ajándékutalványokat a legjobban teljesítő rendőröknek.
Felvéve: 2011.10.18 -kor, Olvasva: 3562 szor

Robogó újdonságok 2012-re: Megújult a Yamaha szuper robogója!
2012.01.07
A 69. milánói motorkiállításon a maxi robogó rajongók a Yamaha standja előtt töltötték idejük nagy részét. Nem másért mint a 2012-re szánt új TMAX volt a robogós rész fő újdonsága.
Felvéve: 2012.01.07 -kor, Olvasva: 8365 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 6159 szor

Egy sikeres teszten van túl Talmácsi
2012.03.19
Talmácsi Gábor és csapata, a Maricsek Racing Team tesztelési célzattal részt vett a Rally Sprint Bajnokság nyitófutamán, ahol 5 gyorsasági állt a rendelkezésükre arra, hogy elsősorban kipróbáljanak egy Mitsubishi Lancer Evo 9-es versenyautót.
Felvéve: 2012.03.19 -kor, Olvasva: 1296 szor

A Pannóniaringen és Kecskeméten rendezett tesztekkel a célegyenesbe fordult a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team felkészülése
2012.03.21
A fizikai felkészülés immár kiegészült a motorozással a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team csapata számára. A gárda élversenyzője, a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában induló Győrfi Alen, illetve az Alpok-Adria Bajnokság 125 GP sorozatának esélyese, Gyutai Adrián a hétvégén tesztelte idei motorját. Mindkét versenyző elégedett volt az elvégzett munkával, hisz a tavalyi szezonhoz képest minimum két másodpercet gyorsultak, így bizakodva várják mindketten a bajnoki rajtot.
Felvéve: 2012.03.21 -kor, Olvasva: 3694 szor

Casey Stoner csúcsformában a jerezi teszten!
2012.03.23
Casey Stoner szerezte meg a legjobb köridőt a bajnokság előtti utolsó hivatalos MotoGP teszt pénteki napján Jerezben.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 3395 szor

Ausztráliában nemcsak a SBK férfi szereplői jártak. Neked melyik SBK-s lány tetszik?
2012.03.23
Február 26-án Ausztráliában rendezték a Superbike világbajnokság első futamát, ahol a versenyzők mellett szép számmal tűntek fel a gyengébbik nem képviselői.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 8069 szor

Rossz körülmények között folytatódott a MotoGP jerezi tesztje a második napon.
2012.03.25
Az előszezon utolsó tesztje folytatódott. A második nap rossz időjárási viszonyok mellett komoly kihívást jelentett a pilótáknak és az őket támogató csapatoknak.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 1409 szor

MotoGPJerez teszt 3.nap: Újra kisütött a nap, Stoner újra az élen.
2012.03.25
Vasárnap folytatódott az előszezont lezáró utolsó tesztnap. A szombati zivataros és szeles nap után közel ideális körülmények között zajlott a hivatalos jerezi tesztelés.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 3028 szor

A motorosok és a terepet kedvelők felé nyitó Hungaroring és Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum egymással szorosan együttműködve akar eredményes gazdasági évet zárni 2012-ben
2012.03.27
Közös történetük egyik legfontosabb esztendeje lesz 2012 a Hungaroring Sport Zrt. és a Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum számára. Amíg a Hungaroring továbbra is a magyar autósport legékesebb ékszere marad megannyi közönségvonzó programjával, versenyével együtt, addig a Tanpálya, illetve az általa üzemeltetett egyéb szolgáltatások, a rövidesen megnyíló Off Road Center és a Motoros Akadémia egyre szélesebb körben biztosít programot a kilátogatóknak, illetve továbbra is a balesetmentes közlekedésért kampány élharcosaként tesz meg mindent valamennyi korosztály biztonságáért az utakon. És ehhez az elhivatottságukhoz megnyerték hazánk legnépszerűbb sportolójának választott Michelisz Norbertet, valamint a legeredményesebb magyar női motorversenyzőt, Kovács Nikit, akik örömmel vállalták, hogy a Tanpálya arcaiként a biztonságos közlekedésért folyó kampány élharcosai lesznek
Felvéve: 2012.03.27 -kor, Olvasva: 2773 szor

A Hungaroringen és a SzlovakiaRingen élesítette tovább motorját a nemsokára kezdődő idényre a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője
2012.03.27
Ettől a héttől kezdve szétválik a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team csapatának a felkészülése. A gárda élversenyzője, a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában induló Győrfi Alen ugyanis a hétvégén Imolában elkezdi a 2012-es bajnoki szezont, addig az Alpok-Adria Bajnokság 125 GP sorozatának esélyese, Gyutai Adrián és Kis Viktória a hétvégén, a Hungexpo területén rendezendő Motorshow-n találkozik a motorozás szerelmeseivel. Alen és Adrián újabb teszteken van túl, mindketten úgy érzik, nemcsak ők, hanem a versenygépük is felkészülve várja a szezont.
Felvéve: 2012.03.27 -kor, Olvasva: 2793 szor

Imolában kezdi el a 2012-es szezont a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.03.29
Eljött a régóta várt pillanat, és a vasárnapi futammal kezdetét veszi a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozata, amelynek mezőnyében ismét ott találhatjuk Győrfi Alent, hazánk egyetlen gyorsasági motoros Európa-bajnokát. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője immár egy év tapasztalatával a háta mögött vág neki a 2012-es szezonnal. A 22 éves motoros úgy véli, tökéletesen sikerült a felkészülése, a motorjával eleget tudott tesztelni, ezért készen áll a rajtra. A csapattulajdonos, Kelemen Krisztián és Alen főszerelője, Nagy Győző egyaránt elérhetőnek tartja, hogy a versenyző az idénynyitón nemcsak bekerüljön a pontszerzők közé, hanem stabilan felvegye a versenyt a középmezőny tagjaival.
Felvéve: 2012.03.29 -kor, Olvasva: 2549 szor

A puding próbája ? Kawasaki tesztnap
2012.04.08
Budapest, 2012. április 13 ? Egy Kawasaki látványa önmagáért beszél, azonban azt már nehezebb szavakba önteni, hogy milyen érzés is, amikor egy méregzöld paripa nyergében ülve felbúg a motor és megannyi lóerő ugrásra készen várja, hogy a nyomaték az aszfaltcsíkba haraphasson. Éppen ezért az Ivanics Motors Kft, a Kawasaki márka hivatalos magyarországi importőre lehetőséget biztosít a motorozás és a márka szerelmeseinek, hogy kipróbálják a 2012-es év Kawasaki újdonságait. A tesztnapra április 13-án kerül sor a Kakucs Ringen.
Felvéve: 2012.04.08 -kor, Olvasva: 5210 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője a SlovakiaRingen kezdi meg idei nagy menetelését az Alpok-Adria Bajnokságban
2012.04.19
A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője, Győrfi Alen után a csapat másik két tehetsége, Gyutai Adrián és Kis Viktória is megkezdi a 2012-es szezonját az Alpok-Adria Bajnokságban. Előbbi nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a 125GP kategória megnyerését, míg utóbbi a Superbike-ban a férfiak között szeretne állandó pontszerzőként zárni minden futamon. Az utolsó, éppen a SlovakiaRingen végrehajtott teszten mindketten jó formát mutattak, így bíznak abban mindketten, hogy kellemes meglepetést okozhatnak a vasárnapi versenyen.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 4480 szor

Ronda, de fürge: Yamaha BW's 125 teszt
2012.04.20
Első ránézésre a BW's esetében nem az jut eszünkbe, hogy azonnal el kéne jegyezni ezt a a szépséget, hanem inkább csak csodálkozunk, hogy ilyen is van a piacon. Közlekedve vele, viszont megváltozik a véleményünk, igen, igen, csak őt akarom!
Felvéve: 2012.04.20 -kor, Olvasva: 8864 szor

A FIM által ajánlott csúszásmentes festékkel újrafestett Hungaroring Versenypályán a magyar gyorsasági motorsport egyetlen világbajnoka tesztelhetett elsőként
2012.04.21
Immár az egyik legfontosabb akadálya is elhárult annak, hogy a Hungaroringen ismételten nemzetközi gyorsasági motorversenyeket rendezzenek, miután a FIM által előírt módon és a nemzetközi szövetség által ajánlott, csúszásmentes festékkel újrafestették a mogyoródi pálya rázóköveit, szegélycsíkjait, a teljes boxutca felületét és a rajtrácsot is. Szalay Balázs, a Hungaroring Sport Zrt. üzletfejlesztési igazgatója elmondta, a munka elkészült, és immár minden feltételnek megfelel a magyar pálya, hogy nemzetközi motorversenyt is rendezhessenek rajta. A hazai Formula 1-es Versenypályát Magyarország egyetlen gyorsasági motoros világbajnoka, a 2007-ben a 125 köbcentiben győztes Talmácsi Gábor tesztelte több órán keresztül.
Felvéve: 2012.04.21 -kor, Olvasva: 2946 szor

Jenson Buttonnal és Talmácsi Gáborral száguldott együtt a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team négy versenyzője a Vodafone Kezdj El Valami Újat Hétvége rendezvényén
2012.05.02
Fantasztikus hosszú hétvégén van túl a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team négy versenyzője, Győrfi Alen, Kis Viktória, Gyutai Adrián és Nagy Győző. A motorosok a Hungaroring Sport Zrt. meghívására vettek részt a Vodafone Kezdj El Valami Újat Hétvégén, ahol részt vettek minden programban, a kerékcsereversenyt például 2.73 másodperces rekordidővel meg is nyerték. Kedden pedig a Formula 1 két évvel ezelőtti világbajnokával, Jenson Buttonnal száguldottak a budapesti Belváros utcáin.
Felvéve: 2012.05.02 -kor, Olvasva: 2565 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője, Gyutai Adrián és Nagy Győző Brno-ban folytatja a csapat idei nagy menetelését az Alpok-Adria Bajnokságban
2012.05.12
A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője, Győrfi Alen után a csapat másik két motorosa, Gyutai Adrián és a most debütáló Nagy Győző ezúttal a brnó-i pályán pattan nyeregbe az Alpok-Adria Bajnokságban. Előbbi nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a 125GP kategória megnyerését, és ennek megfelelően hatalmas fölénnyel meg is nyerte az idénynyitó futamot. A Superstock 600-ban induló Nagy Győző kihagyta a szlovák megmérettetést ? Alen főszerelőjeként éppen Assenben volt a Suberbike világbajnokságon ?, ám mindenképpen pontszerzőként szeretne zárni idei első versenyén. Győrfi Alen csapatvezetőként most debütál, míg a team negyedik tagja, Kis Viktória iskolai kötelezettségei miatt kihagyja a cseh futamot.
Felvéve: 2012.05.12 -kor, Olvasva: 1905 szor

TALMÁCSI: "VÉGRE KEZDŐDIK!"
2012.05.12
Talmácsi Gábor és navigátora, Patkó Gergely is részt vett az évadnyitó Bükfürdő Rally 2012. hivatalos sajtótájékoztatóján. A szervezők nemcsak a verseny színvonaláért igyekeztek eddig megtenni mindent. A sajtóeseményhez is egy igazán különleges helyszínt választottak, a bükfürdői Kristály Tornyot, mely európai viszonylatban az 5. helyen álló kristályszerkezetű, háromszintes kalandpark.
Felvéve: 2012.05.12 -kor, Olvasva: 1734 szor

Teszteltük: Yamaha Fz6 Fazer s2 2007
2012.05.12
Az Fz-6 si­ke­res­sé­gét az is mu­tat­ja, hogy 2007-től már 8-fé­le vál­to­zat­ban ren­del­he­tő. A vá­lasz­ték­ban van ki­sebb tel­je­sít­mé­nyű, 78 ló­erős, és na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű 98 ló­erős vál­to­zat.
Felvéve: 2012.05.12 -kor, Olvasva: 18653 szor

Rossz a kedved? Neked kínál megoldást a Kawasaki mosolyfakasztója! Kawasaki ER-6N teszt!
2012.05.20
A Kawasaki idén tavasszal megjelent új városi modellje kompakt, sportos megjelenésével ismét sikersztorinak ígérkezik.
Felvéve: 2012.05.20 -kor, Olvasva: 19037 szor

SOKAT TANULT MURVÁN TALMÁCSI
2012.05.21
Az Országos Rally Bajnokság hétvégi nyitófutamán, a Bükfürdő Rallyn debütáló Talmácsi - Patkó páros sikeresen célba ért és nagyon sok új tapasztalatra tettek szert. Sajnálatos módon rögtön a verseny legelején kaptak egy 6 perces időbüntetést, amivel az esélyeik ugyan elszálltak a végeredményt illetően, de a történtek nem vették kedvüket és képesek voltak koncentrálni és a legtöbbet kihozni a lehetőségekből.
Felvéve: 2012.05.21 -kor, Olvasva: 3113 szor

Kawasakid van? Akkor ott a helyed az első Kawasaki márka túrán!
2012.06.02
Budapest, 2012 június - A Kawasaki nem pusztán egy márkanév, hanem egy identitás szimbóluma is egyben, ami a motoros társadalmon belül egyfajta összetartozást fejez ki. Éppen ezért a márka hazai képviselete fontos feladatának tartja, hogy a motorjai formálta közösség életében aktív szerepet vállaljon olyan események megrendezésével, mint amilyen a szezonzáró tradicionális Lime Party vagy a most útjára induló kezdeményezés, az első hazai Kawasaki túra, a ?Kawa kanyar?.
Felvéve: 2012.06.02 -kor, Olvasva: 4611 szor

Megújult a Honda PCX125 2012-re!
2012.06.04
Európai legnépszerűbb kétkerekűje 2012-re megújult formában tér vissza a vásárlók örömére. A korábbinál még takarékosabb és nagyobb teljesítményleadásra képes új generációs blokkal szerelték.
Felvéve: 2012.06.04 -kor, Olvasva: 8074 szor

A felöltöztetett Street fighter Kawasaki Z1000SX teszt
2012.06.11
A Kawasaki Z1000 naked gép "felöltöztetett" darabja járt nálunk, hogy megmutathassa, nyárias öltözetben - fejidommal és túrásított oldalidomokkal mire képes valójában.
Felvéve: 2012.06.11 -kor, Olvasva: 8533 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 11766 szor

Kawasaki Lime-Party: A visszaszámlálás elkezdődött!
2012.07.29
Noha az idei motoros szezonnak még koránt sincs vége, a Kawasaki tradicionális évadzáró rendezvénye már belátható közelségbe került, és így lassan akár kezdhetjük is számolni az idei Lime-Party-ig hátralévő napokat, azaz kezdődhet a „visszalimelálás”.
Felvéve: 2012.07.29 -kor, Olvasva: 3349 szor

Játékszer vagy mindenre megoldást kínáló csodafegyver az új Kawasaki ER-6F? Olvasd el a cikket és döntsük el közösen!
2012.08.01
Továbbra sem talál magára a magyar motorpiac. A jelenlegi mostani viharos időkben a vásárlóközönség vagy a nagyon egyedi felső kategóriás motorkerékpárokra vagy a nemcsak szórakozást kiszolgáló úgynevezett mindenes allrounder motorkerékpárokra fokuszál a jelenlegi vásárlóközönség. Az idei évben, a. A második csoport örömére egy eddig is nagyon jól eltalált középkategóriás idomos allrounder, a Kawasaki ER-6 F megújult idomos változata lépett a színre, a Kawasaki ER-6 F idomos változata újult meg 2012-re.
Felvéve: 2012.08.01 -kor, Olvasva: 12908 szor

Győrfi Alen: „Öt év után szerezhet magyar motoros nemzetközi bajnoki címet”
2012.08.22
Eddigi történetének legnagyobb sikerére készül a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team. A csapat élversenyzője, Győrfi Alen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában szeptember 9-én, a németországi Nürburgringen folytathatja idei jó szereplését – 22 pontjával a 14. helyen áll összetettben –, míg a csapattársai az Alpok-Adria Bajnokság küzdelmeiben térnek vissza a pályára a nyári szünetet követően a szeptember 2-i, Slovakiaringen rendezendő futamon. A 125 GP-ben induló Gyutai Adrián ezen a versenyen 2007 után – Talmácsi Gábor világbajnoki, míg Győrfi Alen Európa-bajnoki címe –megszerezheti a magyar gyorsasági motorsport újabb összetett bajnoki címét, míg Nagy Győző (Superstock 600) és Kis Viktória (Superbike) pontszerzőként szeretne zárni
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 8455 szor

After party - Kawasaki Lime Party
2012.09.02
Több száz Kawasaki színezte zöldre a Hungaroringet múlt pénteken a japán márka tradicionális évadzáró rendezvényén, a Lime Party-n. Az 500-nál is több résztvevőnek azonban korántsem kellett megelégedni azzal, hogy részesei lehetnek a mogyoródi aszfaltcsík nem mindennapi látványképének, mivel az idei zöld citrom bulin is jócskán akadt mit csinálni.
Felvéve: 2012.09.02 -kor, Olvasva: 3268 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosai ünneplésre készülnek a Slovakiaringen – Kis Viktória és Nagy Győző is pontszerzéssel szeretné köszönteni a 2007 óta az első nemzetközi bajnoki címért harcoló csapattársukat
2012.09.02
Eddigi történetének legnagyobb sikerére készül a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team. Amíg a csapat élversenyzője, Győrfi Alen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában szeptember 9-én, a németországi Nürburgringen folytathatja idei jó szereplését – 22 pontjával a 14. helyen áll összetettben –, addig a szeptember 2-i, Slovakiaringen rendezendő Alpok-Adria Bajnokság újabb futamán a 125 GP-ben induló Gyutai Adrián megszerezheti kategóriája összetett bajnoki címét. Nem akármilyen bravúr lenne ez, ugyanis Közép és Kelet-Európa legrangosabb sorozatát 1999-ben Talmácsi Gábor, míg 2006-ban Győrfi Alen tudta csak megnyerni. Előbbi 2007-ben világbajnoki, utóbbi szintén abban az esztendőben Európa-bajnoki címet szerzett, melyek a magyar gyorsasági motorsport utolsó nemzetközi összetett sikerei voltak. Amíg Adrián élete nagy álmát szeretné megvalósítani, addig Nagy Győző (Superstock 600) és Kis Viktória (Superbike) pontszerzőként szeretné teljessé tenni a csapat hétvégéjét.
Felvéve: 2012.09.02 -kor, Olvasva: 6951 szor

Keeway flash 50 2007 teszt
2010.05.14
Azon sze­ren­csé­sek kö­zé tar­to­zom, aki nem­csak a nagy mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok be­mu­ta­tó­ja elõtt, ha­nem jó­val ko­ráb­ban meg­kós­tol­hat­ta a Ke­ew­ay egyik 2007-es mo­dell­jét. A Flash név­re ke­resz­telt ék­szer­do­boz­zal na­gyon csín­ján kel­lett bán­nom. Annyi­ra tit­kos volt még min­den ve­le kap­cso­la­tos ala­pin­for­má­ció, hogy a mo­tor­ozást is csak vi­sít­va en­ged­te meg az im­por­tõr. Fo­tók köz­lé­sé­rõl pe­dig szó sem le­he­tett. A köl­ni és a mi­lá­nói mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok el­múl­tá­val fel­szállt a fe­hér füst, így en­ged­jé­tek meg, hogy meg­ossz­am ve­le­tek ta­pasz­ta­la­tai­mat, ez­zel a kis „vil­la­nó­val” kap­cso­lat­ban.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 10285 szor

Keeway Matrix 2007 teszt
2010.05.14
Ta­lá­lós kér­dés: Me­lyik ezek kö­zül az öt­ven köb­cen­tis? A cso­da­tur­mix­ból le­het öt­ve­net ki­mér­ni, de fö­lös­le­ges, mert elég be­lő­le egy csep­pen­tés­nyi. Ezek után elá­ru­lom a jó vá­laszt. Ter­mé­sze­te­sen a Mát­rix­ról van és lesz szó, a kö­vet­ke­zők­ben.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 11648 szor

Robogó Valentino Rossi ajánlásával: Yamaha Aerox 50 teszt
2010.03.28
A Ya­ma­ha-mo­tor min­den év­ben meg­le­pi a ro­bo­gó­so­kat, egy re­pli­ka mo­del­lel. Ál­ta­lá­ban a GP fu­ta­mok sztár­jai­nak mo­tor-má­so­la­ta a cél. Az ed­di­gi mo­del­lek kö­zül a to­tá­lis győ­zel­met a Va­len­ti­no Ros­si alá­írá­sá­val éke­sí­tett mo­dell arat­ta, és arat­ja a mai na­pig is.
Felvéve: 2010.03.28 -kor, Olvasva: 9807 szor

Sportos naked: Kawasaki Z 750 R teszt
2012.09.09
A Kawasaki 2004-ben újraírta a Z 750 történetét. Azóta több modellfrissítés és 2011-ben megjelent "R" változat kápráztatja el a naked motor rajongókat. Lássuk a Kawasaki Z 750 R mire képes.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 21057 szor

Szubjektív teszt: négy nap egy Softail Slim nyergében, avagy Kovács Kokó István megízlelte az önfeledt szabadság élményét
2012.09.28
Az egykori olimpiai, világ-, és Európa-bajnok, profi világbajnok ökölvívó, Kovács Kokó István azt hitte, több mint húsz éves motorozást követően már senki sem tud újat mutatni számára a kétkerekűek világában. Amikor négy napon keresztül a legendás Harley-Davidson egyik legnépszerűbb modellcsaládjának legújabb verziójával, egy 2012-es Softail Slimmel száguldozhatott, egyszerűen más értelmet kapott a számára a motorozás. Azonnal összebarátkozott a „vassal”, amely elmondása szerint megismerkedtette őt az önfeledt szabadság élményével, és bármerre járt, rá kellett jönnie, ezzel a motorral egyszerűen nem lehet elbújni.
Felvéve: 2012.09.28 -kor, Olvasva: 7040 szor

A Honda újra indul a Dakar-ralin!
2012.10.08
A kölni Nemzetközi Motorkerékpár-, Robogó- és Kerékpárvásáron mutatta be a CRF 450 Rally modellt a nagyközönség számára a Honda, mellyel gyári csapattal immáron 10. alkalommal áll rajthoz a 2013-as Dakaron a japán gyártó.
Felvéve: 2012.10.08 -kor, Olvasva: 6606 szor

Yamaha TMAX 2012 teszt
2012.10.11
A TMAX-ot ismerő motorosoknak nem kell bemutatni a Yamaha legnagyobb robogóját. Mindenki tudja, hogy a TMAX nem más, mint a maxi scooterek alfája és ómegája. Az a kétkerekű, amiről álmodtál. Gyere ébredj fel és nézzük meg, milyen a TMAX a valóságban.
Felvéve: 2012.10.11 -kor, Olvasva: 12399 szor

TALMÁCSI GÁBOR ALÁÍRT, JÖVŐRE IS A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT MOTOROZIK
2012.10.11
Talmácsi Gábor az idei Superbike Világbajnokság misanoi versenyétől csatlakozott a sorozathoz, majd ezt követően rajthoz állt a bajnokság hátralévő 8 futamán. A Supersport kategóriában résztvevő cseh csapattal, a Prorace Teammel minden előzetes teszt nélkül vágtak neki a közös munkának, ami mindezek ellenére igen eredményesen sikerült. Talmácsi Gábor nyolcból nyolc futamon végzett a pontszerzők között és az összetettben a legeredményesebb magyar versenyzőként a 13. helyen zárt 44 ponttal.
Felvéve: 2012.10.11 -kor, Olvasva: 4273 szor

Grossglockner motoros túra
2012.11.04
Kedves barátaim, ezen beszámoló papírra vetésével kicsit megcsúsztam és most szívok is miatta rendesen, mert úgy kell összekaparnom az emlékeket. Azzal kezdtem, hogy visszanéztem a parádés képeket, amiket Kadlec barátunk ragadott ki a pillanatok végtelen sorából, megnéztem a videókat, amiket DeltaRiga forgatott és az emlékek szépen kezdtek is előjönni.
Felvéve: 2012.11.04 -kor, Olvasva: 5890 szor

A BMW Motorrad bemutatja a „Ride of your Life” túra zsűrijét
2012.12.02
Jutta Kleinschmidt, Adrien Brody, Rick Yune és Charley Boorman választja ki azt az 5 szerencsés motorost, akik részt vehetnek a túrán
Felvéve: 2012.12.02 -kor, Olvasva: 9043 szor

Küllemében nagymenő az új Kawasaki Ninja 300
2012.12.04
A jelenlegi idő pont jó arra, hogy a motorgyárak behozzák azt, amit korábban kicsit talán elhanyagoltak. Egyre inkább éledeznek az alacsony köbcentis jobbnál jobb motorok a kezdők örömére. A Kawasaki azonban nem most ébredezett, már 2008-ban debütált a hiánycikként jelentkező modellel, amit most egy 50 cm3-vel több, 300-as Ninja követ.
Felvéve: 2012.12.04 -kor, Olvasva: 7782 szor

TALMA ÉS A VIDEOTON IS SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL
2013.01.23
Talmácsi Gábor és csapata már múlt hét óta Spanyolországban van és maximálisan készülnek az idei megmérettetésekre. Január 17-18-án az almeriai pályán folytak a munkálatok, majd néhány nap pihenő következett. Talma aktív pihenéssel regenerálódott, amibe kikapcsolódásként belefért az is, hogy csapatával ellátogatott az épp Spanyolországban edzőtáborozó Videoton futballcsapat egyik mérkőzésére.
Felvéve: 2013.01.23 -kor, Olvasva: 3259 szor

MA MEGFORDULT A SZÉLJÁRÁS JEREZBEN - A VIDI LÁTOGATTA MEG TALMÁT
2013.01.23
Lényegesen kedvezőbb időjárási körülmények között zajlott a második tesztnap Jerezben, ahol végig száraz aszfalton motorozhattak a versenyzők. Talmácsi Gábor ma is mindent beleadott és 60 kört tett Hondájába. Ma leginkább a futómű setupokra koncentráltak, és a munkálatok során az Andreani cég mérnöke folyamatosan segítette a csapatot. Talmácsi Gábor legközelebb február 18-án ül versenymotorjának nyergébe, ami már tényleg az első futamra történő közvetlen ráhangolódás lesz.
Felvéve: 2013.01.23 -kor, Olvasva: 3229 szor

TALMÁCSI GÁBOR MENTORÁLTJAI, BÓDIS RICHÁRD ÉS RÓNAI TAMÁS
2013.04.01
Világbajnok motorosunk mindig is szívén viselte az utánpótlás nevelését és lehetőségeihez mérten szívesen segítette a tehetséges fiatalokat. Idén két kiemelt mentoráltjának nyújt sportszakmai támogatást, akik mindketten óriási lehetőség előtt állnak, hogy az országot képviselve nemzetközi szinten is megmutassák tehetségüket. Mentor és mentoráltjai közösen edzenek és a tréningek alkalmával rendre számos jó tanáccsal látja őket el Talmácsi, aki igyekszik tapasztalatával segíteni őket és meglévő tudását átadni a fiataloknak.
Felvéve: 2013.04.01 -kor, Olvasva: 2960 szor

Gyutai Adrián: Könnyen kezelhető és elég erős az új motorom
2013.04.02
A 2013-as Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as sorozatára készülve két napon keresztül 10 órát tesztelt Velence mellett a Tomracing Motorsport Team versenyzője
Felvéve: 2013.04.02 -kor, Olvasva: 2607 szor

Kawasakit szeretnél? Itt lehetőség a vásárlás előtti tesztelésre!
2013.04.05
Budapest, 2013. március 29 – A Kawasaki idei modell újdonságait a március végén megrendezett motor show-n már megcsodálhatták az érdeklődők, aki azonban a kukucskálásnál többre is vágyik, vagy esetleg lemaradt a kiállításról, annak sem kell már sokat várnia, ugyanis április 12-én a Kawasaki ismét tesztnapot rendez a Kakucs-ringen.
Felvéve: 2013.04.05 -kor, Olvasva: 2861 szor

TALMÁCSI GÁBOR ÚJRA MOTORON
2013.04.05
Talmácsi Gábor ma Aragonban motorozott, ugyanis csapata, a Prorace Team tesztelést biztosított számára, hogy kipróbálhassa magát és motorját is a nyitóversenyen elszenvedett bukás után. Talmácsiék mellett több alakulat is részt vett a spanyolországi teszten, melyen az időjárás nem segítette a versenyzőket.
Felvéve: 2013.04.05 -kor, Olvasva: 2617 szor

Kis Viki: Szerelem ez az első látásra
2013.04.11
A MAMS Gyorsasági szakága által a 2012-es szezon legeredményesebb női versenyzőjének választott 20 éves hölgy már tesztelte a 14. Harley-Davidson Open Road Festen megnyerhető modellt, az 1200 köbcentis Seventy-Two Sportstert
Felvéve: 2013.04.11 -kor, Olvasva: 3941 szor

Újra dübörög a banda
2013.04.11
Budapest, 2013. április 11. – Hamarosan ismét együtt düböröghetnek az ország útjain a Kawasaki tulajdonosok. A márka hazai képviseleté által szervezett immáron hagyományosnak tekinthető közösségépítő motoros túrasorozat, a KawaKanyar első idei fordulója május 4-én kerül lebonyolításra.
Felvéve: 2013.04.11 -kor, Olvasva: 2535 szor

BMW Motorrad Roadshow idén is folytatódik
2013.04.25
A tesztnapok keretében a vadonatúj R 1200 GS mellett az F 800 GT-t is kipróbálhatják az érdeklődők
Felvéve: 2013.04.25 -kor, Olvasva: 2858 szor

Május 11-én családi nap az Ivanics Csoportnál!
2013.05.06
Az Ivanics cégcsoport székesfehérvári márkakereskedése ismételten megnyitja kapuit május 11-én szombaton egész napra kicsik-és nagyok előtt egyaránt. A nyílt nap 9.00 – 17.00 óráig a környezettudatosság jegyében kerül megrendezésre, a belépés díjtalan.
Felvéve: 2013.05.06 -kor, Olvasva: 2858 szor

Remekül mutatkozott be az Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as kategóriájában a Tomracing Motorsport Team
2013.05.06
A tavalyi, 125 GP-ben szerzett összetett bajnoki címe után idén az Alpok Adria bajnokság Superstock 600-as sorozatában szeretne maradandót alkotni Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport Team pilótája egy teszt és a Magyar Bajnokság nyitófutamai után ezúttal Közép-Európa legnívósabb sorozatában is letett névjegyét új kategóriájában: a CBR Honda RR 600-as nyergében a 7. helyen végzett az olaszországi Adria International Raceway aszfaltján. Hazánk egyik legtehetségesebb motorosának tartott versenyző tehát azonnal a TOP tízben zárt a debütáló futamán, de ahhoz, hogy fokozatosan lépdeljen előre a rangsorban, még rengeteget kell dolgoznia.
Felvéve: 2013.05.06 -kor, Olvasva: 3313 szor

Zöld mindenes 2.0 Kawasaki KLE 650 Versys teszt 2013
2013.05.15
Versys nevében is a sokoldalúságra utal, így nem csoda, hogy a Kawasaki középkategóriás mindenesével szemben nagy elvárásaim vannak, lássuk 2013-ban is van helye a piacon egy ilyen sokoldalú motornak.
Felvéve: 2013.05.15 -kor, Olvasva: 10760 szor

Borsay Szabolcs: „Ha ott leszek Kiskunlacházán, már győztem”
2013.05.19
Borsay Szabolcs megszerezheti a hétvégén a Tomracing Motorsport Team számára a 2013-as esztendő első győzelmét a Magyar Köztársaság Dragbike bajnokságának Competition kategóriájában. Feltéve, ha elindulhat a szombati versenyen, amiről csak az utolsó pillanatban fognak dönteni. A korábbi magyar bajnok, 2002-ben Guinness rekordot felállító – 200,78 km/óra végsebesség menetiránynak háttal ülve a motoron – dragversenyző azért kényszerült ebbe a nehéz helyzetbe, mert a múltkori kunmadarasi elektronikai problémát még nem teljesen sikerült kiküszöbölni. A csapat többi versenyzője - Gyutai Adrián, Dér Zoltán és Csutak Péter – a hétvégén a Hungaroringen küzd a bajnoki pontokért az idei gyorsasági bajnokság második versenyhétvégéjén.
Felvéve: 2013.05.19 -kor, Olvasva: 6988 szor

TALMÁCSI INDUL A HUNGARORINGEN
2013.05.19
Talmácsi Gábor több mint 10 éve indult utoljára magyar bajnoki futamon, de a hétvégén (május 18-19.) ismét láthatják őt a hazai nézők motorozni, mivel részt vesz az országos bajnokság hungaroringi versenyén.
Felvéve: 2013.05.19 -kor, Olvasva: 2075 szor

Teljes a létszám! Győrfi Alen és Németh Balázs is a hungaroringi OB mezőnyében
2013.05.19
A H-Moto Team csapata komoly felvonulást tart az előttünk álló hétvégén a Hungaroringen, hiszen az OB állandó résztvevőinek számító Rizmayer Gábor (Superbike), Kis Viktória és Nagy Győző (Superstock 1000) mellett a Supersport világbajnokságon, illetve a FIM Superstock 1000 Kupában versenyző Németh Balázs és Győrfi Alen is rajthoz áll ezen a hazai viadalon.
Felvéve: 2013.05.19 -kor, Olvasva: 3373 szor

Harley-Davidson: The Legend on Tour 2013 hazánkban is
2013.06.26
Próbálj ki 22 Harley-Davidsont a nyilvános tesztnapon!
Felvéve: 2013.06.26 -kor, Olvasva: 3447 szor

2 in 1: Kawasaki Z800 teszt
2013.07.03
A történet tovább folytatódik a Kawasakinál. A 2 éve megjelent Z 750 R után idén nem csak új designnal, hanem méretesebb 806 cm3-is blokkal száll versenybe a Kawasaki közép kategóriás csupasz gépe.
Felvéve: 2013.07.03 -kor, Olvasva: 10960 szor

Dupla öröm – Nemes adomány és értékes nyeremény a Harley-Davidson-tól
2013.07.04
2013. június 28-án, pénteken nagy összegű, 819 260 Ft értékű adományt nyújtott át jelképesen a Harley-Davidson Budapest a Bátor Tábor Alapítvány képviselőjének daganatos és krónikusan beteg gyerekek javára. Az eseményen szintén sor került a 2013-as Harley-Davidson Seventy-Two nyereménymotor átadására, amelyet a közelmúltban rendezett 14. Harley-Davidson Open Road Fest résztvevői között sorsoltak ki a szervezők – először a fesztivál történetében.
Felvéve: 2013.07.04 -kor, Olvasva: 8886 szor

Szeretnéd elsőként tesztelni az új Yamaha MT-09-et? Kattints a részletekért!
2013.08.21
„Felkészültél, hogy belépj a sötét oldalra?” elnevezéssel pályázatot hirdetünk, és keressük az ország azon motorosát, aki elsőnek próbálhatja ki az Új Yamaha MT-09 motort, a horvátországi Split körüli csodálatos utakon.
Felvéve: 2013.08.21 -kor, Olvasva: 4251 szor

Továbbra is ifjabb Tóth Imre csapattársaként versenyez tovább a Superbike-vb csúcskategóriájában a BMW Racing Team Toth 19 éves motorosa
2014.03.16
Sporttörténelmet írt a BMW Racing Team Toth: első magyar csapatként vett részt a februári ausztrál szezonnyitón a Superbike világbajnokság csúcskategóriájában két magyar versenyzővel, ifjabb Tóth Imrével és Sebestyén Péterrel. Ráadásul mára kiderült, a csapat továbbra is bizalmat szavazz Sebestyénnek, így a 19 éves motoros még minimum két világbajnoki futamon bizonyíthatja ifjabb Tóth mellett, hogy ott a helye a legjobbak között.
Felvéve: 2014.03.16 -kor, Olvasva: 2590 szor

2013 legeredményesebb gyorsasági motorversenyzője Erdei Zsolt irányításával tréningezett a Madárfészek Ökölvívó Akadémián
2014.03.18
A tavaly élete eddigi legeredményesebb szezonját záró Gyutai Adrián – első hatszázas évében azonnal megnyerte a Superstock 600-ban a magyar bajnokságot, második lett az Alpok-Adria és az IMRC nemzetközi sorozatokban, valamint a két pontot érő 14. helyen zárt az Európa-bajnokságon – keményen készül a 2014-es szezonra. A fizikai felkészülésének végén hazánk egyik legismertebb sportolója, Erdei Zsolt irányításával edz a Madárfészek Ökölvívó Akadémián. A népszerű Madár szerint példaértékű Adrián munkához való hozzáállása.
Felvéve: 2014.03.18 -kor, Olvasva: 2469 szor

Kulman Miklós: „Újra bajnok lehetek az új motorral”
2014.03.18
A motorsportok egy újabb szakágában jelenik meg a 2014-es szezonban a Tomracing Motorsport Team: Kulman Miklós személyében ugyanis egy stuntriderrel bővült a csapat. A motoros kaszkadőr idén vissza szeretné szerezni korábbi magyar bajnoki címét, amire a csapatfőnök, Miklósy Tamás szerint minden esélye megvan.
Felvéve: 2014.03.18 -kor, Olvasva: 6036 szor

Bérelj, ha tudsz!
2014.04.21
Budapest, 2014. április 18. – Manapság nem okoz különösebb gondot kibérelni egy motort, hiszen számtalan cég kínál már ilyen szolgáltatást. Ha azonban egy kicsit igényesek vagyunk és egy leharcolt masinánál esetleg többre vágyunk, akkor már nem is olyan egyszerű a feladat. Legalábbis eddig így volt.
Felvéve: 2014.04.21 -kor, Olvasva: 4797 szor

Kawasaki ZX 6 R 2013 ABS teszt
2014.04.21
Újra megtalálható a Kawasaki kínálatában az utcai használatra is alkalmas szupersport gép, a Kawasaki ZX 6 R 636 ABS.
Felvéve: 2014.04.21 -kor, Olvasva: 5673 szor

BMW Motorrad Roadshow - 2014
2014.05.06
A tesztnapok keretében az új S 1000 R és nineT modelleket is kipróbálhatják az érdeklődők
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 2826 szor

Kurucz Ferenc: Több kell, mint száz százalék!
2014.05.23
A hétvégén újra motorra pattannak a Tomracing Motorsport Team versenyzői, ugyanis a Pannónia-ringen folytatódik az IMRC nemzetközi sorozat - és ezen belül a Magyar Bajnokság -, ami egyben az Alpok-Adria Bajnokságának második állomása is. Kurucz Ferenc pontosan tudja, hogy az ostffyasszonyfai pályán nem fogják ingyen osztogatni a pontokat, és bizony a hétvége minden pillanatában 110 százalékot kell nyújtania ahhoz, hogy a Superstock 600-as kategória mezőnyének elejében végezzen. A Tomracing csapatkoordinátora, Biel Richárd szerint a hajdúszoboszlói pilóta április eleji, teszten elért körideje bizakodásra ad okot.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 1811 szor

A Pannóniaringen támadnak a H-Moto fiataljai – Kovács Bálint és Csányi Gergő újabb bravúrra készül
2014.05.23
Az előttünk álló hétvégén a Pannóniaringen folytatódik az IMRC, a Magyarország Gyorsasági Motoros Nyílt Nemzetközi Bajnokság, valamint az Alpok-Adria Bajnokság 2014-es versenyfutása. A H-Moto Team négy versenyzőt állít csatasorba a hétvégén: Győrfi Alen és Kis Viktória mellett a csapat két ifjú reménysége, Kovács Bálint és Csányi Gergő száll harcba a minél jobb helyezésekért.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 5764 szor

Felújított motorral vág neki az Alpok-Adria és az IMRC második fordulójának a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.05.23
Az IMRC és a Nyílt Magyar Bajnokság idénynyitóján futamgyőzelemmel, az Európa-bajnokságra kvalifikáló Alpok-Adria Sorozatban egy 8., és egy 6. hellyel kezdte meg a szereplését Gyutai Adrián a Superstock 600-as kategóriában. A tavalyi esztendő legeredményesebb motorosa első idei hazai versenyén, a Pannoniaringen felújított motorral áll rajthoz mindkét bajnokságban, és úgy véli, ha képes lesz megismételni a Slovakiaringen mutatott teljesítményét, akkor a mostani versenyhétvégén ismét dobogóra állhat. Immáron szülővárosa, Paks támogatásával.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 2000 szor

Ifjabb Tóth Imre mellett a Donington Parkban is Sebestyén Péter kap lehetőséget a BMW Racing Team Toth-tól a hétvégén a Superbike-vb csúcskategóriájában
2014.05.23
Kőkemény munkával készült az angliai folytatásra a BMW Racing Team Toth. A Superbike világbajnokság csúcskategóriájában induló magyar csapat mindkét pilótája – ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter – úgy érzi, a legendás Donington Parkban végre kihozhatják azt a teljesítményt mind a motorukból, mind pedig magukból, ami elég lehet az idei ötödik futamon az első vb-pontok megszerzésére. Imi motorjában kicserélték a BMW gyárában a komplett váltót, aminek következtében a váltási gondok megszűnhetnek, míg Peti motorhoz alakított stílusa már Imolában is megmutatta, hogy ez a váltás eredményhez vezethet.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 2044 szor

Németh Balázs: Tesztverseny hazai pályán
2014.05.23
Németh Balázs idén a Superbike világbajnokság egyik fő betétsorozatának számító FIM Superstock 1000 Kupában fut teljes szezont az olasz Pedercini Racing Team Kawasaki ZX10R-jének nyergében, és a legutóbbi két futamon már egyaránt a top10-ben végzett: Assenben 9., Imolában 6. lett. Azonban még tovább szeretne gyorsulni, ezért minden edzéslehetőséget igyekszik megragadni.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 2375 szor

Sikeres teszten van túl a Moto One Honda Racing versenyzője, jöhet a bajnoki bemutatkozás Snettertonban
2014.06.13
Az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapta azt a lehetőséget, amire vágyott, és eddig élni is tudott vele. A Moto One Honda Racing versenyzője tesztelhette a Morello Racing Team Kawasaki ZX10R motorját, és a gyakorlás annyira jól sikerült, hogy a 21 éves versenyző a csapat színeiben részt vehet a BSB június 13-15-én rendezett futamán a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 1968 szor

A Tomracing Motorsport Team versenyzője április elején Rijekában szerezte meg idei első futamgyőzelmét, most újra dobogóra állna ugyanitt az Alpok-Adria Sorozat harmadik versenyhétvégéjén
2014.06.13
Parádés teljesítményt nyújt eddig idén az IMRC és a Nyílt Magyar Bajnokságban, valamint az Európa-bajnokságra kvalifikáló Alpok-Adria Sorozatban Gyutai Adrián. A Superstock 600-as kategóriában remeklő paksi motoros az előbbi kettőben az élen áll összetettben, míg utóbbiban a harmadik helyen várja a hétvégi folytatást. A tavalyi esztendő legeredményesebb motorosa ugyanis Rijekában áll rajthoz az Alpok-Adria harmadik versenyhétvégéjén, ott, ahol a kora tavaszi tesztprogramjának keretein belül ragyogóan teljesített, ugyanis több mint félperces előnnyel megnyerte a Román Superbike Bajnokság idénynyitó futamát. A Tomracing Motorsport Team versenyzője mindenképpen szeretne dobogóra állni a hétvégén, és titokban abban reménykedik, hogy átveheti a vezetést összetettben.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 1665 szor

Németh Balázs: Hasznos teszt Misanóban
2014.06.13
Az idén a FIM Superstock 1000 Kupa versenyein érdekelt Németh Balázs e hét elején sikeres és hasznos tesztet teljesített csapatával, az olasz Pedercini Racing Teammel a Marco Simoncelli Misano World Circuit versenypályán. A bajnokság következő futamát is itt rendezik majd jövő hétvégén, így a magyar pilóta a lehető legjobb helyen gyakorolhatott.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 2100 szor

Egy Ninja robogója - Kawasaki J300 teszt
2014.06.17
A Kawasaki életében mérföldkőnek ígérkezik a 2014-es év. Sok évnyi várakozás után a tettek mezejére lépett a gyártó. Nem nézi tovább a konkurens márkák szárnyalását az európai robogó piacon, a Kawasaki is kigurul első nagy robogójával, a J300-zal, mely pár nap erejéig nálunk járt.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 12830 szor

Győrfi Alen: Sikeres németországi teszt
2014.06.17
Az elmúlt héten Magyarország egyedüli gyorsasági-motoros Európa-bajnoka, Győrfi Alen a németországi Oschersleben versenypályáján tesztelt egy külföldi csapat meghívására.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 1885 szor

Mindenes Naked a Hondától: Honda NC 750 S teszt
2014.07.25
Két éve debütált modellcsalád csupasz, naked változata járt nálunk, megmutatva milyen újdonságokkal szolgál a Honda a kéthengeres modellt kedvelő pilóták számára.
Felvéve: 2014.07.25 -kor, Olvasva: 21604 szor

Németh Balázs: Pozitív az érzés, de gyorsulnunk kell még
2014.06.21
Hasznos és eredményes napot zárt Misanóban, a FIM Superstock 1000 Kupa idei negyedik fordulójának helyszínén az olasz Pedercini Racing Team Kawasaki ZX10R-jét terelgető Németh Balázs. A 26 éves magyar motoros ugyan még keresi az ideális beállításokat csapatával, ám pénteken fontos lépéseket tett azok megtalálása felé.
Felvéve: 2014.06.21 -kor, Olvasva: 1636 szor

Első EB-pontjainak örül a Talmácsi Racing
2014.06.21
A Superbike világbajnokság idei hetedik fordulójának második napján a 2007-es gyorsasági-motoros világbajnok Talmácsi Gábor csapata, a Talmácsi Racing megszerezte első pontjait a FIM Superstock 600-as Európa-bajnokságon. Az olasz Alessandro Zaccone első futamán, amit ebben a bajnokságban teljesített, a 9 pontot érő 7. helyen szelte át a célvonalat a magyar csapat motorjával.
Felvéve: 2014.06.21 -kor, Olvasva: 1940 szor

Suzuki GSX-R 600 K8 teszt
2014.06.29
Július eleji borús idő után már alig vártam, hogy a tündöklő napsütésben újra a pályán találjam magam, persze nem egyedül, a 1000-es superbike megújult kistesója kisért el utamra. Így mi sem lehet szebb annál, hogy együtt egy töltsük a délutánt az Euroringen
Felvéve: 2014.06.29 -kor, Olvasva: 6686 szor

Yamaha XVS 1300 A Midnight Star teszt XXI.századi klasszikusok
2014.06.29
Ya­ma­ha új, csúcs­ka­te­gó­ri­ás crui­se­re nem­csak egy to­vább­fej­lesz­tett mo­dell, ha­nem egy tel­je­sen új fej­lesz­té­sû gépe­zet.
Felvéve: 2014.06.29 -kor, Olvasva: 8976 szor

Németh Balázs: Remélem, holnap tudok még javítani a köridőmön és a pozíciómon egyaránt
2014.07.07
Összességében pozitívan értékeli a Pedercini Racing Team színeiben induló Németh Balázs a FIM Superstock 1000 Kupa portugáliai fordulójának első napját, amely során az összetett eredménylistán a 11. helyet szerezte meg. A magyar versenyző ráadásul sokakkal ellentétben délután is gyorsulni tudott, s így bizakodva várja a szombati folytatást.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 1805 szor

Talmácsi Racing: Pozitív kezdés Portimaóban
2014.07.07
Rendkívül biztatóan indult a 2014-es Superbike világbajnokság idei nyolcadik versenyhétvégéje a 2007-es világbajnok Talmácsi Gábor csapata, a Talmácsi Racing szempontjából. A magyar alakulat mindhárom ifjú versenyzője pozitív napot zárt Portimaóban, és úgy érzik, szombaton még tovább tudnak majd gyorsulni.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 1916 szor

A Talmácsi Racing mindkét versenyzője a top10-ben
2014.07.07
Fennállása eddigi legeredményesebb versenyét zárta a 2007-es világbajnok Talmácsi Gábor csapata, a Talmácsi Racing, amely a FIM Superstock 600-as Európa-bajnokság mai portimaói futamán két top10-es helyezést tudott felmutatni. A 31 fős mezőnyben Bódis Richárd az 5., Alessandro Zaccone a 9. helyen végzett a világ egyik legnehezebbnek tartott gyorsasági-motoros versenypályáján.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 1132 szor

Muresan: A trükkös körülményeket figyelembe véve nem rossz ez az eredmény
2014.07.07
A kora délutáni eső miatt még nedves pálya fogadta a FIM Superstock 1000 Kupa mezőnyét Portimaóban. A futam során azonban száradni kezdett az aszfalt, s ez valamelyest a H-Moto Team versenyzőjével, Robert Muresannal is kibabrált, hiszen a román pilóta sokáig a 10. helyen haladt, ám az abroncsai elhasználódása miatt végül a 12. pozícióban intette le őt a kockás zászló.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 1713 szor

Harley On Tour! - Budapesten
2014.07.07
Ha nem is vallják be maguknak, biztosak lehetünk benne, hogy sokan egész életükben álmodoznak egy igazi Harley-Davidsonról; van, aki a sportstereket imádja, és van, akit inkább a touring izgat: egy biztos, sokan játszadoznak a gondolattal, hogy milyen lehet egy Harley nyergében szelni az utakat. Ezekből az álmokból most néhányat valóra váltott a Harley-Davidson Budapest! A Harley On Tour jegyében 23 motort tesztelhettek a jelentkezők szombaton.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 3418 szor

Három versenyzővel támad Csehországban a H-Moto Team
2014.07.18
Az előttünk álló hétvégén rendezik meg az Alpok-Adria Bajnokság, valamint a magyar nyílt gyorsasági-motoros bajnokság soron következő fordulóját a csehországi Mostban, ahol a H-Moto Team három versenyzővel, Győrfi Alennel, Csányi Gergővel és Kovács Bálinttal képviselteti majd magát.
Felvéve: 2014.07.18 -kor, Olvasva: 1240 szor

Ötcsillagos élmény turista áron: Yamaha MT-07 teszt
2014.09.03
Sorra élvezzük a Yamaha MT modellcsalád szárnyalását. Tavaly MT-09, míg idén az egyik újdonság az MT-07 jelent meg. A kéthengeres motor ár-érték arányban a 2014-es évben a dobogó legfelső fokán helyezkedik el. Lássuk miért gondoljuk ezt…
Felvéve: 2014.09.03 -kor, Olvasva: 10920 szor

Jó kezdés után még jobb folytatást remél Jerezben a Talmácsi Racing
2014.09.05
Összességében pozitív első napot zárt Jerezben, a FIM Superbike Világbajnokság idei tízedik állomáshelyén a Talmácsi Racing. Különösen a csapat FIM Superstock 600-as Európa-bajnokságban érdekelt 15 éves olasz bajnok tehetsége, Alessandro Zaccone remekelt, aki ma mindkét szabadedzést az előkelő 6. helyen zárta.
Felvéve: 2014.09.05 -kor, Olvasva: 2440 szor

Németh Balázs: Szeretnék az első három sor valamelyikéből rajtolni
2014.09.05
Remekül kezdődött a jerezi hétvége a FIM Superstock 1000 Kupa mezőnyében szereplő Németh Balázs számára, hiszen összesítésben az ötödik helyen áll két szabadedzést követően. A Pedercini Racing Team motorosa úgy érzi, sikerült előrelépniük a beállítások terén, s ez biztató folytatást ígér a szombati időmérőre és a vasárnapi futamra egyaránt.
Felvéve: 2014.09.05 -kor, Olvasva: 2178 szor

Sportos klasszikus: Yamaha XV950R teszt
2014.09.21
A Yamaha a cruiser kategória szerelmeseit sem hagyja új motor nélkül. Letisztult motor, könnyed blokk és kiválló futómű jellemzi az új jövevényt.
Felvéve: 2014.09.21 -kor, Olvasva: 8586 szor

Váltóláz: Yamaha YZF-R125 teszt 2008
2012.08.22
A Yamaha sportos R sorozatának legújabb tagját mindössze nyolcad-literes erőforrással szerelték fel, mégis szinte a nagyokkal meg-egyezõ méretekkel rendelkezik.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 1905 szor

Rózsaszínű Világ... - Kymco Agility 50
2012.08.22
Legutoljára akkor foglalkoztunk a Kymco Agility-vel, amikor a Dunántúlon méteres hófúvások parancsoltak megállást még a négykerekűek számára is, s még a Graz-i Kymco képviselet parkolójában megtett néhány körnek is testes arcüreggyulladás lett a végeredménye. Most viszont, amikor egyszerre vette kezdetét az Agility hazai forgalmazása, és az idei nyár, már semmi sem akadályozhatta meg, hogy magunkhoz édesgessünk néhány hónapra egyet, ezekből a szimpatikus kis jószágokból.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 3588 szor

Egy újabb MT a láthatáron! Itt a Yamaha MT-07 Moto Cage
2014.09.29
A kölni Intermot motorkiállítás közeledtével csepegnek az információk az újabb, 2015-ös modellekről. A Yamahánál sem unatkoztak a termék fejlesztők, egy újabb MT-vel látták el a közönséget. Az MT-07 altípusaként Moto Cage néven látott napvilágot az új típus, lássuk milyen újdonsággal szolgál az új modell.
Felvéve: 2014.09.29 -kor, Olvasva: 3993 szor

Az elmaradt Eb-futam helyett a Mugellóban rendezendő szezonzáró olasz bajnokin indul a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.10.09
Újabb bizonyítási lehetőséget kap a vállműtéten átesett Gyutai Adrián, akinek augusztus elején, több helyen eltört a kulcscsontja, zúzódott a láb-, és kézfeje, három foga letört és alaposan meghúzódott a nyaka. A Tomracing Motorsport Team versenyzője október 18-19-én rajthoz áll Mugellóban az olasz bajnokság utolsó futamán.
Felvéve: 2014.10.09 -kor, Olvasva: 1679 szor

Kis Viktória: „A célom az, hogy kétszer szóljon a magyar himnusz”
2014.10.15
A hétvégén megkezdődik a Losail Ázsia Bajnokság 2014/2015-ös szezonja, amelynek első fordulóján a magyar H-Moto Team színeit képviselő Kis Viktória is rajthoz áll. A 2012-ben az év női motorversenyzőjének megválasztott pilóta célja, hogy mindkét futamot megnyerje szombaton, és ezzel elindítsa a bajnoki címért folytatott hadjáratát.
Felvéve: 2014.10.15 -kor, Olvasva: 3700 szor

Szimulátoron és egy mugellói éles teszten készült a szezonzáró olasz bajnoki futamra a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.10.17
Tökéletesen felkészült eddigi pályafutása egyik legnehezebb versenyhétvégéjére Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport Team versenyzője október 18-19-én rajthoz áll Mugellóban az olasz bajnokság utolsó futamán. A 23 éves paksi motoros 300 kört tett meg szimulátoron, majd élesben is tesztelt a legendás pályán, így készen áll a nagy megmérettetésre.
Felvéve: 2014.10.17 -kor, Olvasva: 1898 szor

Sajtóközlemény - H-Moto, Losail Ázsia Bajnokság, Katar, 1. forduló, Időmérő, 2014.10.18. Kis Viktória kategóriája 3. helyéről várhatja a szombati versenyek rajtját
2014.10.20
Kis Viktória a hétvégén a Losail Ázsia Bajnokság 2014/2015-ös szezonjának első fordulóján áll rajthoz Katarban. A magyar H-Moto Team hölgyversenyzője a pénteki időmérő edzésen a 3. helyen végzett kategóriájában, így innen várhatja a szombat esti versenyek rajtját, amelyen izgalmas csatára számít a legjobb pozíciókért.
Felvéve: 2014.10.20 -kor, Olvasva: 2071 szor

Lerakta a névjegyét a szezonzáró olasz bajnoki futamon a 11. helyével a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.10.20
Kihozta a maximumot eddigi pályafutása egyik legnehezebb versenyhétvégéjén Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport Team versenyzője ugyanis a 39 fős mezőnyben a 11. helyen végzett Mugellóban az olasz bajnokság National Trophy 600-as kategória utolsó futamán. A 23 éves paksi motoros most a tanulásra és a pihenésre helyezi a fő hangsúlyt, ám december elejétől kezdve megkezdi a felkészülését a 2015-ös szezonra.
Felvéve: 2014.10.20 -kor, Olvasva: 1912 szor

Teljes szezont teljesít jövőre az olasz bajnokság National Trophy 600-as kategóriájában a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.11.13
Pályafutása legkeményebb felkészülése, sikeres tesztprogram, futamgyőzelmek, pályacsúcsok, súlyos sérülés és műtét, rehabilitáció majd visszatérés – címszavakban így lehet összefoglalni Gyutai Adrián idei szezonját. A Tomracing Motorsport Team versenyzője úgy véli, minden szempontból megerősödve várhatja a következő idényt. Szüksége is lesz erre, hiszen 2015-ben pályafutása legkeményebb éve vár rá. A 24 éves paksi motoros egy teljes szezont teljesít a világ egyik legerősebb sorozatában: Adrián jövőre az olasz bajnokság National Trophy 600-as kategóriában versenyez, míg mellette az Alpok-Adria és az IMRC Bajnokság lehető legtöbb futamán is rajthoz áll.
Felvéve: 2014.11.13 -kor, Olvasva: 1799 szor

HONDA CB125F - 2015
2014.11.19
A modellt érintő változások: a megújult CB125F a CB-F család friss, naked jellegű megjelenését öltötte magára, kezelhetőségét pedig továbbfejlesztett felfüggesztések és 18 colos, hatágú felnik teszik még könnyebbé. Tervezésénél arra törekedtek a Honda mérnökei, hogy valódi segítséget nyújtson a tulajdonosnak, ezért az új, léghűtéses erőforrás az alsó és középső fordulatszám-tartományban egyaránt rendkívül nyomatékos, mégsem zavarja rezgéseivel a pilótát, s - a PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezőnek köszönhetően - fogyasztása is igen kedvező. Kiemelkedő használati értékéhez az elsőrangú összeszerelési és anyagminőség, valamint az alacsony fenntartási költség is nagyban hozzájárul.
Felvéve: 2014.11.19 -kor, Olvasva: 2075 szor

Megnyitotta kapuit a Mobilitás Autókiállítás és Vásár
2014.11.21
Budapest, 2014.11.21. - Megnyitotta kapuit a Mobilitás 2014 Autókiállítás és Vásár. A SYMA Rendezvényközpontban helyet kapó háromnapos rendezvényen a hazai márkakereskedők mutatják be a legújabb modelleket, a legfrissebb autóipari innovációkat és járműipari trendeket. Az esemény célja, hogy a hagyományos járművek mellett az e-mobilitásban rejlő lehetőségekre is felhívja a figyelmet, ezért az érdeklődők a Magyarországon forgalmazott elektromos autókat is kipróbálhatnak a kiállítás területén kialakított tesztpályán
Felvéve: 2014.11.21 -kor, Olvasva: 1863 szor

Sajtóközlemény - H-Moto, Losail Ázsia Bajnokság, Katar, 4. forduló, Futamok, 2015.01.18.
2015.01.18
Remekül kezdődött a 2015-ös esztendő a H-Moto Team színeit képviselő Kis Viktória számára: a fiatal hölgymotoros azok után, hogy pénteken megszerezte kategóriája pole pozícióját a Losail Ázsia Bajnokság negyedik fordulóján, szombaton egy első és egy második helyezést gyűjtött be a két futamon, így a katari pálya közönsége ismét meghallgathatta a magyar himnuszt.
Felvéve: 2015.01.18 -kor, Olvasva: 1657 szor

Motort szeretnél vagy robogót? Ha nem tudod itt a legjobb választás: Honda NC 750 D Integra teszt
2015.01.24
A Honda Integra típusával mutatta be az a csodálatos fejlesztési eljárást, ami segítségével egy aggregát mennyi típusú motort képest kiszolgálni. Naked és enduró mellett maxi robogóba is bekerült ugyanaz a blokk, lássuk, mennyire működik a 3 az 1-ben csoda.
Felvéve: 2015.01.24 -kor, Olvasva: 14424 szor

Eddigi pályafutása legkeményebb fizikai alapozásával készül az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájára a Tomracing Motorsport Team pilótája
2015.01.31
Újabb megtisztelő megkeresést kapott Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában induló paksi gyorsasági motorost ismételten felkérték a Nem Olimpiai Sportágak, a NOS-program nagyköveti tisztjére. A 24 éves versenyző boldogan vállalta a feladatot, miközben eddigi pályafutása legkeményebb fizikai és pszichikai felkészülését végzi, hogy minél sikeresebben szerepelhessen az olasz bajnokság National Trophy 600-as kategóriában.
Felvéve: 2015.01.31 -kor, Olvasva: 1570 szor

Új Honda SH 300i
2015.03.05
Honda 2015. március 4-én jelentette be új Honda SH 300i típusú motorkerékpárjának modellfrissítését. Az átdolgozott és élesebb vonalakkal megáldott SH-n nagyobb teljesítményt ígér és a súlyából is lefaragtak
Felvéve: 2015.03.05 -kor, Olvasva: 3776 szor

Új motorral és új kategóriában, a Supersportban szerepel az idén az olasz bajnokságban a Tomracing Motorsport Team pilótája
2015.03.06
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához, a világbajnoki szereplés felé vezető úton Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában induló paksi gyorsasági motorosnak azonban nem lesz egyszerű a dolga: a várhatóan negyvenfős mezőnyben új motorral és új kategóriában, a Supersportban szeretne minél jobban szerepelni. A Tomracing Motorsport Team versenyzője szerint idén versenyképesebb lesz, mint a tavalyi szezonban.
Felvéve: 2015.03.06 -kor, Olvasva: 1345 szor

Háromnapos rijekai teszttel folytatta a felkészülését az idei az olasz bajnokságban való szereplésre a Tomracing Motorsport pilótája
2015.03.16
Újabb nagy lépést tett az olasz bajnokságra való minél jobb felkészülésre Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros három napot tesztelt Rijekában, ahol megtett több mint száz kört, és végrehajtott egy sikeres versenyszimulációt. A 24 éves versenyző és új Hondája tehát jól debütált, és a szurkolók a hétvégi Autó, Motor, Tuning Show-n, a MOL standján találkozhatnak a jövő hétvégén már Misanóban tesztelő Adriánnal és motorjával.
Felvéve: 2015.03.16 -kor, Olvasva: 1361 szor

Az újonnan alakult Schmidt Racing azonnal nagy tervekkel indul a 2015-ös gyorsasági motoros szezonnak
2015.03.19
A magyar gyorsasági motorsport újabb csapattal gazdagodott. Balogh Róbert menedzser vezetésével ugyanis zászlót bontott a Schmidt Racing, amely semmit sem bízott a véletlenre, és egy feltörekvő tehetség, Végh Noé mellé leigazolta a tavalyi esztendő legeredményesebb magyar motorosát, Chrobák Jánost, valamint a korábbi Európa-bajnoki ezüstérmes Juhász Dávidot. A cél egyértelmű: a két hatszázas kategóriában megnyerni az Alpok Adria és az IMRC sorozatot, valamint Chrobák János révén sikeres bemutatkozást remélnek a Supersport világbajnokságon.
Felvéve: 2015.03.19 -kor, Olvasva: 1710 szor

A kötelező háromnapos misanói teszttel folytatódott a felkészülése a Tomracing Motorsport pilótájának az idei az olasz bajnokságra
2015.04.01
Utolsó előtti állomásához érkezett az olasz bajnokságra való felkészülésében Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán vett részt a kötelező hivatalos teszten. A három nap alatt sikerült megtalálni a Honda alapbeállításait, valamint a helyes gumikeveréket, és a folyamatosan javuló köridő azt is igazolta, hogy a Misanóban először motorozó 24 éves versenyzőnek sikerült alaposan feltérképeznie a legendás pályát.
Felvéve: 2015.04.01 -kor, Olvasva: 1413 szor

A kötelező háromnapos misanói teszttel folytatódott a felkészülése a Tomracing Motorsport pilótájának az idei az olasz bajnokságra
2015.04.06
Utolsó előtti állomásához érkezett az olasz bajnokságra való felkészülésében Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán vett részt a kötelező hivatalos teszten. A három nap alatt sikerült megtalálni a Honda alapbeállításait, valamint a helyes gumikeveréket, és a folyamatosan javuló köridő azt is igazolta, hogy a Misanóban először motorozó 24 éves versenyzőnek sikerült alaposan feltérképeznie a legendás pályát.
Felvéve: 2015.04.06 -kor, Olvasva: 1489 szor

HARLEY-DAVIDSON® LIVEWIRE™ PROJEKT ÉLMÉNYTÚRA NEMZETKÖZI ÚTICÉLOK FELÉ NYIT
2015.04.10
A H-D felkéri a világ motorosait első elektromos motorkerékpárjának közös tökéletesítésére
Felvéve: 2015.04.10 -kor, Olvasva: 1601 szor

Immár a teljes csapattal tesztelt a Hungaroringen a 2015-ös bajnoki nyitányra készülő Schmidt Racing
2015.04.13
A Balogh Róbert menedzser vezetésével nemrég megalakult Schmidt Racing tovább folytatta a 2015-ös bajnoki szezonra való felkészülést. Az elmúlt hétvégén már teljes csapattal gurultak pályára a Hungaroringen, ahol a Chrobák János, Juhász Dávid, Végh Noé trió egy teljes napot tesztelt. Már csak az utolsó simítások vannak hátra, és a Schmidt Racing készen áll a hétvégi bajnoki rajtra a Pannoniaringen.
Felvéve: 2015.04.13 -kor, Olvasva: 1415 szor

Szezonnyitó Harley-Davidson módra
2015.04.14
Gyönyörű idővel, színvonalas programokkal és minden eddiginél nagyobb látogatószámmal zajlott le a Szezonnyitó ünnepség a Harley-Davidson Budapest Bázisán, a hétvégén.
Felvéve: 2015.04.14 -kor, Olvasva: 1594 szor

A volt vb-motoros, Kurucz Ferenc és a Superstock 1000-es kategória 2013-as magyar bajnoka, Fenyvesi Gábor nagy tervekkel vág neki az idei gyorsasági motoros IMRC szezonnak
2015.04.16
Végre eljött a gyorsasági motorosok bajnoki idénynyitója is a Tomracing Motorsport számára. A gárdát az IMRC és a Magyar Bajnokság első futamán öt versenyző fogja képviselni: az olasz bajnokságra készülő Gyutai Adrián (Supersport), valamint a volt vb-motoros, Kurucz Ferenc (Superstock 600), illetve a 2013-as magyar bajnoki címet szerző Fenyvesi Gábor (Superstock 1000), valamint két román motoros, Adrian Sabau és Tamás Antal. A csapatvezetés annak ellenére bízik a dobogós helyek megszerzésében, hogy Adrián az egy hét múlva kezdődő olasz bajnokság előtt csak tesztelni érkezik a Pannoniaringre. A tapasztalat ugyanis mindenképpen a Tomracing versenyzői mellett szól.
Felvéve: 2015.04.16 -kor, Olvasva: 1443 szor

A Superstock 1000-es kategória 2013-as IMRC bajnoka, Fenyvesi Gábor dobogós helyekkel vágott neki az idei szezonnak
2015.04.22
Végre eljött a gyorsasági motorosok bajnoki idénynyitója is a Tomracing Motorsport számára. A gárdát az IMRC és a Magyar Bajnokság első futamán végül két versenyző képviselte: az olasz bajnokságra készülő és csak tesztelő Gyutai Adrián (Supersport), valamint a 2013-as magyar IMRC bajnoki címet szerző Fenyvesi Gábor (Superstock 1000). A csapatvezetés legnagyobb örömére az egy évet kihagyó Fenyvesi mindkét futam után dobogóra állhatott – egy harmadik és egy második helyet ért el – az IMRC-ben, míg a magyar összesítésben mindkétszer az élen végzett.
Felvéve: 2015.04.22 -kor, Olvasva: 1457 szor

Tökéletesen felkészülve érkezett meg a Tomracing Motorsport pilótája az idei olasz bajnoki rajtra Misanóba
2015.04.24
Vége a felkészülésnek, immár véglegesen elérkezett a 2015-ös olasz bajnokság idénynyitó futama Gyutai Adrián számára. Az idén a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán kezdi meg szereplését az olasz pontvadászatban. A Tomracing Motorsport versenyzője és Hondája tökéletes állapotban érkezett meg a szezonnyitó futam helyszínére, ahol abban reménykedik, hogy a negyvenfős mezőnyben a legjobb tíz között végez a vasárnapi versenyen.
Felvéve: 2015.04.24 -kor, Olvasva: 1315 szor

Az ellenfelek mellett egy sor technikai gonddal is megküzdött és négy ponttal zárt Misanóban, az idei olasz bajnoki rajton a Tomracing Motorsport pilótája
2015.04.29
Felemás érzésekkel van túl a 2015-ös olasz bajnokság idénynyitó futamán Gyutai Adrián számára. Az idén a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán rengeteg gondot legyőzve és 41 versenytársával megküzdve végül négy ponttal kezdte a szezont az olasz pontvadászatban. A Tomracing Motorsport versenyzője abban reménykedik, hogy egy időre elfelejtheti a balszerencséjét, és három hét múlva Vallelungában, a következő bajnoki futamon már egy gondoktól mentes versenyt teljesíthet.
Felvéve: 2015.04.29 -kor, Olvasva: 1455 szor

15. BMW Motorrad Days Garmisch-Partenkirchenben július 3-tól 5-ig
2015.05.12
Egy motoros életéhez három dolog tartozik: a motorok, a kalandos utazások és az emberek, akik mind azonos hullámhosszon vannak. Ez a három dolog immár a 15. éve találkozik Garmisch-Partenkirchenben, ahol idén ismét együtt lehetnek a motorrajongók és az érdeklődők, mindenki, aki egyszerűen jól szeretné magát érezni július 3-5. között a 15. BMW Motorrad Days rendezvényen.
Felvéve: 2015.05.12 -kor, Olvasva: 1509 szor

Yamaha MT-07 Moto Cage teszt
2015.05.13
Két éve újra szárnyra kapó MT modellcsalád új típusát teszteltük a hétvégén. A tavalyi év talán egyik legjobb ár-értékkel bíró motorkerékpárja az MT-07 volt. Most ennek külön kiadását, az MT-07 Moto Cage vettük górcső alá. Vajon az idei évben is sikerül bezsebelnie ezt a kitüntető címet az új modellnek?
Felvéve: 2015.05.13 -kor, Olvasva: 6459 szor

Pont nélkül zárta a bíztatóan indult versenyhétvégét Vallelungában, az idei olasz bajnokság második futamán a Tomracing Motorsport pilótája
2015.05.20
Noha egész hétvégén folyamatosan gyorsult a 2015-ös olasz bajnokság második futamán Gyutai Adrián, aki az idén a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában teljesít teljes szezont, végül pont nélkül zárt. A Tomracing Motorsport versenyzője ugyanis remek rajtot követően már a hetedik pozícióért csatázott, amikor elesett. A 24 éves motoros vallelungai teljesítménye ennek ellenére bíztató a jövőre nézve, hiszen több mint egy másodperccel közelebb került az élmenőkhöz.
Felvéve: 2015.05.20 -kor, Olvasva: 1329 szor

Livewire Projekt – Az Egyesült Királyságban tesztelték a Harley elektromos motorját
2015.05.28
A Livewire projekt európai körút első állomásaként megérkezett az Egyesült Királyságba a Harley-Davidson Élménykülönítmény. A Livewire projekt keretén belül a motorok szerelmeseinek lehetősége nyílt, hogy elsőként tesztelhesse a Harley-Davidson elektromos motorkerékpárját és véleményével hozzájáruljon a fejlesztéséhez.
Felvéve: 2015.05.28 -kor, Olvasva: 2347 szor

Duplafutamos versenyhétvégével folytatja szereplését Mugellóban, az idei olasz bajnokság harmadik futamán a Tomracing Motorsport pilótája
2015.06.12
Egy duplafutamos hétvégével folytatódik Mugellóban a 2015-ös olasz bajnokság Gyutai Adrián számára. A 24 éves paksi motoros a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában újabb pontszerzés reményében gurul a legendás pálya aszfaltcsíkjára. A Tomracing Motorsport versenyzője abban reménykedik, hogy sikerül túlszárnyalnia a tavalyi eredményét – a 10. pozícióból rajtolva a 11. helyen végzett – és sikerül tovább faragnia a hátrányából az elsőkhöz képest.
Felvéve: 2015.06.12 -kor, Olvasva: 1198 szor

A Tomracing Motorsport versenyzője váltógondokkal küzdött, és lemaradt a dobogóról a King of Europe franciaországi idénynyitó futamán
2015.06.12
Noha néhány pontot megmentett a háromszoros Európa-bajnok Kerényi Ádám, egy technikai probléma megakadályozta abban a Tomracing Motorsport versenyzőjét, hogy a 2015-ös King of Europe sorozat franciaországi idénynyitóján felállhasson a dobogóra. Kerényi Ádám nem fogja fel tragikusan ezt a kezdést, és úgy véli, még mindig nem kell lemondania a történelmi címvédésről.
Felvéve: 2015.06.12 -kor, Olvasva: 1111 szor

2016-os modellévű HONDA SH300i
2015.06.13
Sajtóközlemény kiadásának dátuma: 2016. június 08. A modellt érintő változások: az SH300i jelentősen megújult az idei esztendőre. A módosítások eredményeként dinamikusabban gyorsít, kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és markánsabb stílus jellemzi. További előrelépés a fénydiódás világítás, a Smart Key, az alapfelszereltségként kínált blokkolásgátló és az immáron zárt bukósisak tárolására is alkalmas csomagtér. A hatékonyabbá tett erőforrás az első motorkerékpár-hajtómű a Honda választékában, amely megfelel az Euro 4-es kibocsátási normáknak.
Felvéve: 2015.06.13 -kor, Olvasva: 2374 szor

Harley On Tour Balaton
2015.06.24
Az év legnagyobb és leghosszabb motoros eseménye, az Open Road Fest nem múlhatott el egy közös krúzolás nélkül, ahol az újságírók társaságában pattantunk nyeregbe és csapatostul barangoltuk be a Balaton-felvidék meseszép tájait. A rendezvényen több mint két tucat tesztmotor várt arra, hogy megüljék őket, a szelíd motoros csapat egy ikonikus élményt és látványosságot teremtett a résztvevők és a nézelődők számára egyaránt.
Felvéve: 2015.06.24 -kor, Olvasva: 2019 szor

A Dunlop Italia a remekül sikerült tesztnek köszönhetően felajánlotta a Tomracing Motorsport Team pilótájának, hogy szabadkártyával elindulhat a szeptember 13-i, Misanóban rendezendő Moto3-s vb-futamon
2015.06.30
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához vezető úton Gyutai Adrián. A Dunlop felkérésére egy Moto3-as vb-motort tesztelt hétfőn a misanói pályán, ahol az abroncsokon kívül, a gumigyártó cég által kifejlesztett vázat is kipróbálhatta. A Tomracing Motorsport Team pilótája több mint 120 kört teljesített a gyakorláson, amelynek a végén a Dunlop Italia felajánlotta, az általuk biztosított motorral szabadkártyásként elindulhat a szeptember 13-i Moto3-as világbajnoki futamon, amelyet Misanóban rendeznek.
Felvéve: 2015.06.30 -kor, Olvasva: 1259 szor

A legendás imolai aszfaltcsíkon a pontszerzés reményében folytatja szereplését az olasz bajnokság National Trophy 600-as sorozat következő futamán a Tomracing Motorsport pilótája
2015.07.16
Ezúttal egy újabb, számára ismeretlen pályán, Imolában folytatódik a 2015-ös olasz bajnokság Gyutai Adrián számára. A 24 éves paksi motoros a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában ezúttal az olasz MIF Factory 2015-ös Hondájával áll rajthoz. A Tomracing Motorsport versenyzője ezúttal részt vehet a csütörtöki teszteken, így van ideje összecsiszolódnia a motorjával, és megismerkedni a pálya vonalvezetésével.
Felvéve: 2015.07.16 -kor, Olvasva: 1255 szor

A Tomracing Motorsport versenyzője újra dobogós esélyekkel várja a King of Europe ausztriai futamát
2015.07.25
Noha a múlt heti, lengyelországi hegyi futamot kénytelen volt kihagyni a háromszoros Európa-bajnok Kerényi Ádám, a Tomracing Motorsport versenyzője tökéletes önbizalommal várja a hétvégi ausztriai folytatást, amely a 2015-ös King of Europe sorozat harmadik állomása. Kerényi Ádám úgy véli, ha Greinbachban a tavalyi győzelme után idén ismét a maximumot tudja kiautózni magából, akkor nagy lépést tehet a történelmi címvédés felé.
Felvéve: 2015.07.25 -kor, Olvasva: 1188 szor

100% erő, 0% kompromisszum, Kawasaki Z1000 teszt
2015.07.28
2014-ben az új évezred 3. generációs Z1000-ét mutatta be a Kawasaki. Szerencsére volt alkalmunk és kipróbálhattuk a kompromisszumok nélküli fenevadat.
Felvéve: 2015.07.28 -kor, Olvasva: 3193 szor

A Tomracing Motorsport doyenje a Hungaroringen tér vissza az IMRC és a Magyar Bajnokság küzdelmeibe a júniusi hatalmas bukását követően
2015.08.07
Ezen a hétvégén a Hungaroring látja vendégül a legjobb magyar és közép-európai gyorsasági motorosokat, ugyanis most rendezik meg az Alpok-Adria, az IMRC és a Magyar Bajnokság utolsó előtti fordulóját. A versenyről természetesen nem hiányozhat a Tomracing Motorsport sem, a csapatot a Superstock 1000-es kategória 2013-as IMRC bajnoka, a június elején súlyosan bukó Fenyvesi Gábor képviseli majd.
Felvéve: 2015.08.07 -kor, Olvasva: 1097 szor

A TVR Vitali csapat pilótájaként 2011 után ismét lesz magyar versenyző a gyorsaságimotoros-világbajnokság a szeptember 13-i, Misanóban rendezendő Moto3-s vb-futamán
2015.09.11
A hétvégén immár megvalósíthatja álmát Gyutai Adrián. A TVR Vitali olasz csapat pilótájaként ugyanis szabadkártyásként elindulhat a szeptember 13-i Moto3-as világbajnoki futamon, amelyet Misanóban rendeznek. A 24 éves paksi motoros célja egyértelmű: megfutni az időmérőn a limitet, és vasárnap befejezni a versenyt. Utoljára magyar pilóta 2011-ben szerepelt a gyorsaságimotoros-világbajnokságon Sebestyén Péter személyében, aki a 125 köbcentisek között állt akkor rajthoz tíz futamon.
Felvéve: 2015.09.11 -kor, Olvasva: 1145 szor

Motoros Family \
2015.09.11
A Mol Motoros Family egy új motoros pihenő kialakítását, létrehozását vállalta szeptemberre. Ennek átadását szeptember 12-én egybekötjük egy túrával, motoros programokkal, ökörsütéssel fűszerezett rendezvénnyel, melyre mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény természetesen ingyenes, annyit kérünk, hogy itt facebookon, vagy az info@motorosfamily.hu e-mail címen jelezd részvételi szándékodat!
Felvéve: 2015.09.11 -kor, Olvasva: 1952 szor

Harley-Davidson Open House
2015.09.15
Szabadság, önkifejezés, lázadó szellem, erőteljesség – a Harley-Davidson 2016-os modelljei megérkeztek és a hétvégén a nagyközönség előtt is bemutatkoznak, hogy meghódítsák a magyar motorosok szívét. Szeptember 19-én a Harley-Davidson Budapest Bázisán Nyílt Nap keretén belül ismerkedhetünk meg az újdonságokkal és jelentkezhetünk tesztvezetésre, hogy akár a mienk lehessen az „Egyszer egy életben” verseny fődíja, egy Harley-Davidson Dark Custom modell.
Felvéve: 2015.09.15 -kor, Olvasva: 1246 szor

Hírlevél
2015.09.17
Ugyan az elmúlt hétvége nem volt tökéletes a H-MOTO versenyzői számára, de a csapat töretlen lelkesedéssel és odaadással készül az újabb kihívásokra. Ezen a hétvégén a legfiatalabb, és a legcsinosabb versenyzőjük száll harcba a dobogó legfelső fokáért.
Felvéve: 2015.09.17 -kor, Olvasva: 1166 szor

Harley-Davidson Budapest Nyílt Nap
2015.09.21
Harcias Dark Custom modellek, az újonnan visszatért Road King, a Rushmore projekt által életre hívott Road Glide Special, teljesítménybeli és stílusbeli újításokkal gazdagított Harley-Davidson motorkerékpárok - szeptember 19-én a Harley-Davidson Budapest Bázisán Nyílt Nap keretén belül mutatták be a nagyközönségnek a legendás amerikai márka 2016-os modelljeit.
Felvéve: 2015.09.21 -kor, Olvasva: 1256 szor

Pontszerzéssel és összetettben a 13. hellyel zárta első olasz bajnoki szezonját a National Trophy 600-as kategóriában a Tomracing Motorsport pilótája
2015.10.12
A hétvégén, Mugellóban zárta első teljes szezonját a 2015-ös olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport versenyzője bravúrosan szerepelt a legendás pályán, és nagy csatában a 12. helyen végzett a futamon, ami a hivatalos végeredményben a 7. pozíciót jelentette a számára, hiszen az összetettben nem számítanak bele a szabadkártyások eredményei. A 24 éves paksi pilóta az így megszerzett 18 pontjával az összetett 13. helyén végzett.
Felvéve: 2015.10.12 -kor, Olvasva: 1049 szor

HONDA CRF1000L Africa Twin - 2016
2015.10.16
Sajtóközlemény kiadásának dátuma: 2015. október 16. Összegzés: Akárcsak a nagy sikerű elődök, az új Africa Twin is a „bárhová eljuthatsz” filozófiát képviseli. Innovatív és erős, soros, kéthengeres erőforrását könnyű, kiváló futóműre ültetett váz öleli körbe, aszfaltos és terepes túrákra, valamint hétköznapi utakra egyaránt alkalmassá téve a típust. Az alapmodell mellett két különleges kivitelt is kínál a Honda. Az egyik kikapcsolható hátsó blokkolásgátlóval és kipörgésgátlóval (Honda Selectable Torque Control - HSTC) érkezik, a másiknál ezeken felül a - Honda által fejlesztett, off-road üzemmóddal ellátott - DCT váltó is az alapfelszereltség része.
Felvéve: 2015.10.16 -kor, Olvasva: 1602 szor

Hamarosan jön a Harley-Davidson Road Glide Special tesztje. :)
2015.10.22
Hamarosan egy tesztvezetés tapasztalatairól fogunk beszámolni nektek
Felvéve: 2015.10.22 -kor, Olvasva: 2959 szor

A Dunlop élversenyzőjeként folytatja tovább 2016-ban is az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában a Tomracing Motorsport Team pilótája
2015.11.27
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához vezető úton Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló paksi gyorsasági motorosnak továbbra is minden támogatást megad a Dunlop. A gumigyártó cég nemcsak, mint élversenyzőjét segíti a 2016-os szezonban a Tomracing Motorsport Team pilótáját, hanem mindent megtesz azért, hogy egyrészt olasz bajnok lehessen, másrészt folytatódjon a világbajnoki szereplése.
Felvéve: 2015.11.27 -kor, Olvasva: 926 szor

Teszt: Honda CBR650F
2015.11.29
A közép sport kategória belépő CBR500R és CBR600RR mellé új szereplő érkezett. A CBR 650 F célja, hogy két meglévő sportmotor közé ékelődve betöltse az űrt a Honda modellpalettáján.
Felvéve: 2015.11.29 -kor, Olvasva: 4584 szor

EICMA újdonságok: Honda NC750S 2016
2015.11.30
2016-os évre több módosítást történt az NC modellcsalád naked változatán. Lássuk mivel vár a 2016-ban minket a modell!
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 2670 szor

EICMA újdonságok: Honda NC750D Integra 2016
2015.11.30
Az NC modellcsalád dupla kuplungos robogója 2016-ra új első felfüggesztést, LED első és hátsó világítást, új kipufogódobot és újrahangolt váltóautomatikát kapott a következő évre.
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 3057 szor

A Tomracing Motorsport két driftversenyzője, Radák „Radír” János és Tápai Attila felemásra értékeli a 2015-ös szezont
2015.12.20
Noha némileg elmaradt az év elején megfogalmazott céloktól Radák „Radír” János és Tápai Attila, a Tomracing Motorsport két driftversenyzője bizakodva tekint a jövőbe. Mindketten több bajnokság küzdelmébe is belekóstoltak – Radír és Attila a Drifted Országos Drift, illetve az MNASZ Országos Drift Bajnokság néhány futamán állt rajthoz – és abban bíznak, hogy az idei tapasztalatok jövőre sokat segítenek majd nekik. Kettejük közül a korábbi magyar bajnok, Radák „Radír” János a sportáguk két ünnepén is főszerepet vállalt. Természetesen már gőzerővel dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken, ám arról még nem döntöttek, melyik hazai bajnokságban mérettetik majd meg magukat, illetve beneveznek-e valamelyik nemzetközi sorozat küzdelmeibe.
Felvéve: 2015.12.20 -kor, Olvasva: 1615 szor

Ezúttal a nagyfőnök sikeréért izgulhat a 17. Szilveszter Rallye-n a Schmidt Racing teljes csapata
2015.12.28
Valamennyi célját teljesítette a Schmidt Racing a 2015-ös esztendőben, hiszen a gyorsasági motorsportban a Chrobák János, Juhász Dávid duó nemcsak megnyerte az Alpok Adria, az IMRC és a Magyar Bajnokságot a Supersport és a Superstock 600-ban, hanem a Supersport-világbajnokságon is pontszerzéssel mutatkozott be. Ezúttal ismét négykerékre vált a csapat, és a 17. Szilveszter Rallye-n a Sebestyén Roland, Istovics Gergő duó feladata lesz, hogy feltegye a csapat szereplésére a koronát. A december 28-29-én rendezendő óévbúcsúztató versenyen Sebestyén Roland a megszokott Mitsubishi volánja mögött tér vissza az aszfaltra.
Felvéve: 2015.12.28 -kor, Olvasva: 873 szor

Remekül sikerült az autó beállítása a Maximmun Racing Team pilótájának, így győzelemre tör a Hungaroringen rendezendő 17. Szilveszter Rallye-n
2015.12.28
Noha már véget ért az idei bajnoki szezon, Kazár Miklós kőkeményen készül az év végi záró versenyre, a 17. alkalommal megrendezendő Szilveszter Rallye-ra. A december 28-29-i óévbúcsúztatón Maximmun Racing Team versenyzője szeretné szépen zárni a 2015-ös idényt, és váltott navigátorok segítségével is szeretne a Mitsubishi volánja mögött maradandót alkotni.
Felvéve: 2015.12.28 -kor, Olvasva: 912 szor

BMW Motorrad Test-Camp Almeria
2016.02.15
Az andalúziai Almería régióhoz tartozó Mojácar városa minden évben az „Indalo de Oro” elismeréssel díjazza azon szervezeteket vagy magánszemélyeket, akik jelenlétükkel és tevékenységükkel sokat tettek a városért és a régióért. A város most a BMW-t is kitüntetésben részesítette a BMW Motorrad Test-Camp Almeria rendezvény által a turizmus előremozdításában elért érdemei végett.
Felvéve: 2016.02.15 -kor, Olvasva: 750 szor

Kawasaki Z300 teszt
2016.02.20
Örömteli percek és gondtalan motorozás jut eszembe, mikor a Kawasaki Z300 motorjára gondolok. Azért örömteli, mert teljesítménye pont elég ahhoz, hogy a szürke hétköznapok alatt mosolyt csaljon elő vezetője számára a bukósisak alatt. Gondtalannak pedig azért tekintem, mert motorozhatósága terén kiszámítható, nem profi motorosok körében is nagyon jó tanuló vagyis inkább fejlesztő motornak tekintem. Emellett pedig a tapasztaltabb motorosok sem a Rendőrakadémia 3-ban lévő monológ jut eszébe: “cuki a motorod és mondd hol kell beletenni az elemet?” Ehelyett egy jól használható, vagány gép tárul a szemünk elé.
Felvéve: 2016.02.20 -kor, Olvasva: 3419 szor

Összeállt az idei költségvetés, így újra megpróbálja elhódítani az Európa-bajnoki címet a Tomracing Motorsport driftversenyzője
2016.02.22
A tavalyi, meglehetősen balszerencsés szezont követően már-már úgy nézett ki, hogy visszavonul a drift háromszoros Európa-bajnoka, Kerényi Ádám. Nos, azóta jelentősen megváltozott a helyzet, és a Tomracing Motorsport versenyzőjének nemcsak az anyagi háttere állt össze, de már készül a 2016-os új autója is, amivel ismételten az összetett győzelmet célozza meg.
Felvéve: 2016.02.22 -kor, Olvasva: 674 szor

Új színben pompázik az Yamaha MT-07 Moto Cage!
2016.02.24
A Yamaha egyik sikermodellje különleges színnel készül a 2016-os szezonra.
Felvéve: 2016.02.24 -kor, Olvasva: 1883 szor

A nehézségek ellenére is az öt pontot jelentő 11. helyen zárt a Schmidt Racing Team spanyol világbajnoka az idei szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon
2016.02.28
Amíg a szombati nap nem az elképzelések szerint alakult a Schmidt Racing Team és spanyol világbajnoka számára, addig a vasárnapi futamon már minden rendben ment, így Nicolas Terol a 11. helyen végezve öt ponttal kezdte meg idei vb-hadjáratát. A pilóta és a csapat is abban bízik, hogy már a két hét múlva sorra kerülő thaiföldi versenyen előrébb léphetnek mind a technika, mind pedig a helyezés tekintetében.
Felvéve: 2016.02.28 -kor, Olvasva: 796 szor

BMW RR Days 2016 - Motorrozz Troy Corserrel a brnói versenypályán
2016.03.10
A BMW Motorrad Central and Southeastern Europe és a BMW Motorrad Austria immár ötödik alkalommal rendezi meg az RR Days motoros pályanapot. Az eseményre idén május 18-19-én kerül sor annak tradicionális helyszínén, Brnóban. A MotoGP-ből és Superbike VB-ről is ismert versenypályán a résztvevők az BMW S 1000 RR modellt is tesztelhetik, sőt akár Troy Corserrel is motorozhatnak.
Felvéve: 2016.03.10 -kor, Olvasva: 826 szor

MotoFly Wear szemüvegek bukósisakos viseléshez
2016.03.16
A 2016-os AMTS Budapest Motor Fesztivál egyik újdonsága a MotoFly Wear standja: itt debütál a világon az első szemüveg- és napszemüveg család, amit kifejezetten motorosoknak terveztek. Aki próbált már szemüveget beerőltetni a bukósisak alá, az tudja, hogy az éleslátásért meg kell szenvedni: a hagyományos szemüvegek viselése igen fájdalmas élmény lehet motorozás közben. Az új fejlesztéssel viszont biztonságosabbak, és kényelmesebbek lesznek a hosszabb túrák is!
Felvéve: 2016.03.16 -kor, Olvasva: 1725 szor

A misanói hivatalos teszten kezdi meg a 2016-os szereplését az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában a 25 éves motoros
2016.03.21
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához vezető úton Gyutai Adrián. A tavaly az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló paksi gyorsasági motoros új csapatában, a Korda Racing színeiben gurul pályára a hétvégén, hogy a hivatalos misanói teszttel megkezdje immár második szezonját az olasz bajnokság (CIV) National Trophy 600 kategóriában. A cél nem változott, Adrián szeretné megnyerni 2016-ban a sorozat bajnoki címét.
Felvéve: 2016.03.21 -kor, Olvasva: 637 szor

Hat év után nyugdíjba küldte hű társát a négyszeres abszolút bajnok rallye-versenyző, aki a hétvégi Eger Rallye-n győzelemmel kezdené a bajnoki címért folyó hadjáratát
2016.03.30
Befejeződött a felkészülési időszak a magyar rallyesport világában, Kazár Miklós szeme előtt már a hétvégi Eger Rallye lebeg. A korábbi négyszeres abszolút bajnok számára számos újdonságot hozott eddig is a szezon, ám az állandó vele kapcsolatban, hogy továbbra is minden versenyen nyerni szeretne. Navigátorával, Ferencz Ramónnal egyértelműen a bajnoki cím visszaszerzését tűzték ki célul, aminek valóra váltásához kizárólag a győzelemért mennek Egerbe is.
Felvéve: 2016.03.30 -kor, Olvasva: 565 szor

EJC teszt a H-MOTO Teammel
2016.03.31
A héten ténylegesen megkezdődött az érdemi munka a H-MOTO Team felnőtt versenyzői számára is, Kis Viktória és Bódis Richárd a spanyolországi Circuito de Calafat aszfaltcsíkján rótta a köröket. A European Junior Cup kollektív tesztjén tapasztaltakról kérdeztük őket.
Felvéve: 2016.03.31 -kor, Olvasva: 620 szor

A Gépszer Kft. lett a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves motoros egyik főtámogatója
2016.04.04
Amíg az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián a pályán készül az idei szezonra, a 25 éves paksi motoros menedzsmentje sem tétlenkedik. A Korda Racing versenyzője mögé újabb komoly cég sorakozott fel, hiszen a Gépszer Kft. lett Adrián egyik főtámogatója. A versenyző úgy véli, most már rajta a sor, és amíg az elmúlt szombaton, Kecskeméten folytatta a felkészülését, addig a hétvégén ismét Olaszországban tesztel, és Vallelungában folytatja új Hondájával és szerelőivel a megkezdett munkát.
Felvéve: 2016.04.04 -kor, Olvasva: 651 szor

Kalandor kerestetik – főnyeremény egy álomutazás
2016.04.05
Kaland, felfedezés, és egy feledhetetlen nyeremény. A Harley-Davidson 2016 tavaszára meghirdette Discover More kampányát, a tét nem más, mint 5000 euró és egy életre szóló élmény, amiről mindig is álmodtál. Készen állsz?
Felvéve: 2016.04.05 -kor, Olvasva: 1402 szor

Ezúttal Vallelungában tesztelt a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves motoros
2016.04.13
Amíg az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián ezúttal a májusi szezonnyitó helyszínén, Vallelungában tesztelt az elmúlt hétvégén. A Korda Racing versenyzőjét alaposan meglepte az olasz csapata, ugyanis a versenymotorján kívül ezúttal a tartalékmotorját is kipróbálhatta. Adrián rengeteg kört tett meg, és mind ő, mind pedig főmérnöke, Carlo Corradini is elégedetten nyilatkozott a közös munkával kapcsolatban.
Felvéve: 2016.04.13 -kor, Olvasva: 900 szor

Példaképével tesztelt a Hungaroringen a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves paksi motoros
2016.04.20
Ezúttal Magyarországon folytatta felkészülését az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián. A Korda Racing versenyzőjét nagyon feldobta a legutóbbi teszt, ugyanis a Hungaroring vadonatúj aszfaltcsíkján példaképével, Talmácsi Gáborral motorozhatott. A gyakorlásra a 2007-es világbajnok hívta meg Adriánt, aki kipróbálhatta a Talmácsi Racing nemrég elkészült Hondáját, míg Talmácsi Gábor rengeteg jó tanáccsal látta el az olasz bajnoki nyitányra készülő versenyzőt.
Felvéve: 2016.04.20 -kor, Olvasva: 871 szor

A Poco Loco Gyorsulási verseny első napján indul az idei Drag Országos Bajnokság Kiskunlacházán
2016.04.22
Hol máshol, mint a legendás kiskunlacházi betonon rendezik meg a 2016-os Drag Országos Bajnokság első fordulóját. Aki szereti a sebességet, az ott lesz a Poco Loco Gyorsulási versenyen, amelyen először áll rajthoz új szörnyetegével Kohári Zoltán. A Tomracing Motorsport versenyzője félelmetesnek ígérkező Predátorával az abszolút bajnoki címet szeretné elhódítani, és bizonyítaná, övé a leggyorsabb autó Közép-Kelet Európában.
Felvéve: 2016.04.22 -kor, Olvasva: 759 szor

Példaképével tesztelt a Hungaroringen a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves paksi motoros
2016.04.25
Ezúttal Magyarországon folytatta felkészülését az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián. A Korda Racing versenyzőjét nagyon feldobta a legutóbbi teszt, ugyanis a Hungaroring vadonatúj aszfaltcsíkján példaképével, Talmácsi Gáborral motorozhatott. A gyakorlásra a 2007-es világbajnok hívta meg Adriánt, aki kipróbálhatta a Talmácsi Racing nemrég elkészült Hondáját, míg Talmácsi Gábor rengeteg jó tanáccsal látta el az olasz bajnoki nyitányra készülő versenyzőt.
Felvéve: 2016.04.25 -kor, Olvasva: 833 szor

Az M-Sport külföldi mérnöke segítette az új Ford Fiesta R5-ös beállításában a négyszeres abszolút bajnok rallye-versenyzőjét és navigátorát a hétvégi tesztjükön
2016.04.27
A 2016-os bajnoki szezonnyitón, az Eger Rallye-n dobogós helyen zárt Kazár Miklós és Ferencz Ramón. A korábbi négyszeres abszolút bajnok már akkor érezte, még nem tökéletes az összhang az új Ford Fiesta R5-össel, így a Pro Racers versenyzője és navigátora egy komoly tesztprogramot hajtott végre az elmúlt hétvégén, ahol az M-Sport egyik mérnöke is segítette a munkájukat. Kazár úgy véli, ennyit még nem tanult egy teszt alatt, és igencsak bizakodással tölti el, hogy két és fél másodpercet gyorsultak a gyakorlás végére.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 724 szor

Kipróbálhatta már az idei Európa-bajnokságra épített új versenyautóját a Tomracing Motorsport driftversenyzője
2016.04.27
A tavalyi, meglehetősen balszerencsés szezont követően ismét reménykedhet abban a drift háromszoros Európa-bajnoka, Kerényi Ádám, hogy negyedszer is visszajuthat a csúcsra. A Tomracing Motorsport versenyzőjének ugyanis nemcsak elkészült az új autója, hanem már az első teszten is túl van. Ugyan van még mit tenni az új versenygépen, de ha minden a helyére kerül, akkor a lengyelországi szezonnyitóval induló 2016-os Európa Bajnokságon – King of Europe – ismételten az összetett győzelmet célozza meg.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 819 szor

A Schmidt Racing magyar versenyzője elégedett eddigi teljesítményével, és abban bízik, Imolában már harcban lehet a pontszerző helyekért
2016.04.27
Élete nagy álma valósul meg az idei szezonban Chrobák Jánosnak. A Schmidt Racing Team magyar versenyzője ugyanis eredményekben gazdag pályafutása során először teljesíthet egy teljes európai szezont a Supersport világbajnokságon. Az eddigi két futamon ugyan nem szerzett még pontot, ám ezúttal olyan pályán rendezik a következő viadalt, ahol már korábban is versenyzett, így nem kizárt, végre megtörik a jég, és odaér a legjobb tizenöt pilóta közé.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 754 szor

A hétvégén kezdi meg a várható menetelését az idei ESET V4 Cup nemzetközi sorozatban a Tomracing Motorsport formaautós versenyzője
2016.04.27
Újabb nagy fába vágta a fejszéjét a Tomracing Motorsport: idén már az ő színeikben versenyez a többszörös magyar bajnok Magyar János, aki idén már a nemzetközi mezőnyben is szeretné bizonyítani tehetségét. A Hungaroringen most kezdődő Közép-Európa Bajnokságnak számító ESET V4 Cup sorozatra készülő pilóta kijelentette, autójának alapbeállításai megvannak, az elvárt köridőt a héten tartott utolsó teszten teljesítette, így szeretne egy dobogós hellyel debütálni a nemzetközi mezőnyben.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 878 szor

A teszteken beállított Ford Fiesta R5-össel mindenképpen nyerni szeretne a hazai versenyén, a Miskolc Rallye-n a négyszeres abszolút bajnok és navigátora
2016.04.28
A 2016-os bajnoki szezonnyitón, az Eger Rallye-n dobogós helyen zárt Kazár Miklós és Ferencz Ramón. A korábbi négyszeres abszolút bajnok most ennél jóval magasabbra törne, ugyanis a hétvégén végre hazai futamon is bemutatkozik idén. A Pro Racers versenyzője számára különösen fontos ez a verseny, ugyanis számára hazai pályán, Miskolcon randevúznak a legjobbak. Kazár Miklós elmondta, kizárólag a győzelem foglalkoztatja, és ahogy a csapat, úgy az új Ford Fiesta R5-ös is tökéletesen felkészült a száguldásra.
Felvéve: 2016.04.28 -kor, Olvasva: 710 szor

Honda tesztnapok a budapesti Honda Dream márkakereskedésben
2016.10.07
Vélhetően, idén utolsó alkalommal lehet kipróbálni a Honda tesztmotor flottájába tartozó masinákat, a Honda Dream által tartandó szezonzáró tesztnapok keretében. Ezúttal, 2016. október 12. és 15. között, a következő tesztmotorok állnak az érdeklődők rendelkezésére: CB500F, NC750S, VFR800X (gyorsváltóval), Africa Twin (duplakuplungos váltóval) és VFR1200X (duplakuplungos váltóval).
Felvéve: 2016.10.07 -kor, Olvasva: 1160 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2017 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.