tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Eicma 2009
Motorkiállítás olasz módra
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.05A 67. nem­zet­kö­zi mo­tor­ki­ál­lí­tás ki­csit má­sabb mint a töb­bi. Több gyár is tá­vol ma­radt a neves ese­mény­r?l. En­nek el­le­né­re majd­nem fél­mil­lió lá­to­ga­tó volt kí­ván­csi az ese­mény­re. Az új mo­del­lek mel­lett ren­ge­teg kon­cep­ció-mo­tor, zé­ró emisszi­ós elek­tro­mo­tor és ren­ge­teg érdekes­ség vár­ta a kí­ván­csis­ko­dó­kat. Néz­zük mi­lyen új­don­sá­gok­kal ke­cseg­tet­tek a gyár­tók a 2010-es esz­ten­d?­re!

 

Apri­lia

Az Apri­lia stand­ján há­rom új mo­dellt lát­hat­tunk (ami­bõl az egyik már az imo­lai ver­seny­hét­vé­gén de­bü­tált) az új V el­ren­de­zé­sû 4 hen­ge­res csúcs­gép elér­he­tõbb vál­to­za­ta az RSV4R, ami csak né­hány do­log­ban tér el a drá­gább vál­to­zat­tól. A gaz­da­sá­gos mo­del­len a vil­la­szög és a hát­só len­gõ­kar hely­ze­te nem ál­lít­ha­tó, az el­sõ ru­gós­ta­got a Showa, míg a hát­só ru­gós­ta­got a Sachs szál­lít­ja. Ezen­kí­vül a kar­bon ele­mek ke­rült­ek le a mo­tor­ról. Az erõ­for­rás a ko­ráb­bi 65 fo­kos el­ren­de­zé­sû ag­gre­gát, mely­ben csak a mag­né­zi­um öt­vö­zet he­lyett alu­mí­niu­mot hasz­nál­tak.
A má­sik mo­dell­nél vi­szont nem ol­csó­sí­tot­ták a gépet, el­len­ke­zõ­leg, a ko­ráb­bi asz­falt­szag­ga­tó szin­tén V el­ren­de­zé­sû 750-es ma­xi szu­per­mo­tó Fac­tory vál­to­za­ta ke­rült a mo­dell­pa­let­tá­ra. Amin több he­lyen fel­buk­ka­nak a kar­bon ele­mek, és má­so­dik ge­ner­áci­ós, úgy­ne­ve­zett Ri­de by Wi­re mo­tor­ve­zér­lõ elek­tro­ni­ka és tel­je­sen ál­lít­ha­tó fu­tó­mû is ke­rült rá. Ezen­kí­vül a Shi­ver ki­sebb ránc­fel­var­rá­son is esett át.

BMW

A ba­jor gyár stand­ján az egyik le­g­ér­de­ke­sebb mo­tor, a BMW Mo­tor­rad Con­cept 6 volt. Ne­vé­ben is su­gall­ja, hogy haj­tá­sát egy so­ros hat­hen­ge­res blokk biz­to­sít­ja. A fi­gye­lem­fel­kel­tõ Ca­fé Ra­cer stí­lus és az egye­di el­he­lye­zé­sû és kü­lön­le­ges for­má­jú ki­pu­fo­gó ga­ran­tál­ja, hogy min­den­ki ész­re­ve­gye, ha el­ha­lad mel­let­te. Az új ag­gre­gát 130 Nm nyo­ma­ték le­a­dá­sá­ra ké­pes, min­dössze 2000 per­cen­kén­ti for­du­lat­szám­nál. Ezen­kí­vül 100 mm-rel kes­ke­nyebb, mint az ed­dig lá­tott hat­hen­ge­res blok­kok a BMW sze­rint. Saj­nos sor­ozat­gyár­tás­ban azon­ban nem lát­hat­juk mos­ta­ná­ban...
Me­gújult az R1200GS tú­ra en­du­ró­ja, ami 2010-re két ve­zér­mût­en­gellyel és ra­diá­lis sze­lep­ve­zér­lés­sel ren­del­ke­zik. Az új, di­na­mi­ku­sabb mo­tor­nak meg­nõtt a tel­je­sít­mé­nye 5%-kal, 110 LE-t tel­je­sít 7750 per­cen­kén­ti for­du­la­ton.
A má­sik me­gújult mo­dell az R 1200 RT, mely szin­tén meg­kap­ta a DOHC blok­kot, mint a GS. A hosszú tá­vú tú­ra­gép nem csak új erõ­for­rást ka­pott, fi­no­mí­tot­tak az idom­za­ton is, hogy még in­kább véd­je pi­ló­tá­ját az idõ­já­rás vi­szon­tag­sá­gaitól. Ren­del­ke­zik az ESA II elek­tro­ni­ku­san ál­lít­ha­tó fu­tó­mû­vel, int­egrál blok­ko­lás­gát­ló rend­szer­rel és új MP3 és iPod csat­la­ko­zó­val el­lá­tott au­dió rend­szer­rel.
Ezen­kí­vül a ba­jor gyár 450-es hard-en­du­ró­ján is fi­no­mí­tot­tak.

KTM

A KTM két új, nem­so­ká­ra szé­ri­agyár­tá­sú mo­dell­jét mu­tat­ta be a nagy­kö­zön­ség számá­ra, az egyik
az off-ro­ado­sok leg­na­gyobb örö­mé­re, az MX1-es ver­se­nyek ta­lán ké­sõbb élet­be­lé­põ sza­bá­lyá­nak meg­fe­le­lõ mo­tor­ja, a 350 SX-F, mely el­ké­szí­té­sé­ben a tíz­sze­res vi­lág­baj­nok, je­len­leg a Red Bull KTM csa­pat ve­ze­tõ­je, Ste­fan Everts is együtt mû­kö­dött.
A kez­dõk­nek is tar­to­ga­tott meg­le­pe­té­se­ket a mat­tig­ho­fe­ni gyár, egy Du­ke for­má­jú 125 cm3-es erõ­for­rás­sal sze­relt na­ked bi­ke for­má­já­ban. Nem cso­da, hi­szen az in­diai Ba­jaj gyár kö­zel a cég rész­vé­nye­i­nek egy­har­ma­dát bir­to­kol­ja és köz­tu­dott, hogy In­diá­ban a ki­sebb mo­tor­tí­pu­sok hó­dí­ta­nak.
A 690-es Du­ke mel­lé csat­la­ko­zott egy R ver­zió, ami 70 ló­erõs (5 ló­erõ­vel több, mint a si­ma Du­ke). Na­rancs tér­há­lós vá­zá­val és kar­bon­min­tás el­sõ sár­vé­dõ­vel emel­ke­dik ki a si­ma Du­ke-ok vi­lá­gá­ból.
Akik­nek nem len­ne elég az RC8 R 170 ló­ere­je, azok­nak egy új­don­ság­gal áll­tak elõ szom­széd­ja­ink. A 1190 RC8 R Akra­po­vic Ra­ce Re­pli­ka 10 ló­erõ­vel töb­bet tud, mint nem re­pli­ka tár­sa. Per­sze õ is a WP ru­gós­ta­gok leg­jobb­ját, könnyû Mar­che­si­ni fel­ni­ket és ra­diá­lis Brem­bo fék­nyer­ge­ket hord ma­gán.

Su­zu­ki

A Su­zu­ki stand­ján a 100. év­for­du­ló­ra ki­adott li­mi­tált ver­zió­jú mo­to­rok és a 2010-es sze­zon­ra me­gújult tú­ra­mo­to­rok ke­rült­ek elõ­tér­be. A már ta­valy lá­tott GSF650 ál­tal ki­ta­po­sott úton ha­ladt a na­gyobb 1250-es GSF1250 alap­jai­ból új­já­szü­le­tett GSX1250F mo­dell, mely ha­son­ló for­mát ölt, mint a ta­va­lyi GSX650F, szin­tén tel­jes idom­gar­ni­tú­ra, GSX-R-es lám­pa­test ke­rült a tú­ra­gé­pre.
A GSF1250 Ban­dit is me­gújult, le­ke­rült ró­la a ha­gyo­má­nyos ke­rek lám­pa és az ana­lóg mû­sze­regy­ség. He­lyet­te mo­der­nebb, a kis Ban­di­ton ta­lál­ha­tó, lám­pa­tes­tet és fo­ko­zat­ki­jel­zõs mû­szer­fa­lat ka­pott.

Du­ca­ti

Min­den év­ben leg­töb­ben az olasz gyár stand­ján van­nak, ahol most a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ba a szebb­nél szebb olasz lá­nyok mel­lett az új Mul­tist­ra­da ke­rült. A tel­je­sen me­g­újult mo­dell va­ló­szí­nû­leg meg­oszt­ja majd a köz­vé­le­ményt, ér­de­kes elõ­re ki­nyú­ló lég­be­öm­lõ nyí­lá­sai miatt, ami miatt, vall­juk be, nem min­den­na­pi je­len­ség. Fõ­ként, ha az egyes mo­del­lek­nél el­csé­pelt „min­de­nes" jel­zõt hasz­nál­juk rá. Pe­dig a Mul­tist­ra­da ese­té­ben tény­leg helyt áll ez a név. Egy­részt spor­tos mo­tor, hi­szen az 1198-as blokk­ja ta­lál­ha­tó a tér­há­lós váz­ban. Hosszú tá­vú tú­rá­zó, mi­vel elöl-há­tul kom­for­tos ülés, mar­ko­lat­fû­tés és ol­dalt el­he­lye­zett bo­xok nö­ve­lik a hosszú tá­von hasz­ná­lók kom­fort­ját. A vá­ros­ban is meg­áll­ja a he­lyét, hi­szen ál­lít­ha­tó ple­xi, ABS fék­rend­szer és könnyû ke­zel­he­tõ­ség jel­lem­zi. Hogy tel­jes le­gyen a kör, a könnyebb te­re­pen is meg­áll­ja a he­lyét a 150 ló­erõs mo­tor, ezt se­gí­ti az, hogy elöl-há­tul is hosszú ru­gó­út­tal, mo­tor­vé­dõ le­mez­bo­rí­tás­sal ren­del­ke­zik.
Má­sik nagy új­don­ság: a már jól meg­is­mert Hyper­mo­tard kis te­só­ját is had­rend­be ál­lí­tot­ták. For­má­ja ugya­no­lyan ag­resszív ki­su­gár­zá­sú, mint a báty­jáé. A tel­je­sen új erõ­for­rás 796 cm3-es, mely 81 ló­erõt és 75.5 Nm-es tel­je­sít­ménnyel ká­práz­tat­ja el a V2-es ra­jon­gók szí­vét. Aki­nek a na­gyob­bik mo­dell 840 mm-es ütés­ma­gas­sá­ga túl sok­nak bi­zo­nyult, az most örül­het, mi­vel a kis te­só 20 mm-rel lej­jebb ke­rült.
A két nagy új­don­ság mel­lett mind­két Mon­ster­nél meg­je­lent egy ABS-es vál­to­zat és ki­sebb mó­do­sí­tá­sok tör­tén­tek raj­tuk (ál­lít­ha­tó fék-kup­lung­kar, új ki­pu­fo­gó­vé­dõ bo­rí­tás), a su­per­bi­ke pa­let­ta sem ma­radt érin­tet­len: két „Spe­cial Edi­tion" 1198-as S és R vál­to­zat kap­ha­tó 2010-tõl a Du­ca­ti­nál.

Hyo­sung

(GV 700C De­lu­xe, GEM-4.0, GEM-2.0)
A dél-ko­re­ai gyár há­rom új mo­tor­ral ruk­kolt elõ a nagy­kö­zön­ség számá­ra. A ko­ráb­bi sport crui­ser mel­lé, az in­kább klasszi­kus crui­ser for­má­val és tu­laj­don­sá­gok­kal meg­ál­dott GV700C De­lu­xe né­ven je­lent meg az új mo­dell.

A 680 cm3-es 90 fo­kos V el­ren­de­zé­sû blokk a 650-es­hez ké­pest ke­vés­bé pör­gõs, 7 ló­erõ­vel ke­ve­sebb, 65 ló­erõs tel­je­sít­mé­nye job­ban il­lesz­ke­dik a klasszi­kus ki­ala­kí­tás­hoz. Az erõ ter­mé­sze­te­sen szíj se­gít­sé­gé­vel jut el a hát­só ke­rék­re, a dup­la el­sõ tár­csa­fék he­lyé­re csu­pán egy ke­rült, ami sa zin­tén job­ban il­lesz­ke­dõ ha­gyo­má­nyos vil­lá­val kap­cso­ló­dik. Az ülés, a mû­sze­regy­ség is vissza­he­lye­zi az Aqui­lát a ha­gyo­má­nyos crui­ser ki­ala­kí­tás­ba. Ná­lunk 2010 má­ju­sá­ban lesz kap­ha­tó.
A crui­se­ren kí­vül két elek­tro­mo­tor­ral el­lá­tott ro­bo­gót is be­mu­ta­tott a Hyo­sung, az egyik 2 kW-os, a má­sik 4 KW-os, hát­só ke­rék­ben el­he­lye­zett ke­fe nél­kü­li elek­t

ro­ni­kus mo­tor­ral és lí­ti­um ak­ku­mu­lá­tor­ral fog de­bü­tál­ni. A na­gyobb 100 km/órás vég­se­bes­ség­re, és 120 km (40 km/órás át­lag­se­bes­ség­nél) ha­tó­tá­vol­ság­ra ké­pes. Min­dössze 170 kg. A ki­sebb, 2 kW-os vál­to­zat min­dössze 85 kg-ot nyom és 65 km/órás se­bes­ség­re ké­pes. A ha­tó­tá­vol­sá­ga 110 km (35 km/órás át­lag­se­bes­ség­nél).

Mo­to Guz­zi

Nem­rég a gyár be­zá­rá­sá­val volt te­le az olasz saj­tó, en­nek el­le­né­re még­is több új mo­del­lel és több kon­cep­ció-mo­tor­ral állt elõ a Pi­ag­gio gro­up szár­nyai alá tar­to­zó Mo­to Guz­zi. Leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb új mo­tor­juk a V7 Club­man Ra­cer, ami pi­ló­tá­ját a het­ve­nes évek han­gu­la­tá­ba ve­ze­ti vissza a ca­fé ra­cer jel­le­gû kül­se­jé­vel. Szi­go­rú­an együ­lé­ses, sport Ar­row ki­pu­fo­gó­rend­szer­rel fel­sze­relt gépe­zet szí­ve egy 90 fo­kos V el­ren­de­zé­sû 744 cm3-es erõ­for­rás. Egy 40 mm bel­sõ­csõ át­mé­rõ­jû Mar­zoc­chi hi­dra­u­li­kus vil­la, hát­ra fe­lé két ol­dalt el­he­lye­zett, ál­lít­ha­tó Bi­tu­bo ru­gós­tag tá­masz­ko­dik a pi­ros szín­ben pom­pá­zó len­gõ­kar­ra.
An­nak ér­de­ké­ben, hogy a ne csak a múlt­ba ka­lan­doz­zunk el, a Mo­to Guz­zi ko­moly erõk­et moz­ga­tott meg, há­rom kon­cep­ció-mo­tort tolt a szín­pa­dra. Mind­há­rom ha­son­ló ala­pok­kal ren­del­ke­zik, a Guz­zi hen­ge­ren­kén­ti 4 sze­le­pes erõ­for­rá­sát ta­lál­juk az ag­resszív kül­se­jû V12X-ben, a na­pi köz­le­ke­dés­re szánt V12 Stra­da­ban és a ko­ráb­bi ca­fé ra­cer jel­le­gû olasz sport­mo­to­ro­kat új kön­tös­ben fel­vo­nul­ta­tó V12LM mo­dell­ben is. Per­sze nem kér­dés, hogy a Guz­zi­kra jel­lem­zõ kar­dán­haj­tás sem ma­radt le egyik kon­cep­ció-mo­tor­ról sem. Ér­de­kes­ség az V12LM-en ta­lál­ha­tó kar­dán­ten­gely és az azt tá­masz­tó rúd kö­zé he­lye­zett hát­só ru­gós­tag. Kí­ván­csi­an vár­juk, hogy me­lyik irány­ban moz­dul el a Guz­zi mo­tor­fej­lesz­té­se a há­rom irány­vo­nal kö­zül...

Tri­umph

Az an­go­lok stand­ján nem kel­lett so­kat ten­ni az egyik leg­na­gyobb ro­ad­ster­rel, hogy min­den­ki a Tri­umph stand­hoz ér­ve egy­bõl az új Roc­ket III Ro­ad­stert ve­gye sze­mügy­re. Nem vé­let­len, hi­szen nem sok két­ke­re­kû ren­del­ke­zik 2294 köb­cen­tis for­du­lat­tal és ad le 223 Nm-t 2750 per­cen­kén­ti for­du­la­ton. A har­mad­ton­nás mon­strum ABS fé­ke­ket, új ki­pu­fo­gó rend­szert, ma­ga­sabb­ra he­lye­zett ülést ka­pott. A kom­for­tér­ze­tünk nö­ve­lé­se ér­de­ké­ben a láb­tar­tó po­zí­ció­ján is vál­toz­tat­tak, ala­cso­nyabb­ra és hát­rább ke­rült. A kor­mány is tel­je­sen új, szû­kebb lett.

Kaw­as­ki

A zöl­dek stand­ján most nem az új ez­res szu­per sport­gép, ha­nem a tel­je­sen me­gújult Z 1000 és a ren­ge­teg mó­do­sí­tá­son át­esett sport tú­ra­gé­pük, a GTR 1400 ke­rült a kö­zép­pont­ba, ami­rõl egy kü­lön cikk­ben .......... ol­vas­hat­tok.


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2022 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.