Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha Drag Star 1100 kicsit másképp
[InfoBike.hu | Sze les Zsolt-Szeles Ró bert] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Yamaha, Drag Star 1100, Highway Hawk


Szi­go­rú, lakk ­feke­té­re fé­nye­zett mo­tor alap­ját egy 2003-as, Ya­ma­ha XVS 1100 Drag­star ké­pe­zi. A gép szé­ria­ál­la­po­tá­ban, nem elé­gí­tet­te ki tu­laj­do­no­sa elvá­rá­sait, ame­lye­ket sa­ját mo­tor­já­val szem­ben tá­masz­tott. Sze­rin­te bár­ki­nek le­het egy gyá­ri mo­tor­ja, aki vá­sá­rol egyet ma­gá­nak. Azon­ban né­mi fan­tá­ziá­val és kéz­ügyes­ség­gel, át­ala­kít­ha­tó, to­vább szé­pít­he­tő a szé­ria vas.

Drag Star egyik alap cruiseré nőtte ki magát korábban a Yamaha palettáján. A most bemutatásra kerülő modell kicsit más, mint a megszokott Star modellek. Nevezhetnénk Custom Drag Star-nak, viszont gazdája in­kább át­ala­kí­tás­nak ne­vez­né a mo­to­ron tör­tént mó­do­sí­tá­so­kat, mi­vel vé­gered­mény­ben sok ka­ta­ló­gus al­kat­részt is magán visel az iwatai kétkerekű.

 A mo­to­ron lény­egé­ben vál­to­zat­lan ma­radt a blokk, a tank il­let­ve a váz. Bár fon­tos meg­em­lí­te­nünk, hogy a váz­ról el­tá­vo­lí­tás­ra ke­rült­ek a hát­só sár­vé­dőt tar­tó nyúl­vá­nyok. Ezek szük­ség es­tén, csa­var­kö­tés­sel vissza­sze­rel­he­tők. Ere­de­ti for­má­já­ban ke­rült fel­sze­re­lés­re az el­sősár­vé­dő is. Ez­zel szem­ben a hát­só sár­vé­dő egye­di ki­ala­kí­tá­sú, a len­gő­vil­lá­hoz kap­cso­ló­dik, ezért a gu­mi­tól mért tá­vol­sá­ga min­dig ugya­nak­ko­ra. Ez a meg­ol­dás, va­la­mint a szin­tén kéz­zel ké­szí­tett ülés se­gí­tet­tek elér­ni a hát­só r­ész ki­mon­dot­tan ala­csony ki­ala­kí­tá­sát. A nye­reg spár­tai mód­ra ke­mény, egy 2 mm vas­tag ívelt acél­le­me­zen, 1 cm vas­tag po­li­fo­am és egy vé­kony bőr be­vo­nat fo­koz­za a ké­nyel­met. 

 

 Az ülés alatt ta­lál­ha­tó elek­tro­ni­ka vé­dő­do­bo­za szin­tén ké­zi mun­ká­val ké­szült. A gyá­ri ol­dal­dek­lik ere­de­ti­leg kró­mo­zott fe­lü­le­tű­ek vol­tak. A tu­laj­do­nos sze­rint a na­gyobb fe­lü­le­tű csil­lo­gó al­kat­ré­szek már ron­tot­tak vol­na össz­ha­tá­son, ezért a fe­de­le­ket kar­bon­szál erő­sí­té­sű mű­gyan­tá­ból ké­szít­tet­te el.

 A drót­kül­lős ke­re­kek Met­ze­ler ME 880-as gu­mi­kat kap­tak, elöl 110/90, há­tul szé­le­sebb, 180/70-es mé­ret­ben. A gu­ri­gák min­tá­za­ta szebb a gyár­ilag al­kal­ma­zott ab­ron­cso­ké­nál, és a pu­hább ke­ve­ré­kű Ma­rat­hon-ok a ta­pa­dást is po­zi­tív irány­ban be­fo­lyá­sol­ják. 

 Ta­lán a leg­szem­be­öt­lőbb al­kat­rész, a szé­les LSL drag­bar kor­mány, amely TÜV en­ge­déllyel ren­del­ke­zik. A la­pos, szé­les ki­ala­kí­tás miatt kis­sé „ha­sa­ló­sabb” lett az ülé­spo­zí­ció, de le­ga­lább így job­ban ural­ha­tó a fe­ke­te Star. A kor­mány ki­eme­lő 25 cm ma­gas Highway Hawk, elő­nye, hogy a kor­mányt tel­je­sen el­for­dít­va az nem üt­kö­zik be­le a tank­ba. 

Az el­sőlám­pa egy 2002 előtt gyár­tott Drag Star-ról szár­ma­zik, mi­vel a tu­laj­nak job­ban tet­szik ez a for­ma, mint az újabb, nyúj­tott ala­kú lám­pa­test. 

A vissza­pil­lan­tó tü­krök csak­úgy, mint a ko­ráb­ban em­lí­tett kor­mány ki­eme­lő, a Highway Hawk ka­ta­ló­gus­ból szár­maz­nak. Az apró irány­jel­zők Kel­ler­mann gyárt­má­nyú­ak, és a Bul­let ne­vet vi­se­lik. Kü­lön­le­ges­sé­gük, hogy ki­csiny mé­re­tük miatt in­kább csak mű­kö­dés köz­ben lát­ha­tók, ki­kap­csol­va szo­li­dan meg­búj­nak a töb­bi al­kat­rész kö­zött. 

 

A hát­só sár­vé­dő és a szé­les hát­só­gu­mi ál­tal nyúj­tott op­ti­kai él­mény­be csak be­le­csú­fí­tott vol­na egy hát­só lám­pa és rend­szám­tá­bla együt­tes, ezért azok a bal ol­dal­ra, egy spe­ciá­lis, sa­vál­ló le­mez­ből ké­szült tar­tó­ra let­tek szá­műz­ve. A hát­só vi­lá­gí­tást Higway Hawk Ca­teye lám­pa­test szol­gál­tat­ja.

A ki­pu­fo­gó­csö­vek egye­di gyárt­má­nyú­ak, sa­vál­ló cső­ből ké­szül­tek. A kí­vánt tó­nu­sú hang elé­ré­se ér­de­ké­ben, tar­tal­maz­nak hang­tom­pí­tó­kat is. En­nek el­le­né­re a szom­szé­dok min­dig hall­ják, ha a Ya­ma­ha és tu­laj­do­no­sa ha­za­ér­ke­zett út­já­ról. 

Az át­ala­kí­tott Star-ral hosszabb tú­rá­kra is elin­dul gaz­dá­ja, „egy fe­nék­kel” már Len­gye­lor­szág­ig is el­ju­tot­tak együtt. A mo­to­ron szán­dé­ko­san nincs hát­só ülés, mert Zsolt le­gin­kább szó­ló­ban sze­ret mo­tor­oz­ni.

 

Technikai adatok

 

Kerekek: eredetiek,

Gumik: a gyári helyett METZELER Marathon ME 880-ok

elöl: azonos, 110/90-es

hátul: szélesebb, 180/70-es méretben.

Kormány: LSL 102 cm széles, dragbar, TÜV-vel

Kormány kiemelő: Highway Hawk 25 cm magas

Tükrök: Highway Hawk

Irányjelzők: Kellerman, Bullet.

Elsőlámpa: 2002 előtti Yamaha Drag Star gyári.

Lábtartó: Highway Hawk 12 cm-rel előretolt.

Ülés: egyedi, 2-es acéllemezből kivágva, hajlítva.

Hátsó ülés: az nincs.

Oldaldeklik: egyedi, karbon

Hátsó sárvédő: egyedi, a lengővillához fogatva.

Hátsó világítás: Highway Hawk, Cateye.

Oldalra kihelyezve, egyedi savállóból készült

rendszámtábla tartóval.

Kipufogók: egyediek, savállóból, némi tompítással 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.