tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha FZ-1S 2009
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.07.22
Yamaha, FZ1 S, Fazer


A kez­de­tek­ben spor­tos am­bí­ció­val ren­del­ke­ző, vi­szont a szu­per sport­gé­pek tu­laj­do­no­sai­nál vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú fel­hasz­ná­ló­kat cél­zott meg az el­ső 1998-ban meg­je­lent 600-as Fa­zer, amely mel­lé 2000-ben az ez­res nagy­te­só is hoz­zá­csa­pó­dott. A si­ker bo­rí­té­kol­ha­tó volt, má­ra azon­ban in­kább azo­kat cé­loz­zák meg, akik né­mi kom­pro­misszu­mot köt­nek a szu­per sport­mo­to­rok ki­éle­zett spor­tos­sá­ga és az ut­cai köz­le­ke­dés­nél nél­kü­löz­he­tet­len kom­for­tos me­net­tu­laj­don­ság és ülé­s-po­zí­ció kö­zött.

A spor­tos na­ked bi­ke-ok­nál egy jó ide­je meg­szo­kott, hogy a már­ka szu­per sport­mo­tor­já­nak ko­ráb­bi blokk­ját épí­tik a fel­ső­ka­te­gó­ri­ás na­ked bi­ke-juk­ba. A Ya­ma­há­nál sincs ez más­ként, ők vol­tak azok, akik ezt a fo­lya­ma­tot el­kezdték és meg­al­kot­ták a ka­te­gó­ria leg­spor­to­sabb gépe­it. Je­len eset­ben az FZ-1 a 2004-es Ya­ma­ha R1 blokk­ját örö­köl­te. Nem kel­lett szé­gyen­kez­nie, mert a har­ma­dik ge­ner­áci­ós R1 erő­for­rás 180 ló­erős tel­je­sít­mé­nye jó alap­nak szá­mí­tott. Ah­hoz vi­szont, hogy ne csak a pá­lyán, ha­nem a hét­köz­na­pok­ban is jól tel­je­sít­sen, né­mi sze­lí­dí­tés­re volt szük­ség. Így a kom­presszió-arányt 12,4-ról 11,5-re csök­ken­tet­ték, meg­vál­toz­tat­ták az in­jek­tor tér­ké­pet és meg­nö­vel­ték több mint két ki­ló­val a főt­en­gely lend­tö­me­gét, hogy ala­cso­nyabb for­du­la­ton is lá­gyabb gáz­re­ak­ci­ók je­lent­kez­ze­nek. A ne­ves erő­for­rást fe­ke­te szí­nű alu­mí­ni­um híd­váz­ba épí­tet­ték. A híd­vá­zat úgy ala­kí­tot­ták, hogy a ko­ráb­bi mo­dell­hez ké­pest elő­rébb ke­rül­jön a blokk, ezál­tal a súly­elosz­tást is ked­ve­ző­en érin­tet­te a mó­do­sí­tás. Súly­elosz­tá­sa is spor­tos­ra si­ke­rült, az el­ső ke­rék­re a súly 51%-a, míg há­tul­ra 49%-a jut. Ezen­kí­vül a ve­ze­tő hely­ze­te is elő­rébb ke­rült, mint a ko­ráb­bi mo­del­len.

A 150 lóerős gép nem kezdő játékszer

Az új váz­hoz spor­tos be­ál­lí­tott­sá­gú fel­füg­gesz­tést vá­lasz­tot­tak az iw­atai­ak. Elöl­re 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű for­dí­tott vil­la ke­rült, ami­nek csil­la­pí­tá­sát kü­lön ál­lít­hat­juk. Jobb ol­dalt a nyo­mó­fo­ko­za­ti, míg bal ol­dalt a hú­zó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tást han­gol­hat­juk igé­nye­ink­nek meg­fe­le­lő­en. A ko­ráb­bi­nál kom­pak­tabb váz­hoz esz­té­ti­kus ki­ala­kí­tá­sú len­gő­vil­la kap­cso­ló­dik, ami­re köz­pon­ti ru­gós­tag ke­rült, mely ru­gó-elő­fe­szí­tés­ben és nyo­mó­fo­ko­za­tá­ban is ál­lít­ha­tó.

Az FZ modellcsaládon mára szinte teljesen megeggyező műszerfal található A végdob - a burkolatnak hála - jól néz ki

 

Az FZ-1(S) nem csak a blokk al­kal­ma­zá­sá­ban volt út­tö­rő, ha­nem a na­ked és a fe­ji­do­mos vál­to­zat tel­jes szét­vá­lá­sá­val, és más jel­le­gű fel­hasz­ná­lá­sá­val je­len­tő­sen el­tér egy­más­tól. Míg a na­ked vál­to­zat ag­resszív, rö­vid for­ma, spor­to­sabb meg­je­le­nés jel­lem­zi, ad­dig a fe­ji­do­mos FZ a spor­tos meg­je­le­nés mel­lett a tú­rá­zás irá­nyá­ba ka­csin­gat. A na­ke­den a szél­vé­de­lem tel­jes hi­á­nya mel­lett még a hát­só ülés is in­kább csak vég­szük­ség ese­tén aján­lott, ad­dig fe­löl­töz­te­tett te­só­ja nem hát­rál meg, sőt kom­fort­ban tö­ké­le­te­sen meg­fe­lel még a pi­ló­ta út­itár­sá­nak is. Mi­vel ná­lam a fe­ji­do­mos vál­to­zat kö­tött ki, nem is volt kér­dés, hogy egy ba­la­to­ni tú­rá­ra fog­jam be új­don­sült tár­sa­mat. Az elin­du­lás zök­ke­nő­men­tes volt, a meg­sze­lí­dí­tett blokk már ala­csony for­du­la­ton fi­no­man moz­gat­ta alat­tam a két­száz ki­lós tö­me­get. Hé­t-e­ze­rig egyen­le­tes gyor­sí­tás­ba kezd a gá­za­dás­ra, majd hé­te­zer fe­lett meg­mu­tat­ja spor­tos én­jét is az FZ-1.

Ek­kor érez­he­tő, hogy nem egy kez­dő mo­tor­ról van szó, ta­pasz­talt pi­ló­tát igé­nyel a 150 ló­erő kéz­ben tar­tá­sa!Az ülé­spo­zí­ció ké­nyel­mes, a láb­tar­tók a ko­ráb­bi 2005-ös mo­dell­hez ké­pest 16 mm-rel fel­jebb és 27 mm-rel hát­rább ke­rült­ek. A kor­mány kis­sé hát­ra haj­ló mi­vol­ta miatt egye­nes test­tar­tás­ban elér­jük a mar­ko­la­to­kat, így ké­nyel­me­sen és könnye­dén irá­nyít­hat­juk a Fa­zert.

Szél­vé­de­lem te­kin­te­té­ben a 175 cm-rem­mel 140-150 km/h-ig nincs gond, per­sze ma­ga­sabb pi­ló­ták­nál már ala­cso­nyabb se­bes­ség­nél érez­he­tő né­mi tur­bu­len­cia a si­sak­nál, de le­bu­kva a gyár­ilag is nagy­mé­re­tű ple­xi mö­gé, ki­kü­szö­böl­het­jük ezt a pro­blé­mát. A gyá­ri fe­ji­dom mel­lett a tesz­telt Fa­zert jó­né­hány ex­trá­val lát­ta el a ma­gyar­or­szá­gi Ya­ma­ha kép­vi­se­let. Így ke­rült rá az ol­da­li­dom, mely a szép szür­ke szí­nű erő­for­rást szin­te tel­je­sen be­bur­kol­ja. Ezen­kí­vül a hát­só sár­vé­dő sem gyá­ri, ex­tra­ként ren­del­he­tünk hoz­zá szín­re fújt sár­vé­dőt a jobb össz­ha­tás ér­de­ké­ben.

Hosszabb út so­rán sem vá­lik ké­nyel­met­len­né a FZ-1S. Uta­som sem pa­nasz­ko­dik… A hát­só ülés is szin­te tel­jes ér­té­kű, az ol­dalt el­he­lye­zett ka­pasz­ko­dók is meg­fe­le­lő hely­re ke­rült­ek. A vál­tót át­han­gol­ták a hang­vil­lá­sok, igaz még így is hosszú az egyes fo­ko­zat, bő­ven 100 km/h-s se­bes­sé­get tu­dunk elér­ni, anél­kül, hogy eggyel fel­jebb vál­ta­nánk. Ha azon­ban el­ju­tunk a ma­ga­sabb fo­ko­za­to­kig és va­la­mi miatt vissza kell ven­nünk a gáz­ból, nem kell meg­ije­dünk, a gáz­kar új­bó­li rá­csa­va­rá­sa nem okoz na­gyobb ter­he­lés­vál­tá­si re­ak­ci­ót, ami a ko­ráb­bi FZ-1-nél je­lent­ke­zett.

A szélvédő nemcsak a szél ellen, de amint látszik a bogarak ellen is hatásos!

Más­nap egy kis szer­pen­tin­va­dá­szat kö­vet­ke­zett. Mi­vel már volt ko­ráb­ban ná­lam a na­ked vál­to­zat, ami­nek na­gyon be­jött a szer­pen­tin, most sem vár­tam mást, csak öröm­te­li per­ce­ket a Fa­zer­től. Irány a le­pen­cei szer­pen­tin! Már az elő­ző na­pon is elő­jött, hogy a fe­ji­do­mos FZ nem­csak a fe­ji­dom­ban, ha­nem a fu­tó­mű han­go­lá­sá­ban is el­tér te­só­já­tól, ezért óva­to­sab­ban vág­tam ne­ki a szer­pen­tin­va­dá­szat­nak. Az a kis ag­go­dal­mam fé­lig-med­dig té­ves­nek bi­zo­nyult, a FZ úgy fal­ta a ka­nya­ro­kat, mint ka­csa a no­ked­lit.

A fé­kek is rend­ben vol­tak. Az el­ső tár­csa 320 mm-es át­mé­rő­je és az azt köz­re­fo­gó négy­du­gattyús fék­nye­reg tö­ké­le­te­sen vég­zi a dol­gát. Az ál­lít­ha­tó fék­kar so­kat ja­vít a meg­íté­lé­sen, vi­szont egy több mint há­rom­mil­li­ós mo­tor­nál a kup­lung­kar le­het­ne ál­lít­ha­tó…

 

 Az FZ össsze­tett egyé­ni­ség. A hoszszabb tú­rák­nál, tem­pó­sabb ka­nyar­va­dá­sza­tok­nál is és a min­den­na­pi köz­le­ke­dés so­rán is meg­áll­ja a he­lyét, de 150 ló­erős tel­je­sít­mé­nye csak ta­pasz­talt ke­zek­ben ma­rad kon­trol­lál­ha­tó.

 

 

Műszaki adatok
Mo­tor tí­pu­sa 4 üte­mű, fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­hen­ge­res mo­tor, DOHC
Fu­rat x Lö­ket 77 x 53,6 mm
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 998 köb­cen­ti­mé­ter
Sű­rí­té­si arány 11,5:1
Ke­ve­rék­kép­zés üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zé­ses
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus
Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény 150 LE 11000 ford./perc
Ma­xi­má­lis nyo­ma­ték 106 Nm 8000 ford./perc
Váz Alu­mí­ni­um önt­vény
Fel­füg­gesz­tés elöl for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la, 43 mm-es bel­ső cső­vel
Fel­füg­gesz­tés há­tul len­gő­kar, köz­pon­ti ru­gós­tag­gal
Fé­kek elöl 4 du­gattyús 320 mm-es dup­la tár­csa
Fé­kek há­tul 2 du­gattyús 245 mm-es szim­pla tár­csa
Gu­mik elöl 120/70-ZR17-es
Gu­mik há­tul 190/50-ZR17-es
Hosszú­ság x Szé­les­ség x Ma­gas­ság 2140 mm x 770 mm x 1060 mm
Ten­gely­táv 1460 mm
Ülés­ma­gas­ság 815 mm
Üze­ma­nyag­tar­tály 18 li­ter
Sa­ját tö­meg 220 kg (üze­manyag­gal és olaj­jal)

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.