tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Robogó újdonságok 2010-re
Eicma 2009
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.06Idén is már min­den­ki vár­ta, hogy vég­re no­vem­ber 10-én el­kez­d?d­jön a mi­lá­nói EIC­MA nem­zet­kö­zi mo­tor­ki­ál­lí­tás, ahol min­den 2010-es új­don­ság­ra fény de­rül. A vál­ság azon­ban né­mi­leg rá­nyom­ta pe­csét­jét a rendezvényre, több gyár­tó nem je­lent meg a ne­ves ese­mé­nyen? De lás­suk, mi­lyen mo­del­lek­kel ruk­kol­tak el? azok, akik a válság ellenére eljöttek Milánóba

Kymco új­don­sá­gok


Agi­lity RS Na­ked 50
Az egy­re in­kább di­va­to­sabb na­ked vál­to­zat is meg­je­lent a már oly nép­sze­rû Agi­lity mo­del­lek kö­zött. Jel­lem­zõ­je a mû­anyag­tól men­tes cross ha­tá­sú kor­mány, ami mel­lé egy­sze­rû vo­nal­ve­ze­té­sû, könnyû­sú­lyú ro­bo­gó pá­ro­sul. A spor­tos stí­lust a pör­gõs 2 üte­mû erõ­for­rás és a spor­tos fé­nye­zés.

Downtown 200i
A stí­lu­sos vá­ro­si ro­bo­gó ka­rak­te­res for­má­já­val hív­ja fel ma­gá­ra a fi­gyel­met, amely ma­gas mi­nõ­sé­get kép­vi­sel. A dup­la pro­jek­to­ros iker­lám­pa és a több he­lyen fel­tû­nõ tör­és­vo­na­lak ag­resszív meg­je­len­tést köl­csö­nöz­nek a Downtow­nnak. A kül­sõ mel­lett prak­ti­kus, hogy az ülés alatt két zárt si­sak is el­fér. Új fej­lesz­té­sû 205 cm3-es ben­zin-be­fecs­ken­de­zé­ses erõ­for­rás fek­szik, ami 20 ló­erõt tel­je­sít és dup­la ki­egyen­lí­tõ ten­ge­lyé­nek kö­szön­he­tõ­en ala­cso­nyabb vi­b-rá­ció jel­lem­zi tár­sai­nál. Az új váz hosszú ru­gó­út­tal ren­del­ke­zõ el­sõ vil­lá­ra tá­masz­ko­dik. A prak­ti­kus­sá­got nö­ve­li még a 12 vol­tos, ülés alatt ta­lál­ha­tó töl­tõ, az ál­lít­ha­tó hát­só ru­gós­tag.

Many 50
A 4 üte­mû erõ­for­rás­sal sze­relt Many el­ne­ve­zé­sû taj­va­ni ro­bo­gó a re­tró stí­lus je­gyé­ben ké­szült, úgy, hogy a ha­gyo­má­nyos stí­lust új utak­ra he­lyez­ték. Fel­tû­nõ a kis­mé­re­tû kül­sõ, és pu­ha, egye­nes ülés­sel já­rul hoz­zá a könnyed ve­zet­he­tõ­ség­hez. Re­tró stí­lu­sú fe­ji­dom­ba he­lye­zett el­sõ lám­pa és ana­lóg ki­lo­mé­ter­óra eme­li a Many fé­nyét. Azon­ban a re­t-ró stí­lus a mai mo­dern tech­no­ló­giá­val pá­ro­sul, ben­zin-be­fecs­ken­de­zé­ses le­ve­gõ­hû­té­ses erõ­for­rás­sal LED-es hát­só lám­pá­val és az idom­ba int­egrált irány­jel­zõk­kel jel­zi, hogy a 21. szá­zad szü­le­mé­nye.

Pe­o­ple GT 300
Az új Pe­o­ple azok­nak nyújt meg­fe­le­lõ meg­ol­dást, akik na­pi mun­ká­juk so­rán nem­csak a vá­ros­ban, de elõ­vá­ro­sok­ban is meg­for­dul­nak. Er­re ide­á­lis vá­lasz­tás a Pe­o­ple GT 300, mi­vel 300 cm3-es blokk­ja ré­vén nagy tel­je­sít­mé­nyû, a 16 co­los ke­re­kek­nek kö­szön­he­tõ­en kom­for­tos és jól kon­trol­lál­ha­tó köz­le­ke­dés vár min­ket a Pe­ol­pe nyer­gé­ben. A kö­zel 29 ló­erõs tel­je­sít­mény­hez meg­fe­le­lõ fé­kek is szük­sé­ge­sek, ezt elöl-há­tul 260 mm-es tár­csa­fék ga­ran­tál­ja, amit op­ció­ban ABS-szel is pá­ro­sít­ha­tunk.

  Pi­ag­gio


A Pi­ag­gio több mo­dell­jé­be na­gyobb blokk ke­rült, így az X7, MP3, Car­naby Crui­ser és a Be­verly To­u­rer az új 278 cm3-es ag­gre­gát hajt­ja õket. Azon­ban a leg­na­gyobb új­don­ság a Pi­ag­gio stand­ján egy fe­hér fu­tu­risz­ti­kus for­má­jú ro­bo­gó volt.
Pi­ag­gio USB
Az olasz kon­szern leg­fel­tû­nõbb ro­bo­gó­ja egy pro­to­tí­pus, mely az Ur­ban Sport Bi­ke, vá­ro­si sport mo­tor ne­vet vi­se­li.  A Pi­ag­gio min­dig is élen járt az újí­tá­sok­ban, gon­dol­junk csak az el­sõ Ves­pá­ra, az el­sõ há­rom­ke­re­kû MP3-ra, vagy a hib­rid haj­tá­sú MP3-ra. Az USB is e vo­nal men­tén jött lét­re, egy új ka­te­gó­ri­át te­remtve a ro­bo­gó­zás, mo­tor­ozás és az au­tó­zás prak­ti­kus­sá­gá­ból.
A mo­dell hib­rid haj­tás­sal ren­del­ke­zik, a ha­gyo­má­nyos 2 üte­mû erõ­for­rás mel­lett min­dössze 2.5 kW-os, a hát­só ke­rék­ben ta­lál­ha­tó na­no­tech­no­ló­giá­val alko­tott elek­tro­mos erõ­for­rás­sal pá­ro­sul. Ered­mé­nyül ala­csony fo­gyasz­tás (1,5 li­ter/100 km) és 200 Nm-es ma­xi­má­lis nyo­ma­ték jel­lem­zi.
Há­rom va­riá­ció­ban fej­lõd­het a mo­dell: le­het egy­sze­mé­lyes hát­tám­lás sport vál­to­zat, két ülés­sel és hát­tám­lá­val el­lá­tott va­riá­ció vagy egy na­gyobb do­boz­zal el­lá­tott áru­szál­lí­tó.

  Su­zu­ki


Burgman 400
A ta­valy meg­je­lent Burgman lu­xus ro­bo­gó­ja is­mét új szóként sze­re­pel a Su­zu­ki 2010-re szánt ka­ta­ló­gu­sá­ban. Az új ver­zió kül­se­jé­ben meg­egye­zik a ré­gi­vel. Új­don­ság az ABS. Meg­je­le­né­sét 2010 ápri­li­sá­ban vár­hat­juk.

  Apri­lia


A ro­bo­gók te­rén sok új szín, és több mo­dell­be a 300-as (278 cm3) blokk ke­rült, ami egyes mo­del­lek­nél elõny lesz. Így mind a Sca­ra­beo, mind az At­lan­tic is már elér­he­tõ lesz a na­gyobb erõ­for­rás­sal. 

 

  Peu­ge­ot


Hybrid3
A Peu­ge­ot is ki­ál­lí­tot­ta há­rom­ke­re­kû hib­rid haj­tá­sú ro­bo­gó­ját, mely a Hybrid3 Evo­lu­tion ne­vet vi­se­li. A 41 ló­erõs ala­csony CO2 ki­bo­csá­tá­sú 300 cm3-es blokk (48g/km) ket­tõ zé­ró emisszió­jú 3 kW-os elek­tro­mo­tor­ral pá­ro­sul, amit az el­sõ két ke­rék­nél he­lyez­tek el. Ezen­kí­vül Stop&Start rend­szer is meg­ta­lál­ha­tó raj­ta, ezál­tal pi­ros lám­pá­nál csak az elek­tro­mos üzem­mód­ba áll a jár­mû, csök­kent­ve ev­vel a fo­gyasz­tást és a szén­mo­no­xid-ki­bo­csá­tást.
Kis­bee
A Lu­dix és V-Clic be­lé­põ szin­tû ro­bo­gók mel­lé ké­szült a né­gyü­te­mû kom­pakt Kis­bee ne­vû ro­bo­gó. A vál­sá­gos idõ­szak ha­tá­sá­ra a sze­ré­nyebb pénz­tár­cá­jú em­be­rek­nek ké­szült az új mo­dell. Kül­se­je egy­sze­rû, le­tisz­tult for­ma jel­lem­zi, amit az el­sõ-hát­só lám­pá­ba in-t­egrált irány­jel­zõk éke­sí­te­nek. A fia­ta­los, gaz­da­sá­gos ro­bo­gón az ülés alatt egy zárt si­sak is könnye­dén el­fér. A ta­ka­ré­kos köz­le­ke­dést a 3.6 LE-s né­gyü­te­mû erõ­for­rás ga­ran­tál­ja.

Tweet
A Peu­ge­ot mo­dell­pa­let­tá­ján a két nagy­ke­re­kû Ge­o­po­lis és LXR mel­lé egy új kom­pak­tabb, 16 co­los fel­nik­kel el­lá­tott ro­bo­gót hoz­tak lét­re a Peu­ge­ot mér­nö­kei. A Tweet fõ­ként az olasz piac­ra ké­szült, ahol a nagy­mé­re­tû fel­nik köz­ked­vel­tek. Há­rom­fé­le mo­tor­ral ren­del­kez­nek: 50-125-150 cm3-es­sel.  Könnyed­sé­gét jel­zi a 125 cm3-vel el­lá­tott ro­bo­gó min­dössze 109 kg-ot nyom. A fõ­ként nõk­nek ki­ala­kí­tott mo­dell 800 mm-es ülés­ma­gas­ság­gal ren­del­ke­zik.

  Ke­ew­ay


A kí­nai gyár­tó is ha­tal­mas stand­dal vár­ta az ér­dek­lõ­dõ­ket a ki­ál­lí­tá­son. Elõ­tér­be az ola­szos de­signt fel­vo­nul­ta­tó Out­lo­ok, a klasszi­kus for­má­já­val hó­dí­tó Goc­cia és a su­per­mo­tós 50-ese­ket ke­re­sõ TX állt a gyár­tó kö­zép­pont­já­ban. Ezen­kí­vül több, év köz­ben meg­je­lent mo­dellt lát­ha­tunk: a F-ACT na­ked vál­to­za­ta, Hac­ker 50-es és 125-ös vál­to­za­ta és a Pi­xel is meg­te­kint­he­tõ.

Goc­cia
Klasszi­kus for­má­val és az Ola­szor­szág­ban nép­sze­rû 16 co­los ke­re­kek­kel pró­bál­ja csa­lo­gat­ni a vá­sár­ló­kat a kí­nai gyár­tó új mo­dell­je. A cég le­gú­jabb ké­tü­te­mû ro­bo­gó­já­nak for­má­ja is­me­rõs, az Apri­lia Sca­ra­beo és a Pi­ag­gio Li­berty is ezt az irány­vo­na­lat kép­vi­se­li. A ha­tal­mas ke­rék­mé­ret mel­lett még az ala­csony­ra he­lye­zett ta­po­só és a jól meg­vá­lasz­tott ülés­ma­gas­ság se­gí­ti, hogy ne csak a fér­fi­ak, de a nõk ked­ven­ce is le­gyen a Ke­ew­ay új mo­dell­je.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.