tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha Thunderace használtmotor teszt
A Yamaha YZF1000 ThunderAce
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.03
Yamaha, Thunderace, teszt


Az 1996-ban utcára küldött ferdeszemű fenevadat korunk egyik legerősebb motorjaként tartják számon. A legendás FZR 1000-et búcsúztató típus világrajöttét hosszas fejlesztőmunka előzte meg. Elődjének akkor már elavult formatervét izgalmasabb formájú és főként áramvonalasabb idomokkal szerelték fel. Változott a váz formája, és vele együtt a szerkezeti felépítése is. Az erős, de akkoriban már nehéznek számító FZR váz továbbfejlesztése helyett, az YZF 750 R versenyeken már jól bevált vázkialakítását alkalmazták. A háromnegyed-literes sportmotor a 90-es évek közepén ütőképes versenygép volt. Angilában Niall Mackenzie 1996-1998-ig sorozatban nyerte meg a Brit superbike bajnokságot egy YZF 750-es nyergében.

Az új Thun­der Ace mo­tor han­go­lá­sá­nál nagy gon­dot for­dí­tot­tak az erő­tel­jes, de még­sem ijesz­tő tel­je­sít­mény ki­fej­tés elé­ré­sé­re. A Ya­ma­ha már ak­ko­ri­ban is fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy a ha­tal­mas mo­tor­erő mi­nél si­máb­ban a ta­laj­ra vi­he­tő le­gyen. A pon­to­sabb gáz­re­ak­ci­ók ér­de­ké­ben foj­tó­sze­lep-szen­zor­ral lát­ták el a 38 mm át­mé­rő­jű por­lasz­tó­kat, a vál­tó­ba pe­dig fo­ko­zat ér­zé­ke­lő­ket sze­rel­tek. A ki­pu­fo­gó rend­szer­be épí­tett Exup sze­lep a gyűj­tő­cső kel­lő mér­té­kű szű­kí­té­sé­vel az al­sóbb for­du­lat­szá­mo­kon a for­ga­tó­nyo­ma­té­kot nö­ve­li, ezál­tal ja­vít­ja mo­tor ru­gal­mas­sá­gát. Az Exup jól vég­zi a dol­gát, hi­á­nya ak­kor érez­he­tő, ha el­rom­lik, alul sok­kal lus­táb­bá vá­lik a mo­tor.

 

A ko­ráb­bi FZR 1000-es blokk al­kat­ré­sze­it át­dol­goz­ták, a főt­en­gelyt könnyí­tet­ték, a du­gattyú­kat süllyesz­ték­ben ko­vá­csolt da­ra­bo­kra cse­rél­ték. Ma­radt a to­vább­ra is húsz­sze­le­pes hen­ger­fej ki­ala­kí­tás. A hen­ge­ren­ként öt­sze­le­pes ki­ala­kí­tás­nak in­kább csak a ver­seny­sport­ban van je­len­tő­sé­ge, mi­vel a négy­sze­le­pes­hez vi­szo­nyít­va csak 1-2 %-kal ké­pes nö­vel­ni a csúcs­tel­je­sít­ményt. Az el­ső ülés­pró­ba ér­de­kes él­mé­nye­ket kel­tett benn­em. Az előt­tem hú­zó­dó nagy fém ben­zin­tank hosszan ma­ga­san vo­nul előt­tem. Mö­göt­te az ülés ki­mon­dot­tan mé­lyen he­lyez­ke­dik el. A se­géd­váz a mai sport­mo­to­rok­hoz mér­ve szin­te víz­szin­te­sen áll, mi­ni­má­lis mér­ték­ben emel­ke­dik hát­ra­fe­lé. Emiatt a hát­só­ja nem annyi­ra dö­gös ki­né­ze­tű, mint pél­dá­ul egy 2000-res ki­adá­sú R1-nek. Az ülés ki­ala­kí­tá­sa le­gin­kább az ala­csony ter­me­tű­ek­nek, és az utas­sal mo­tor­ozók­nak ked­vez. A Thun­der Ace há­tán hosszabb úton sem fá­rad ki a mo­to­ros és uta­sa. Ka­nyar­gós uta­kon 1000-res lé­té­re na­gyon jól irá­nyít­ha­tó, jól pa­lás­tol­ja 198 ki­lo­gram­mos szá­raz sú­lyát. Hoz­zá kell tenn­em, hogy a las­sú ma­nő­ve­re­zés, a szűk he­lye­ken va­ló meg­for­du­lás nem az erős­sé­ge. Egy ha­zai KRESZ ru­tin­pá­lya kör­for­gal­má­ban nem len­ne ne­héz elvé­rez­ni ve­le.

Ter­ve­zé­se­kor a Ya­ma­há­nál úgy gon­dol­ták, hogy egy ilyen erős és ten­ger­nyi nyo­ma­té­kot – 108 Nm-t – ter­me­lő blokk­nál nem kell a se­bes­ség­vál­tót túl­bo­nyo­lí­ta­ni. Emiatt a vál­tó csak öt fo­ko­zat­tal ren­del­ke­zik. Jel­lem­ző­en az egyes fo­ko­zat a leg­hosszabb. Az YZF 1000-re sze­relt fék­be­ren­de­zés ak­ko­ri­ban új­don­ság­nak szá­mí­tott, a mo­no-block ki­ala­kí­tá­sú fék­nyer­get egyet­len önt­vény-da­rab­ból mun­kál­ták ki. Újabb vál­to­za­tait a mai na­pig al­kal­maz­za Ya­ma­ha. A Thun­der Ace fék­du­gattyúi 298 mm-es dup­la tár­csák­nak pré­se­lik a be­té­te­ket fé­ke­zés­kor. A fé­ke­rő né­mi­leg el­ma­rad a mai mo­dern mo­to­ro­kon meg­szo­kot­tól, de ko­rá­hoz ké­pest egé­szen jól las­sít. A nagy Ya­ma­ha elöl 48 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­lá­ra tá­masz­ko­dik, ame­lyen csak a ru­gó-elő­fe­szí­té­se ál­lít­ha­tó. Há­tul köz­pon­ti ru­gós­tag vég­zi a mun­ká­ját, a te­lesz­kóp­pár­nál már em­lí­tett ál­lí­tá­si le­he­tő­ség­gel. Hiá­ba a pa­pí­ron 145 ló­erő, a mo­tor nem vi­sel­ke­dik iz­gá­ga mód­já­ra, egy jól­la­kott tig­ris hig­gadt­sá­gá­val sze­li az utat. A gáz­kar tel­jes el­for­dí­tá­sa­kor mély hör­gés kí­sé­re­té­ben, 6000-től pe­dig már igen meg­győ­zen kez­di meg­mu­tat­ni ere­jét, egy­re erő­sö­dő to­lás­ba kezd, egé­szen 10000-ig.

 

A teszt­mo­tor­ba már több mint 37.000 ki­lo­mé­tert haj­tott be­le ko­ráb­bi egyet­len gaz­dá­ja, de a gon­dos kar­ban­tar­tás­nak kö­szön­he­tő­en, min­de­ne meg­fe­le­lő­en mű­kö­dött. A vál­tó fo­ko­za­tai könnye­dén csus­szan­tak a he­lyük­re, a kup­lung ez­res­hez mér­ten is könnyen járt. A nagy és ma­gas szél­vé­dő jól te­rel, 170-ig kü­lö­nö­seb­ben nem is kell mö­gé búj­ni, szin­te min­den sze­let a si­sa­kom fö­lé tolt. Me­net köz­ben a fe­ke­te mű­szer­fal nagy ke­rek órá­i­ról min­den adat könnyen le­ol­vas­ha­tó, lát­ha­tó­an nem spó­rol­tak az anya­gok­kal, szép nagy­ra si­ke­rült min­den. Las­sú tem­pó­nál vá­ros­ban, par­ko­ló­ban for­du­lás­nál ne­héz volt meg­szok­nom a gáz­kar kis­sé nagy holt­já­té­kát, de ezen egy kis ál­lí­tás­sal le­het­ne se­gí­te­ni. A kö­zel egy­na­pos is­mer­ke­dés után egé­szen jól össze­ba­rát­koz­tunk, az Ace és én. Nem ne­héz ve­le meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő han­got, al­kal­maz­ko­dó tí­pus. Iga­zi, 90-es évek­be­li ja­pán sport­mo­tor, erős, sor­né­gyes, so­kat gyár­tot­tak be­lő­le. Emiatt, ha ne­ta­lán szük­sé­ges len­ne, a ked­ve­zőbb árú hasz­nált al­kat­ré­szek be­szer­zé­se sem je­lent­het gon­dot. Ha va­la­ki egy erős, ké­nyel­mes sport­mo­tor­ra vá­gyik a Ya­ma­há­ban hű­sé­ges társ­ra ta­lál­hat. 

 

 

Béres Gé­za vé­le­mé­nye: Aki még nem is­me­ri, és elő­ször pat­tan a nyer­gé­be, an­nak ha­mar mo­solyt csal a si­sak­ja alá. Szen­ve­délyes és tem­pe­ra­men­tu­mos mo­tor, me­lyet a tú­ra-sport ka­te­gó­riá­ba so­rol­nék, ha­bár ter­ve­zői a '90-es évek kö­ze­pén ere­de­ti­leg szu­per­sport­ként dob­ták piac­ra az FZR mél­tó utód­ja­ként. Vi­sel­ke­dé­sét il­le­tő­en ti­pi­ku­san Ya­ma­ha. Az al­sóbb for­du­lat­szám tar­to­mány­ban szin­te még csak sej­te­ni sem le­het, hogy mi­re is ké­pes a Thun­der­ace. Tel­je­sít­mé­nye a 4-5 ez­res tar­to­má­nyig kb. egy 400-as gép ere­jé­nek és ka­rak­te­ré­nek fe­lel meg. Ez­zel akár már vá­ros­ban is fel tu­dunk az ötö­dik fo­ko­zat­ba kap­csol­ni anél­kül, hogy a mo­tor el­kez­de­ne alat­tunk rán­gat­ni. Ve­zet­he­tő ma­rad, és ha la­kott te­rü­le­ten kí­vül is tart­juk ezen for­du­lat­szám tar­to­má­nyun­kat, ak­kor na­gyon kel­le­mes, „bá­mész­ko­dós” tú­rá­kra me­he­tünk el ve­le. Ám ha meg­pisz­kál­juk a da­rázs­fész­ket, és élünk a „vissza ket­tőt” – már jól be­vált sé­má­já­val, ak­kor bi­zony nem árt, ha meg­ka­pasz­ko­dunk és igyek­szünk ma­ga­biz­to­san me­g­ül­ni a mo­tort. Ek­kor tör elő a Thun­der­ace va­ló­di én­je, ami bi­zony a 7 ez­res tar­to­mány­tól már egy iga­zi sport­mo­tor tu­laj­don­sá­gait mu­tat­ja meg ne­künk, ame­lyet né­mi ru­tin­nal pá­ro­sít­va na­gyon szé­pen ki is le­het hasz­nál­ni. Mo­to­ri­ku­san na­gyon kul­tú­rált a Thun­der­ace, a hang­ja szép, és ké­nyel­mi szem­pont­ból sem le­het rá pa­nasz. Ha a spor­tos ve­ze­té­si stí­lust vá­laszt­juk, ak­kor az­zal is szá­mol­nunk kell, hogy a mo­tor ét­vá­gya is al­kal­maz­kod­ni fog hoz­zá, ami bi­zony elér­he­ti a 10 li­te­res esz­mei ha­tárt is. Hang­sú­lyoz­nom kell, ez el­ső­sor­ban a pi­ló­ta tem­pó­vá­lasz­tá­sá­tól, és gá­za­dá­si szo­ká­saitól függ. Azon mo­to­ro­sok­nak, akik pénz­tár­cá­ja nem en­ge­di meg a sza­lon­ból ki­gu­rít­ha­tó, 0 km-es vagy 1-2 éves csúcs­ma­si­ná­kat, ki­vá­ló vá­lasz­tást és mi­ni­má­lis kom­pro­misszu­mos meg­ol­dást je­lent­het a Ya­ma­ha YZF 1000 R. Azok­nak is szí­ve­sen aján­lom, akik már nem az au­tó­pá­lyák ör­dö­ge­i­ként akar­ják a mo­tort me­gül­ni, ha­nem in­kább pár­juk­kal együtt hosszabb, iga­zán ké­nyel­mes és élve­ze­tes tú­rá­kra sze­ret­né­nek fel­ke­re­ked­ni.

 

Yamaha YZF 1000 Thunder Ace 1996 
Motor típusa
4 ütemű, 4 hengeres, soros vízhűtéses, DOHC, hengerenként 3 szívó és 2 kipufogószelep
Furat x Löket
75,5 x 56 mm
Hengerűrtartalom
1002 cm3
Max. teljesítmény
145 LE, 9500 ford./percnél
Max. forgatónyomaték
108 Nm, 8500ford./percnél
Keverékképzés
4 db állandó nyomású Mikuni karburátorral
Váz típusa
alumínium zártszelvényű hídváz
Felfüggesztés elöl
48 mm te­leszkóp villa, állítható rugó-előfeszítés
Felfüggesztés hátul
központi rugóstag, állítható rugó-előfeszítés
Fékek elöl
4 dugattyús féknyergek, 298mm-es duplatárcsával
Fékek hátul 1 dugattyús, 245 mm-es tárcsával
Gumiabroncs elől 120/70 ZR17
Gumiabroncs hátul 180/55 ZR17 
Tank 20 liter 
Tengelytáv 1430 mm 
Ülésmagasság 790 mm

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1002.00 ccm (61.14 cubic inches)
Lóerő 145.00
Száraz tömeg 198.0 kg (436.5 pounds)
Első fék Dual disc
Hátsó fék Single disc
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Yamaha FZ-1S 2009
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.