Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Szeretem a sportmotorokat, így ismét izgalommal töltött el, mikor megtudtam, hogy újra pályán, védett körülmények között tesztelhetem a Kawa legújabb 600-as üdvöskéjét. Röppentek fel hírek róla, hogy ez a 600-as, nem az a hatszázas, sőt talán még az eddigi rekordokat és eredményeket felül tudja múlni ez a kis fenevad.n

Bár nem va­la­mi sok in­fót si­ke­rült össze­szed­ni a mo­tor­ról, azért kó­sza hí­rek­ből, és a gyár hon­lap­já­ról ki­de­rült, mi­lyen sok min­dent meg­vál­toz­tat­tak a gépen. Eb­ből a szem­pont­ból az egyik leg­fon­to­sabb do­log az erő­for­rás. Nem ke­ve­seb­bet tet­tek a mér­nö­kök, mint­hogy ezt a fon­tos ré­szét a mo­tor­nak új­ra­fej­lesz­tet­ték. Négy­hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses, DOCH, négy sze­lep hen­ge­ren­ként és négy be­fecs­ken­de­zőt hasz­nál­tak fel hoz­zá. A hen­ge­rűr­tar­tal­mat 636 cm3-ről 599-re csök­ken­tet­ték, en­nek el­le­né­re az egyik le­gü­tő­sebb a sport­mo­to­rok kö­zött. Az erő­for­rást je­len­tő­sen át­han­gol­ták, az ed­dig meg­szo­kott 12-14000 kö­zöt­ti ma­xi­má­lis for­du­lat­szám-tar­to­mányt je­len­tő­sen ki­tol­ták. Nem ala­cso­nyabb, mint ti­zenn­égye­zer for­du­la­ton kezd el dol­goz­ni a mo­tor. Ek­kor olyan ér­zést kelt, mint­ha az összes pa­ci el­sza­ba­dul­na. Már csak ar­ra kell vi­gyáz­ni, hogy a mé­nes szét ne sza­lad­jon.

 Ha va­la­ki meg­szok­ta a szo­ká­sos sport­mo­tor han­got, ak­kor most igen csak át kell han­gol­nia sa­ját ma­gá­ban a dol­got. A hely­zet az, hogy egy igen csak vi­sí­tós han­got fog az em­ber hal­la­ni, mi­kor a for­du­lat­szám­mé­rő elé­ri az álom 14 ez­res tar­to­mányt. A fur­csa csak az volt elő­ször, hogy az erő­for­rás itt kez­di el tol­ni a leg­na­gyobb erő­vel a mo­tort. A ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény-le­a­dá­sa is itt tör­té­nik. Eb­ből is ki­de­rül, hogy a mo­tort nem a tú­rá­zás sze­rel­me­se­i­nek ké­szí­tet­ték. Az egyik leg­ke­mé­nyebb pá­lya­gép, amit a kö­zú­ton is le­het hasz­nál­ni. Bár a gu­mi nem ver­seny­re ter­mett, azért pár be­me­le­gí­tő kör után si­ke­rült pár gyors ka­ri­kát is meg­ten­ni a mo­tor­ral. A kö­rül­mé­nyek nem vol­tak a le­gi­de­á­li­sab­bak. Saj­na, ki­csit po­ros volt a pá­lya, amit nem­csak mi érez­tünk így, ha­nem ha­zánk leg­si­ke­re­sebb GP ver­seny­ző­je Tal­ma is. (Aki szin­tén ki­jött az Eu­ro­rin­gre egy kis gya­kor­lás­ra.) A gu­mi gyor­sab­ban elér­te a kor­lá­tait, mint ahogy a fu­tó­mű vagy a mo­tor ad­ta vol­na meg ma­gát. Egyes fo­ko­zat­ban 120-140 km/óra kö­zöt­ti se­bes­sé­get si­ke­rült ki­csi­hol­ni a gép­ből. A vál­tó könnyen járt, így nem je­len­tett gon­dot sem a fel, sem a vissza­vál­tás ka­nya­rok előtt. A dup­la tár­csa­fé­ket meg­fe­le­lő­en le­he­tett ada­gol­ni, és a fé­ke­zé­si pont sem ván­do­rolt el a ter­he­lés ese­tén. Bár tar­tó­san nem tud­tam tesz­tel­ni, de sok min­dent nem vál­toz­tat­nék ezen a rend­sze­ren sem. Egy „aprócs­ka” gon­dom volt csak, ezt az ülést nem fel­tét­le­nül az én mé­re­tem­re ta­lál­ták ki. Ke­cses, 185 cm-es ma­gas­sá­gom­mal nem si­ke­rült el­búj­ni. A fe­ji­dom­ra il­lesz­tett ple­xi ta­lán a si­sa­kom al­já­ig ért. Így a me­net­szél, il­let­ve a mo­tor ál­tal el­te­relt le­ve­gő, a si­sa­ko­mon csa­pó­dott le, ami igen­csak ko­mo­lyan meg­dol­goz­tat­ta a nya­k­iz­mai­mat.

 Az el­ső pár kör al­kal­má­val, a ka­nyar kez­de­té­nél, a fék­táv vé­ge fe­lé kez­dett el ug­rál­ni-csúsz­kál­ni a mo­tor fe­ne­ke. A ka­nyar­ba dönt­ve vi­szont a fu­tó­mű a pá­lyán lé­vő ki­sebb-na­gyobb egye­net­len­sé­ge­ket szé­pen ki­si­mít­ja. A kor­má­nyon tö­ké­le­te­sen meg­je­len­nek a meg­fe­le­lő in­for­má­ci­ók. A gu­mi csú­szá­sát és a csú­szás­ha­tárt is tel­je­sen jól le­he­tett érez­ni. A gu­mi be­me­le­ge­dé­sét kö­ve­tő­en na­gyob­ba­kat le­he­tett dön­te­ni, és sze­ren­csé­re elég ma­ga­san van a láb­tar­tó ah­hoz, hogy ne ér­jen le egyik ka­nyar­nál se. A térd­vé­dőt vi­szont le­he­tett hasz­nál­ni. A mo­tor tö­me­ge nem je­len­tős, és ez a kis tö­meg is elég kö­zel van a ta­laj­hoz, és az el­ső ke­rék­hez is. Bár nem mond­ha­tom el, hogy a mo­tor­nak nincs ágas­ko­dá­si haj­la­ma, ami adó­dik a kis súly­ból és a mo­tor ere­jé­ből. A meg­fe­le­lő test­hely­zet­tel és a fu­tó­mű be­ál­lí­tás­sal ez is el­ke­rül­he­tő. Egyik-má­sik si­kán át­buk­ta­tá­sá­nál a mo­tor sem­mi­lyen erő­sza­kos dol­got nem akar mű­vel­ni. Rosszul érin­tett, mi­kor egy je­len­tő­sebb ki­gyor­sí­tás­nál a gu­mik is­mét el­fe­lej­tet­ték, mi is a fe­la­da­tuk. Sze­ren­csé­re sem­mi ko­moly nem tör­tént, csak a mo­tor hát­só ré­sze sze­re­tett vol­na ki­tör­ni. Majd kö­vet­ke­zett az is­mer­ke­dés le­ve­ze­tő kö­re. Si­ke­re­sen be­áll­tam a box­ba, és ki­pi­hen­tem az el­ső me­ne­tet.

 

Kawasaki ZX 6R
Motor
4 hengeres, vízhűtéses, DOHC, hengerenként 4 szelepes 
Hengerűrtartalom
599 cm3
Furat x löket
67,0 x 42,5 mm
Kompresszióviszony
13,9 : 1
Teljesítmény
96,4 kW (131 LE ) 14000 ford./perc 
Keverékképzés
DFI benzinbefecskendező, 4 db 38 mm átmérőjű Keihin injektortesttel
Gyújtás
TCBI digitális, állítási lehetőséggel
Váltó
6 sebességes
Szekunder hajtás
X-gyűrűs lánc
Váz
alumínium szelvény
Gumik
Elöl: 120/65-ZR17 Hátul: 180/55-ZR17
Első futómű
41 mm átmérőjű állítható teleszkóp
Hátsó futómű
Uni-Track gáztöltésű lengéscsillapító
Fékek elől
300 mm átmérőjű duplatárcsa, 4 dugós féknyereggel
Fékek hátul
210 mm átmérőjű szimplatárcsa, 1 dugós féknyereggel
Hosszúság
2105 mm
Szélesség
720 mm

Magasság
1125 mm
Tengelytáv
1405 mm
Ülésmagasság
érték
Üzemanyagtank kapacitás
17 L
Száraz súly
167 kg
Szinek
lime-zöld, atomic-ezüst, ében, vörös

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 599.00 ccm (36.55 cubic inches)
Száraz tömeg 164.2 kg (362.0 pounds)
Első kerékméret 120/65-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 17.03 litres (4.50 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.