Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Ducati Sport Classic
A klasszikus vonalak és a ma technikájának találkozása
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.06
Ducati, sport classic, bemutató


Sze­met gyö­nyör­köd­te­tő ez a tűz­pi­ros mo­tor, mi­ként a ma tech­ni­ká­ját a 70-es évek­ben sza­bott kön­tös­be öl­töz­te­ti. A 2005-ös év­ben meg­je­lent Paul Smart 1000 re­pli­ka amely­ből min­dössze 2000 da­ra­b li­mi­tált pél­dány ké­szült, tisz­tel­gve az 1971-es Man-szi­ge­ti győ­ze­lem em­lé­ké­nek. A vi­lág je­len­tő­sebb mo­tor­gyá­rai in­dí­tot­tak so­rozat­gyár­tá­sú gépe­ket a For­ma 750-es ka­te­gó­riá­ban.

A ver­senyt a vá­ra­ko­zá­sok­kal el­len­tét­ben a Du­ca­ti nyer­te. A győ­ze­lem ha­tal­mas di­cső­sé­get ho­zott a már­ka számá­ra. A ver­seny­re­pli­ka-mo­dell for­ma­vi­lá­ga, és a most be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő gépé szin­te meg­egye­zik. A tech­ni­ka cso­dá­i­ban gyö­nyör­köd­ni ké­pes em­ber szin­te órá­kig ké­pes bá­mul­ni egy ef­fé­le mo­tort. Igé­nyes for­ma­ter­ve perc­ről-perc­re egy új rész­let fel­fe­de­zé­sé­nek él­mé­nyé­vel ké­pes meg­aján­dé­koz­ni a szem­lé­lőt.

A mo­tor fel­é­pí­té­se iga­zán a Du­ca­ti már­ka ha­gyo­má­nyait kö­ve­ti. A tér­há­lós cső­váz és az L el­ren­de­zé­sű két­hen­ge­res Des­mo-mo­tor csak er­re a már­ká­ra jel­lem­ző. A 992 cm3 lég­hű­té­ses, DS mo­tor­blokk kö­rül a mai kor­nak meg­fe­le­lő tech­ni­kát vo­nul­tat­tak fel. A hen­ge­re­ket Ma­rel­li be­fecs­ken­de­ző rend­szer táp­lál­ja, ki­pu­fo­gó­rend­sze­ré­ben ké­tu­tas ka­ta­li­zá­tor igyek­szik kö­zöm­bö­sí­te­ni a ká­ros ki­pu­fo­gó­gáz össze­te­vő­ket. A mo­tor hen­ger­fe­je­i­ben két-két sze­lep dol­go­zik, a sze­le­pe­ket egyet­len ve­zér­műt­en­gely hajt­ja, a főt­en­gely­ről, bor­dásszíj köz­be­- ­ik­ta­tá­sá­val. A sze­le­pek kény­szerve­zé­rel­tek, ez is Du­ca­ti sa­ját­os­ság. A sze­lep mű­köd­te­té­sét két vil­la ala­kú al­kat­rész vég­zi, az egyiknyit­ja, a má­sik zár­ja a sze­le­pet igen nagy pon­tos­ság­gal. A meg­ol­dás elő­nye, hogy el­ke­rül­he­tő a nagy for­du­lat­szá­mon be­kö­vet­ke­ző, a sze­lep és a ru­gó te­he­tet­len­sé­gé­ből adó­dó sze­le­ple­be­gés.

 

A Des­mod­ro­mic rend­szer csak a Du­ca­ti blokk­jai­ban ta­lál­ha­tó meg. Lény­ege­sen hosszabb nyi­tá­si idő ér­he­tő el a ha­gyo­má­nyos sze­lep­ve­zér­lés­hez vi­szo­nyít­va. A főt­en­gely­ről fo­gas­ke­re­kek köz­be­ik­ta­tá­sá­val jut a haj­tó­erő a több­tár­csás szá­raz kup­lung­hoz. A vál­tó­mű 6 fo­ko­za­tú, a sze­kun­der haj­tást O gyű­rűs lánc­cal ol­dot­ták meg a bo­log­nai mér­nö­kök. A blokk nem túl­zot­tan pör­gős haj­la­mú, in­kább a nyu­godt, a ki­szá­mít­ha­tó tel­je­sít­mény-le­a­dás jel­lem­zi. Leg­na­gyobb tel­je­sít­mé­nyét már 8000-es for­du­lat­szá­mon moz­gó­sít­ja. A for­ga­tó­nyo­ma­ték 6000-es for­du­la­ton, 91 Nm-nél te­tő­zik. A mo­tor fu­tó­mű­ve ér­de­kes meg­ol­dá­sú, ele­je a je­len­be, há­tul­ja múlt­ba mu­tat, mint­egy hi­dat ver­ve az időn át. (Ez ki­csit erős volt!) Há­tul két ol­dalt el­he­lye­zett gáz­töl­té­sű len­gés­csil­la­pí­tó­kra tá­masz­ko­dik a cső ke­reszt­met­sze­tű len­gő­vil­la. A hát­só­gu­mit kül­lős ke­rék­re sze­rel­ték, a ke­ré­kab­roncs anya­ga alu­mí­ni­um. Más ké­pet mu­tat a jár­mű ele­je, ott a mo­dern for­dí­tott Showa vil­la hi­va­tott a ke­rék és az út meg­fe­le­lő kap­cso­la­tá­ról gon­dos­kod­ni. Az el­ső ke­rék szin­tén 17 col mé­re­tű, a mo­tor­ke­rék­pár gu­mi­abron­csait, a Mi­che­lin cég szál­lít­ja. Egy ilyen pa­ri­pá­hoz, a múl­tat idé­ző fék­rend­szer passzol, le­ga­láb­bis így vé­le­ked­he­tett, aki azt mond­ta: – Elég lesz ide egy két­du­gattyús úszó­á­gya­zá­sú Brem­bo rend­szer, két 320-as tár­csá­val. A 15 li­ter ben­zin be­fo­ga­dá­sá­ra ké­pes ben­zin­tank dom­bo­ru­la­tai­hoz lágyan simulnak a fejidom hátranyúló részei. A nagy, kör alakú krómkeretes fényszóró és a buborékot idéző plexi karakteres megjelenést kölcsönöz a Sport Classic-nak. A szélidom mögött megbúvó kerek műsze­rek látványa a múltba kalauzolja el a szemlélőt. A nosztalgikus formák sok öreg motoros szívét megdobogtathatják, akik ifjúkorukban csak álmodhattak egy igazi Ducati birtoklásáról. Ha most módjuk van rá, hajdani álommotorjuk mását garázsukba tolhatják.

 

Ducati Sport Classic
Motor 90O-os L kéthengeres,hengerenként 2 szelepes Desmodromic, léghűtéses
Hengerűrtartalom 992 cm3
Furat x löket 94 x 71,5 mm
Kompresszió viszony 10.0 : 1
Teljesítmény 67,7 kW - 92 LE 8000 ford./perc
Nyomaték 91,1 Nm 6000 ford. / perc
Keverékképzés Marelli elektronikus befecskendező, 45 mm-es torokátmérő
Kipufogó Fekete bevonatú kipufogórendszer, kétoldalú elvezetéssel, katalizátorral
Váltó 6 sebességes
Primer hajtás Egyenes fogazású kerekek, arány: 1.84
Szekunder hajtás Lánc, elöl 15 fogszámú, hátul 39 fogszámú lánckerék
Kuplung nedves, többtárcsás, hidraulikus munkahengerrel
Váz Térhálós, kettősfalú acélcsőváz
Tengelytáv 1425 mm
Első villaszög 24o
Első felfüggesztés Showa 43 mm-es fordított
Első fék 2 x 320 mm-es tárcsa, 2 dugattyús féknyereg
Első kerék küllős kerék alumínium ráffal, 3.50 x 17
Első gumiabroncs 120/70 R 17
Hátsó felfüggesztés mindkét oldalra szerelt gátlók, lengővilla
Hátsó fék 245 mm-es tárcsa, 1 dugattyús féknyereg
Hátsó kerék küllős kerék alumínium ráffal, 5.50 x 17
Hátsó gumiabroncs 180/50 R 17
Tank 15 liter / 3,5 liter tartalék
Saját tömeg 188 kg
Ülésmagasság 825 mm

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 992.00 ccm (60.53 cubic inches)
Lóerő 90.78
Száraz tömeg 181.0 kg (399.0 pounds)
Első kerékméret 120/70-R17
Hátsó kerékméret 180/55-R17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 15.00 litres (3.96 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.