tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Yamaha MT-01 teszt
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.09
Yamaha, MT-01, nyomatékcsoda, teszt


So­kak­ban fel­me­rül a kér­dés: mi­ért kell az át­la­gau­tók mo­tor­blokk­já­nál na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tot zsú­fol­ni egy két­ke­re­kű jár­mű­be. Rész­ben iga­zuk van, min­dad­dig, amíg sze­mé­lyes kap­cso­lat nem szö­vő­dik egy ilyen presz­tizs­mo­tor­ként funk­cio­ná­ló nyo­ma­ték­cso­dá­val, mert ha egy­szer rá­ülsz az MT-01-re, ak­kor vagy nyom­ban le­szállsz ró­la, vagy so­ha nem akarsz mást a ga­rá­zsod­ba.

Az MT-k tör­té­ne­te egé­szen 1999-ig nyú­lik vissza, mi­kor a 33. tokiói mo­tor­ki­ál­lí­tá­son egy merõ­ben új kon­cep­ció-mo­tor je­lent meg. A lát­vá­nyát né­hány évig emészt­het­tük, csak posz­te­re­ken szem­lél­het­tük, majd 2005-ben jött és a Ya­ma­ha-mo­dell pa­let­ta leg­ki­emel­ke­dõbb he­lyé­re ke­rült. A sport crui­ser­ként meg­je­lent mo­dell meg­osz­tot­ta a kö­zön­sé­get. Va­la­ki­nek el­sõ­re sze­met szúrt az ak­ko­ri, Ame­ri­ká­ban nagy si­ke­re­ket ara­tott, ná­lunk nem for­gal­ma­zott Ro­ad Star War­rior­ból szár­ma­zó ha­tal­mas két­hen­ge­res 1674 cm3-es blokk. Va­la­kit meg tel­je­sen el­ret­ten­tett, hogy le­het egy crui­ser blokk kö­ré spor­tos vá­zat, fu­tó­mû­vet és fé­ke­ket va­rá­zsol­ni. Em­lék­szem még, hogy mek­ko­ra fel­haj­tás volt az MT-01 de­bü­tá­lá­sa­kor! Azok­ban a ke­res­ke­dé­sek­ben, ahol kap­ha­tó volt, kü­lön MT sar­kot épí­tet­tek ne­ki. Yamaha MT-01
A mo­dell 2005 óta csak ki­sebb mó­do­sí­tá­son esett át, ami a fé­ke­ket érin­tet­te. A ko­ráb­bi fék­nye­reg he­lyett meg­kap­ta az R1-esen tel­je­sí­tõ 6 du­gattyús nyer­ge­ket. Ezen­kí­vül csak szín­ben tér el a je­len­leg kap­ha­tó mo­dell 2005-ös elõd­jé­tõl.
Az igaz­ság­hoz azon­ban hoz­zá­tar­to­zik, hogy Mi­lá­nó­ban fel­buk­kant egy új vál­to­zat, ami az MT-01 SP ne­vet vi­se­li. Ak­kor még azt hit­tük, ta­lán nyár­ra ná­lunk is itt lesz a li­mi­tált mo­dell, de saj­nos egye­lõ­re csak ké­pe­ken tud­juk szem­lél­ni az SP vál­to­zat ke­cseg­te­tõ fé­nye­zé­sét és új min­tá­za­tú ülé­sét és a leg­je­len­tõ­sebb újí­tást, elöl-há­tul az MT-01 Öh­lins fu­tó­mû­vet ta­lá­lunk. De tér­jünk vissza teszt­pél­dá­nyuk­hoz!
Yamaha MT-01A ma­gyar­or­szá­gi Ya­ma­ha im­por­tõr egy Sta­ge 1-es fel­sze­re­lés­sel el­lá­tott teszt­mo­tort tart az új­sá­gí­rók­nak, ami a gyá­ri dob he­lyett Akra­po­vic hang­tom­pí­tót vi­sel.  A Sta­ge 1-es ki­ten kí­vül még két gyá­ri tu­ning kit kap­ha­tó az MT-01-hez, nem is cso­da, mi­vel aki ezt a mo­dellt vá­laszt­ja, biz­tos, hogy hoz­zá­nyúl a gyá­ri ki­ala­kí­tás­hoz, hogy még egye­dibb le­gyen ked­ven­ce. A ket­tes kit az 1-es cso­mag­ban ta­lál­ha­tó slip-on do­bok he­lyett már tel­jes ti­tán rend­szert tar­tal­maz a rend­szer­hez han­golt ve­zér­lõ­elek­tro­ni­ká­val. Míg a Sta­ge 3-as kit se­gít­sé­gé­vel 170 Nm-re nö­vek­szik a ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­té­ka a cso­mag­ban ta­lál­ha­tó erõ­sebb ve­zér­mût­en­gely­nek, más du­gattyú­kra, erõ­sebb sze­le­pru­gó­k-ra, szí­vó­töl­csér­re és mó­do­sí­tott ve­zér­lõ­elek­tro­ni­ká­ra van szük­ség.
Yamaha MT-01

A Sta­ge 1-es kit mély be­nyo­mást kel­tett benn­em és a teszt so­rán ve­lem ta­lál­ko­zó em­be­rek­kel, mi­vel az amúgy is öblös hang, a ki­vett hang­tom­pí­tó fu­ru­lya ré­vén még erõ­tel­je­sebb, ha­tá­ro­zot­tabb han­got hal­lat. Nem is volt gond a vá­ros­ban, min­den­ki ész­re­vett és ud­va­ri­a­san ki­tért a sá­vom­ból. A mo­tor de­bü­tá­lá­sa­kor han­goz­ta­tott ja­pán Ko­do do­bo­lás mû­vé­szet ta­lá­ló az MT-01-et il­le­tõ­en, a gáz­kar moz­du­la­tai­ra mi is úgy hall­hat­juk, mint­ha az egyen­ként 835 cm3-es hen­ge­rek dob­ve­rõk­ént dü­bö­rög­nek az em­ber fü­lé­be. Nincs ez­zel gond, sõt ezért sze­ret­jük Õt!
Ne­kem az el­sõ ta­lál­ko­zá­som Ve­le a meg­je­le­né­se után nem sok­kal tör­tént, de ak­ko­ri­ban csak 20 per­cig élvez­het­tem az ön­fe­ledt éle­tér­zést, amit az MT nyújt, így már na­gyon vár­tam az újabb ta­lál­ko­zást.
Már a be­in­dí­tás is rend­ha­gyó, a ha­tal­mas blokk­nak az önin­dí­tó gomb meg­nyo­má­sa után kell egy kis idõ, míg a fõt­en­gely el­kezd dol­goz­ni, nem cso­da, hi­szen csak ez az al­kat­rész több mint 20 kg-ot nyom.
Majd a be­in­dí­tás után tud­tun­kra ad­ja, hogy nem akár­mi­lyen mo­tor nyer­gé­ben ülünk, ezt mind az ülé­sen át­vo­nu­ló, mind a kor­má­nyon ke­resz­tül vég­ig­vo­nu­ló rez­gés­hul­lá­mok tu­dat­ják ve­lünk, hol va­gyunk. Így ha ed­dig nem tud­tuk, most már biz­to­san a fe­jünk­be vé­si 2 hen­ge­res V el­ren­de­zé­sû blokk mi­vol­tát.


A rez­gés a kez­de­ti for­du­lat­szám-tar­to­mány elé­ré­se után alábbhagy, és 2000-es for­du­lat­tól egé­szen 4750-as for­du­la­tig hi­he­tet­len nyo­ma­ték­kal tol­ja elõ­re a 90 ló­erõs gépet. Igaz, az MT alap­vál­to­zat ese­té­ben nem kell at­tól tar­ta­ni, hogy a hát­só ke­rék fel­té­pi az asz­fal­tot, a gáz­ra el­sõ ke­rék fel­eme­lé­se sem tar­to­zik a mo­tor tár­há­zá­ba, de a ha­tal­mas 150 Nm-es 3750 for­du­la­ton lea­dott nyo­ma­ték nem min­den­na­pi él­ményt nyújt. A gáz­re­ak­ció­já­ra sem le­het pa­nasz, fi­no­man ada­gol­ha­tó, ezál­tal na­gyon jól ke­zel­he­tõ a mo­tor.
A 265 kg-os tö­meg me­net köz­ben fel sem tûnt, csak ak­kor érez­tem a sú­lyát, mi­kor par­ko­lás­nál ki­csit ar­rébb kel­lett tol­nom az Mt-01. Ez a könnyed ér­zés a két egy­ség­bõl ál­ló alu­mí­ni­um­váz­nak kö­szön­he­tõ. A sport­mo­tor­ról szár­ma­zó fu­tó­mû­nek kö­szön­he­tõ­en nem csak meg­le­põ­en jól ke­zel­he­tõ, de spor­tos ka­nyar­va­dá­szat­kor hi­he­tet­le­nül sta­bil, a pi­ló­tá­val jól együtt mû­kö­dõ egy­ve­le­get al­kot az MT. A fu­tó­mû han­go­lá­sa in­kább spor­tos­nak ne­vez­he­tõ, mint tú­rás­nak. Így a min­den­na­pi hasz­ná­lat so­rán is jól tel­je­sít, per­sze a spor­tos mi­vol­ta miatt a rossz­abb uta­kon érez­zük en­nek a ne­ga­tív ha­tá­sát.
Most nem volt al­kal­mam a pá­lyán hasz­nál­ni az MT-t, de el­sõ ta­lál­ko­zá­sunk a Hun­ga­ro­ring ka­nyar­ja­in tör­tént, így ak­kor meg­gyõ­zõd­het­tem, hogy ha­bár a hang­vil­lá­sok mo­tor­ja nem vá­lik a mo­gyo­ró­di asz­falt­csík ál­lan­dó sze­re­plõ­jé­vé, de né­ha-né­ha nyu­god­tan be­fog­hat­juk ked­ven­cün­ket egy ilyen mo­tor­ozás al­kal­má­val. En­nek csak a gyár­ilag ala­csony­ra sze­relt láb­tar­tók szab­hat­nak ha­tárt.
Yamaha MT-01A fé­kek pom­pá­sak, tö­ké­le­te­sen ada­gol­ha­tók. A 2007-ben meg­ka­pott R1-esen lé­võ 6 du­gattyús nyer­gek még a jó­val na­gyobb tö­me­gû mo­to­ron is meg­áll­ják a he­lyü­ket.
A teszt so­rán egye­dül a vissza­pil­lan­tó­ra le­he­tett pa­na­szom, ami a rez­gé­sek­nek kö­szön­he­tõ­en vesz­tett hasz­nál­ha­tó­sá­gá­ból. Ezen­kí­vül még egy ne­ga­tív pont, hogy szin­tén a rez­gés­nek kö­szön­he­tõ­en a rend­szám is le­la­zult a mo­tor­ról, saj­nos mint utó­lag ki­de­rült, e nél­kül tér­tem vissza a Ya­ma­ha ma­gyar­or­szá­gi bá­zi­sá­ra.
Fo­gyasz­tá­sa egy ilyen ár­ka­te­gó­riá­jú mo­tor­nál ta­lán nem a leg­fon­to­sabb té­nye­zõ, en­nek el­le­né­re ná­lam 6,2 li­ter kör­nyé­kén evett, vi­szont au­tó­pá­lyán szág­ul­doz­va ezt az ér­té­ket 10-11 li­ter­re is fel­tor­náz­hat­juk, igaz ezt a se­bes­sé­get már nem kí­ván­juk tar­tó­san, a mo­tor ka­rak­te­risz­ti­ká­ja, a min­dössze 15 li­te­res tank és a na­gyobb se­bes­ség­nél egy­re in­kább csök­ke­nõ szél­vé­de­lem miatt.
Összes­sé­gé­ben nagy él­mény volt új­ra az Mt-01 nyer­gé­ben ül­ni. Ha nem sze­ret­nénk tö­meg­mo­to­rok tu­laj­do­no­sai len­ni, ak­kor ide­á­lis vá­lasz­tás a nyo­ma­ték sport­mo­tor vá­lasz­tá­sa, amit a szám­ta­lan gyá­ri ki­egé­szítõn kí­vül még egy tu­cat, a gyár ál­tal kí­nált kül­csínt csí­no­sí­tó ki­egé­szítõ­vel is egye­dib­bé va­rá­zsol­hat­juk. Az ára vi­szont igen com­bos, je­len­leg a 2008-as 3.738.000, míg a 2009-es mo­del­lért 4.348.000 Ft-ot kell le­per­kál­nunk, hogy bol­dog MT-01 tu­laj­do­no­sok le­hes­sünk.Yamaha Mt-01


Ha­tal­mas V el­ren­de­zé­sû két­hen­ge­res blokk vonz­za a te­kin­te­tet. A le­ve­gõ­hû­té­ses, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes erõ­for­rás ben­zin­be­fecs­ken­de­zõ­vel van el­lát­va.
Az OHV, alul­ve­zé­relt fe­lül­sze­re­pelt ve­zér­lé­ses blokk ka­rak­te­risz­ti­ká­ja jól
il­lesz­ke­dik a nyo­ma­ték-sport­mo­tor­hoz.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1670.00 ccm (101.90 cubic inches)
Lóerő 88.90
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/50-ZR17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 15.00 litres (3.96 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.