tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha TZR 50 teszt
Teszteltük: Yamaha tzr 50
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Yamaha, TZR 50, teszt


Ár érték-arányát tekintve, a Yamaha pont annyival olcsóbb, mint amennyivel a Derbi modernebb. Az árkülönbség a Yamaha felé billenti a mérleg nyelvét, de a beépített anyagok és technikai megoldások, bőven kárpótolják azt, aki ennek ellenére a Derbi mellett teszi le voksát.

A TZR 50 kül­ső­re egy zan­zá­sí­tott R6-os. A mo­tor annyi­ra nagy­tes­tű, hogy a ta­pasz­talt mo­to­ro­so­kat is meg­té­vesz­ti kül­le­me. Tény­leg csak 50-es? A TZR azok­nak a fia­ta­lok­nak ké­szült, akik a ro­bo­gó­zá­son túl­lép­ve be­le sze­ret­né­nek kós­tol­ni az iga­zi mo­tor­ozás­ba.

 

Az 50 köb­cen­tis ver­seny­gép 2005-ös ver­zió­ja meg­kap­ta Ros­si 46-os rajt­számát, és né­hány egye­di mat­ri­cát, ame­lyek­kel már szin­te úgy fest, mint a na­gyok. Amennyi­ben va­la­ki­nek szí­ve vá­gya ké­sőb­biek­ben a szu­per­sport ka­te­gó­ria fe­lé ka­csint­gat­ni, ez egy ki­tű­nő mo­dell az ala­pok el­sa­ját­ítá­sá­hoz. Ez egy nagy­mo­to­ros di­zájn az 50 cm3-es ka­te­gó­riá­ban az össze­té­veszt­he­tet­len szu­per­sport stí­lus­sal.

 

A TZR 50-es mo­dellt, 2002-től gyárt­ják vál­to­zat­lanul. Az ak­ko­ri stí­lus­je­gyek­kel ab­szo­lút mo­der­nnak szá­mí­tó di­zájn, má­ra egy ki­csit ide­jét­múlt­nak tű­nik. A tet­sze­tős kül­ső mö­gött, a Ya­ma­há­tól meg­szo­kott mi­nő­ség rej­lik. Kö­te­le­ző­en öte­zer fe­lett tart­va a for­du­lat­szám­mé­rő mu­ta­tó­ját, ki­egyen­sú­lyo­zot­tan gyor­sít 90–100 km/óra se­bes­ség­ig. A mér­ges kis blokk, 9000-res for­du­la­ton kezd iga­zán dol­goz­ni, de már 8000-től meg­in­dul. Na­gyon he­gyes a mo­tor, a bal láb­nak sű­rűn kell a vál­tó­kart mű­köd­tet­ni, hogy jó tem­pó­ban ha­lad­junk. Nem bo­nyo­lult fe­la­dat a tí­zez­res for­du­lat elé­ré­se.

   

A hát­só ru­go­zás az én 83 ki­lós sú­lyo­mat igen csak ész­re­vet­te, elég­gé hin­tá­zott né­ha a há­tul­ja, a csil­la­pí­tás nem volt ele­gen­dő. A hát­só bur­ko­lat lég­be­öm­lő­je na­gyon mu­ta­tós, de sem­mi funk­ció­ja nincs, mi­vel a ki­pu­fu­gó­ja még nem kö­ve­ti a tren­det, és nem ka­nya­ro­dik fel az ülés alá. Nagy elő­nye szá­mom­ra, hogy a neutrá­lis vál­tó ál­la­po­tot kon­trol­lám­pá­val ki­jel­zi. A fe­ji­dom fény­szó­ró­já­ba in­stal­lált irány­jel­zők, jól vé­dett he­lyet kap­tak a bo­ga­rak és az eső­víz elől.

 

Az öt kül­lő­pár­ral sze­relt, fe­hér­re fes­tett rá­fok ab­szo­lút lé­gies be­nyo­mást kel­te­nek. A hát­só ülé­se lény­ege­sen na­gyobb, és ezál­tal ké­nyel­me­sebb mint a ver­seny­tár­sáé. Kor­mány ál­lá­sa ma­ga­sabb ami ál­tal a sport­mo­to­ros­sá­gá­ból le­ad va­la­mennyit. A fé­kek ki­tű­nő­ek, az el­ső ha­tal­mas tár­csa könnye­dén az or­rá­ra ál­lít­ja a gépet. Elől-há­tul tár­csa­fék­kel sze­rel­ve min­den szi­tu­á­ció­ban könnyen las­su­lás­ra kész­tet­he­tő. A ke­re­ke­ken fe­szü­lő ab­ron­csok a kor igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en szé­le­sek, nagy­vo­na­lú­an mé­re­te­zet­tek. A ma­gas­ra hú­zott láb­tar­tók, mély dönt­he­tő­sé­get tesz­nek le­he­tő­vé. Össze­fog­lal­va: a TZR egykönnyen ke­zel­he­tő szu­per­spor­tos kis mo­tor, iga­zi ka­masz álom.

 

Mo­tor

kétütemű egyhengeres

Fu­rat X Lö­ket

40,3 X 39 mm

Lö­ket­tér­fo­gat

49,7 cm3

Hű­té­si rend­szer

fo­lya­dék­hű­tés

In­dí­tá­si mód

önin­dí­tó és ber­úgó kar

Sű­rí­té­si vi­szony

11,5:1

Név­le­ges Tel­je­sít­mény

n.a.

Üze­ma­nyag

95-ös ólom­men­tes ben­zin

Erő­át­vi­tel

6 se­bes­sé­ges vál­tó

Gu­mi­mé­ret E-H

100/80 X 17"- 130/70 X 17"

El­ső fék

Ø 280 mm tár­csa­fék

Hát­só fék

Ø 220 mm tár­csa­fék

Ten­gely­táv

1.341 mm

Szá­raz tö­meg

124 kg

űlés­ma­gas­ság

 

Ben­zin­tank ka­pa­ci­tás

 

Olaj­tank ka­pa­ci­tás

n.a.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 49.70 ccm (3.03 cubic inches)
Lóerő 1.74
Száraz tömeg 113.0 kg (249.1 pounds)
Első kerékméret 100/80-H17
Hátsó kerékméret 130/70-H17
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 13.80 litres (3.65 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.