Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki ZX 6 R 2007
Mínusz harminchat
[InfoBike.hu | Motortrader- Szeles] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Kawasaki, ZX 6 R 2007


A 2006-os év vé­gé­vel le­zá­rult egy idő­szak a Kaw­asa­ki 636-os tör­té­ne­té­ben. El­jött a vég. Idén már nem fog több nagy­fu­ra­tú 600-as le­gör­dül­ni a Kaw­asa­ki gyár­tó­so­ra­i­ról. A ZX 6R új­ra egye­du­ral­ko­dóvá vált a Kawa kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­tor kí­ná­la­tá­ban.

 

A friss sport­gép­nek ke­mény ki­hí­vók­kal kell fel­ven­nie a har­cot. A Ya­ma­ha R6R, a tű­he­gyes GSX-R 600, és a va­diúj CBR 600 RR egy­től-egyig ke­mény já­té­ko­sok. A ma­dár­cson­tú Hon­dát edző­tá­bo­ro­zá­sa alatt 155 ki­ló­ra fo­gyasz­tot­ták. A mos­ta­ni zöld ver­seny­pá­lya szö­ke­vény, a ta­va­lyi ZX 10-es fény­szó­ró meg­ol­dá­sait örö­köl­te, össze­hú­zott sze­mek­kel szug­ge­rál­ja ve­tély­tár­sait. Vil­laszá­ra­inak bel­ső csö­ve­it mé­re­tes paj­zsok vé­dik, kor­mánycsut­kái mély­re sze­rel­tek, fa­rá­val ma­ga­san virít. Ag­resszív erőt su­gár­zó meg­je­le­né­se kom­pro­misszu­mok­tól men­tes su­per­bi­ke-ot sej­tet.

Ezt az ész­re­vé­telt a mo­tor saj­tóanya­ga is alá­tá­maszt­ja, amely­ben ki­fej­tik, hogy az ut­cai hasz­nál­ha­tó­ság tel­je­sen má­sod­la­gos szem­pont volt a gép ter­ve­zé­sé­nél. To­mo­mi Ma­na­ko egy­ko­ri si­ke­res GP ver­seny­ző sza­kér­tő ta­ná­csait al­kal­maz­va dol­goz­ták ki az új pro­jek­tet. A Kaw­asa­ki csak a sza­bá­lyok­nak ép­pen meg­fe­le­lő ut­cai mo­tor­ként em­le­ge­ti a mé­reg­zsák sor­né­gyest.

 

Hová tart a for­du­lat­szám-or­gia? A for­du­lat­szám­mé­rő 20.000-ig ská­lá­zott! A mo­tor 14.000-es for­du­la­ton 125 ló­erőt moz­gó­sít, a pi­ros tar­to­mány csak 16.300-nál kez­dő­dik. Hi­he­tet­len pör­gős­sé­gé­nek hát­rá­nyai is van­nak, mi­vel 9000 alatt nem iga­zán agi­lis a ki­seb­bik ZX. Biz­to­san so­kan fog­ják kö­zú­ton is hasz­nál­ni, ott tem­pós ha­la­dás­hoz ke­mé­nyen for­gat­ni kell, és vi­szony­lag so­kat kell vál­ta­ni.

A váz és a fu­tó­mű fej­lesz­té­sé­re ki­mon­dot­tan nagy hang­súlyt he­lyez­tek, a ko­ráb­bi vil­la­szö­get 0,5 fok­kal la­po­sabb­ra mó­do­sí­tot­ták. En­nek ha­tá­sá­ra az ul­trarö­vid 1390 mm-es ten­gely­táv 1405 mm-re nö­ve­ke­dett. Az el­ső vil­la szá­rai 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­vel ké­szül­nek, hú­zó és nyo­mó irá­nyú csil­la­pí­tá­suk egy­aránt ál­lít­ha­tó. Az alu­mí­ni­um "ba­nán" len­gő­vil­la a gép egy­ke­re­ke­zé­si haj­la­mát is hi­va­tott csök­ken­te­ni. A hát­só köz­pon­ti ru­gós­tag him­ba­rend­sze­ren ke­resz­tül csat­la­ko­zik a len­gő­vil­lá­hoz.

Az eu­ró 3-as ká­ros anyag ki­bo­csá­tá­si nor­ma be­ve­ze­té­se sok fej­tör­ést oko­zott a mo­tor­gyá­rak­nak. Vol­tak olyan blok­kok, ame­lyek gyár­tá­sát meg­szün­tet­ték, mi­vel je­len­tős tel­je­sít­mény vesz­te­ség nél­kül nem le­he­tett vol­na át­han­gol­ni az elő­í­rá­sok­nak meg­fe­le­lő­en. A 2007-es ZX tö­me­ge is le­he­tett vol­na pár ki­lo­gram­mal könnyebb, ha nem szo­ron­gat­ják a sza­bá­lyok. A na­gyobb ha­tá­sú ka­ta­li­zá­tor, a plusz elek­tro­ni­kák sú­lyos ki­lók­kal ter­he­lik a gépet. Az új blokk­ban ka­zet­tás vál­tó és csú­szó kup­lung dol­go­zik, ezek ki­ala­kí­tá­sa 3 ki­lo­gram­mal te­szi sú­lyo­sab­bá a mo­tort. A haj­tó­mű szél­té­ben és hosszá­ban egy­aránt 4 cm-rel lett ki­sebb, mint előd­je volt. Az olaj­szű­rőt a kar­ter­ház mö­gé he­lyez­ték. Az új be­fecs­ken­de­ző rend­szer­be plusz négy fú­vó­kát sze­rel­tek, a szí­vó­tor­kok­ban is dup­la pil­langósze­le­pek sza­bá­lyoz­zák a gáz áram­lá­sát. A hen­ger­fej­ben a sze­le­pek szö­gét, a szí­vó és ki­pu­fo­gó csa­tor­nák ke­reszt­met­sze­tét is meg­vál­toz­tat­ták. Csök­ken­tet­ték a du­gattyúk tö­me­gét, a sű­rí­tést vi­szont 1:12,4-ről, 1:13,3-ra nö­vel­ték.

A vál­toz­ta­tá­sok ha­tá­ro­zot­tabb gyor­su­lást, és ki­szá­mít­ha­tóbb gáz­re­ak­ci­ót ered­mé­nyez­tek. Vér­be­li ver­senygép­hez mél­tó­an, min­den olyan mű­szer­rel fel­sze­rel­ték, – ta­lán a vál­tó vil­lan­tó ki­vé­te­lé­vel –, ame­lyek se­gí­tik a gyors kö­rök meg­té­te­lét, és azok ide­jé­nek rög­zí­té­sét. Az ana­lóg fe­hér szám­la­pos for­du­lat­szám­mé­rő jobb ol­da­lán se­bes­ség­fo­ko­zat ki­jel­zőt, a mű­szer mel­lett mul­ti­funk­ci­ós LCD tá­blát ta­lá­lunk. A se­bes­ség fe­le­mész­té­sért hul­lá­mos fék­tár­csák­kal kom­bi­nált, négy­du­gós Nis­sin nyer­gek fe­le­lő­sek. A Kaw­asa­kit Su­per­sport 600 ka­te­gó­riá­ban már 6 éve rend­re el­kala­pál­ja ál­ta­lá­ban a Hon­da, vagy a Ya­ma­ha. Azó­ta az ör­dö­gi CBR-ek, és YZF-ek szin­te min­den cí­met meg­sze­rez­tek. Ez­zel a mo­tor­ral ta­lán vissza­vág­hat a Kaw­asa­ki nagy el­len­fe­lei­nek. Ne­künk mi eb­ből a hasz­nunk? Ta­lán az ZX-et vá­lasz­tó hét­köz­na­pi mo­to­ros egy olyan gépet tol­hat ki a sza­lon­ból amellyel ko­mo­lyabb át­ala­kí­tá­sok nél­kül is a pá­lya­na­pok ki­rá­lya le­het, fel­té­ve, ha elég­gé gyor­san ké­pes haj­ta­ni ezt a 600-ast.

 

Kawasaki ZX 6 R 2007 műszaki adatok
Mo­tor tí­pu­sa 4 üte­mű, 4 hen­ge­res, víz­hű­té­ses, DOHC
Fu­rat x Lö­ket 67 X 42,5 mm
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 599 köb­cen­ti­mé­ter
Sű­rí­té­si arány 13,3:1
Név­le­ges tel­je­sít­mény 125 LE (91,9 kW) 14 000/ ford./perc
Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték 66 Nm 11 700/ ford./perc
Ke­ve­rék­kép­zés Ben­zin be­fecs­ken­de­zés
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus
Váz
Dup­la alu­mí­ni­um böl­cső­váz
Vil­la­szög 65O
Fel­füg­gesz­tés elöl Te­lesz­kó­pos, te­kercs-ru­gós, tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés és len­gés­csil­la­pí­tás (hú­zó-nyo­mó)
Fel­füg­gesz­tés há­tul Köz­pon­ti ru­gós­tag, hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tók, te­kercsru­gók, tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés és len­gés­csil­la­pí­tás (hú­zó)
Ke­ré­kab­roncs elöl 17 x 3.50 co­los, ön­tött alu­mí­ni­um-öt­vö­zet
Ke­ré­kab­roncs há­tul 17 x5,5 co­los, ön­tött alu­mí­ni­um-öt­vö­zet
Fé­kek elöl Ra­diá­lis, 4 du­gattyús fék­nyer­gek, 300 mm-es dup­la tár­csá­val
Fé­kek há­tul 1 du­gattyús fék­nyer­gek, 210 mm-es tár­csá­val
Gu­mi­abroncs elöl 120/70 ZR17
Gu­mi­abroncs há­tul 190/50 ZR17
Üze­ma­nyag­tar­tály 17,0 li­ter
Ten­gely­táv 1405 mm
Ülésma­gas­ság 820 mm
Ön­súly 167 kg
Tank 17 l

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 599.00 ccm (36.55 cubic inches)
Első kerékméret 120/65-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Hátsó fék Tárcsa
Üzemanyag tartály 17.03 litres (4.50 gallons)
Első fék Dupla tárcsafék
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.