Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki Z1000 2007
[InfoBike.hu | Motortrader- Szeles] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Kawasaki, Z1000 2007


A már négy éve vál­to­zat­lanul az utak­ra kül­dött Z 1000-et 2007-re je­len­tő­sen át­fé­sül­ték. A kon­ku­rens gyár­tók sor­ban fris­sí­tet­ték ha­son­ló ka­li­be­rű mo­dell­je­i­ket, ezért a Kawa sem te­he­tett mást, ha ver­seny­ké­pes akart ma­rad­ni eb­ben a ka­te­gó­riá­ban.

A Kaw­asa­ki mér­nö­kei erő­sen be­le­túr­tak az egy­ko­ri ZX-9-ből szár­ma­zó mo­tor­blokk­ba, kö­rü­löt­te szin­tén nem ma­radt vál­to­zat­lan a be­fecs­ken­de­zés és a gyúj­tás, to­váb­bá je­len­tő­sen át­for­mál­ták a mo­tor kül­se­jét is. Az új mo­tor erő­mű­vé­nek han­go­lá­sa­kor nagy gon­dot for­dí­tot­tak a csúcs­tel­je­sít­mény nö­ve­lé­sé­re, va­la­mint a gép nyo­ma­té­ko­sab­bá té­te­lé­re.

Egy mai mo­dern na­ked gép­től a fel­hasz­ná­lók elvár­ják, hogy már ala­csony for­du­lat­ról is ha­tá­ro­zot­tan elin­dul­jon a gáz­kar uta­sí­tá­sait szi­go­rú­an kö­vet­ve. A fen­ti kí­vá­na­lom miatt a blok­kot a több ló­erő és a ha­tá­ro­zot­tabb nyo­ma­ték­le­a­dás ér­de­ké­ben új be­fecs­ken­de­ző rend­szer­rel sze­rel­ték fel. A ben­zincsep­pek pon­tos ada­go­lá­sáért pe­dig szin­tén új be­fecs­ken­de­ző elek­tro­ni­ka fe­le­lős. A mo­tor főt­en­ge­lyén mér­he­tő csúcs­tel­je­sít­ményt 125 ló­erő­re ál­lí­tot­ták be a mér­nö­kök. A szí­vó­cső­ben im­má­ron két pil­lang­ósze­lep dol­go­zik, a ke­zes mo­tor­mű­kö­dés és az ala­csony for­du­lat­szá­mon lea­dott mi­nél több for­ga­tó­nyo­ma­ték ér­de­ké­ben.

Az új mo­tor tel­je­sí­ti az Eu­ro III-as kör­nye­zet­vé­del­mi nor­má­kat, mi­vel ez már alap­kö­ve­tel­mény 2007-ben az EU tag­ál­la­mok­ban, – egy új mo­tor ese­té­ben. A hen­ger­fe­jek kö­ze­pén új irí­di­um elek­tró­dá­val sze­relt gyúj­tó­gyer­tyák szol­gál­tat­nak na­gyobb ener­giá­jú szi­krá­kat. Az irí­di­um gyer­tyák egy haj­szál­nyi­val a gáz­re­ak­ci­ót is ké­pe­sek ja­ví­ta­ni, mi­vel a ben­zin-le­ve­gő ke­ve­ré­ket gyor­sabb égés­hez se­gí­tik. A tisz­ta mű­kö­dés fel­té­te­le a ka­ta­li­zá­tor­ral el­lá­tott ki­pu­fo­górend­szer.

A múl­tat idé­ző négy­csö­ves el­ren­de­zés meg­ma­radt, de a ré­gi kör ke­reszt­met­sze­tű vég­do­bok for­má­ja meg­vál­to­zott. A mos­ta­ni 4:2,1:2 meg­ol­dást csak a for­ma­vi­lág miatt vá­lasz­tot­ták. A jobb ol­da­li cső­ben egy Exup-sze­lep is dol­go­zik, amely az ala­csony for­du­lat­szá­mon lea­dott for­ga­tó­nyo­ma­té­kot igyek­szik nö­vel­ni. A kí­vánt mo­tor-ka­rak­te­risz­ti­ka ér­de­ké­ben vál­toz­tat­tak a ve­zér­műt­en­ge­lyek bü­työk­pro­fil­ján, csök­kent a szí­vó és a ki­pu­fo­gó sze­lep­tá­nyé­rok át­mé­rő­je. Le­het, hogy a fen­ti ada­tok meg­le­pő­ek, de az előbb em­lí­tett vál­to­zá­sok ha­tá­sá­ra a mo­tor alul sok­kal erő­tel­je­sebb lett és vé­gered­mény­ben ez volt a vég­cél. A blokk mű­kö­dé­si jel­leg­gör­bé­jé­nek meg­vál­to­zá­sá­hoz a vál­tót is hoz­zá kel­lett han­gol­ni.

Az új se­bes­ség­vál­tó­ban rö­vi­deb­bek let­tek a se­bes­ség­fo­ko­za­tok, vál­to­zott a vál­tót­en­ge­lyek csa­pá­gya­zá­sa, amely a szer­ke­zet könnyebb mű­kö­dé­sét te­szi le­he­tő­vé. A kup­lung­ko­sár­ban dol­go­zó ru­gó­kat szin­tén új al­kat­ré­szek vál­tot­ták fel, ezek a da­ra­bok sok­kal könnyebb kup­lung­mű­köd­te­tést tesz­nek le­he­tő­vé.

A súly csök­ken­té­se ér­de­ké­ben a len­gő­vil­la anya­ga acél­ról alu­mí­ni­um­ra vál­to­zott. A len­gő­vil­la ten­ge­lyé­nek il­lesz­ke­dé­si pont­ját is meg­vál­toz­tat­ták a váz hát­só ré­szé­ben. Elöl a for­dí­tott te­lesz­kópvil­la 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­vel ren­del­kez­ik, ru­gó-elő­fe­szí­té­se és nyo­mó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tá­sa ál­lít­ha­tó. A váz és a mo­tor­blokk al­kot­ta te­her­vi­se­lő egy­ség me­rev­sé­gét csök­ken­tet­ték, en­nek ha­tá­sá­ra ja­vul­tak az el­ső fu­tó­mű fe­lől ér­ke­ző vissza­jel­zé­sek ka­nya­ro­dás köz­ben. A hát­só len­gő­vil­la és a váz kö­zött egy gáz­töl­té­sű ru­gós­tag dol­go­zik.

A 2006-os Kaw­asa­ki Z 1000 fék­rend­sze­re sem volt gyen­gé­nek mond­ha­tó, de ez most na­gyon nagy dur­ra­nás lesz. Idén ra­diá­li­san sze­relt dup­la fék­rend­szer­ben, négy­du­gattyús mun­ka­hen­ge­rek 300 mm-es hul­lá­mos tár­csák fa­lá­hoz pré­se­lik a be­té­te­ket. A fő­fék­hen­ger szin­tén ra­diá­li­san el­he­lye­zett pum­pá­val dol­go­zik. Há­tul a ko­ráb­bi­nál na­gyobb, 250 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csát al­kal­maz­tak, egy­du­gós nye­reg­gel. A tank szé­les­sé­gét csök­ken­tet­ték, így a ve­ze­tő lábai ki­sebb mér­té­kű ter­pesz­re van­nak kény­sze­rít­ve. A kes­ke­nyebb ve­ze­tő­ülés miatt az ala­cso­nyabb ve­ze­tők biz­to­sabb ta­laj­kap­cso­la­tot ta­lál­nak. A gyor­sabb irá­nyít­ha­tó­ság ér­de­ké­ben a kor­mány kö­ze­lebb ke­rült a ve­ze­tő­höz, és szé­les­sé­ge 40 mm-rel csök­kent. A mű­szer­fal vég­re mél­tó for­mát ka­pott, ana­lóg ha­tá­sú for­du­lat­szám­mé­rő és di­gi­tá­lis se­bes­ség­mé­rő dol­go­zik a mű­szer­fal­ban. Az il­le­ték­te­le­nül mo­tor­oz­ni óhaj­tó­kat be­épí­tett im­mo­bi­li­ser gá­tol­ja a mo­tor élet­re kel­té­sé­ben. Az új szín­pa­let­tá­ról hi­ány­zik a Kawa li­me-zöld szí­ne, he­lyet­te kék, na­rancs, és fe­ke­te mo­del­lek kö­zül le­het ren­del­ni a Kaw­asa­ki már­ka­ke­res­ke­dők üz­le­te­i­ben. A me­gújult tech­ni­kát fel­vo­nul­ta­tó Z 1000 va­ló­szí­nű­leg ke­re­sett mo­dell lesz idén nyá­ron a mo­tor­pia­con.

 

Kawasaki Z1000 2007 műszaki adatok
Mo­tor 4 üte­mű, víz­hű­té­ses, négy­hen­ge­res mo­tor
Fu­rat x lö­ket 65,5 x 44,5 mm
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 645 köb­cen­ti­mé­ter
Sű­rí­té­si arány 12.2:1
Ke­ve­rék­kép­zés üze­ma­nyag be­fecs­ken­de­zé­ses
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus vál­tó
Váz Alu­mí­ni­um CF ön­tött, gyé­mánt ala­kú
Vil­la­szög / után­fu­tás 25 fok / 97,5 mm
Fel­füg­gesz­tés elöl te­lesz­kóp­vil­la, 43 mm-es bel­ső­cső­vel, 130 mm ru­gó­út
Fel­füg­gesz­tés há­tul len­gő­kar, ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés, 130 mm ru­gó­út
Fé­kek elöl 2 du­gattyús 298 mm-es dup­la tár­csás
Fé­kek há­tul 2 du­gattyús 245 mm-es szim­pla tár­csás
Gu­mik elöl 120/70-ZR17-es
Gu­mik há­tul 180/55-ZR17-es
Üze­ma­nyag­tar­tály 19,4 li­ter
Hosszú­ság x szélesség x magasság
2095 x 750 x 1215 mm
Ten­gely­táv 1440 mm
Has­ma­gas­ság 130 mm
Ülés­ma­gas­ság 795 mm
Szá­raz tö­meg 186 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 953.00 ccm (58.15 cubic inches)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/50-ZR17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Száraz tömeg 205.0 kg (452.0 pounds)
Üzemanyag tartály 18.54 litres (4.90 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.