Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki VN 2000: A legnagyobb gyári V2-es
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Kawasaki, VN 2000


Sokszor feltették már a kérdést, hol a határ. Szerencsére a cruisereknél nem a teljesítmény hajhászása a cél, hanem az izmosság fitogtatása és a lökettérfogat maximalizálása. Ilyen elgondolások alapján született anno a VN 2000, amely úgy a legnagyobb a sorozatgyártású V2-esek között, hogy 2.053 cm3-ével már be sem fér a 2000-es kategóriába.

 

A 103 mm-es ko­vá­csolt du­gattyú át­mé­rő­je ugyan nem a leg­na­gyobb a V2-esek kö­zött, de a klasszi­kus cir­ká­lók hosszú lö­ke­té­hez (123,2 mm) így passzol. Ma­nap­ság olyan irány­za­tok is van­nak, ahol na­gyobb át­mé­rőt és rö­vid lö­ke­tet al­kal­maz­nak, így spor­to­sabb me­net­tu­laj­don­sá­go­kat ér­nek el, de mi­ért ké­ne egy majd' 4 má­zsás gépet spor­to­san ve­zet­ni? (Ná­lam az iga­zi hát­bor­zon­ga­tó ér­zést az csa­lo­gat­ja elő, ami­kor ezek a ha­tal­mas erő­mű­vek a mo­to­ros ta­lál­ko­zó­kon alap­já­ra­ton tö­fög­nek föl-alá, és szin­te meg le­het szá­mol­ni a rob­ba­ná­so­kat.) A 2.535 mm hosszú­ság szin­tén te­kin­télyt pa­ran­csol, amit a mo­dern és tra­di­cio­ná­lis for­mák ele­gyí­té­sé­vel még na­gyob­bá igye­kez­tek ten­ni.

Az egész mo­tor­ke­rék­pár olyan len­dü­le­tes vo­nal­ve­ze­té­sű­re si­ke­re­dett, hogy szin­te fur­csa kü­lön-kü­lön be­szél­ni az egyes rész­le­te­kről. Ami rög­tön szem­be­tű­nik, hogy az el­ső lám­pa bur­ko­la­tá­tól a tan­kon és ülé­sen ke­resz­tül a hát­só sár­vé­dő­ig mint­ha fel sem emel­ték vol­na a ter­ve­zők a cer­uzát a pa­pír­ról: egyik ív olyan har­mo­ni­ku­san kö­ve­ti a má­si­kat, mint­ha egy ze­nei kom­po­zí­ció len­ne. Nin­cse­nek tör­ések, fö­lös­le­ges flikk-flak­kok, en­nek el­le­né­re még­is min­den meg­ta­lál­ha­tó, ami egy ilyen gépre kell. Az al­kal­ma­zott króm mennyi­sé­ge ön­ma­gá­ban bő­sé­ges­nek mond­ha­tó – lám­pák, dek­lik, mű­sze­rek, kap­cso­lók –, de nem megy el az íz­lés­te­len­ség irá­nyá­ba, mi­vel a kö­vér sár­vé­dők­kel, a tank­kal és a fe­ke­te váz­zal jól ki­egyen­lí­tik egy­mást. A nagy Kawa so­kak sze­rint a ré­gi ame­ri­kai crui­ser-ek vo­nal­ve­ze­té­sé­re em­lé­kez­tet, de alko­tó­ele­me­i­ben egy­ál­ta­lán nem mond­ha­tó ha­gyo­má­nyos­nak. Itt van pél­dá­ul az el­ső lám­pa, ami négy fény­szó­rót fog­lal ma­gá­ban, rá­adá­sul kis áram­vo­na­li­do­mot is ka­pott.

A 3 db pro­jek­to­ros iz­zó alatt ka­pott he­lyet a ha­gyo­má­nyos iz­zó, és tá­vol­sá­gi fény­szó­ró­ként funk­cio­nál. Gya­kor­la­ti össze­ha­son­lí­tás sze­rint a tri­pla pro­jek­to­ros ki­kép­zé­sű rend­szer sok­kal job­ban szór­ja a fényt, mint a ha­gyo­má­nyos, fény­szó­ró üzem­mód­ban pe­dig mind a négy vi­lá­gí­tó­test üze­mel. A ha­tal­mas, nyúj­tott, he­gesz­té­si var­rat nél­kü­li tank iga­zán meg­fe­lel a zász­lós­ha­jó-kö­ve­tel­mény­nek, 21 li­te­res be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­ge pe­dig bő­ven ele­gen­dő akár tú­rá­zás­ra is. A kor­mány kel­lő­en szé­les és hát­ra­hú­zott, a fel­ve­he­tő test­tar­tás kel­le­mes, mint­ha egy vi­tor­la len­ne a szél­ben a ve­ze­tő.

Az ülés amel­lett, hogy ex­trém ala­csony (690 mm), meg­le­he­tő­sen jól is pár­ná­zott. Egye­dü­li pi­ci ké­nyel­met­len­ség­ként a ma­ga­san lé­vő fék­pe­dált szok­ták em­le­get­ni. Az acél­ból ké­szült dup­la böl­cső­vá­zat ön­tött kor­mány­nyak és nagy át­mé­rő­jű szel­vé­nyes ge­rinc­váz al­kot­ja. A há­rom­szög ala­kú len­gő­vil­la és a rej­tett rugóstag merev vázas be­nyo­mást kelt. Hét­kül­lős, ön­tött ke­re­ke­ken gu­rul az óri­ás, és a hát­só, 200-as gu­mi egész szem­re­va­lóvá te­szi a meg­je­le­né­sét, a szíj­haj­tás pe­dig nél­kü­lö­zi a kar­dá­no­kra oly jel­lem­ző vi­sel­ke­dést. A Kaw­asa­ki­tól meg­szo­kott erős fé­kek elöl dup­la 300 mm-es, há­tul szim­pla 320 mm-es tár­csá­ban öl­te­nek for­mát. Most pe­dig tér­jünk rá a lé­nyegre, ami­től a VN 2000 a leg­na­gyobb jel­zőt ér­de­mel­te ki! A fo­lya­dék­hű­té­ses, 8 sze­le­pes OHV mo­tor már rá­né­zés­re is meg­eme­li a pul­zus­szá­mot. Ha­tal­mas, dup­la pil­lang­ósze­le­pes gáz­fu­ra­tok fej­te­nek ki jó­té­kony ha­tást ala­csony és kö­ze­pes for­du­la­ton a nyo­ma­té­kra. Az el­sőd­le­ges sze­le­pet a ve­ze­tő, a má­sod­la­gost egy elek­tro­mos mo­tor irá­nyít­ja. A két pil­lang­ósze­lep al­kal­ma­zá­sá­val je­len­tő­sen csök­ken­nek a ter­he­lés­vál­tá­si re­ak­ci­ók is. Fi­nom­por­lasz­tós in­jek­to­rok­kal nö­vel­ték a tel­je­sít­ményt, egy­ben csök­ken­tet­ték a fo­gyasz­tást és a ká­ro­sa­nyag ki­bo­csá­tást – utób­bi vá­gott vé­gű, jó hang­zá­sú ki­pu­fo­gó-pá­ron ke­resz­tül tör­té­nik.

 

A nyo­mór­udak a blokk jobb ol­da­lán, kí­vül, a hen­ger mel­lett fut­nak, mű­köd­te­té­sü­kről pe­dig dup­la, lán­chaj­tá­sú büty­kök gon­dos­kod­nak. Dup­la ki­egyen­sú­lyo­zó ten­ge­lyek ölik el a pri­mer rez­gé­se­ket, a má­sod­la­go­sa­kat pe­dig a könnyű du­gattyúk és haj­tó­ka­rok se­gí­tik meg­szün­tet­ni. Fon­tos azon­ban, hogy a ve­ze­tés él­mé­nyé­hez tar­to­zó „go­od vi­bra­tion”-t meg­hagy­ták. Masszív, 5 se­bes­sé­ges vál­tó­val ma­ni­pu­lál­hat a mo­to­ros, amely­ből je­lek men­nek a köz­pon­ti szá­mí­tó­gép­be (ECU), így min­dig op­ti­má­lis gyúj­tás és üze­ma­nyag-el­lá­tás biz­to­sít­ha­tó a se­bes­ség és az ak­tuá­lis fo­ko­zat függ­vé­nyé­ben. Csak fel­so­ro­lás jel­leg­gel em­lít­sünk né­hány to­váb­bi ínyen­csé­get! Hi­dra­u­li­kus sze­lep­hé­zag be­ál­lí­tás, gal­va­ni­zált, tar­tós és jó hő­ve­ze­tő hen­ge­rek, olaj­fú­vó­kák a du­gattyú hő­mér­sék­le­té­nek meg­fe­le­lő szin­ten tar­tá­sá­ra, nagy­mé­re­tű lend­ke­re­kek al­kal­ma­zá­sa a kis for­du­la­ton tör­té­nő nagy nyo­ma­ték elé­ré­sé­hez, a főt­en­gely bal ol­da­lán el­he­lye­zett csil­la­pí­tó egy­ség a nyo­ma­ték-in­ga­do­zás, a pri­mer haj­tás va­la­mint a vál­tó­mű ráz­kó­dá­si ter­he­lé­sé­nek csök­ken­té­sé­re, dup­la olaj­pum­pa (az egyik a for­gattyús­ház­ban, a má­sik a kup­lung­ház­ban dol­go­zik), au­to­ma­ta alap­já­rat-be­ál­lí­tó… To­váb­bi prak­ti­kus meg­ol­dá­sok: – a gyúj­tás­kap­cso­ló „ON” ál­lá­sá­ban is ki­ve­he­tő a kulcs, így a kró­mo­zott fény­szó­ró­bur­ko­la­tot nem csusz­kol­ja me­net köz­ben (a le­ál­lí­tás utá­ni új­ra­in­dí­tás­hoz ter­mé­sze­te­sen is­mét kell a kulcs) – az in­de­xek au­to­ma­ti­ku­san ki­kap­csol­nak – ní­vó­pál­cát al­kal­maz­nak az olaj­szint el­le­nőr­zé­sé­hez – ha­gyo­má­nyos si­sak­tar­tó zár ta­lál­ha­tó a bal ol­da­lon És aki még min­dig bír­ja, an­nak ajánl­ha­tók a ki­egé­szítők: szél­vé­dők több mé­ret­ben, hát­tám­lák, vé­ko­nyabb hát­só ülés, trep­nik, ol­dal­tás­kák, mo­tor­vé­dők, ki­egé­szítő lám­pák… Ki­csit baj­ban va­gyunk – hol van­nak már a jó öreg por­lasz­tós gépek, ami­ket az út szé­lén is meg le­he­tett eset­leg büty­köl­ni szük­ség ese­tén. A vi­lág azon­ban fej­lő­dik, még­pe­dig a fönt vá­zolt irány­ba. (Ha­la­dó gon­dol­ko­dá­sú bi­ke­rek­nek, és a mo­tor­gyá­rak ter­ve­ző­i­nek fi­gyel­mé­be aján­la­nám a jö­vő­ben a se­bes­ség­füg­gő sza­káll be­ál­lí­tót, az au­to­ma­ta fej­ken­dő­cso­mó­zót és a be­épí­tett te­to­vá­ló gépet.) Jó mo­tor­ozást!

 

Kawasaki VN 2000 műszaki adatok
Motor vízhűtéses, 4 ütemű, V2-es, OHV, hengerenként 4 szelep
Lökettérfogat 2053 cm3
Furat x Löket 103,0 x 123,2 mm
Max. teljesítmény 103 LE (76kW) / 4800 fordulaton
Max. nyomaték 177 Nm / 3200 fordulaton
Sűrítési viszony 9,5:1
Üzemanyag befecskendező O 46 mm x 2
Váltó 5 fokozatú
Szekunder hajtás szíj
Kuplung többtárcsás, olajfürdős
Váz dupla bölcsőváz nagy szakítószilárdságú acélból
Első felfüggesztés 49 mm-es teleszkópvilla Rugóút elöl:150 mm
Hátsó felfüggesztés lengővilla, himbarendszer nélküli központi rugóstag, 8-szorosan állítható húzófokozat, teljesen beállítható rugóelőfeszítés Rugóút hátul:100 mm
Első fék dupla, 300 mm-es tárcsa, 4 dugattyús féknyereg
Hátsó fék szimpla 320 mm-es tárcsa, 2 dugattyús féknyereg
Hosszúság x Szélesség x Magasság:
2535 mm x 1025 mm x 1155 mm
Tengelytáv 1735 mm
Ülésmagasság 680 mm
Száraz tömeg 340 kg
Tank
21 liter

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.