Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki GTR 1400 Nagyvilági túrázó
[InfoBike.hu | Motortrader- Szeles] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Kawasaki, GTR 1400, Nagyvilági túrázó


A Kaw­asa­ki GTR ré­geb­bi 1000-es ver­zió­ja egy 100 ló­erős, ne­héz, a GPZ alap­jai­ra épí­tett tú­ra­mo­tor volt. A majd 2008-ban meg­je­le­nő XXI. szá­za­di vál­to­za­ta 400 cm3-rel na­gyobb mo­tor­ral és bő­sé­ge­sebb hely­kí­ná­lat­tal és mi­ni­mum 70 ló­erő­nyi erő töb­blet­tel ren­del­ke­zik. A blokk leg­na­gyobb for­ga­tó­nyo­ma­té­ka ga­ran­tál­tan 140 Nm fö­lött van.

A bi­va­lye­rős ZZR 1400-as fő alko­tó ele­mei­hez ha­son­ló ele­mek­ből fel­é­pí­tett, tú­rá­zás­ra op­ti­ma­li­zált mo­tor­ke­rék­pár, si­mán el­nyer­he­ti a „vi­lág leg­gyor­sabb tú­ra­gé­pe” cí­met. Már ha lé­te­zik egy­ál­ta­lán ilyen. A ZZR-hez ké­pest ma­ga­sabb ple­xi­vel, kor­mánnyal ké­nyel­me­seb­bé tett gépet, jó­ko­ra tú­ra­do­bo­zok­kal is fel­sze­rel­ték.

A hosszú tá­vok le­küz­dé­sét kar­dán­haj­tás te­szi pro­blé­ma­men­tes­sé, így a ve­ze­tő men­te­sül a lán­cá­po­lás fá­rad­sá­gos mun­ká­já­tól, és nem kell a lánc­fe­szí­tés­sel sem baj­lód­nia. A mo­tor­ke­rék­párt kö­zé­páll­vánnyal is fel­sze­rel­ték, ez a mál­há­zás­nál nyújt nagy se­gít­sé­get.

A ZZR-hez ké­pest, más az ol­da­li­dom, az ülés alat­ti bur­ko­lat, va­la­mint a tank bur­ko­la­tá­nak ki­ala­kí­tá­sa, ezek a rész­le­tek is a tú­ra-al­kal­mas­sá­got igye­kez­nek nö­vel­ni. A négy­hen­ge­res be­fecs­ken­de­zős blokk vál­to­zó sze­lep­ve­zér­lés­sel ren­del­ke­zik, a rend­szer az ala­csony és kö­ze­pes for­du­lat­szám tar­to­mány­ban lea­dott nyo­ma­ték mi­nél na­gyobb mér­té­kű ki­akná­zá­sá­hoz já­rul hoz­zá. Se­gít­sé­gé­vel a mo­tor job­ban gyor­sul, már ki­csi­vel az alap­já­rat fö­löt­ti ér­té­kről is ko­moly erő­vel ké­pes tol­ni a gépet.

A ter­ve­zők igye­kez­tek ki­kü­szö­böl­ni az ilyen sze­kun­der haj­tás­sal fel­sze­relt mo­tor­ke­rék­pá­rok­nál je­lent­ke­ző a kar­dán-re­ak­ció­kat azért, hogy a pi­ló­ta fi­gyel­mét sem­mi­lyen za­va­ró do­log ne von­ja el a ve­ze­tés él­mé­nyé­től. A hajtást egy Te­tra­le­ver ne­ve­ze­tű meg­ol­dás­sal tö­ké­le­te­sí­tet­ték. Ál­lí­tó­lag annyi­ra di­rekt mó­don vi­sel­ke­dik a rend­szer, mint­ha lánc­cal haj­tott mo­tort ve­zet­nénk.

A GTR ge­rin­cét ké­pe­ző héj­szer­ke­ze­tű, egy da­rab­ból ön­tött váz hosszabb, más ülé­spo­zí­ci­ót biz­to­sít, mint ami a ZZR-nél ta­pasz­tal­ha­tó. Tú­ra­mo­tor, de még­is spor­tos. A Kaw­asa­ki sze­rint a GTR ugya­no­lyan mély­re dönt­he­tő ka­nya­ro­dás köz­ben, mint a fent em­lí­tett má­sik tí­pus. A jó út­tar­tás­hoz nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul a me­rev váz­szer­ke­zet és a mo­dern fu­tó­mű. Elől for­dí­tott 43 mm bel­ső át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­pár dol­go­zik, míg há­tul Uni-Trak rend­sze­rű köz­pon­ti ru­gós­tag. A fék­rend­szer tár­csái hul­lá­mos ki­ala­kí­tá­sú­ak, elől és há­tul egy­aránt. A Nis­sin fék­mun­ka­hen­ge­rek elől négy-négy du­gattyú­val las­sít­ják a tú­ra­mon­stru­mot fé­ke­zés­kor.

A GTR-t kor­szerű tú­ra­mo­tor­hoz il­lő­en ABS rend­szer­rel is fel­sze­rel­ték. A ki­mon­dot­tan spor­tos me­net­tel­je­sít­mé­nyek­kel ren­del­ke­ző mo­tort elek­tro­ni­ku­san ál­lít­ha­tó szél­vé­dő­vel is el­lát­ták. A ple­xi me­net köz­be­ni dön­té­sé­vel a szél­zaj mi­ni­má­lis­ra csök­kent­he­tő. Egy a lu­xu­sau­tók­ban már ré­gó­ta al­kal­ma­zott biz­ton­sá­gi rend­szer is meg­ta­lál­ha­tó a Kaw­asa­ki zász­lós­ha­jó­ján, - a ke­rék­nyo­más őr. Ha va­la­me­lyik ke­rék­ben a nyo­más egy ve­szé­lyes szint alá csök­ken, a rend­szer rög­vest fi­gyel­mez­te­ti a ve­ze­tőt.

A mo­to­ron szi­var­gyújtó csat­la­ko­zót is ta­lá­lunk, hogy a na­vi­gá­ci­ós ké­szü­lé­ket, vagy a mo­bil­te­le­fon töl­tő­jét csat­la­koz­tat­ni tud­juk az elek­tro­mos rend­szer­hez. A brin­gán olyan ké­nyel­mes ra­ko­dó­te­ret is ta­lá­lunk, ahová hasz­ná­la­ton kí­vü­li kesz­tyűin­ket rejt­het­jük. Az új GTR mél­tó el­len­fe­le le­het a ré­geb­bi ne­ves tú­ra­mo­to­rok­nak, mint a Ya­ma­ha XJR 1300 vagy a Hon­da Pan Eu­ro­pe­an. A mo­tor meg­je­le­né­sé­vel nem lesz gond, te­kin­télyt pa­ran­cso­ló mé­re­tei, ér­de­kes for­mái ren­ge­teg mo­to­ros szí­vét ra­bul ej­tik majd. Kér­dés, hogy a vé­te­lár ho­gyan ala­kul, hi­szen sok fel­hasz­ná­ló a mo­to­ros él­mé­nyek gaz­da­sá­gi ol­da­lá­nak is fo­ko­zott fi­gyel­met szen­tel.

 

Kawasaki GTR 1400 műszaki adatok
Motor
Vízhűtéses, 4 ütemű, soros 4 hengeres
Teljesítmény 170 LE
Lökettérfogat
1352 cm3
Furat x löket 84 x 61 mm
Szelepvezérlés DOHC, 16 szelepes, változó szelepvezérlés
Keverékképzés benzin befecskendezés
Gyújtás Digitális
Kenési rendszer Kényszer-olajozás, nedves karte
Váltó 6 fokozatú
Véghajtás Kardántengely
Kuplung Többtárcsás, olajfürdős
Váz Monocoques alumínium
Első gumi 120/70ZR17M/C
Hátsó gumi 190/55ZR17M/C
Első felfüggesztés 43 mm-es, fordított teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés alsó összeköttetésű Uni-Trak rendszer gáztartályos rugóstaggal
Első fék Dupla úszóágyazású 310 mm-es hullámos tárcsák, ABS rendszerrel radiális, szembenálló, 4 dugattyús féknyergekkel
Hátsó fék Egytárcsás, 250 mm-es hullámos tárcsa 2 dugattyús féknyereggel
Száraz tömeg 205 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.