Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki Versys: Valóban sokoldalú
Felvétel dátuma: 2011.03.15
Kawasaki, Versys


A Versys meg­je­le­né­sé­vel a har­ma­dik Er-6 mo­dellt is csa­ta­sor­ba ál­lí­tot­ta a Kaw­asa­ki. Az N és az F vál­to­za­tok után 2007-ben a Versys-é a le­he­tő­ség, hogy bi­zo­nyít­son.

 

A ki­lenc­ve­nes évek­ben a GPZ 500-as mo­tor­blok­kot több-ke­ve­sebb vál­toz­ta­tás­sal le­ga­lább négy mo­tor­ke­rék­pár­ba sze­rel­te a Kaw­asa­ki. Úgy tű­nik, most is ezt a meg­ol­dást vá­lasz­tot­ták új, 650-es csa­lád­juk meg­te­rem­té­sé­hez. A Versys meg­al­ko­tá­sá­val egy olyan so­kol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, kis, min­de­nes mo­tort hoz­tak lét­re, amely és­sze­rű tel­je­sít­ménnyel, könnyű ke­zel­he­tő­ség­gel, és ked­ve­ző vé­te­lár­ral ren­del­ke­zik.

Tú­ra vagy in­gá­zó mo­tor­nak is na­gyon jól meg­fe­lel, hi­szen ki­mon­dot­tan ke­ve­set fo­gyaszt, és tá­gas he­lyet kí­nál pi­ló­tá­já­nak. Az ER-6 N-ben már be­mu­tat­ko­zott új fej­lesz­té­sű, két­hen­ge­res, víz­hű­té­ses, négy­sze­le­pes blok­kot tér­há­lós acél­cső váz­ba sze­rel­ték.

A vil­la­nya­kat az ed­di­gi ER mo­del­le­ké­hez ké­pest ma­ga­sab­ban he­lyez­ték el. Az el­ső fu­tó­mű­vet for­dí­tott vil­la­szá­ra­kra épí­tet­ték, szem­ben az N és az F vál­to­zat ha­gyo­má­nyos vil­la­me­gol­dá­sá­val. Az up­si­de-down te­lesz­kóp­szá­rak ru­gó-elő­fe­szí­té­se ál­lít­ha­tó, va­la­mint az egyik vil­la­szár­ban a hú­zó irá­nyú csil­la­pí­tá­son is van le­he­tő­ség vál­toz­tat­ni. A hát­só fu­tó­mű­vet is je­len­tő­sen meg­vál­toz­tat­ták. Az új, ba­nán ala­kú alu­mí­ni­um len­gő­vil­la al­kal­ma­zá­sá­val.

A hát­só­ke­rék ve­ze­té­sé­ről gon­dos­ko­dó fu­tó­mű-al­kat­rész, a jobb ol­dalt el­he­lye­zett köz­pon­ti ru­gós­tag köz­be­ik­ta­tá­sá­val, him­ba­rend­szer nél­kül csat­la­ko­zik a váz­hoz. A hát­só ru­gós­ta­got, a Showa szál­lít­ja, ke­mény­sé­ge egy for­ga­tó­gomb se­gít­sé­gé­vel könnye­dén, gyor­san ál­lít­ha­tó an­nak meg­fe­le­lő­en, hogy egye­dül, utas­sal, vagy cso­ma­gok­kal meg­ra­kot­tan uta­zunk.

A ki­pu­fo­gó­dob el­he­lye­zé­sét a ko­ráb­ban vi­lág­ra jött két mo­del­lé­hez ha­son­ló­an ol­dot­ták meg. A mo­tor ha­sa alá hú­zott dob nem­csak le­tisz­tul­tabb kül­sőt, áram­vo­na­la­sabb for­mát köl­csö­nöz, de a súly­pon­tot is ala­cso­nyabb­ra he­lye­zi, egy ha­gyo­má­nyos el­he­lye­zé­sű hang­tom­pí­tó­hoz vi­szo­nyít­va. Az 50-50 szá­za­lé­kos súly­elosz­tás, a vi­szony­lag rö­vid, 1415 mm-es ten­gely­táv, ala­csony­ra he­lye­zett tö­meg­kö­zép­pont, a 65O-os vil­la­szög­gel pá­ro­sít­va, jól irá­nyít­ha­tóvá te­szik a mo­tort.

A ma­gas ki­eme­lő­re sze­relt szé­les cső­kor­mány le­gin­kább kis se­bes­ség­nél vég­re­haj­tott ma­nő­ve­rek so­rán könnyí­ti meg a 650-es irá­nyí­tá­sát. A két­hen­ge­res 180O-os főt­en­gely­csap elé­ke­lé­sű blok­kot vi­brá­ció­i­nak csök­ken­té­se ér­de­ké­ben ki­egyen­sú­lyo­zó ten­gellyel lát­ták el. A rend­szer mű­kö­dé­se itt job­ban érez­he­tő, mint az F mo­dell ese­té­ben, de itt sem te­szi tel­je­sen bár­so­nyos­sá a mo­tor mű­kö­dé­sét. Bi­zo­nyos for­du­lat­szá­mo­kon a láb­tar­tók meg­bi­zser­ge­tik a tal­pak re­flex-zó­náit, ezért az apró kel­le­met­len­sé­gért ké­nyel­mes ülé­s­po­zí­ció­val igyek­szik min­ket kár­pó­tol­ni a Versys. Nyúj­tott ka­rok­kal, egye­nes de­rék­kal ve­zet­he­tő a Kaw­asa­ki új min­de­ne­se.

A so­kol­da­lú hasz­nál­ha­tó­ság ér­de­ké­ben a blok­kot és a be­fecs­ken­de­ző rend­szert né­mi­képp át­han­gol­ták, a ve­zér­műt­en­gely és a be­fecs­ken­de­zé­si tér­kép mó­do­sí­tá­sá­val. A ki­pu­fo­gó­kö­nyö­kö­ket nyo­más­ki­egyen­lí­tő csö­vek­kel kö­töt­ték össze. A cél: na­gyobb for­ga­tó­nyo­ma­ték elé­ré­se ala­cso­nyabb for­du­lat­szá­mon, még a csúcs­tel­je­sít­mény csök­ke­né­se el­le­né­re is. Az ER-6 F 72 ló­erős tel­je­sít­mé­nyé­hez ké­pest itt 64 ló­erő áll ren­del­ke­zés­re. A leg­na­gyobb for­ga­tó­nyo­ma­ték 61 Nm, amely 6800-as per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon moz­gó­sít­ha­tó.

A ma­xi­má­li­san 64 ló­erő ta­laj­ra vi­te­lé­hez nincs szük­ség út­hen­ger szé­les­sé­gű hát­só­gu­mi­ra, bő­ven elég a 160-as. A kes­ke­nyebb gu­mi könnyebb is gyor­sabb be­dönt­he­tő­sé­get tesz le­he­tő­vé, amel­lett hogy az ára is ked­ve­ző. Egy olyan mo­tor­nál, ame­lyet gyár­tó­ja na­gyobb éves fu­tás­tel­je­sít­mény­re szán, bi­zony a gu­mik költ­sé­ge el­ha­nya­gol­ha­tó szem­pont. Az ER-6 F-től ma­ga­sabb és né­mi­leg szel­ídebb tel­je­sít­mé­nyű mo­tor csúcs­se­bes­sé­gét 185 Km/órá­ban ad­ja meg a gyár. A für­ge mo­tor­ke­rék­pár­nak min­dössze 4,1 má­sod­perc­re van szük­sé­ge ah­hoz, hogy 0-100-ra gyor­sul­jon. Per­sze ez az adat nem elég ah­hoz, hogy egy gyor­su­lá­si ver­se­nyen le­nyom­ja a le­gú­jabb ZX 6-ost, de ki­je­lent­het­jük, hogy di­na­miz­mus­ban nem szen­ved hi­ányt.

Akik a mo­tor­ozás biz­ton­sá­gát egy ABS rend­szer al­kal­ma­zá­sá­val kí­ván­ják fo­koz­ni, ren­del­he­tik Bosch blok­ko­lás­gát­ló rend­szer­rel fel­sze­rel­ten is a Versys-t.

Mit lá­tunk ve­ze­tés köz­ben, ha nem az út­ra pil­lan­tunk, ha­nem a mű­szer­fal­ra? Az apró mű­sze­regy­ség­ben köz­pon­ti he­lyet ka­pott a fe­hér szám­la­pos for­du­lat­szám­mé­rő. Tő­le jobb­ra az LCD ki­jel­zőn se­bes­ség­mé­rőt, ben­zin­szint­jel­zőt, és a hű­tő­víz hő­fok­mé­rő­jét lát­hat­juk. Ezek alatt az össz.- és a na­pi ki­lo­mé­ter szám­lá­ló he­lyez­ke­dik el. A for­du­lat­szám­mé­rő­től bal­ra fe­ke­te ala­pon el­he­lye­zett ha­gyo­má­nyos szí­nes vissza­jel­ző iz­zó­kat ta­lá­lunk, ame­lyek az irány­jel­ző, fény­szó­ró, és olaj­nyo­más ál­la­po­tá­ról tá­jé­koz­tat­nak. Mel­let­tük be­ál­lí­tó, funk­ció gom­bo­kat he­lyez­tek el.

A mo­tor fény­szó­ró­já­nak és fe­ji­dom­já­nak alak­ja meg­oszt­ja a szem­lé­lő­ket. Szin­te sen­ki sem kö­zöm­bös irán­ta. Van, aki­nek ez be­jön, és van aki­nek nem. Annyi bi­zo­nyos, hogy na­gyon egye­di fi­zi­mis­kát köl­csö­nöz a Versys-nek. Az ER-6 mo­dell­csa­lád har­ma­dik ver­zió­já­ba több­fé­le mo­tor­ke­rék­párt is be­le­gyúr­tak. Ha­son­lít egy spor­tos tú­ra-en­dú­ró­ra, tú­ra­mo­to­ros jel­le­ge is van, van­nak, akik szu­per­mo­tós je­gye­ket is fel­fe­dez­nek raj­ta, ők bi­zo­nyá­ra élén­kebb kép­ze­lő­erő­vel meg­ál­dott em­be­rek. Va­ló­já­ban egyik ka­te­gó­riá­ba sem il­leszt­he­tő be­le tö­ké­le­te­sen. Ám min­dez mit sem szá­mít, hi­szen egy szó­ra­koz­ta­tó, so­kol­da­lú jár­gányt kap a vá­sár­ló, ha vá­lasz­tá­sa a Versys-re esik.

 

:  :    :  : l :  :  :  :  :  :  : Ke­re­kek: 17 x 3,5 elöl, 17 x 4,5 há­tul Gu­mik:  elöl,  há­tul :  :  :  :  :  :  :  : 1

Kawasaki Versys műszaki adatok
Mo­tor víz­hű­té­ses, né­gyü­te­mű, so­ros két­hen­ge­res, hen­ge­ren­ként négy sze­lep
Lö­ket­tér­fo­gat 649 cm3
Fu­rat x lö­ket 83 x 60 mm
Kom­presszió vi­szony 10,6:1
Max. tel­je­sít­mény 64 LE 8000 ford./perc­nél
Max. nyo­ma­ték 61 Nm 6800 ford./perc­nél
Ke­ve­rék­kép­zés 38 mm-es Kei­hin in­jek­tor­tes­tek
Kup­lung több­tár­csás, olaj­für­dős
Vál­tó hat­fo­ko­za­tú
Váz tér­há­lós acél­cső híd­váz
El­ső fu­tó­mű Up­si­de-down te­lesz­kóp­vil­la, ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés­sel és hú­zó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tás­sal
Hát­só fu­tó­mű egyol­da­lon el­he­lye­zett Showa köz­pon­ti ru­gós­tag
Első gumi
120/70-ZR17 M/C
Hátsó gumi
160/60-ZR17 M/C
El­ső fék két két­du­gattyús fék­nye­reg, 300 mm-es hul­lá­mos fék­tár­csák
Hát­só fék egy­du­gattyús fék­nye­reg, 220 mm-es fék­tár­csa
Ten­gely­táv 1415 mm
Vil­la­szög 65O
Után­fu­tás 108 mm
Sza­bad ma­gas­ság 180 mm
Üze­ma­nyag­tank tér­fo­ga­ta 19 li­ter
Szá­raz tö­meg 181 kg (ABS-szel 184 kg) Te­le­tan­kol­va, fo­lya­dék­ok­kal: 210 Kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 649.00 ccm (39.60 cubic inches)
Lóerő 63.02
Első kerékméret 120/70-17
Hátsó kerékméret 160/60-17
Első fék Double disc. Dual semi-floating 300 mm petal discs
Hátsó fék Single disc. Single 220 mm petal disc
Száraz tömeg 181.0 kg (399.0 pounds)
Üzemanyag tartály 19.00 litres (5.02 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Kawasaki Versys 2008
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.