Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BioRobogó 110S
Zöldbe burkolva
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.16
elektromos robogó, zöld, biorobogó, BioRobogó 110S


Az eset­le­ges fél­re­ér­tést el­ke­rül­ve: nem va­gyok szín­té­vesz­t?, a fen­ti cím­mel nem egy ro­bo­gó szí­né­re gon­dol­tam, ha­nem egy kör­nye­zet­ba­rát bior­obo­gó­ra, amellyel a kör­nye­ze­tün­ket kí­mél­ve ká­ros szennye­z?­a­nyag ki­bo­csá­tá­sa nél­kül köz­le­ked­he­tünk nap mint nap.

A nem­ré­gi­ben ná­lam járt pél­dány, a né­met E-max már­ka­ne­vet vi­se­li. A bior­obo­go.hu csa­pat­tól kap­tam azért, hogy a sok ben­zin­fa­ló ro­bo­gó mel­lett be­mu­tas­sam a köz­le­ke­dés egy má­sik le­het­sé­ges mód­ját is. Jó hí­rem van min­da­zok számá­ra, akik a jö­võ­ben is ro­bo­góz­ni sze­ret­né­nek, vi­szont sa­ját ma­guk és gyer­me­ke­ik egész­sé­gé­re is gon­dol­va min­dezt egy kör­nye­zet­tu­da­tos élet ke­re­te­in be­lül sze­ret­nék meg­ten­ni! A meg­ol­dást egy vil­lany­mo­tor­ral sze­relt bior­obo­gó je­len­ti, mely­nek emisszió­ja 0.

A mo­tor

A bior­obo­gó meg­haj­tá­sát a hát­só 13 co­los ke­rék­ben el­he­lye­zett ko­pó­al­kat­rész nél­kü­li (szén­ke­fe nél­kü­li) ke­ré­kagy­mo­tor biz­to­sít­ja. A 4000 watt­os mo­tor­fel­töl­tést kö­ve­tõ­en a ro­bo­gó 70-90 km kö­zöt­ti tá­vol­ság meg­té­te­lé­re ké­pes. Ma­xi­mum se­bes­sé­ge 60 km/h óra. Meg kell em­lí­te­ni, hogy mind ke­rék­pá­ro­kon, rol­le­re­ken, ro­bo­gó­kon ta­lál­ha­tunk ha­son­ló mû­kö­dé­si elven ki­ala­kí­tott mo­tort, vi­szont a leg­több­nél a kis tel­je­sít­mé­nyük nem­csak ki­sebb ha­tó­tá­vol­sá­got és las­sabb köz­le­ke­dést je­lent, ha­nem az emel­ke­dõk­bõl adó­dó ne­héz­sé­gek lát­tán jó né­hány pél­dány meg­hát­rál a fe­la­dat­tól. A 4 kW-os erõ­for­rás­nál ez a gond nem for­dul­hat elõ, mi­köz­ben di­na­mi­kus köz­le­ke­dést biz­to­sít ve­ze­tõ­je számá­ra. A jobb kor­mány­kap­cso­lón egy bo­ost fe­li­ra­tú gom­bot ta­lá­lunk, mely­nek hasz­ná­la­ta­kor nem azt a ha­tást ér­jük el, mint KIT-nél a Knight Ri­der­ben, de így sem le­het pa­nasz­ra okunk, hi­szen a gomb se­gít­sé­gé­vel akár 80%-os tel­je­sít­mény­nö­ve­ke­dést ér­he­tünk el egy rö­vid idõ­re.

A ko­pó­al­kat­rész nél­kü­li (szén­ke­fe nél­kü­li) ke­ré­kagy­mo­tor biz­to­sít­ja a meghajtást

Ener­gia

A mû­kö­dés­hez szük­sé­ges ener­gi­át a böl­csõ­váz­ban ki­ala­kí­tott re­ke­szek­be he­lye­zett ak­ku­mu­lá­to­rok ad­ják. A hely meg­vá­lasz­tá­sá­nál fon­tos szem­pont volt, hogy a le­he­tõ le­ga­la­cso­nyab­ban he­lyez­ked­jen el a súly­pont a jobb ke­zel­he­tõ­ség miatt. A 4 db, sor­ba kö­tött ak­ku­mu­lá­tor 40 Ah-s, 12 vol­tos szi­lí­ciu­mos. Ha el­jött az idõ, hogy „fel­tan­kol­junk", a ben­zin­ku­tak he­lyett csak egy sza­bad kon­nek­tort kell ta­lál­nunk, ahol a 230 V-os há­ló­zat­ról pár órán be­lül fel­tölt­het­jük bior­obo­gón­kat.

Benzinkút helyett csak egy konnektort kell keresnünk

Kül­sõ

A né­met pre­ci­zi­tás olasz de­sig­nnal pá­ro­sul. A bior­obo­gó meg­je­le­né­sé­ben fel­tû­nõ olasz stí­lus­je­gye­ket hor­doz, ami jól ki­egé­szíti a né­met pre­ci­zi­tás ál­tal meg­te­rem­tett ro­bo­gót. Ata­lá­lunk. A ve­ze­tõ az in­for­má­ci­ót a ha­tal­mas, szin­tén kör ala­kú mû­sze­regy­sé­gen lát­ja, a szo­ká­sos in­for­má­ció­kon kí­vül a LED-es ki­jel­zõn a pil­la­nat­nyi töl­tött­sé­get is lát­hat­juk.

Ke­zel­he­tõ­ség

A kö­zel 195 kg-os sú­lyá­val nem szá­mít pe­hely­sú­lyú­nak a ro­bo­gó, vi­szont az ala­csony­ra he­lye­zett súly­pont­nak kö­szön­he­tõ­en me­net köz­ben eb­bõl nem sok min­dent ér­zünk. A zsú­folt vá­ros­ban a tel­je­sít­mé­nye is ele­gen­dõ és az elöl-há­tul ta­lál­ha­tó tár­csa­fé­kek­re sem le­het pa­na­szunk!

Szá­mol­junk!

A bior­obo­gó­val va­ló köz­le­ke­dés kö­rül­be­lül 170 Ft-ra jön ki 100 km-en­ként, ami vall­juk be, nem sok. Egy ha­gyo­má­nyos ro­bo­gó­val ez nagy­já­ból négy­szer annyi­ba ke­rül. Igaz, míg egy Ot­to-mo­to­ros ro­bo­gót már 300.000 Ft alatt is kap­ha­tunk, egy ilyen mo­dell ára több mint 500.000 Ft.

Meg­éri?

Ezt dönt­se el min­den­ki ma­ga, hogy meg­éri-e egy sok­kal tisz­tább, „kör­nye­zet­ba­rá­tabb" jár­mû­vel köz­le­ked­ni, ami majd' hogy nem gon­do­zás­men­tes. Ezen­kí­vül nincs töb­bé zaj, nincs fo­lyó mo­to­rolaj, el­du­gult kar­bu­rá­tor és rossz gyer­tya sem.

 

Mûszaki adatok:
Akkumulátor Szilíciumos Akkukapacitása: 4 x 12V/40AhMax.
Sebesség 45-60 km/hMax
Hatótávolság 70-90 km
Töltési idõ 3.5-5 óra
Teljesítmény kW-ban (booster módban)
2 kW (3.2 kW)
Fékek Hidraulikus tárcsafék
Kimenõ
teljesítmény
45 A
Gumik 130/60-13
Súly 195 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • BioRobogó 90S
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.