Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BioRobogó 90S
Természetes életmód
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.16
Biorobogó, robogó, elektromos robogó,


To­vább foly­ta­tom kör­nye­zet­kí­mé­l? élet­mó­do­mat, a gyor­sét­ter­mi ka­já­kat és a bü­dös ki­pu­fo­gó­gázt mel­l?z­ve, is­mét egy Bior­obó­gó­ra pat­ta­nok, hogy meg­néz­zem, mi­ben más a köz­le­ke­dés ?egész­sé­ge­sen?.

Korábban már be­mu­ta­tott Bior­obo­gó 110S mel­lett ta­lál­ha­tó má­sik ha­son­ló 90S ne­ve­ze­tû tí­pus ke­rült hoz­zám. Ez a mo­dell a 110S ki­sebb am­per­szá­mú ak­ku­mu­lá­tor­ral el­lá­tott vál­to­za­ta. Ami egy­részt jó, mi­vel 40 kg-os súly­csök­ke­nést ered­mé­nyez, más­részt rossz, mi­vel a ke­ve­sebb ren­del­ke­zés­re ál­ló ener­gia ál­tal ke­ve­sebb ki­lo­mé­tert tu­dunk meg­ten­ni tan­ko­lá­sig, bo­csá­nat: töl­té­sig. Min­dez szá­mok­ban azt je­len­ti, hogy a 110S-nél 70-90 km he­lyett, ma­xi­mum 45-60 km tu­dunk meg­ten­ni.

El­sõ hal­lás­ra ez elég ke­vés­nek tû­nik, de ha be­le­gon­do­lunk, hogy mun­ka­he­lyünk vagy na­pi cél­ál­lo­má­sunk mennyi­re van a la­ká­sunk­tól, ak­kor az em­be­rek több­sé­gé­nél nagy­részt rá­jö­vünk, hogy az oda-vissza út­ra még az 50 km is elég. Ha a nap vé­gén ha­za­érünk, nincs más dol­gunk, csak be­dug­juk a ro­bo­gót a kon­nek­tor­ba és más­nap már in­dul­ha­tunk is új­ra!

Kül­sõ­re min­den­ben meg­egye­zik a két mo­dell. A kék szín­ben pom­pá­zó ro­bo­gó­nál ola­szos beüté­se­ket ta­lál­ha­tunk. Egy­sze­rû, jól lát­ha­tó mû­sze­regy­ség ta­lál­ha­tó a kor­má­nyon. A ke­rek ala­kú egy­ség­ben lát­juk az ak­tuá­lis se­bes­sé­gün­ket, a szo­ká­sos vissza­jel­zõ le­dek és az ak­ku­mu­lá­tor töl­tött­sé­gét vissza­jel­zõ LCD ki­jel­zõ is itt ta­lál­ha­tó. Ami azért is fon­tos, mert most a ben­zin­szint­jel­zõ he­lyett, er­re kell össz­pon­to­sí­ta­ni a fi­gyel­mün­ket.

Szin­tén ugya­naz a 4 kW-os, hát­só ke­rék­ben el­he­lye­zett ko­pó­al­kat­rész nél­kü­li (szén­ke­fe nél­kü­li) ke­ré­kagy­mo­tor hajt­ja a 90S-et. Ami a ki­sebb súly miatt a 110S-hez ké­pest még di­na­mi­ku­sabb gyor­su­lást ered­mé­nyez. Az elin­du­lá­sok al­kal­má­val,  vagy elõ­zés­kor szin­tén jól jön a jobb kor­mány­kap­cso­lón el­he­lye­zett bo­ost fe­li­ra­tú gom­bocs­ka, mely­nek se­gít­sé­gé­vel – egy rö­vid idõ­re – akár 80%-os tel­je­sít­mény­nö­ve­ke­dést is elér­he­tünk. Azt azért tud­ni kell, hogy a bo­ost gomb hasz­ná­la­ta­kor az ener­gia­fel­hasz­ná­lás is meg­nö­vek­szik!


Ke­zel­he­tõ­ség, ké­nye­lem
Az ülés­re ül­ve kom­for­tos he­lyet ta­lá­lunk, a lábam könnye­dén le­ér a ro­bo­gó­ról, ami ala­cso­nyabb ter­me­tû pi­ló­ták­nál és a gyen­géb­bik nem ve­ze­tõ­i­nél elõny. A ro­bo­gó a slussz­kul­csot el­for­dít­va azon­nal me­net­re kész, nem ad ki sem­mi­lyen han­got, ami el­sõ­re fur­csa, így nincs más dol­gunk, mint meg­mar­kol­ni a gáz­kart. Hang nél­kül kezd el dol­goz­ni a ke­ré­kagy­mo­tor, és szé­pen las­san elér­jük a gyár­ilag le­kor­lá­to­zott 45 km/h-s vég­se­bes­sé­get. Nem sok, de saj­nos a tör­vény­ho­zók még min­dig nem ro­bo­góz­nak… Amúgy nem len­ne gond az elek­tro­mos ro­bo­gók­nak sem a na­gyobb se­bes­ség, min­dössze a ve­zér­lõ egy­sé­get kell át­pro­gra­moz­ni hoz­zá.  A fu­tó­mû be­ál­lí­tá­sá­ra nem tu­dok rosszat mon­da­ni, az arany kö­zé­pu­tat vá­lasz­tot­ták. A ká­tyú­kat biz­tos ész­re­ves­szük ve­le, de más vá­rat­lan do­log nem fog tör­tén­ni. Az ülés alatt ta­lál­ha­tó tá­ro­ló rész­ben el­fér egy a gyár ál­tal gyár­tott nyi­tott bu­kó­si­sak és a töl­tõ is.

Egész­sé­ge­tek­re!

Az ülés alatt található a töltő

Műszaki adatok
Ak­ku­mu­lá­tor Szi­lí­ciu­mos Ak­ku ka­pa­ci­tás: 4 x 12V/40Ah
Max. se­bes­ség 45 km/h
Max. ha­tó­tá­vol­ság 45-60 km
Töl­té­si idõ 3.5-5 óra
Tel­je­sít­mény kw-ban (booster üzemmódban)
2 kw (3.2 kw)
Ki­me­nõ tel­je­sít­mény 45 A
Gu­mik első/hátsó
130/60-13 / 130/60-13
Fé­kek Hi­dra­u­li­kus tár­csa­fé­kek
kulcs érték

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • BioRobogó 110S
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.