Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Bio Florenz
Még mindig zölden
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.16
Biorobogó, Bio Florenz, robogó, elektromos robogó


Foly­tat­juk az elek­tro­mos ro­bo­gó­król szó­ló cikk­sor­oza­tun­kat, egy új mo­dell be­mu­ta­tá­sá­val. A nagy­kö­zön­ség elé a 2009-es Ro­bo­gó­ki­ál­lí­tás al­kal­má­val ér­ke­zett először a mo­dell, nem sok­kal ké­sőbb mi is meg­néz­tük en­nek az egész­sé­ges köz­le­ke­dé­si esz­köz­nek a csín­ját-bín­ját.

 

A külső

A ko­ráb­bi elek­tro­mos haj­tá­sú mo­dell kaszt­ni­já­hoz ké­pest a Flo­renz kompaktabb külsővel ren­del­ke­zik. Ke­re­kí­tett idom­zat, kró­mo­zott al­kat­ré­szek, mind a klasszi­kus ola­szos for­mát idé­zik. Eh­hez a stí­lus­hoz jól il­lesz­ked­nek a Flo­ren­zen ta­lál­ha­tó kró­mo­zott tü­krök, irány­jel­zõk és az el­sõ lám­pa kró­mo­zott ka­ri­má­ja. A mû­szer­fa­lat sem bo­nyo­lí­tot­ták túl. Csak a szük­sé­ges in­for­má­ció­kat mu­tat­ja: ak­tuá­lis se­bes­ség, töl­tött­ség, meg­tett ki­lo­mé­ter, és há­rom vissza­jel­zõ LED ka­pott he­lyet. A Flo­renz for­má­ja azon­ban nem új­ke­le­tû, több már­ka is hasz­nál­ja ezt a kaszt­nit, ez jól lát­szik az önin­dí­tó gom­bon és a fa­ri­do­mon ta­lál­ha­tó „egy­be­ol­vasz­tott" ben­zin­be­töl­tõ nyí­lá­son is.

Komfort

Az ülés­ben he­lyet fog­lal­va ki­sebb pi­ló­ták is biz­ton­ság­ban érez­he­tik ma­gu­kat, mi­vel ala­csony ülés­ma­gas­sá­got vá­lasz­tot­tak. A ro­bo­gó has­ma­gas­sá­ga is meg­fe­le­lõ. Nincs túl ala­cso­nyan, így tá­ro­lás­kor vagy par­ko­lás­kor nem kell fél­nünk, hogy meg­akad a ha­sán a Flo­renz.
A kis test­nek egy ne­ga­tív tu­laj­don­sá­ga van, tel­je­sen el­for­dí­tott kor­mány­nál a tér­dem a kor­mány vé­gét sú­rol­ja, ez pi­cit za­va­ró, de meg­szok­ha­tó egy ilyen kom­pakt kaszt­ni­nál.

Menet közben

Az in­dí­tás rop­pant egy­sze­rû! A kulcs el­for­dí­tá­sa után nem kell az önin­dí­tó gomb­hoz nyúl­ni, an­nak más funk­ció­ja van, ami­re majd ké­sõbb vissza­tér­ünk... A slussz­kulcs el­for­dí­tá­sá­val egy­bõl élet­re kelt­jük a hang­ta­lan jár­mû­vet. Nincs más dol­gunk, mint a gáz­kar­ra csim­pasz­kod­ni és ad­dig húz­ni, míg bír­juk szus­szal. Kez­det­ben a ki­csit lom­ha ne­ki­fu­tást egy 50 cm3-es né­gyü­te­mû­höz ha­son­ló gyor­su­lás kö­ve­ti, egé­szen 50 km/h le­sza­bály­zá­sig. A Flo­renz meg­fe­le­lõ gyor­su­lá­sát a nem­rég zaj­lott Szé­che­nyi fu­tam is alá­tá­maszt­ja, ahol az al­ter­na­tív haj­tá­sú ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­ban 2. he­lye­zést szer­zett ki­emel­ke­dõ tel­je­sít­mé­nyé­vel.


A haj­tást a hát­só ke­rék­be sze­relt 2200 watt­os ko­pó­al­kat­rész nél­kü­li ke­ré­kagy­mo­tor vég­zi, ami­nek táp­lá­lá­sát 4 db 46 Ah-s szi­lí­ci­um ak­ku­mu­lá­tor biz­to­sít­ja. Ha elõz­ni sze­ret­nénk és szük­sé­günk van plusz ener­giára, ak­kor jön jól az önin­dí­tó gomb he­lyén lé­võ kap­cso­ló, mely­nek se­gít­sé­gé­vel több ener­gi­át, ezál­tal na­gyobb tel­je­sít­ményt biz­to­sí­tunk ro­bo­gónk­nak, így meg­könnyít­ve az elõ­zést.

 

Azért ne dugd rá a porszívót, mert levágja a biztosítékot!

 

Hatótávolság

Az elek­tro­mos ro­bo­gók egyik leg­fon­to­sabb tu­laj­don­sá­gá­ról, egyben szűk keresztmetszetéről, a ha­tó­tá­vol­ság­ról még nem volt szó. A Flo­renz 70-80 km-t tud meg­ten­ni egy töl­tés­sel, a töl­té­si idõ 2-3 órát vesz igény­be, ami a min­den­na­pi mun­ká­ba já­rás­hoz tö­ké­le­te­sen elég. A töl­tõ az ülés alatt könnye­dén el­fér, és még ek­kor is ma­rad annyi hely, hogy egy zárt si­sak mel­lé ke­rül­jön.

A kis­tes­tû ro­bo­gó­val a köz­le­ke­dés po­fon egy­sze­rû, bár­hol el­fé­rünk ve­le. Ha­gyo­mány­hû, 10 co­los ke­re­kei vi­szont nem ked­ve­lik a rossz­abb mi­nõ­sé­gû uta­kat. Ezt né­mi­leg el­len­sú­lyoz­za a kom­for­tos­ra ál­lí­tott el­sõ-hát­só fu­tó­mû és a vas­ta­gon pár­ná­zott ülés.

Össze­sé­gé­ben tet­sze­tõs da­rab, mely a ré­gi klasszi­kus for­mát öt­vö­zi a mo­der­nebb, kör­nye­zet­ba­rá­tabb zé­ró emisszió­jú elek­tro­mos haj­tás­sal. Ami amel­lett, hogy hang­ta­lan és szag­ta­lan, még jó­val ol­csóbb (kb. 1,7 Ft/km) is, mint a ha­gyo­má­nyos ké­tü­te­mû ro­bo­gók­nál meg­szok­hat­tuk.

 

 

Itt benzines rokonán tankbeöntõ nyílás található

 

 

Szerencsére nem csak oldaltámasz, de középsztender is helyet kapott a Florenzen. A töltés egyszerû és mindössze 2-3 órát vesz igénybe.

Mû­sza­ki ada­tok
Akkumulátor Szilíciumos Akku
Kapacitása 4 x 12V/46Ah
Max. sebesség 45 km/h
Max. hatótávolság 70-80 km
Töltési idõ 2,5-4 óra
Teljesítmény kW-ban (Booster üzemmódban)
2,2 kW (3,2 kW)
Gumik 130/60-10"
Méret 1760x680x1085 mm
Fékek Hidraulikus tárcsafékek
Súly 143 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • BioRobogó 110S
 • BioRobogó 90S
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.