Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BioRobogó 1500 GT
BioRobogó 1500 GT
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.16
BioRobogó 1500 GT, elektromos robogó, ökoközlekedés, robogó


Újra hozzánk került az 1500 GT nevezetű, hallásra ismeretlen nevű biorobogó. Majd első találkozásunkkor egyből feltűnt, hogy az ismeretlen név mögött ismerős forma rejlik... Lássuk csak, kivel van dolgunk!

Az ed­dig tesz­telt pél­dá­nyok nem csak bel­ső­re, de kül­ső­re is el­té­rő kaszt­ni­ba búj­tak. Míg a 110S és 90S modern formájával hódít A mos­ta­ni teszt­pél­dány­nál azon­ban ez más­ként van, ná­lunk is kap­ha­tó kí­nai be­lé­pő szin­tű ro­bo­gó­for­má­ba öl­töz­tet­ték az emisszió­men­tes jár­gányt. A jól be­vált, nem fel­tű­nő meg­je­le­nés nem hát­rány, fő­leg ak­kor, ha na­pi hasz­ná­lat­ra szán­juk.

A kis mé­ret­nek kö­szön­he­tő­en több elő­nye is van. Kis he­lyen el­fé­rünk ve­le, és a kes­keny ut­cá­kon is na­gyon agi­lis a kis GT. Az ülés­re ül­ve pi­cit kis­mé­re­tű­nek ér­zem a GT-t, ami a ké­pe­ken is lát­szik. Ha tel­je­sen el­for­dí­tom a kor­mányt, saj­nos a tér­dem is be­le­ér.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GT elin­dí­tá­sa is rop­pant egy­sze­rű és szo­kat­la­nul halk. A kul­csot el­for­dít­va rez­ze­nés­te­le­nül me­net­kész a ro­bo­gónk, nincs más dol­gunk, mint a gáz­kart for­gat­ni az in­du­lás­hoz. A kis­mé­re­tű ro­bo­gó 126 kg-ot nyom, ami elek­tro­mos ro­bo­gók te­rén nem szá­mít sok­nak, így érez­he­tő­en job­ban gyor­sul, mint a ka­te­gó­ria töb­bi mo­dell­je. De ha nem ér­nénk be ennyi­vel, ak­kor az önin­dí­tó gomb he­lyett most a más funk­ci­ót be­töl­tő Bo­ost gomb vál­hat se­gít­sé­gün­kre, ami­vel a meg­lé­vő 2,2 kW-os tel­je­sít­ményt egy rö­vid idő­re 3,2 kW-ra nö­vel­het­jük. A Bio Flo­renz­hez ké­pest ki­sebb am­per­szá­mú ak­ku­mu­lá­tor ered­mé­nye­zi a könnyebb súlyt, azon­ban a súly­csök­ken­tés­nek ára is van, a ro­bo­gó egy töl­tés­sel kö­rül­be­lül csak 50 km-es tá­vol­sá­got ké­pes meg­ten­ni. Ha le­me­rült, 3 óra alatt tölt­het­jük fel új­ra.

Analóg műszerfal és egyszerű kesztyűtartó Bio 1500 Gt gyári tartozéka Kompakt külső, kisméretű 10 colos felniket kapott az elektromos robogó


A kom­pakt mé­ret nem en­ged meg nagy­mé­re­tű ke­re­ke­ket, így a ha­gyo­má­nyos 10 co­los fel­ni­ken gör­dül a GT, amik­kel jó mi­nő­sé­gű úton nincs is baj, vi­szont ha rossz­abb úton köz­le­ke­dünk ve­le, ak­kor ke­rül­nek elő­tér­be a kis ke­rék­mé­ret hát­rá­nyai.

Összes­sé­gé­ben egy A-ból B-be köz­le­ke­dő, egy­sze­rű for­má­ba ra­kott bior­obo­gót lát­hat­tunk, ami jó­val gaz­da­sá­go­sabb, mint ké­tü­te­mű tár­sai. Kér­dés, hogy a vi­szony­lag ma­gas ár (600.000 Ft) és az ala­csony üze­mel­te­té­si költ­ség (1,7 Ft/km) mennyi idő alatt té­rül meg...

Műszaki adatok
Ak­ku­mu­lá­tor Szi­lí­ciu­mos
Ak­ku ka­pa­ci­tá­sa 4 x 12V/36Ah
Max. se­bes­ség 45 km/h
Max. ha­tó­tá­vol­ság 50 km
Töl­té­si idő 2,5-4 óra
Tel­je­sít­mény (booster üzemmódban)
2,2 kW (3.5 kW)
Gu­mik első/hátsó
130/60-10" / 130/60-10"
Mé­ret 1700 x 880 x 1270 mm
Fé­kek Hi­dra­u­li­kus tár­csa­fé­kek
Súly 126 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.