Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia leonardo 125 1995-2005
Aprilia leonardo 125
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.16
Aprilia, Leonardo, robogó


Kis ha­zánk út­ja­it már jó ti­zen­öt éve kop­tat­ják a Tal­ján­föld­ről ?im­por­tált" mo­tor­ke­rék­pár­ok. Az új mo­to­rok árai a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén tör­tént gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en, az egek­be szök­tek. Na­gyon sok mo­to­roz­ni vá­gyó dön­tött úgy, hogy hasz­nált gé­pet vá­sá­rol. Ja­pán­ból kon­té­ner­szám özön­löt­tek az or­szág­ba az ott el­do­bott kis­mo­tor­ok. Más szür­ke im­por­tő­rök itt Eu­ró­pá­ban néz­tek egyéb be­szer­zé­si for­rás után.
Olasz­or­szág jó te­rep­nek bi­zo­nyult mo­tor­be­szer­ző por­tyák cél­pont­ja­ként. Az olasz mo­to­ros nem­zet, 3-5 évig nyúz­za gé­pe­ket, majd ha túl ko­pot­tas lesz ki­né­zet­ük, ak­kor vesz­nek egy újat, a ré­git pe­dig ol­csón el­kó­tya­ve­tyé­lik a ke­res­ke­dő­nek. Ez a jó szo­ká­suk a ma­gyar hasz­nált­ro­bo­gó ke­res­ke­dé­sek mal­má­ra hajt­ja vi­zet, és ter­mé­sze­te­sen a ro­bo­gó vá­sár­lók­nak is ked­vez. Új­sze­rű, szin­te ki­fo­gás­ta­lan gé­pek­hez jut­hat bár­ki az új árá­nak tö­re­dé­ké­ért. 

 A cik­künk­ben be­mu­ta­tott két brin­ga az Aprilia ha­zá­já­ból szár­ma­zik. Ki­lo­mé­ter­órá­ik a 35-40 ez­res szá­mo­kat mu­tat­ják, de hos­­szú­lö­ke­tű víz­hű­té­ses mo­tor­juk­nak ez meg sem kot­­tyan. Az Aprilia a mo­tor­sport mel­lett kö­te­lez­te el ma­gát, a spor­tos­ság szin­te min­den mo­dell­jü­kön ki­emelt sze­re­pet kap. Nincs ez más­képp a Le­o­nar­do ese­té­ben sem. A szó­ban for­gó gép szé­les és nagy ke­re­kek­kel, va­la­mint te­kin­té­lyes hasmagassággal ren­del­ke­zik, ez mély dönt­he­tő­sé­get és nagy ka­nyar­se­bes­sé­get ered­mé­nyez . 12 ló­erős mo­tor­ja ha kell, akár 100 km/óra fe­let­ti se­bes­ség­re gyor­sít­ja a nagy­tes­tű gé­pet, az au­to­ma­ta erő­át­vi­tel­nek kö­szön­he­tő­en, na­gyon rö­vid idő alatt. Egy ka­nya­rok­kal tűz­delt út­sza­ka­szon na­gyon szó­ra­koz­ta­tó egyik ol­dal­ról a má­sik­ra dön­te­ni. Rö­vid uta­kon moz­du­ló ru­gós­tag­jai fe­szes­re han­gol­tak, meg­bir­kóz­nak a gyen­ge mi­nő­sé­gű ma­gyar út­há­ló­zat csap­dá­i­val is.

A ro­bo­gón elő­ször he­lyet fog­lal­va, ki­csit fur­csa a ma­gas ülés. Fe­je­del­mi tró­non ül­ve vet­het­jük ma­gun­kat a köz­le­ke­dés fo­lya­má­ba. Mo­tor­ja min­den se­bes­ség­tar­to­mány­ban jól gyor­sít csak 80 km/óra se­bes­ség el­éré­se után csök­ken a gyor­su­lás szá­mot­te­vő­en.

Ter­ve­zői gon­dol­tak a hi­deg na­pok­ra is. A gép el­ső trak­tu­sá­ban el­he­lye­zett hű­tőn át­ha­la­dó le­ve­gőt, mely je­len­tős hőt szál­lít, a kor­mányt bur­ko­ló mű­anyag elem vé­ge­in ve­zet­ték ki. Hű­vös idő­ben kel­le­mes me­leg le­ve­gő­áram si­mo­gat­ja ke­ze­in­ket. Volt sze­ren­csém ki­pró­bál­ni, hi­deg haj­na­lo­kon ki­tű­nő szol­gá­la­tot tesz ez a meg­ol­dás. Mi tör­té­nik, ha me­leg az idő? Ak­kor szin­te nem is érez­ni, mert a me­net­szél is lan­gyos.

A ter­ve­zők gon­dol­tak azok­ra, akik be­vá­sár­lás­ra, mun­ká­ba já­rás­ra hasz­nál­ják a gé­pet. Az ülés alatt ha­tal­mas tér fo­gad­ja ma­gá­ba a cso­mag­ja­in­kat, vagy a bu­kó­si­sa­kot. Ké­nyel­mes ülé­se dí­vány­sze­rű, két em­ber­nek biz­to­sít ülő­he­lyet. Az egyik tesz­telt pél­dány so­kat ál­ha­tott a tű­ző na­pon, ezt az ülés kár­pi­to­zá­sa bán­ja. Az UV su­gár­zás ron­csol­ta mű­bőrt és az a hát­só ré­szen el­érett. Pár ezer fo­rin­tos rá­for­dí­tás­sal, és egy ügyes ke­zű kár­pi­tos­sal a hi­ba or­vo­sol­ha­tó. Ap­róbb kar­cok fe­dez­he­tők fel a fé­nye­zé­sen is, a mo­to­rok az ola­szok­nál min­den­na­pos hasz­ná­lat­ban van­nak. Még egy ér­de­kes­ség, az ola­szok a gé­pek­re ha­tal­mas szél­te­re­lő ple­xit sze­rel­nek, ez ná­luk szin­te kö­te­le­ző. Az erős nap­fényt a ple­xi a mű­szer­fal­ra fó­ku­szál­hat­ja, ek­kor olyan erős hő ke­let­ke­zik, hogy a mű­anyag ré­szek meg­ol­vad­nak. Ez na­gyon sok mo­dell­nél meg­fi­gyel­he­tő. Az egyik gé­pet két hé­tig hasz­nál­hat­tam, így pon­to­san megtud­tam mér­ni vá­ro­si és or­szág­úti fo­gyasz­tá­sát. Ál­ta­lá­ban tel­jes gá­zon gyor­sí­tot­tam, és gyors tem­pó­ban köz­le­ked­tem ve­le a ko­csi­sor­ok kö­zött. 100 ki­lo­mé­ter­ként még­sem tud­tam 3,7 li­ter­nél több ben­zint le­tusz­kol­ni a tor­kán. Egy tuningolt 50-es is töb­bet fo­gyaszt en­nél.


Fé­kek: Elöl hid­ra­u­li­kus tár­csa­fék, két­du­gat­­tyús fék­nye­reg­gel, há­tul ugyan­csak tár­csa­fé­ket ta­lá­lunk, amely re­me­kül dol­go­zik. A fék­rend­szer meg­fe­le­lő­en las­sít­ja a gé­pet. Ha jól be­le­ka­pasz­ko­dok a ka­rok­ba, úgy meg­áll, mint­ha hor­gonyt ve­tett vol­na.

Ös­­sze­fog­lal­va: A Le­o­nar­do egy ked­ve­ző árú stra­pa­bí­ró moci, ame­lyet sok­ré­tű hasz­nál­ha­tó­sá­ga igen­csak ér­té­kes­sé tesz gaz­dá­ja szá­má­ra. Szép mo­del­lek fo­rog­nak köz­ké­zen a hasz­nált pi­a­con, kö­rül­te­kin­tő vá­sár­lás­sal, hos­­szú idő­re há­lás gé­pet ve­he­tünk.

 

Mű­sza­ki ada­tok
Mo­tor Fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­üte­mű, egy­hen­ge­res
Ve­zér­lés OHC, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes
Lö­ket­tér­fo­gat 125 cm3
Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény 12Le 8800 ford./perc-nél
Ke­ve­rék­kép­zés Kar­bu­rá­tor
Vál­tó Au­to­ma­ta
Kup­lung Röp­sú­lyos
Váz Dup­la­csö­ves acél­cső­váz
El­ső fu­tó­mű Ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­la
El­ső fék Tár­csa­fék, két­du­gat­­tyús fék­nye­reg­gel
Hát­só fék Tár­csa­fék, egy­du­gat­­tyús fék­nye­reg­gel
Ülés­ma­gas­ság 770 mm
Tö­meg, szá­ra­zon 136 kg
Tank 8 li­ter
Ára hasz­nál­tan 200-400 e Ft ál­la­pot­tól és kor­tól füg­gő­en
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 250.00 ccm (15.26 cubic inches)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.