Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia Mojito Custom 125 2006
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.16
Aprilia, Mojito, robogó


Az Apri­lia egy­ko­ron Ha­ba­na név­re ke­resz­telt mo­dell­je, már pár éve, a hang­za­to­sabb Mo­ji­to né­ven fut. Kós­tol­juk meg cik­künk­ben együtt az Apri­lia fi­nom kok­tél­ját...

Külső

A 60-as évek sze­líd, göm­bö­lyű for­ma­vi­lá­gát idé­ző gép bur­ko­la­tát ki­mon­dot­tan ele­gáns­ra raj­zol­ták ter­ve­zői. Mint­ha tény­leg a múlt­ból csöp­pent vol­na ko­runk­ba. Egy iga­zi ro­bo­góarisz­to­kra­tá­val ta­lál­koz­tam - gon­dol­tam ma­gam­ban - mi­kor a kró­mo­zott kor­mány­ba ka­pasz­kod­ván, a mély és ké­nyel­mes ülés­be hup­pan­tam. Ter­ve­zé­sé­nél a vá­ro­si hasz­nál­ha­tó­sá­got tar­tot­ták le­gin­kább szem előtt. Erős, elöl 12 há­tul 10 co­los alu­mí­niu­mönt­vény ke­re­kei játsz­va bir­kóz­nak meg a ha­zai utak gö­drös, egye­net­len fe­lü­le­té­vel. Nagy szé­les sár­vé­dő bo­rul az el­ső ke­rék­re, biz­to­sak le­he­tünk ben­ne, hogy meg­fe­le­lő mó­don el­lát­ja fe­la­da­tát. Szé­les el­ső trak­tu­sa meg­fe­le­lő vé­del­met nyújt a lábak­nak a szél és az eset­le­ges eső el­len.
Az olasz föl­dön üze­me­lő ro­bo­gó­kat ha­tal­mas szél­vé­dő ple­xik­kel sze­re­lik fel, így a ve­ze­tő vé­del­me ga­ran­tált az idő­já­rás vi­szon­tag­sá­gaitól.


Erőforrás

A jár­mű meg­haj­tá­sá­ról, az egy­sze­rű­sé­gé­ről és meg­bíz­ha­tó­sá­gá­ról hí­res ET4 blokk gon­dos­ko­dik. A fek­vő­hen­ge­res lég­hű­té­ses blok­kot - az ola­szok ro­bo­gók kö­zül - a Ves­pá-ban, és a Skip­per-ben is meg­ta­lál­hat­juk. Az eb­ben a vál­to­za­tá­ban 11 ló­erő moz­gó­sí­tá­sá­ra ké­pes né­gyü­te­mű mo­tor, még két­sze­mé­lyes ter­he­lés­nél is kel­lő di­na­mi­ká­val moz­gat­ja a Mo­ji­to-t. A mo­tor ere­jét fo­ko­zat­men­tes au­to­ma­ta­vál­tó jut­tat­ja el a hát­só­ke­rék­hez.

Váz, futómű

A gép épí­té­si mód­ja és súly­pont­ja miatt a höl­gyek kö­ré­ben is na­gyon köz­ked­velt. Az ala­csony ülés- és has­ma­gas­ság­hoz, nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul a há­tul csak 10 col ma­gas­sá­gú hát­só­ke­rék. A szé­les kor­mánnyal könnye­dén ma­nő­ve­rez­he­tő a vá­ro­si for­ga­lom­ban, de el­kép­zel­he­tő, hogy egy iga­zán szűk ko­csi­so­rok kö­zöt­ti rész, meg­ál­lít­ja a gépet kor­má­nyá­nak fesz­táv­ja miatt. A futómű is jól igazodik a városi kialakításhoz, a Mojito rugózására a lágyabb jelző a megfelelő.

Fékek


A ro­bo­gó las­sí­tá­sá­ról, az el­ső ke­ré­ken 190 mm át­mé­rő­jű tár­csa­fék gon­dos­ko­dik, há­tul 140 mm-es dob­fék vég­zi ezt a mun­kát.

Pakolhatóság

Ülé­se alatt kö­ze­pes mé­re­tű tá­ro­ló­re­keszt ta­lá­lunk. A cso­mag­tar­tó­ba könnye­dén be­le­fér egy nyi­tott si­sak.

Ha elé­ge­det­le­nek va­gyunk a gyá­ri gép szol­gál­ta­tá­sai­val, vá­lo­gat­ha­tunk az Apri­lia ál­tal kí­nált hasz­nos ki­egé­szítők kö­zött. Ta­lán a leg­hasz­no­sabb kö­zöt­tük a már fen­tebb em­lí­tett szél­vé­dő ple­xi. Egy eset­le­ges bo­ru­lás­nál, jól szol­gál­nak a fel­sze­rel­he­tő bu­kó­csö­vek.

A nosz­tal­gi­kus kül­se­jű mo­tor­ke­rék­pár­nak lé­te­zik egy 50 cm3-es vál­to­za­ta is, amely kül­ső­re szin­te haj­szál­ra meg­egye­zik a 125-ös mo­del­lel. Mind­két gép­nek van­nak elő­nyei, csak el kell dön­te­nünk szá­mun­kra mi az iga­zán fon­tos. A ki­csi­nek ol­csóbb a fenn­tar­tá­sa, de a ma­gyar tör­vé­nyek ér­tel­mé­ben, csak egy em­bert vi­het a há­tán. A na­gyobb mo­del­lel már két sze­mély is utaz­hat, de mi­vel nagy­mo­tor­nak szá­mít, így drá­gább a biz­to­sí­tás, és a mű­sza­ki vizs­ga­bá­zis­ra is el kell lá­to­gat­ni ve­le pár éven­te. Min­degy vé­gül me­lyik mo­dell mel­lett dönt a ked­ves vá­sár­ló, egy biz­tos, a feltűnés.

 

 

Műszaki adatok
Motor 1 hengeres, léghűtéses, négyütemű
Lökettérfogat 124 cm3
Váltó Fokozatmentes automata
Fék első / hátsó
Tárcsa / Dob
Ülésmagasság
755 mm
Kerék méret első / hátsó
120/70x12 / 130/70x10
Méret (hosszxszélességxmagasság)
1980mm x 920 mm x 1135 mm
Száraz tömeg
115 kg
Üzemanyagtartály 9 L
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.02 ccm (7.57 cubic inches)
Száraz tömeg 90.0 kg (198.4 pounds)
Első kerékméret 120/70-12
Hátsó kerékméret 130/70-10
Első fék Single disc
Hátsó fék Expanding brake (drum brake)
Üzemanyag tartály 7.70 litres (2.03 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Bio Florenz
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.