Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda ANF 125 Innova teszt 2006
Felvétel dátuma: 2010.05.16A min­den­na­pi köz­le­ke­dés­re szánt mo­tor­ke­rék­pá­ro­kat le­gin­kább az aláb­bi há­rom alap­elv sze­rint ter­ve­zik a mo­tor­gyár­tó cé­gek. Stra­pa­bí­ró­ság, egy­sze­rű­ség, meg­bíz­ha­tó­ság. Ha ezek­hez a tu­laj­don­sá­gok­hoz for­más kül­ső, és ked­ve­ző vé­te­lár is pá­ro­sul, majd­hogy­nem bi­zo­nyos, a gép best­sel­ler lesz a pia­con.

Az In­no­vá­nak és őse­i­nek si­ke­rült ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­re szert ten­ni­ük szin­te az egész vi­lá­gon, ők a leg­na­gyobb szám­ban ér­té­ke­sí­tett két­ke­re­kű jár­mű­vek pla­né­tán­kon.

A nagy­ke­re­kű, kör­vál­tós ro­bo­gó nagy­pa­pá­ja Su­per Cub né­ven ke­rült for­ga­lom­ba elő­ször még az öt­ve­nes évek vé­gén. Hosszú éle­tű - ak­ko­ri­ban még csak 50 cm3-es - SOHC mo­tor­ja, cse­kély fo­gyasz­tá­sa, el­nyű­he­tet­len­sé­ge miatt a vi­lág szin­te min­den mo­to­ri­zált or­szá­gá­ban nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett. Több, mint 35.000.000 pél­dányt ad­tak el be­lő­le.

A mo­tor tes­te le­gin­kább egy csontso­vány mo­dell ka­rosszé­riá­já­hoz ha­son­lít­ha­tó. Na­gyon kar­csú. Ezen adott­sá­ga vi­szont na­gyon jól ma­nő­ve­rez­he­tő­vé, és kis ét­vá­gyú­vá te­szi az In­no­vát.

Apro­pó ét­vágy! A mo­tor a teszt so­rán 2,2 li­ter kö­rül fo­gyasz­tott a vá­ro­si for­ga­lom­ban. Egy 125-ös egy­hen­ge­res­től ez na­gyon szép ered­mény. A Hon­dá­nál is tisz­tá­ban van­nak ve­le, hogy nem épp iszá­kos a jó­szág, ezért a ben­zin­tank min­dössze 3,7 li­ter fo­lya­dék be­fo­ga­dá­sá­ra ké­pes.

A mo­tor in­dí­tá­sát önin­dí­tó­val és ber­úgó­kar­ral is vé­gez­het­jük. A hi­de­gin­dí­tás­hoz elen­ged­he­tet­len dú­sí­tó kar­ját a bal ol­da­li kor­mány­kap­cso­lók alatt he­lyez­ték el, egy uj­jal ké­nyel­me­sen ke­zel­he­tő.

Az ANF 125 sze­rin­tem le­gér­de­ke­sebb ré­sze a se­bes­ség­vál­tó­ja. A fo­ko­za­to­kat egy him­ba-kar se­gít­sé­gé­vel, a tal­punk­kal kap­csol­hat­juk. Ci­pőnk el­ső ré­szé­vel fel­fe­lé vál­tunk, míg a sa­ro­krésszel az al­sóbb fo­ko­za­to­kat kap­csol­hat­juk. Kéz­zel ke­zel­he­tő kup­lun­got nem ta­lál­ni az In­no­ván, a ten­gely­kap­cso­lót röp­súly mű­köd­te­ti. Csak egy kat­tin­tás a vál­tó­kar­ral le­fe­lé, egy kis gáz, és már in­dul is elő­re a mo­tor.

Az ülé­spo­zí­ció a nagy mo­to­rok­hoz ha­son­ló­an ké­nyel­mes, ele­gen­dő hely áll ren­del­ke­zés­re a ve­ze­tő lábai­nak számá­ra.

A fo­ko­za­to­kat vál­to­gat­va gyor­san elé­ri az uta­zó­se­bes­sé­gét, és ví­gan pö­fög­ve te­szi a dol­gát. A ko­mó­tos já­rá­sú egy­hen­ge­res nagy lend­tö­me­gé­nek kö­szön­he­tő­en, ma­xi­má­li­san 10 Nm-es nyo­ma­ték­kal tá­mo­gat­ja a jár­mű ha­la­dá­sát.

A mo­tor­ke­rék­pár egy­sze­rű zárt-szel­vény vá­za alatt mé­lyen he­lyez­ték el a blok­kot, emiatt az ANF súly­pont­ja vi­szony­lag ala­csony­ra ke­rült. A ked­ve­ző súly­pont-elosz­tás a száz ki­lo­gramm alat­ti szá­raz tö­meg­gel pá­ro­sul­va ke­zes vi­sel­ke­dést ered­mé­nyez. Az útegye­net­len­sé­gek ki­si­mí­tá­sá­ról elöl ha­gyo­má­nyos fe­lé­pí­té­sű, 26 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­la gon­dos­ko­dik. Há­tul egy­sze­rű, acél len­gő­vil­la tá­masz­ko­dik a két fi­li­grán ru­gós­tag­ra.

Az In­no­vát a len­gő­vil­lá­ra sze­relt tel­je­sen zárt, fém­ből ké­szült lánc­vé­dő­vel is fel­sze­rel­ték, amely­nek le­gin­kább a po­ros uta­kon ven­ni hasz­nát, hi­szen a lán­cot meg­vé­di a szennye­ző­dé­sek­től, élet­tar­ta­mát je­len­tős mér­ték­ben meg­nö­ve­li.

17 colos felniket elől kétdugattyús féknyereg ellátott tárcsafék lassítja Az ülés alatt kevés hely tárul elénk


A ke­re­kek ro­bo­gó­hoz mér­ten egé­szen na­gyok, 17 col át­mé­rő­vel ren­del­kez­nek. Rá­juk egé­szen vé­kony ba­rom­fi­virs­li vas­tag­sá­gú gu­mi­kat sze­rel­nek, per­sze nem vé­let­le­nül. Ide ez is tö­ké­le­te­sen meg­fe­lel, a vé­kony gu­mik­kal is láb­tar­tó­ig bo­rít­ha­tó a kis 125-ös.

A mo­tor in­dí­tá­sa­kor a fény­szó­ró au­to­ma­ti­ku­san be­kap­csol, ha ránk es­te­le­dik utunk so­rán a nagy fény­szó­ró ki­mon­dot­tan erős fénnyel áraszt­ja el az utat előt­tünk. A ki­lo­mé­ter­óra mu­ta­tó­ját ma­xi­mum a 110-es jel­zé­sig tud­tam fel­ker­get­ni, a mo­tor in­kább az ala­cso­nyabb, kb. 80 km/óra se­bes­ség­gel sze­ret ha­lad­ni.

Jó pár éve tör­tént, hogy egy gö­rö­gor­szá­gi nya­ra­lás so­rán be­pil­lan­tást nyer­het­tem az ot­ta­ni mo­to­ros köz­le­ke­dé­si szo­ká­sok­ba. Meg­le­pő volt, hogy az üdü­lő­fa­lu­ban szin­te ki­zá­ró­lag az egy­ko­ri Su­per Cub-hoz ha­son­ló fe­lé­pít­mé­nyű né­gyü­te­mű ro­bo­gó­kon köz­le­ke­dett min­den­ki. A kü­lön­fé­le nyi­tott tu­ning-csö­vek­kel, fel­sze­relt kis­mo­to­rok, mar­káns, mély né­gyü­te­mű mo­tor­hang­gal töl­töt­ték meg az ut­cá­kat. Ké­tü­te­műt csak elvét­ve le­he­tett ta­lál­ni, ta­lán azért, mert ott fo­ko­zot­tan ügyel­nek a le­ve­gő tisz­ta­sá­gá­ra.
Az együtt töl­tött há­rom nap alatt en­gem meg­győ­zött ér­té­ke­i­ről ez a kel­le­mes me­net­tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző kis­mo­tor. Ta­ka­ré­kos üze­me, szin­te egye­dü­lál­ló ka­te­gó­riá­já­ban. A ki­vá­ló mi­nő­ség­re a Hon­da név je­lent ga­ran­ci­át. Vá­ro­si köz­le­ke­dés­ben, vagy kö­ze­pes tá­vol­sá­gok meg­té­te­lé­hez re­mek út­itárs­nak bi­zo­nyult a Hon­da In­nova.

Műszaki adatok
Motortípus Levegőhűtésű, négyütemű SOHC egyhengeres
Hengerűrtartalom 124 cm3
Furat x löket 52,4 x 57,9 mm
Kompresszió-arány 9,3:1
Keverékképzés 18 mm átmérőjű APB típusú karburátor
Max. teljesítmény
7,5 kW (10 LE) 7500 ford./perc
Max. forg. nyomaték 10 Nm 5000 ford./perc
Sebességváltó Négyfokozatú körváltó
Első felfüggesztés 26 mm belsőcső átmérőjű teleszkópok
Hátsó felfüggesztés Két rugóstag
Első fék 220 mm átmérőjű hidraulikus tárcsafék,
kétdugattyús féknyereggel
Hátsó fék 110 mm átmérőjű dobfék
Méretek ( H x Sz x M ) 1890 x 727 x 1083 mm
Első gumi 70/100- 17M/C (40P)
Hátsó gumi 70/100-17M/C (40P)
Tengelytáv 1240 mm
Ülésmagasság 768 mm
Szabad magasság 145 mm
Tank 3,7 Liter
Saját tömeg 99,5 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.90 ccm
Lóerő 8.91
Első fék Tárcsa
Hátsó fék Dobfék
Száraz tömeg 99.5 kg (219.4 pounds)
Üzemanyag tartály 3,7 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.