Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Megújult a Kawasaki legnagyobb naked gépe a Kawasaki Z1000!
[InfoBike.hu | Infobike - Pale] Felvétel dátuma: 2011.10.21
Kawasaki, Z1000


A 2003-ban megjelent 1 literes Z-é újjászületett 2010-re. A zöldek mérnökei elszakadtak a korábbi formától és egy merőben más naked motorral készültek az új évre.

Az Z1000 merõ­ben más, min­den egyes al­kat­rész ki­zá­ró­lag az Õ számá­ra ké­szült. Min­d­ez meg­spé­kel­ve iga­zi street-fighte­res ag­resszív kül­sõ­vel. A há­rom szín­kom­bi­ná­ció kö­zül is a le­gex­tra­va­gán­sabb a fe­ke­te/ezüst ki­vi­tel, mely kí­gyó­bõr min­tá­jú ülés­sel biz­tos fel­tû­nést ga­ran­tált.

 

A ko­ráb­bi 2003-as Z1000 blokk alap­ja a ZX-9R-bõl szár­ma­zott, a kon­ku­ren­cia gépei is fõ­ként a 1000-es gépek blokk­ját örö­köl­ték. Most 2010-re a Kaw­asa­ki a hang­súlyt a tel­je­sít­mény-haj­há­szás­ra alko­tott szu­per sport­mo­tor erõ­for­rás he­lyett a ve­ze­té­si él­mény elé­ré­sé­re he­lyez­te. Úgy, hogy az új mo­dell már al­só és kö­zép­tar­to­mány­ban is na­gyobb tel­je­sít­ményt biz­to­sít. A so­ros négy­hen­ge­res blokk 90 cm3-rel, 1043 cm3-re nö­ve­ke­dett.

 

 A fu­rat 77.2-rõl 77 mm-re csök­kent, míg a lö­ket 50.9-rõl 56 mm-re nö­ve­ke­dett. A tel­je­sít­mény 13 ló­erõ­vel na­gyobb lett, mint elõd­jé­nél, 138 LE 9600-nál, ami akár le­he­tett vol­na több is, ha a Kaw­asa­ki nem az al­só és kö­zép­sõ tar­to­mány­ra kon­cen­trál. De nem is ez volt a cél. A nyo­ma­ték ma­xi­mu­mot is 11.3 Nm-rel ma­ga­sabb ér­té­ken, 110 Nm-nél éri el 7800 per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon. Az ütõs blokk ter­mé­sze­te­sen in­jek­tor­ral táp­lál­ko­zik, az acél tank­ból 38 mm-es to­ro­kát­mé­rõ­jû be­fecs­ken­de­zõ jut­tat­ja a fi­no­man por­lasz­tott üzem­a­nya­got a hen­ger­be.

 

A ko­ráb­bi acél­vá­zat is le­cse­rél­ték. Öt rész­bõl ál­ló alu­mí­ni­um híd­vá­zat ka­pott, szin­tén alu­mí­ni­um se­géd­váz­zal kom­bi­nál­va, ami összes­sé­gé­ben tíz­ki­lós súly­csök­ke­nést ered­mé­nye­zett. A me­net­kész tö­meg min­dössze 218 kg, az ABS-es ver­zió ese­té­ben 221 kg. Nem­csak a súly­csök­ke­nés po­zi­tí­vum az új váz­nak kö­szön­he­tõ­en, mi­vel 30%-kal me­re­vebb min­den irány­ban, mint elõd­je.

 

Az 1440 mm-es ten­gely­táv 5 mm-rel csök­kent, a hát­só ru­gós­tag, az al­kal­ma­zott köz­pon­ti ru­gós­tag messzebb ke­rült a for­ró ki­pu­fo­gó­tól. El­he­lye­zé­se egye­dü­l­ál­ló a Kaw­asa­ki­nál. Szin­te víz­szin­te­sen fek­szik az elõ­fe­szí­tés­ben és hú­zó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tás­ban ál­lít­ha­tó gát­ló. Elöl for­dí­tott 41 mm-es te­lesz­kó­pok, me­lyek tel­jes ta­ka­rás­ban van­nak egy mû­anyag ta­ka­ró idom ál­tal. Az el­sõ fu­tó­mû min­den irány­ban ál­lít­ha­tó.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1043 ccm
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/50-ZR17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 15.14 liter
Lóerő 138 LE (101,5 kW) / 9600 fordulaton
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.