Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Qlink RAZ-50
A kinőtt játékszer
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.17
Qlink, RAZ-50, robogó


Közel két éve egy új márka jelent meg a hazai motorpiacon. A neve Qlink, a robogótól egészen a nagy motorokig minden típus megtalálható a termékpalettáján. Nálam az egyik legkisebb linkje, a RAZ-50 névre keresztelt mindenese járt. Lássuk a bemutatkozást...

Hal­lot­ta­tok már ró­la? Én még nem, de most itt az idő, hogy meg­is­mer­jem a ná­lunk új­don­sült már­kát és kí­ná­la­tát! A Qlink egyéb­ként nem új­ke­le­tű már­ka, im­má­ron 20 éve ala­kult a cég, töb­bek kö­zött az Egye­sült Ál­la­mok­ban, Me­xi­kó­ban, Bra­zí­liá­ban, Ni­gé­riá­ban, Ma­gyar­or­szá­gon, Taj­van­ban és Kí­ná­ban van je­len va­la­mi­lyen le­ány­vál­la­lat ál­tal. A kí­nai gyár a Qlink ne­vé­vel a Qua­lity szóval a mi­nő­ség­re utal, amit ter­mé­kei ré­vén sze­ret­ne meg­mu­tat­ni a nagy­kö­zön­ség ré­szé­re.


2008 már­ciu­sa óta már ná­lunk is je­len van a cég, a Qlink­mo­tor In­ter­na­tio­nal Kft., mely a mo­tor­ki­ál­lí­tás óta a há­ló­zat ki­épí­té­sét és ter­mék­pal­le­tá­já­nak meg­is­mer­te­té­sét tűz­te ki fe­la­da­tul a 2008-as év­re.

El­ső­ként egyik leg­ki­sebb mo­dell­jü­ket vet­tük gór­cső alá. A Qlink Raz-50, 49 cm3-es, 4-üte­mű ro­bo­gó ke­rült hoz­zám egy hosszú hét­vé­gé­re.

Be­val­lom, elő­ször fél­tem egy ki­csit. Nagy­részt, az öt­ve­ne­sek kö­zött 2 üte­mű ro­bo­gók­hoz va­gyok szo­kva, vi­szont a RAZ-50 mo­dell 4 üte­mű.

Kis ívben elfordul, feltéve, ha elfér a térded A megoldást néhány kanyar után megtaláltam...

Nincs mit ten­ni, a mo­tor­gyár­tók­nál is meg­hall­ga­tást nyer­tek a kör­nye­zet­vé­dők, és egy­re több már­ka dob­ja piac­ra a kör­nye­zet­ba­rát és lény­ege­sen ke­ve­seb­bet fo­gyasz­tó 4-üte­mű mo­del­le­ket. Előny te­hát a jobb fo­gyasz­tás, hát­rány vi­szont a ki­sebb tel­je­sít­mény, a bo­nyo­lul­tabb és szű­kebb kö­rű tu­nin­go­lá­si le­he­tő­ség. Tér­jünk rá a kül­ső­re.

A műszeregység hagyományos kilométerórából
 és benzinszintjelzőből áll
A ked­ve­ző vé­te­lá­rú ro­bo­gó kül­ső­je nem mu­tat sok új­don­sá­got. Az egy­sze­rű és le­tisz­tult for­ma mel­lett in­kább a meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű ki­ala­kí­tás­ra tö­re­ked­tek. A Qlink elöl-há­tul int­egrált irány­jel­zőt ka­pott, fény­szó­ró­ja a kor­má­nyon he­lyez­ke­dik el. Ülé­se csú­szás­men­tes hu­za­tot ka­pott. Kö­ze­lebb­ről sze­mügy­re vé­ve az il­lesz­té­se­ket, nem tu­dok be­le­köt­ni, min­den­hol jól il­lesz­ked­nek az ele­mek...
Apró­ság, de fon­tos, hogy a ki­tá­masz­tón és a kö­zép­szten­de­ren egy-egy ru­gó van, mely a ki­nyi­tást és fel­haj­tást se­gí­ti.

Rá­ül­ve, már saj­nos rá kell éb­red­nem, ezt nem ne­kem ta­lál­ták ki. A Raz pi­cit alul­mé­re­te­zett hoz­zám ké­pest. Az ülés­re ül­ve túl ala­cso­nyan he­lyez­ke­dem el, a láb­tér na­gyon pi­ci. A kor­mányt el­for­dít­va még rossz­abb a hely­zet, kis el­for­dí­tás és a tér­dem­be üt­kö­zik. Nincs mit ten­ni, ha kis he­lyen sze­ret­nék meg­for­dul­ni, a lábat el kell ven­ni a kor­mány elől vagy hát­rébb kell csúsz­ni az ülé­sen.

Az önin­dí­tó se­gít­sé­gé­vel el­ső­re be­in­dul a 4-üte­mű erő­for­rás, ami alap­já­ra­ton na­gyon halk, még a ker­ti mo­to­ros fű­nyí­ró is han­go­sabb ná­la. Gá­za­dás­ra lá­gyan és nyu­god­tan re­agál. Tel­je­sít­mény­le­a­dá­sa szin­te egyen­le­tes, kis idő el­tel­té­vel már el is ér­jük ve­le a tör­vé­nyes ma­xi­má­lis 45 km/h-s se­bes­sé­get. A ben­ne lé­vő foj­tá­sok­nak kö­szön­he­tő­en nem is sza­bad töb­bet vár­ni. A 4 üte­mű erő­for­rás lég­hű­té­ses, ma­xi­má­lis tel­je­sít­mé­nye 2 kW, me­lyet 7000-es for­du­lat­nál ér el. Fo­gyasz­tá­sa na­gyon ba­rá­ti, még a 2 li­tert sem éri el.
Kisméretű első tárcsafék a 4 ütemű 50-esen megállja a helyét Hogy automatizáljuk a folyamatokat? Rugóval

Po­zi­tí­vum, hogy bár a leg­több gyár­tó még a 12 co­los ke­re­ket sem te­szi leg­ki­sebb mo­dell­jé­re, vi­szont a Qlink­nél ez nem így van. A rossz mi­nő­sé­gű uta­kon jól jön a ro­bo­gó kis mé­re­té­hez ké­pest vi­szony­lag nagy ke­rék. A fé­ke­kről túl sok em­lí­tést nem tu­dok ten­ni. Ha­ra­pós­nak nem mon­da­nám még az el­ső tár­csa­fé­ket sem, de a vissza­fo­gott tel­je­sít­mény­hez az el­ső és hát­só fék együt­tes hasz­ná­la­ta ele­gen­dő­nek bi­zo­nyult.

Több ra­ko­dó­hellyel ör­ven­dez­te­tett meg a Qlink. Az ülés alatt egy nyi­tott si­sa­kot he­lyez­he­tünk el, míg a gyá­ri kis­mé­re­tű hát­só do­boz ira­ta­ink­nak tö­ké­le­tes he­lyet biz­to­sít. Aki­nek ez se len­ne elég, ott van még a sza­tyor­kam­pó, ahová, ha a lábunk mel­lett ma­rad még hely, egy szaty­rot is fe­la­kaszt­ha­tunk.

A ro­bo­gó­hoz még tá­vi­rá­nyí­tó is jár, mely riasz­tó­ként funk­ció­nál. Így meg­ál­lás­kor, ha nincs ná­lunk la­kat, jól jö­het a gyá­ri riasz­tó, ami az ülés­re ül­ve vagy a ro­bo­gót meg­moz­dít­va azon­nal meg­szó­lal.

Né­hány nap elég volt ar­ra, hogy meg­is­mer­jem az új már­ka jö­ve­vé­nyét, a RAZ-50-et. Összes­sé­gé­ben egy jól össze­sze­relt, ki­for­rott mo­dell. Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás ná­lam ki­sebb (175 cm) fel­hasz­ná­lók­nak, akik a ké­tü­te­mű 50-esek pör­gő­sebb és na­gyobb tel­je­sít­mé­nye he­lyett in­kább a kör­nye­zet­ba­rát és gaz­da­sá­gos fel­hasz­ná­lást vá­laszt­ják.


 

Műszaki adatok
Motor 4-ütemű (léghűtéses)
Hengerűrtartalom 49,58 cm3
Sebességváltó CVT (automatikus)
Típusengedélyezett teljesítmény 2.00 LE/7000 min
Max. forgatónyomaték 3,1 Nm/6000 min
Fékrendszer (elöl/hátul) Tárcsa/Dob
Gumik (elöl/hátul) 110/70-12 / 110/70-12
Üzemanyagtartály 5 liter
Méretek (H x SZ x M) 1780 x 660 x 1105 mm
Súly 88 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.