tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BMW Motorrad Concept 6
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.20A mi­lá­nió EIC­MA keretein belül 2009 no­vem­ber 10-én mu­tat­ták be a BMW le­gú­jabb ta­nul­mány­mo­tor­ját, a BMW Mo­tor­rad Con­cept 6-ot.

A kü­lön­le­ges kon­cep­ció haj­tá­sát egy so­ros hat­hen­ge­res erő­for­rás biz­to­sít­ja, amely amel­lett, hogy meg­győ­ző és egyen­le­tes tel­je­sít­ményt nyújt a hang­ja is a tur­bi­ná­ké­hoz ha­son­lít­ha­tó.

A mo­tor­ke­rék­pár-ter­ve­zők ré­gó­ta kí­sér­le­tez­nek már a so­ros hat­hen­ge­res ag­gre­gá­tok két­ke­re­kű­ek­re tör­té­nő föl­sze­re­lé­sé­vel. A BMW Mo­tor­rad Con­cept 6 az el­ső olyan mo­tor­ke­rék­pár a ba­jor gyár­tó­tól, amely­ben si­ke­rült tö­ké­le­te­sen össze­han­gol­ni ezen erő­for­rást a gép ka­rak­te­ré­vel úgy, hogy a súly­pont is a meg­fe­le­lő hely­re ke­rül­jön. Ez a tí­pu­sú ag­gre­gát rá­adá­sul már a kö­zel­jö­vő­ben to­vább szé­le­sít­he­ti a K-sor­ozat mo­dell­je­i­nek kö­rét.

A kon­cep­ció de­sign-ja a „Ca­fé Ra­cer" stí­lust kö­ve­ti. A ter­ve­zők a funk­cio­na­li­tást, a mi­nő­sé­get és az iz­gal­mas meg­je­le­nést tar­tot­ták szem előtt a mo­dell meg­al­ko­tá­sa­kor.Lágy vo­na­lai, a mo­tor­tér­be or­ga­ni­ku­san be­épí­tett erő­for­rá­sa és a kü­lön­le­ge­sen el­he­lye­zett ki­pu­fo­gó­csö­vek egy­szer­re biz­to­sí­ta­nak ki­fi­no­mult, ám di­na­mi­kus meg­je­le­nést a Con­cept 6 számá­ra. A lát­vány elő­tér­be he­lye­zi a tech­ni­kai fej­lett­ség és a funk­cio­na­li­tás egy­sé­gé­nek meg­je­le­ní­té­sét, mi­köz­ben a mo­tor szá­mos aero­di­na­mi­kai ele­met is örö­költ a kö­zel­múlt­ban be­mu­ta­tott S 1000 RR su­per­bi­ke-tól is.

 

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • BMW C1-E koncepció 2009
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.