Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Keeway flash 50 2007 teszt
Felvétel dátuma: 2010.05.14
Keeway, Flash, teszt


Azon sze­ren­csé­sek kö­zé tar­to­zom, aki nem­csak a nagy mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok be­mu­ta­tó­ja elõtt, ha­nem jó­val ko­ráb­ban meg­kós­tol­hat­ta a Ke­ew­ay egyik 2007-es mo­dell­jét. A Flash név­re ke­resz­telt ék­szer­do­boz­zal na­gyon csín­ján kel­lett bán­nom. Annyi­ra tit­kos volt még min­den ve­le kap­cso­la­tos ala­pin­for­má­ció, hogy a mo­tor­ozást is csak vi­sít­va en­ged­te meg az im­por­tõr. Fo­tók köz­lé­sé­rõl pe­dig szó sem le­he­tett. A köl­ni és a mi­lá­nói mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok el­múl­tá­val fel­szállt a fe­hér füst, így en­ged­jé­tek meg, hogy meg­ossz­am ve­le­tek ta­pasz­ta­la­tai­mat, ez­zel a kis „vil­la­nó­val” kap­cso­lat­ban.

A ké­pek sze­rin­tem ma­gu­kért be­szél­nek. Mu­ta­tós, re­pre­zen­ta­tív és na­gyon kí­vá­na­tos. Na, per­sze ez az utol­só meg­ál­la­pí­tás csak azok­ra ér­vé­nyes, akik rá tud­nak iz­gul­ni egy új mo­dell­re, le­gyen az bár­mely már­ka szü­löt­te is. Be­val­lom tö­re­del­me­sen, én ezek kö­zé tar­to­zom. Nem úgy iz­gu­lok rá, ha­nem csak amúgy. Szó­val a hal­vány pisz­tá­cia-zöld és a matt fe­ke­te bur­ko­la­ti ele­mek vál­ta­ko­zá­sa na­gyon mu­ta­tós kül­sõt ered­mé­nyez. Az alak­ja meg csak hab a tor­tán.

 

A me­tál­fé­nyű, vi­lá­go­szöld fé­nye­zés csak máz az új ma­si­nán. Nagy­sze­rű for­ma­ter­ve­zés és  ki­vá­ló mi­nõ­ség jel­lem­zi a ki­ala­kí­tást. A mo­tor­blokk nem is­me­ret­len a szá­mun­kra, mert a ko­ráb­bi Ke­ew­ay mo­del­lek­be is ezt a ké­tü­te­mű, egy­hen­ge­res szí­vet sze­rel­ték. A 2,57 kW-os tel­je­sít­mény több, mint ele­gen­dõ a 81 kg-nyi ön­súly moz­ga­tá­sá­hoz. Annyi­ra fi­li­grán épí­té­sű ez a kis Flash, hogy ma­gam sem tu­dom, hon­nan jön össze az ön­súly! Matt fe­ke­té­re fé­nyez­ték a ki­pu­fo­gó­do­bot és a le­öm­lõt egy­aránt. Hogy emel­je­nek a meg­je­le­né­sen, egy de­ko­ra­tív hő­vé­dő le­mez­zel dob­ták fel az össz­ha­tást. A blokk könnye­dén in­dul az in­dí­tó­mo­tor és a ber­úgó­kar leg­ki­sebb nó­ga­tá­sá­ra. Jól gyor­sul, ru­gal­ma­san mo­zog a ke­zem alatt, de a ha­zai uta­kon rend­sze­re­sen fel­buk­ka­nó ká­tyú­kat ér­de­mes meg­kí­sé­rel­ni ki­ke­rül­ni ve­le. A 100/60x12-es gu­mi­val sze­relt el­sõ ke­rék nem ra­jong a gö­drö­kért. A há­rom­kül­lõs alu­mí­ni­um-önt­vény rá­fo­kat fe­ke­té­re fé­nyez­ve szál­lít­ják a Flash-hez. 

Fel­sze­relt­sé­gé­re az egy­sze­rű­ség a jel­lem­zõ, bár a meg­szo­kott­nál több in­for­má­ci­ót meg­mu­tat az át­lag­nál. Az üze­ma­nyag­szin­tet pél­dá­ul ha­gyo­má­nyos mu­ta­tó­val jel­zi ki, de a két gomb nyom­ko­dá­sá­val az el­telt idõ­rõl és a meg­tett ki­lo­mé­te­rek mennyi­sé­gé­rõl is in­for­má­ci­ót kap­ha­tunk. A ke­ze­lõ- szer­vei kí­sér­te­tie­sen em­lé­kez­tet­nek a Ge­ne­ric XOR kor­má­nyán ta­lál­ha­tó­kra. A fe­ji­do­mon ta­lál­ha­tó rom­busz ala­kú irány­jel­zõk ál­tal öve­zett lám­pa­test pe­dig nagy ha­son­ló­sá­got mu­tat a Peu­ge­ot Lu­dix lám­pái­val. Ké­rem, a pia­con nin­cse­nek új­don­sá­gok, és a jót má­sol­ni nem szé­gyen. Ülé­spo­zí­ció­ja ké­nyel­mes, bár a láb­tér és a kor­mány ge­o­met­riá­ja miatt nem a ki­mon­dot­tan nagy­ter­me­tű em­be­rek­nek aján­lom. Ülé­se csú­szás­gát­ló anyag­ból ké­szült, és kom­for­to­san funk­cio­nál. Az ülés egyéb­ként kulccsal nyit­ha­tó, de saj­nos nem a gyúj­tás­kap­cso­ló­ról. A cso­mag­tar­tó­ban akár in­tegrál si­sa­kot is el le­het he­lyez­ni. A váz­ba in­stal­lál­ták a cso­mag­tar­tót. Az alu­mí­ni­um önt­vény­bõl ké­szí­tett, gu­mi­be­tét­tel el­lá­tott, jó ki­dol­go­zá­sú al­kat­ré­szen he­lyez­ték el, a pó­tu­tas ka­pasz­ko­dó­ját is.

 

A láb­tér hát­só ré­szén diszkré­ten bú­jik meg két da­rab lég­be­öm­lõ nyí­lás, ahon­nan a blokk jobb hű­té­sét ol­dot­ták mag. Fi­gye­lem­re mél­tó a láb­tér ele­jén ta­lál­ha­tó ta­po­só. Ilyet csak a na­gyobb tes­tű ro­bo­gó­kon szok­tak al­kal­maz­ni. Na­gyon ké­nyel­mes és na­gyon biz­ton­sá­gos, hi­szen di­na­mi­kus fé­ke­zés­nél sem csú­szik meg az em­ber lába. Ha már a las­su­lás­nál tar­tunk, ér­de­mes meg­em­lí­te­ni a fé­ke­ket. Az el­sõ ke­re­ket las­sí­tó tár­csa­fék a tõ­le elvár­ha­tó mó­don tel­je­sít. A hát­só­ra sze­relt dob­fék vi­szont ta­lány. Mi­ért ra­gasz­kod­nak a gyár­tók egy új fej­lesz­té­sű ro­bo­gó ese­té­ben egy olyan al­kat­rész­hez, me­lyet már túl­ha­la­dott a ko­ra? Mű­köd­ni mű­kö­dik, de már van tõ­le kor­szerűbb. 


 
Technikai adatok
Első kerékméret 3.00-10/51 J, 3.5-100
Hátsó kerékméret 3.00-10/51 J, 3.5-100
Üzemanyag tartály 5 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.