tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CBR 1000 RR 2008
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.24
HONDA, CBR 1000 RR, 2008


Az új, 2008-as CBR 1000 RR-t a Hon­da csak úgy em­le­ge­ti, mint a kö­vet­ke­ző mér­föld­kö­vet az egy­li­te­res sport­mo­to­rok tör­té­ne­té­ben. Nagy előd­je, a 16 év­vel eze­lőtt meg­je­lent CBR 900 RR rend­kí­vül tö­mör és könnyű fe­lé­pí­té­sű volt. Az ak­ko­ri­ban kö­zel 130 ló­erős blok­kot egy 600-as mé­re­tű váz­ba épí­tet­ték. Az új CBR ak­kor szin­te min­den­kit leny­űgö­zött, a Hon­da ak­ko­ri ki­emel­ke­dő al­ko­tá­sá­ra azt mond­hat­juk, meg­előz­te ko­rát.

Mos­ta­ni új sport­mo­tor­ju­kat a le­gen­dás meg­bíz­ha­tó­sá­gá­ról, és el­nyű­he­tet­len­sé­gé­ről hí­res CBR 900 RR-hez ha­son­lít­ják. Az új blokk ki­fej­lesz­té­se so­rán fi­gye­lem­be vet­ték a ver­seny­csa­pa­tok vissza­jel­zé­se­it. A Man-szi­ge­ti TT-n, a Su­zu­ka-i 8 órás, va­la­mint a szu­per­bi­ke ver­se­nye­ken dol­go­zó csa­pa­tok kel­lő mennyi­sé­gű in­for­má­ci­ót ju­tat­tak vissza a gyár­hoz. A '08-as ver­zió szin­te min­den ele­mét új­rater­vez­ték, hogy az RR is­mét vissza­kö­vet­el­hes­se a leg­jobb­nak já­ró elis­me­rést. A Hon­da sza­kem­ber­ei­nek a mo­tor­blokk sú­lyát si­ke­rült 2,5 ki­lo­gram­mal csök­ken­te­ni­ük. A hen­ger fu­ra­tát 75 mm-ről, 76 mm-re vál­toz­tat­ták, úgy, hogy a hen­ger-hü­vely át­mé­rő­jét 6 mm-ről, 5 mm-re re­du­kál­ták. A hen­ge­rek fa­la ke­mény, ke­rá­mia-kom­po­zit be­vo­na­tot ka­pott, a súr­ló­dás csök­ken­té­se ér­de­ké­ben. A hen­ger­fe­jet tel­je­sen át­dol­goz­ták, a hosszát 15 mm-rel csök­ken­tet­ték. A ti­tán­sze­le­pek rö­vi­deb­bek let­tek, mű­köd­te­té­sü­kről könnyebb ve­zér­műt­en­ge­lyek gon­dos­kod­nak, ame­lyek me­rev­ség­ben ve­tek­sze­nek a ko­ráb­bi tí­pus ugya­ne­zen al­kat­ré­sze­i­vel. A könnyí­tett sze­le­pek job­ban tű­rik a na­gyobb for­du­lat­szá­mo­kat, a sze­lep „be­le­be­gé­sé­nek" esé­lye nagy­mér­ték­ben csök­kent. Az 1 mm át­mé­rő­vel „na­gyobb" du­gattyúk vé­ko­nyabb fal­vas­tag­ság­gal ké­szül­nek, így tö­me­gük vál­to­zat­lan ma­radt.

Min­den ver­seny­ző és a ver­seny­pá­lyát rend­sze­re­sen lá­to­ga­tó sport­mo­to­ros tud­ja, hogy mi­lyen sok mú­lik egy adott mo­tor­ke­rék­pár haj­tás­lán­cán, mi­kor a má­sod­per­cek el­le­ni harc­ról van szó. A Fi­re Bla­de-et fel­sze­rel­ték egy to­vább­fej­lesz­tett csú­szó­kup­lung­gal, hogy még ha­té­ko­nyabb le­gyen a pá­lyán. Ál­ta­lá­nos je­len­ség, hogy ha vissza­vál­tás­kor túl dur­ván en­ged­jük rá a kup­lun­got, ak­kor a hát­só­ke­rék pat­tog­ni, csúsz­ni kezd a mo­tor alatt. Ha­gyo­má­nyos erő­át­vi­tel­lel ren­del­ke­ző sport­mo­to­ro­kon, ezt fi­nom gáz­fröccsel és pre­cíz kup­lung­ke­ze­lés­sel le­het ki­vé­de­ni. Pár éve a ver­seny­sport­ból el­kezdtek át­szi­vá­rog­ni az ut­cai sport­mo­to­ro­kra is a kup­lung kon­trol­lált meg­csú­szá­sát elő­i­dé­ző me­cha­niz­mu­sok. Egy csú­szó­kup­lung al­kal­ma­zá­sa meg­könnyí­ti a bek­anya­ro­dás előtt elvég­zen­dő fe­la­da­tok vég­re­haj­tá­sát. A pi­ló­tá­nak szin­te csak a gyors vissza­vál­tá­sra, és a fé­kek meg­fe­le­lő ada­go­lá­sá­ra kell fi­gyel­nie, itt a hát­só­ke­rék sta­bil fu­tá­sá­ért a csú­szó­kup­lung fe­lel. A kor­má­nyon ta­lál­ha­tó kup­lung­kar hi­dra­u­li­kus úton mű­köd­te­ti a kup­lungszer­ke­ze­tet, amely ál­lí­tó­lag mű­kö­dé­se so­rán olyan pon­tos vissza­jel­zé­se­ket ad, mint egy bov­den-hu­zal­lal mű­köd­te­tett ten­gely­kap­cso­ló.

A mo­tor kül­ső­ré­szén az egyik leg­szem­be­öt­lőbb vál­toz­ta­tás a tö­mör, mély­re­hú­zott ki­pu­fo­gó rend­szer. A mo­tor­ke­rék­pár al­só ré­szén el­he­lye­zett ki­pu­fo­gó ha­tá­so­san csil­la­pít­ja a bi­va­lye­rős blokk hang­ját. A rozs­da­men­tes anyag­ból ké­szült ki­pu­fo­gó­dob se­gít a mo­tor súly­pont­ját ala­cso­nyan tar­ta­ni. A Hon­da HECS 3 oxi­gén-szen­zo­ros ka­ta­li­zá­tor igyek­szik a ki­pu­fo­gó­gáz ká­ros össze­te­vő­it sem­le­ge­sí­te­ni. 

 


Az új alu­mí­ni­um váz­ke­ret nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul a mo­tor­ke­rék­pár egé­szé­re vo­nat­ko­zó 5 kg-os súly­csök­ke­nés­hez. A váz négy pon­ton vál­to­zott je­len­tő­sen, a kor­mány­nyak­nál, a mel­let­te lé­vő lég­be­öm­lő nyí­lá­sok­nál, a blokk rög­zí­té­si pont­ja­i­nál, va­la­mint a len­gő­vil­la ten­ge­lye kö­rü­li rész­nél. A 2004-ben be­ve­ze­tett HESD elek­tro­mos kor­mány­te­lesz­kóp mű­kö­dé­sét so­kan kri­ti­zál­ták. A most al­kal­ma­zott má­so­dik ge­ner­áci­ós szer­ke­zet egy újabb fej­lesz­té­sű vál­to­zat. Az olaj és elek­tro­mág­ne­ses csil­la­pí­tá­sú al­kat­rész a se­bes­ség függ­vé­nyé­ben, vál­to­zó in­ten­zi­tás­sal vég­zi fe­la­da­tát, amely­nek cél­ja a kor­mány be­szi­tá­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa.Egy 1000 cm3-es mo­tor­ke­rék­pár­ban tel­je­sí­tő mo­tor­blokk be­in­dí­tá­sá­hoz a gyár­tók mi­ni­mum 10 am­pe­ró­rás vagy na­gyobb ka­pa­ci­tá­sú ak­ku­mu­lá­to­ro­kat al­kal­maz­nak. A Hon­da egy új, nagy nyo­ma­té­kú és ki­sebb áram­fel­vé­te­lű önin­dí­tó mo­tort fej­lesz­tett, amely ki­sebb in­dí­tóáram ha­tá­sá­ra is meg­fe­le­lő for­du­lat­szám­mal ké­pes meg­for­gat­ni a főt­en­gelyt. Az új in­dí­tó­rend­szer­nek kö­szön­he­tő­en ele­gen­dő egy 7 Ah-ás ak­ku­mu­lá­tor al­kal­ma­zá­sa az új Bla­de-ben. Ki­sebb akk­si, ki­sebb súly...

 

Az 1000 RR mű­anyag ido­mai a négy­hen­ge­res erő­mű kör­nyé­kén to­vább zsu­go­rod­tak, lát­ni en­ge­dik a szép blokk jó né­hány rész­le­tét. Az új, göm­bö­lyűbb vo­nal­ve­ze­té­sű fe­ji­dom erőt, su­gár­zóbb meg­je­le­nést köl­csö­nöz a mo­tor számá­ra. A spor­tos meg­je­le­nés és a to­váb­bi súlycsök­ken­tés elő­se­gí­té­sé­re a gyár, szá­mos ex­trát kí­nál. Szén­szá­las sár­vé­dők, váz, kup­lung fe­dél­vé­dő ele­mek. A hát­só ülést egy ke­cses púp­pal ta­kar­hat­juk el. A biz­ton­sá­got a szin­tén az ex­tra ki­egé­szítők kö­zött megta­lál­ha­tó U la­kat és a moz­gás­ér­zé­ke­lős riasz­tó igyek­szik fo­koz­ni. Lé­tez­nek tank és ol­dal­tás­kák is a Fi­re Bla­de-hez, ha ne­ta­lán több hol­mit sze­ret­nénk utun­kra ma­gunk­kal vin­ni.

Az új, át­dol­go­zott RR fel­tű­nő szín­folt a sport­mo­to­rok kö­zött. Ki­vé­te­les ké­pes­sé­ge­it csak a leg­rá­ter­met­tebb fel­hasz­ná­lók lesz­nek ké­pe­sek ki­hasz­nál­ni. El­ké­pesz­tő gyor­sa­sá­gát le­gin­kább csak ott tud­ja majd meg­mu­tat­ni, ahová va­ló­ban szán­ták - a ver­seny­pá­lyán.

Műszaki adatok
Mo­tor­tí­pus víz­hű­té­sű, né­gyü­te­mű, 16 sze­le­pes DOHC so­ros négy­hen­ge­res
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 999,8 cm3
Fu­rat x lö­ket 76 x 55,1 mm
Kom­presszió vi­szony 12,3 : 1
Ke­ve­rék­kép­zés PGM-DSFI be­fecs­ken­de­zés
Tel­je­sít­mény 130,7kW 176,4LE 12000 ford./perc
For­ga­tó­nyo­ma­ték 113,8 Nm 8500 ford./perc
Se­bes­ség­vál­tó
6 fo­ko­za­tú
Sze­kun­der haj­tás 530-as„O" gyű­rűs lánc
Váz Alu­mí­nuim-kom­po­zit
El­ső fel­füg­gesz­tés 43 mm át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fel­füg­gesz­tés Pro-Link len­gő­vil­la, köz­pon­ti ru­gós­tag
El­ső fék 320 mm át­mé­rő­jű dup­la tár­csa­fék, négy­du­gattyús, ra­diá­li­san sze­relt fék­nye­reg
Hát­só fék 220 mm át­mé­rő­jű tár­csa­fék, egy­du­gattyús fék­nye­reg
El­ső gu­mi 120/70 ZR17 (58W)
Hát­só gu­mi 190/50 ZR17 (73W)
Ten­gely­táv 1405 mm
Ülés­ma­gas­ság 820 mm
Üze­ma­nyag­tank 17,7 l
Sa­ját tö­meg 199 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.