tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda Lead 2008
[InfoBike.hu | Motortrader-Kincses] Felvétel dátuma: 2010.05.24
Honda, Lead, SCV 100, robogó


A vá­ro­si él­he­tű lét nél­kü­löz­he­tet­len ele­me a ro­bo­gó. Mennyi­vel egy­sze­rűbb egy for­ró nyá­ri na­pon egy két­ke­re­kű nyer­gé­be pat­tan­ni, mint egy fel­for­ró­so­dott do­boz­ban ül­ve a du­gó­ban ara­szol­va ha­lad­ni. Könnyeb­ben ta­lál ma­gá­nak az em­ber par­ko­ló­he­lyet is, és a fenn­tar­tás­sal sem lesz­nek na­gyon zseb­be­nyú­lós pro­blé­mák, ha a 2008-ra fe­lú­jí­tott HON­DA LE­AD-del ro­han­gá­lunk fe­la­da­ta­ink után.


108 köb­cen­ti - négy ütem. Ezt a mo­tort kap­ta a Lead nevet viselő HON­DA mo­ped. Nem csak ki­sebb fej­lesz­té­se­ken esett át ez a re­mek vá­ro­si ro­han­gá­lós mo­tor, ha­nem igen­csak je­len­tű­sen vál­toz­tat­tak az ed­dig már meg­szo­kott mo­to­ron.

A hasonló köb­cen­tis ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­nak tag­ját vá­ro­si­as stí­lus, ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ció, erűs, ha­tá­ro­zott tel­je­sít­mény és ké­nye­lem jel­lem­zi. A 2008-as Le­ad­ben min­dez együtt meg­ta­lál­ha­tó, könnye­dén meg­fe­lel a min­den­na­pi köz­le­ke­dés igé­nye­i­nek.

A múlt

A 2003-ban de­bü­tált ro­bo­gó, azóta az egyik legkedveltebb tagja kategóriájának. Mo­dern stí­lu­sú, de nem túl spilázott bur­ko­la­tá­val, egy­sze­rű, lég­hű­té­ses mo­tor­já­val azon­nal si­ke­res lett. Nem is cso­da, hi­szen a hasz­nál­ha­tó tel­je­sít­mény mel­lett olyan fo­gyasz­tá­sa­da­to­kat pro­du­kált, ami min­den­kit meg­le­pett.

A 10 co­los ke­re­ke­ket bel­sű nél­kü­li gu­mik­kal sze­rel­ték fel, és elöl-há­tul egy­aránt 130 mm-es dob­fék las­sí­tot­ta. 2008 nagy vál­to­zást ho­zott a vá­ro­si ro­bo­gó éle­té­ben. Va­do­na­túj víz­hű­té­ses, üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zéssel ellátott blokkot ka­pott, va­do­na­túj a vá­za és a mű­anyag ido­mok­at is át­ter­vez­ték.


Kül­ső

A Le­ad meg­nye­rő ki­ál­lá­sát spor­tos, vá­ro­si­as meg­je­le­né­sé­nek kö­szön­he­ti. Min­den por­ci­ká­ját úgy ter­vez­ték, hogy ké­nyel­mes le­gyen, bár­ki is pat­tan rá a csa­lád­ból. Akár ket­ten is, hi­szen osz­tat­lan ülé­se két sze­mély­nek is bő­ven ele­gen­dő. Ülé­se min­dössze 740 mm ma­gas (25 mm-rel ala­cso­nyabb a ko­ráb­bi mo­del­lé­nél), a kor­mány pe­dig ma­ga­sabb­ra ke­rült, ez­zel is ga­ran­tál­va a kez­dők számá­ra is a ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ci­ót.

Kes­ke­nyebb, mint a ko­ráb­bi SCV 100, va­la­mint na­gyobb, 12 co­los el­ső ke­re­ket ka­pott. A keskenyebb ülés és 12 colos első kerekek to­vább ja­ví­tották a Le­ad ma­nő­ve­rez­he­tű­sé­gét, le­gyen bár­mi­lyen ke­mény is a for­gal­mi szi­tu­á­ció. Új a lám­pai­dom­ba int­egrált fény­szó­ró, mely az éj­sza­kai köz­le­ke­dést te­szi pro­blé­ma­men­tes­sé. Az el­ső idom­ba int­egrál­ták az irány­jel­ző­ket, míg há­tul­ról szé­les ívű fé­klám­pa zár­ja a ro­bo­gót. A rész­le­tek ki­dol­go­zott­sá­ga ki­ma­gas­ló­an jó mi­nősé­gű, en­nek meg­fe­le­lő­en iz­gal­mas szín­vál­to­za­tok - a ha­gyo­má­nyos fe­ke­te és az ezüst­me­tál mel­lett gyöngyház­fe­hér és vö­rös - kö­zül vá­laszt­ha­tunk.


Mo­tor

A va­do­na­túj, 108 cm3-es, né­gyü­te­mű, SOHC ve­zér­lé­sű, egy­hen­ge­res mo­tor erő­sebb lett, va­la­mint szé­le­sebb for­du­lat­szám-tar­to­mánnyal ren­del­ke­zik, mint a ré­gi Le­ad lég­hű­té­ses mo­tor­ja. A 9 LE tel­je­sít­mény bő­ven elég ah­hoz, hogy a vá­ro­si for­ga­lom­ban el­bol­do­gul­junk, de akár ki­sebb ki­ruc­ca­ná­so­kat is ter­vez­he­tünk ve­le. A szá­mí­tó­gép­ve­zé­relt elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-el­lá­tó­rend­szer is hoz­zá­ad­ja a ma­gá­ét a na­gyobb tel­je­sít­mény­hez, az egyen­le­tes mű­kö­dés­hez, no meg ab­ban is van sze­re­pe, hogy a Le­ad meg­fe­lel­jen a leg­szi­go­rúbb Eu­ro3-as ki­bo­csá­tá­si sza­bá­lyok­nak. Az üze­ma­nyag-fo­gyasz­tás kö­zel 20%-kal csök­kent a meg­elő­ző Le­ad mo­dell­hez ké­pest, ami nagy szó, hi­szen a ko­ráb­bi Le­ad is hí­res volt kis fo­gyasz­tá­sá­ról.

Az új Le­ad szin­te hang­ta­la­nul su­han. A mo­tor el­ső ré­szé­nek fel­füg­gesz­té­sét úgy ol­dot­ták meg, hogy a mo­to­ros és a váz irá­nyá­ba mi­ni­má­lis rez­gést ad­jon át a blokk. Az új mo­del­len már nincs ber­úgó­kar, elek­tro­mos önin­dí­tó­já­val gomb­nyo­más­ra in­dul.


Váz

Az új, alul kö­zé­pen fu­tó, acél­cső ro­bo­gó­váz ter­ve­zé­sé­nél az üze­ma­nyag­tan­kot a láb­tar­tó­desz­ka alá he­lyez­ték. A ten­gely­tá­vot meg­nyúj­tot­ták és a hát­só ru­gó­zás fel­sze­re­lé­si pont­ját hát­rébb tol­ták. Az üze­ma­nyag­tank pad­ló­le­mez alatt elhe­lyezése nagy­ban hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy a tö­meg­kö­zép­pont a le­he­tő le­ga­la­cso­nyabb­ra ke­rül­jön, ami ter­mé­sze­te­sen még könnyeb­ben mo­tor­oz­ha­tóvá te­szi a Le­a­det. A hosszabb ten­gely­táv a mo­tor sta­bi­li­tá­sá­nak ja­vu­lá­sát hoz­ta. A ko­ráb­bi mo­dell­hez ké­pest vál­to­zott a vil­la­szög és az után­fu­tás is, hogy a hosszabb ten­gely­táv el­le­né­re a for­du­ló­kör su­ga­ra ne növekedjen. Nagy lé­pés, hogy 33 mm-es hi­dra­u­li­kus el­sű te­lesz­kóp­vil­lák­ra cse­rél­ték a ko­ráb­bi Le­ad el­ső fel­füg­gesz­té­sét. A lát­vá­nyos, öt­kül­lős alu­mí­niu­mönt­vény ke­re­kek kö­zül az el­ső im­már 12 co­los­ra nőtt. A hát­só ma­radt ugyan 10 co­los, de vas­ko­sabb gu­mi­val sze­re­lik. Ed­dig elöl-há­tul dob­fék dol­go­zott a Le­ad­ben, az új mo­dell­ben a fé­ke­ket is ala­po­san meg­re­for­mál­ták. Az el­ső ke­re­ket 190 mm-es, két­du­gattyús tár­csa­fék las­sít­ja, há­tul ma­radt a 130 mm-es dob­fék.

Fel­sze­relt­ség

Ülés alat­ti cso­mag­tar­tó­já­ba ké­nyel­me­sen pa­kol­ha­tunk, de ha nem len­ne elég, ak­kor még ott a ha­gyo­má­nyos sza­tyo­ra­kasz­tó fül, a kesz­tyű­tar­tó­re­kesz és a masszív alu­mí­ni­um hát­só cso­mag­tar­tó­ke­ret. Ez egy­ben ké­nyel­mes ka­pasz­ko­dó is az utas számá­ra. Az ülés alat­ti tá­ro­ló­re­kesz na­gyobb, mint az elő­dé volt, kö­szön­he­tő­en az ala­cso­nyabb­ra he­lye­zett üze­ma­nyag­tank­nak. Az ülés el­ső ré­sze alól két bu­kó­si­sak­tar­tó kam­pót hajt­ha­tunk ki. A vá­laszt­ha­tó ki­egé­szítők meg­le­pő­en szé­les kí­ná­la­tá­val min­den­ki sa­ját igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en to­vább­fej­leszt­he­ti ro­bo­gó­ját, így vá­sá­rol­hat 26 li­te­res hát­só do­bozt, szél­vé­dőt, riasz­tó­rend­szert, vagy akár fűt­he­tő mar­ko­la­to­kat is. Az új Le­ad ugya­nazt a ké­nyel­met és mi­nő­sé­get kí­nál­ja, mint a Hon­da na­gyobb köb­cen­tis ro­bo­gói, mi­köz­ben ára és fenn­tar­tá­si költ­sé­ge meg­döb­ben­tő­en ala­csony. Tal­pra­e­sett és ba­rát­sá­gos min­den­na­pi köz­le­ke­dé­si esz­köz, spor­tos vá­ro­si íz­zel fű­sze­rez­ve.

 

Műszaki adatok
Mo­tor
víz­hű­té­ses, né­gyü­te­mű, 2 sze­le­pes, SOHC, egy­hen­ge­res
Lö­ket­tér­fo­gat 108 cm3
Fu­rat x lö­ket 51 x 55 mm
Kom­presszió­vi­szony 11:1
Max. tel­je­sít­mény 9 LE (6,6 kW) 7 500 1/min-nél
Max. nyo­ma­ték 9,3 Nm 6 250 1/min-nél

Ke­ve­rék­kép­zés

PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zőérték
Kup­lung

au­to­ma­ta, cen­tri­fu­gá­lis Vál­tó: V-Ma­tic au­to­ma­ta

Váz alul elve­ze­tett acél­cső
Fu­tó­mű elöl 33 mm-es te­lesz­kóp­vil­la, 80 mm ru­gó­út­tal
Fu­tó­mű há­tul egy ru­gós ta­gos fel­füg­gesz­tés, 70 mm ru­gó­út­tal
Gu­mik elöl 90/90-12M/C (44J), há­tul 100/95-10M/C (56J)
Fék elöl 190 x 3,5 mm-es hi­dra­u­li­kus tár­csa­fék, kom­bi­nált két­du­gattyús fék­nye­reg­gel
Fék há­tul 130 mm-es kom­bi­nált dob­fék
Mé­re­tek (H xSz x M) 1835 x 665 x 1125 mm
Ten­gely­táv 1275 mm
Vil­la­szög 26°30'
Ülés­ma­gas­ság 740 mm
Üze­ma­nyag­tank tér­fo­ga­ta 6,5 li­ter
Me­net­kész tö­meg 114 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.