tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha WR 125R és WR 125X 2009
A nyolcad osztályt erősíti a Yamaha
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.25
Yamaha, WR 125 X, WR 125 R, 2009, supermoto, enduro


A 2008-ban meg­je­lent WR 250-es test­vé­rek nagy si­ke­ré­nek kö­szön­he­tő­en, 2009-ben két új 125-ös né­gyü­te­mű WR is csat­la­ko­zott a Ya­ma­ha két­ke­re­kű flot­tá­já­hoz. Az egyik új iwatai harcos supermotós , míg a másik az endurós vonalat erősíti.

A mo­to­rok idom­ja­in ugya­nazt az új­sze­rű szög­le­tes di­zájnt ta­lál­juk, mint a be­ve­ze­tő so­rok­ban em­lí­tett mo­del­lek ese­té­ben. A szép „Ya­ma­ha kék" és a ré­gi tra­dí­ciók­hoz hű fe­hér-pi­ros szí­nek ezek­nek a mo­to­rok­nak is csá­bí­tó kül­sőt köl­csö­nöz­nek. Lel­ki fü­leim­mel már hal­lom is a ka­masz fi­úk só­ha­ját: Apa, ve­gyél ne­kem a szü­le­tés­na­pom­ra egy WR-t!

 
A supermotós X és endurós R változat is újszerű szögletes designál rukkolt elő a fiatalok számára  


Az új­don­sá­go­król már az el­ső pil­lan­tás­ra le­rí, hogy sú­lyuk erő­sen kö­ze­lít a pe­he­lyé­hez. A gyár ál­tal köz­zé­tett mű­sza­ki ada­tok kö­zött iga­zo­lást is nyer a fen­ti fel­té­te­le­zés, mi­sze­rint az en­du­ro 133 kg, a Su­per­mo­to 137 kg-ot nyom szá­ra­zon. Az előb­bi esz­me­fut­ta­tás so­rán bi­zo­nyí­tást nyert, hogy a pe­hely­súly ki­csi­vel má­zsa fe­lett van. A fi­li­grán acél­csö­vek­ből ké­szült, úgy­ne­ve­zett „dia­mond-sha­ped" azaz gyé­mánt ala­kú böl­cső­váz­ba a Ya­ma­ha YZF-R125 sport­mo­tor be­fecs­ken­de­zős 124,7 cm3-es blokk­ját sze­rel­ték.


Né­hány szó a blok­król: az egy­hen­ge­res fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­sze­le­pes OHC ve­zér­lé­sű erő­for­rás 9000-es per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon ke­rek 15 ló­erőt moz­gó­sít. Ma­xi­má­lis 12,2 Nm-es for­ga­tó­nyo­ma­té­kát 8000 for­du­la­ton pro­du­kál­ja. Né­mely eu­ró­pai or­szág­ban B ka­te­gó­ri­ás jo­go­sít­vánnyal is le­het ve­zet­ni ma­xi­mum 11KW-os, azaz 15 ló­erős mo­tor­ke­rék­párt. A kis Ya­ma­ha blokk több­re is ké­pes len­ne, de hát ki kell szol­gál­nia a nagy nyu­gat-eu­ró­pai pi­ac igé­nye­it.

A supermotónál az első kerék természetesen 17 colos, míg az enduró változatnál 21 colos méretű kerék található


A hen­ger­fej­ben mó­dosí­tot­ták a szí­vó és a ki­pu­fo­gó ol­da­li csa­tor­ná­kat, így a blokk tel­je­sít­mény-le­a­dá­sa job­ban paszszol az en­du­ró­zás­hoz, il­let­ve a su­per­mo­tós ka­lan­dok­hoz.

A mo­tor sű­rí­té­se ka­te­gó­riá­já­ban vi­szony­lag ma­gas, 11,2:1-hez. A ma­gas sű­rí­tés­sel tö­ké­le­te­seb­ben tud­ja elé­get­ni a be­szí­vott ben­zin- le­ve­gő ke­ve­ré­ket. A ki­pu­fo­gó­rend­szer­ben ka­ta­li­zá­tor dol­go­zik, to­váb­bá oxi­gén szen­zor kül­di a je­le­ket a köz­pon­ti elek­tro­ni­ká­nak a ki­pu­fo­gó­gáz pil­la­nat­nyi össze­té­te­lé­ről. Az egy­hen­ge­rest még egy úgy­ne­ve­zett (AIS) le­ve­gő­rend­szer­rel is fel­sze­rel­ték a ká­ro­s-a­nyag-ki­bo­csá­tás mi­ni­ma­li­zá­lá­sa ér­de­ké­ben. Az erős tech­ni­ká­val fel­vér­te­zett WR így játsz­va tel­je­sí­ti az EU­RO3 zaj- és ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­si nor­má­kat.

Az erő­for­rás hat­se­bes­sé­ges vál­tó köz­be­ik­ta­tá­sá­val, ter­mé­sze­te­sen gör­gős lán­con ke­resz­tül jut­tat­ja el a haj­tó­erőt a hát­só ke­rék­hez. Az in­dí­tást ön­mű­kö­dő de­kom­presszor és önin­dí­tó könnyí­ti meg. Ber­úgó­kart már nem ta­lá­lunk a Ya­ma­hán, így min­den al­ka­lom­mal bíz­nunk kell az ak­ku­mu­lá­to­ros in­dí­tás­ban.
Katalizátornak és AIS levegőrendszernek hála könnyedén teljesíti mindkét modell az Euro 3-as normákat
Váz, fu­tó­mű:

a WR 125 R en­du­ro és a WR 125 X su­per­mo­to az elő­dök­höz ha­son­ló­an, szin­tén ko­moly vá­zat és fu­tó­mű­vet ka­pott. A „full-si­zed"-nak ti­tu­lált váz tény­leg tel­jes mé­re­tű da­rab, az en­du­ro vál­to­zat­nak nem ke­ve­sebb, mint 930 mm-es ülés­ma­gas­sá­got biz­to­sít. Ek­ko­ra ma­gas­ság­nál már egy át­la­gos ter­me­tű ve­ze­tőn­ek is nyújtóz­kod­nia kel­le­ne, ha le akar­ja ten­ni a tal­pait. A kes­keny ki­ala­kí­tá­sú ülés­nek kö­szön­he­tő­en még­is könnye­dén lét­re­jö­het a meg­fe­le­lő ta­laj­kap­cso­lat. Az el­ső fu­tó­mű­ben 41 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­lát al­kal­maz­tak, amely 210 mm-es úton vég­zi mun­ká­ját. Há­tul az acél zárt­szel­vény­ből ké­szült len­gő­vil­lá­ra köz­pon­ti ru­gós­tag köz­be­ik­ta­tá­sá­val tá­masz­ko­dik a váz­szer­ke­zet.

Az en­du­ro és a su­per­mo­to mű­sza­ki­lag nem túl sok min­den­ben kü­lön­bö­zik egy­más­tól. A ke­rek mé­re­té­ben, a gu­mik­nál és a fék­rend­szer­nél van el­té­rés kö­zöt­tük. To­váb­bá más a vil­la­szög és az el­ső te­lesz­kóp­vil­la ru­gó­út­ja. Az en­du­ro vil­lá­ja 30 mm-rel hosszabb úton ké­pes mo­zog­ni mű­kö­dé­se so­rán. Vé­gül, a su­per­mo­to ülés­ma­gas­sá­ga 10 mm-rel ala­cso­nyabb, mint az en­du­roé. Az en­du­ro elöl 21, há­tul 18 col át­mé­rő­jű ke­ré­kab­ron­cso­kat ka­pott. A su­per­mo­to elöl és há­tul egy­aránt 17-es drót­kül­lős fel­ni­ken gör­dül.

A kor­mány-ülés-láb­tar­tó tá­vol­sá­got úgy vá­lasz­tot­ták meg, hogy ta­gol­tabb te­re­pen ha­lad­va a ve­ze­tő a láb­tar­tón áll­va is jól kéz­ben tud­ja tar­ta­ni a mo­tort, vi­szony­lag biz­to­san egyen­sú­lyoz­va azt. A ben­zin­tan­kot bo­rí­tó mű­anyag ido­mok­at úgy ala­kí­tot­ták ki, hogy a hű­sí­tő me­net­sze­let a víz­hű­tő­höz te­rel­jék, ez­zel is se­gít­ve a mo­tor ter­mi­kus egyen­sú­lyát. A ke­rék fe­lett ta­lá­lunk egy ki­sebb fe­ke­te ki­egé­szítő sár­vé­dőt, amely a na­gyobb sár­vé­dő al­só ré­szé­nek tisz­tább ál­la­po­tá­ról is gon­dos­ko­dik. A te­lesz­kóp­szá­ra­kat a fel­ve­rő­dő ka­vi­csok­tól ha­té­kony mű­anyag pán­cél­zat vé­di. A fény­szó­rót is ma­gá­ba fog­la­ló mű­anyag idom fel­ső ré­szé­re alig te­nyér­nyi szí­ne­zett mű­anyag „szél­vé­dőt" sze­rel­tek. Az apró ple­xi­da­rab, mé­re­té­ből adó­dó­an, in­kább csak dí­szí­tő sze­re­pet ját­szik. A mö­göt­te el­he­lye­zett mű­szer­fal LCD ki­jel­zős szám­la­pot ka­pott. A kom­pakt ki­ala­kí­tá­sú mű­szer­ben, két na­pi ki­lo­mé­ter-szám­lá­lót is el­he­lyez­tek.
A két kis­mo­tor ter­ve­zé­sét szem­mel lát­ha­tó­an ko­mo­lyan vet­ték a Ya­ma­há­nál! Min­den rész­let szé­pen ki­dol­go­zott, a mo­to­rok kül­se­jén nem ta­lá­lunk csú­nya vagy spó­ro­lás­ra uta­ló meg­ol­dá­so­kat. Ne­kem egye­dül a ki­pu­fo­gó­dob al­só ré­szén lát­ha­tó pont­he­gesz­tés-nyo­mok tűn­nek ke­vés­bé esz­té­ti­kus­nak, de ezek csak bi­zo­nyos szög­ből lát­sza­nak. Ne­héz be­le­köt­ni eb­be a két kis jó­szág­ba...

A mo­to­rok össze­sen há­rom­fé­le szín­vál­to­zat­ban:

„ver­seny kék", „sport fe­hér" és fe­ke­te szí­nek­ben ke­rül­nek for­ga­lom­ba.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.70 ccm (7.61 cubic inches)
Lóerő 14.75
Első kerékméret 80/90-M21
Hátsó kerékméret 110/80-M18
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 8.50 litres (2.25 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.