Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Piaggio X EVO 400
Öltönyös luxusrobogó
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.26
Piaggio, X EVO, robogó


Az öl­tö­nyös elő­vá­ro­si lu­xus­ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­ba tar­to­zó X EVO 400-as járt ná­lunk. Az X EVO ér­de­kes­sé­ge, hogy az egy­ko­ri két­fe­de­les ra­ko­dó­re­kesszel el­lá­tott He­xa­gon kon­struk­ci­ót öt­vö­zi a mos­ta­ni di­vat­nak meg­fe­le­lő kül­ső­vel, min­dez in­jek­to­ros, nyo­ma­té­kos 400 cm3-es blok­kal pá­ro­sul.

Az X EVO múlt­ja egé­szen a 1998-ig gyár­tott He­xa­go­nig ve­zet­he­tő vissza. ő volt az el­ső olyan ro­bo­gó, mely két ol­da­lon nyí­ló cso­mag­tar­tó­val ren­del­ke­zett. A kez­de­ti 125-ös és 200-as vál­to­zat­ban is meg­je­lent, majd ké­sőbb 400-as vál­to­zat­ban is elér­he­tő volt az X EVO-t meg­elő­ző cso­mag­tar­tós X8-as mo­dell. Jó alap­nak bi­zo­nyult mind a He­xa­gon, mind az X8, 2007-re me­gújult kül­ső­vel és név­vel in­dult út­já­ra a je­len­leg 400, 250, 125 cm3 hen­ge­rűr­tar­ta­lom­mal for­gal­ma­zott mo­dell.

A Pi­ag­gio vá­ro­si, elő­vá­ro­si for­ga­lom­ba szánt ro­bo­gó­ja ele­gáns, le­tisz­tult for­má­val tű­nik ki a szür­ke hét­köz­na­pok­ból. Min­den egyes ele­me a rész­le­te­kig ki­dol­go­zott és a fel­hasz­ná­ló ké­nyel­mét szol­gál­ja! Az ele­gáns for­mát több he­lyen króm dí­szí­tő ele­mek éke­sí­tik. Szín­re fújt tü­krök, már-már au­tók­nak is irigy­lés­re mél­tó mű­szer­fal, amely előtt ha­tal­mas ple­xi ta­lál­ha­tó. A szél­vé­de­lem­re nincs is pa­nasz, a ple­xi és az idom­ki­ala­kí­tás is jól si­ke­rült! A szél és a ki­sebb zá­po­rok el­len is tö­ké­le­tes vé­del­met nyújt.

Az ülés­be ül­ve kom­for­to­san ér­zem ma­gam, a kor­mány üléstől való tá­vol­sá­ga tö­ké­le­tes, a láb­té­ren mind vá­ro­si, mind or­szág­úti láb­tar­tó po­zí­ció ta­lál­ha­tó, ami előny, mi­vel a nagy­mé­re­tű blokk­nak kö­szön­he­tő­en nem­csak vá­ros­ban, ha­nem egy-egy hosszabb tú­ra al­kal­má­val is meg­áll­ja a he­lyét. A láb­tar­tó trep­ni kö­zött a váz fut, ezért elvesz a láb­tér­ből né­mi he­lyet. De nem kell ag­gód­ni, a váz nem túl ma­ga­san fut, ezért a le- és fel­szál­lást nem ne­he­zí­ti, és bő­ven elég hely ma­rad a lábunk­nak is.

A szín­re fújt tü­krö­ket amel­lett, hogy jól néz­nek ki, kel­lő­en szé­le­sen he­lyez­ték el, így meg­fe­le­lő ké­pet ka­punk a mö­göt­tünk tör­té­nő ese­mé­nyek­ről.Az X EVÓ-n hosszabb tá­von sem ké­nyel­met­len az ülés. Eset­leg, ha na­gyon kö­töz­köd­ni akar­nék, ak­kor egy ki­csit ma­ga­sabb de­rék­tá­maszt elvi­sel­nék az ülé­sen... A hát­só utas­nak is jut hely az ülé­sen. Sőt, még a ka­pasz­ko­dó vé­gén hát­tám­la is ké­nyez­te­ti uta­sun­kat. Egye­dü­li, ami­be be­le­köt­he­tek, az utas­láb­tar­tó, mely a ve­ze­tő láb­tar­tó foly­ta­tá­sa­ként hú­zó­dik az ol­da­li­do­mon. Ha eset­leg vi­szünk va­la­kit, biz­tos nem ús­szuk meg anél­kül, hogy na­drá­gunk hoz­zá ne ér­ne az utas ci­pő­jé­hez. Talán jobb megoldás lenne egy hát­rébb alacsonyabban elhe­lye­zett kü­lön ki­hajt­ha­tó utas­láb­tar­tó.

Hátulról egyből feltűnik a hátsó csomagtartó nyílás, amibe akár 80 cm hosszú tárgy is elfér


Erő­for­rá­sa­ként a csa­lád leg­na­gyobb tag­ja ke­rült, egy 400 cm3-es Mas­ter név­vel el­lá­tott ben­zin-be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, mely 34 ló­ere­jé­vel könnye­dén moz­gat­ja a két­száz ki­lós tö­me­get. Nyo­ma­té­kos­ság­ban sincs hi­ány, a 38 Nm-es nyo­ma­ték jól érez­he­tő, di­na­mi­kus gyor­sí­tás­ra ké­pes, és az au­to­ma­ta CVT vál­tó is jól együtt­mű­kö­dik a blok­kal.

A fu­tó­mű te­rén is meg­áll­ja a he­lyét az X EVO. Dup­la­böl­csős acél­cső­váz­ra elöl 35 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű hi­dra­u­li­kus vil­la, míg há­tul ru­gó elő­fe­szí­té­sé­ben négy­fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó két dup­la hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tó tá­masz­ko­dik.

Han­go­lá­sá­ra a kom­for­tos szó il­lik le­gin­kább, ami egy vá­ro­si ro­bo­gó ré­vén, előny, fő­ként, ha Bu­da­pes­ten hasz­nál­juk. A hosszú ten­gely­táv­nak és a 14 co­los ke­re­kek­nek kö­szön­he­tő­en nagy se­bes­ség ese­tén is sta­bil ma­rad az X EVO.

A fé­kekről még nem esett szó. Elöl dup­la Brem­bo 240 mm-es, há­tul 240 mm-es tár­csa­fék ta­lál­ha­tó. A Brembo márkanév nem szenvedett csorbát, tökéletesen passzol a kétmázsás X-Evohoz.

A robogó jel­leg­ze­tes­sé­ge és so­kol­da­lú­sá­gát bi­zo­nyí­tó mo­men­tu­ma az 56 li­te­res ülés alat­ti ra­ko­dó­tér, ami az ülés fel­eme­lé­sé­vel és há­tul­ról is hoz­zá­fér­he­tő. Akár egy 80 cm mé­ter hosszú tárgy is el­fér ben­ne! A nyi­tá­sát a szé­ria­ként já­ró tá­vi­rá­nyí­tó­val is ve­zé­rel­het­jük. Sza­tyor­kam­pó, és a jobb ol­da­lon el­he­lye­zett kis re­kesz­be is pa­kol­hat­juk még a dol­ga­in­kat. A 12 vol­tos csat­la­ko­zón kí­vül ér­de­kes, hogy a re­kesz­ben ka­pott he­lyet a mű­szer­fal Mo­de vá­lasz­tó gomb­ja is, így me­net köz­ben biz­tos, hogy nem vál­tunk mó­dot a mű­sze­regy­sé­gen.

A kesztyűtartó rekeszben kapott helyett a telefontöltésre és GPS üzemeltetésre alkalmas 12 V töltő és a műszerfal mode kapcsolója is


Saj­nos ez a pár nap is el­telt... Jól érez­tem ma­gam az X Evo nyer­gé­ben. 1,7 mil­li­ós ára igen bor­sos, de cse­ré­be egy au­tós ké­nye­lem­mel fe­lé­rő lu­xus­ro­bo­gót ka­punk, ami nem­csak a vá­ros­ban, de a vá­ros­ból ki­ér­ve is meg­áll­ja a he­lyét.

Műszaki adatok
Mo­tor Pi­ag­gio Mas­ter egy­hen­ge­res 4 üte­mű
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 399 cm3
Fu­rat/Lö­ket 85.8 mm/69 mm
Kom­presszió 10.5:1
Max. teljesítmény
34 bhp (25 kW) / 7,500 rpm
Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték 37.6 Nm / 5,500 rpm
Hű­tés Víz
Se­bes­ség­vál­tó Au­to­ma­ta CVT
Váz Dup­la­böl­csős acél­cső
El­ső fel­füg­gesz­tés Ø 35 mm te­le­hi­dra­u­li­kus vil­la, 94 mm ru­gó­út­tal
Hát­só fel­füg­gesz­tés 2 dup­la hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tó négy fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó ru­gó elő­fe­szí­tés­sel (90 mm ru­gó­út­tal)
El­ső fék 2 db 240 mm tár­csa
Hát­só fék 240 mm tár­csa
El­ső gu­mi 120/70-14"
Hát­só gu­mi 140/70-14"
Hossz/szé­les­ség 2,184 mm / 760 mm
Kor­mány­ma­gas­ság 1,540 mm
Ülés­ma­gas­ság 790 mm
Tank 12 li­ter 1.8 li­ter tar­ta­lék
Tisz­ta súly 198 kg
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 399.00 ccm (24.35 cubic inches)
Lóerő 33.00
Száraz tömeg 198.0 kg
Első kerékméret 120/70-14
Hátsó kerékméret 140/70-14
Üzemanyag tartály 12.00 litres
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.