Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Vespa GTS 300 Super
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.26
Vespa, GTS 300 Super, robogó


Mi­ként is kezdhet­nék ne­ki egy olyan ro­bo­gó be­mu­ta­tá­sá­nak, amely­nek gyár­tó­ja egy­kor még he­li­kop­tert és re­pü­lő­gé­pet gyár­tott, majd a II. vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en a ?föl­dre szállt és jó ér­te­lem­ben vé­ve meg­fer­tőz­te a tár­sa­dal­mat az ak­ko­ri­ban ol­csó­nak szá­mí­tó két­ke­re­kű köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel, a Ves­pá­val, amely má­ra irány­mu­ta­tó stí­lu­s-i­rány­zat­tá nőt­te ki ma­gát.

El­mond­hat­juk, hogy a Ves­pa im­má­ron 62 éve ruk­kol elő va­la­mi­lyen új­don­ság­gal a ra­jon­gói előtt. Hű­en a ha­gyo­má­nyok­hoz, a meg­le­pe­tés most sem ma­radt el, a Ves­pa kor­hű, ugya­nak­kor leg­mo­der­nebb tech­ni­kai újí­tá­sok­kal meg­spé­kelt GTS 300 Su­per ne­vű mo­dell­jét mu­tat­ta be Mar­co Si­mon­cel­li Mo­toGP ver­seny­ző je­len­lé­té­ben.

A legújabb technika mellett mindmáig megmaradt fő jellegzetessége a Vespának: az idomzat egyben váz a mai napig acéllemezből készzülA GTS Su­per mo­dell ugya­nazt a spor­tos és egy­ben ele­gáns vo­na­lat kö­ve­ti, mint az egy­ko­ri, 1955-ben be­mu­ta­tott Grand Sport mo­dell, mely ak­kor 150 cm3-es erő­for­rá­sá­val el­ső­ként lép­te át a 100 km/h-s álom­ha­tárt. A GS-t ké­sőbb több si­ker­mo­dell is kö­vet­te. A Ves­pa si­ke­rét iga­zol­ja, hogy im­má­ron 1946 óta több mint 17 mil­lió ela­dott pél­dánnyal büsz­kél­ked­het.

Az új mo­dell ha­gyo­mány­hű­en meg­tart­va elő­dei jel­leg­ze­tes­sé­gét, min­dig a le­gú­jabb tech­ni­kai vív­má­nyok­kal ké­szül és az apró rész­le­te­kig pre­ci­zi­tást és tö­ké­le­tes­sé­get su­gá­roz. A GTS Su­per össze­té­veszt­he­tet­len kül­ső­vel pá­ro­sul, me­lyet meg­lát­va azon­nal fel­idé­zi az egy­ko­ri klasszi­kus ősö­ket. Meg­je­le­né­sé­ben le­gin­kább a spor­tos­ság je­gyei lát­ha­tó­ak. A ha­gyo­má­nyos GT váz mi­ből más­ból, mint acél­le­mez­ből ké­szül. Az acél idom azon­ban több he­lyen me­gújult. A GTS le­ve­gő­be­öm­lő nyí­lás és par­ko­ló­lám­pa egy­ve­le­gé­ből ál­ló ke­rek ala­kú elem he­lyett, az el­ső idom­ra spor­tos be­nyo­mást kel­tő na­gyobb lég­be­öm­lő nyí­lás ke­rült, mely kró­mo­zott mi­vol­tá­ból adó­dó­an a spor­tos je­gyek mel­lett ele­gáns meg­je­le­nést köl­csö­nöz a GTS-nek.
Az el­ső fény­szó­ró is ha­gyo­má­nyos ki­ala­kí­tá­sú, amit jól mu­ta­tó fe­ke­te sze­gély ölel kör­be.

Vespa-védjegy a féloldalas, lengőkaros első felfüggesztés Kinyitható lábtartó jól mutat és praktikus egyben


A ha­gyo­má­nyok­hoz vissza­tér­ve, ana­lóg mű­szer­pa­nel dí­sze­leg a Ves­pa fe­ji­do­má­ban, amely két­sé­get ki­zá­ró­an job­ban il­lik hoz­zá, mint a GTS 250-es mo­del­len ta­lál­ha­tó di­gi­tá­lis egy­ség­gel ki­bő­ví­tett mű­szer­fa­la. Az ülés alat­ti jobb ido­mon is víz­szin­te­sen el­he­lye­zett dísz le­ve­gő­be­öm­lő ta­lál­ha­tó. A spor­tos kül­sőt több he­lyen erő­sí­ti a GTS Su­per meg­je­le­né­se. A for­ma­ki­ala­kí­tás mel­lett az el­ső fel­füg­gesz­té­sen ta­lál­ha­tó vö­rös szí­nű ru­gó és a fém­há­lós fék­csö­vek is ezt erő­sí­tik. A spor­tos­ság mel­lett ezen­túl, több he­lyen fel­buk­ka­nó kró­mo­zott ele­mek is fé­nye­sí­tik a 146. Ves­pát. A ka­pasz­ko­dón ke­resz­tül, a vissza­pil­lan­tó tü­krö­kön át, az el­ső sár­vé­dőn is fel­buk­kan egy-egy kró­mo­zott elem. Az ülés is át­ala­kult, a fe­ke­te kár­pit­ra jól mu­ta­tó fe­hér sze­gély ke­rült. Az új mo­dell két­fé­le szín­ben kap­ha­tó: fé­nyes fe­ke­te és mon­te­bian­co fe­hér­ben.

Az elő­ző mo­dell erő­for­rá­sa ed­dig a leg­na­gyobb Ves­pa név­vel büsz­kél­ked­he­tett, de eggyel to­váb­b-lép­ve a még na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom elé­ré­se ér­de­ké­ben, a ko­ráb­bi 250-es mo­dell hen­ge­ré­nek fu­ra­tát meg­nö­vel­ték, 72 mm-ről 75 mm-re és a lö­ke­tet is 3 mm-rel hosszabb­ra, azaz 63 mm-re mó­do­sí­tot­ták. Így lett a ré­gi 250-es­ből 300-as ag­gre­gát. A GTS 250 tel­je­sít­mény­ada­tait sze­mez­get­ve akár azt is mond­hat­nánk, hogy a meg­nö­ve­ke­dett lö­ket­tér­fo­gat nem iga­zán je­len­tett tel­je­sít­mény­ja­vu­lást a ma­xi­má­lis ér­ték te­kin­te­té­ben. Ak­kor iga­zat ké­ne ad­nunk en­nek az ál­lí­tás­nak, vi­szont a na­gyobb lö­ket­tér­fo­gat a for­ga­tó­nyo­ma­ték te­kin­te­té­ben igen­csak jót tett a 300-as mo­dell­nek. Mind a max. for­ga­tó­nyo­ma­té­kot, mind a ma­xi­má­lis tel­je­sít­ményt már jó­val ala­cso­nyabb for­du­lat­szá­mér­té­ken pro­du­kál­ja a gépe­zet, így érez­he­tő­en job­ban gyor­sul és ha­tá­ro­zot­tab­ban re­agál a gáz­kar eny­he moz­du­la­tai­ra. Az új Qu­a­sar erő­for­rás az ed­di­gi 20, 3 Nm 6500 per­cen­kén­ti for­du­lat he­lyett 22,2 Nm-t tel­je­sít 5000 per­cen­kén­ti for­du­la­ton és ma­xi­má­lis 22 ló­erős tel­je­sít­mé­nyét 7500 per­cen­kén­ti for­du­la­ton le­ad­ja. A gya­kor­lat­ban ez azt je­len­ti, hogy már elin­du­lás­nál meg­le­pe­té­se­ket okoz a GTS. Hi­he­tet­len ve­he­men­ciá­val és ro­bo­gó­tól nem meg­szo­kott mó­don rö­pí­ti a klasszi­kus cso­da­ma­si­nát.

A váz a már ko­ráb­ban tag­lalt ha­gyo­má­nyos el­já­rás­sal ké­szül. A váz és az egész ka­rosszé­ria­elem acél­ból áll, ke­rül­ve a leg­több mai ro­bo­gón ta­lál­ha­tó cső­vá­zas és mű­anyag idom­mal bur­kolt meg­ol­dást. Így sok­kal na­gyobb szi­lárd­ság jel­lem­zi, ami pre­cí­zebb irá­nyít­ha­tó­sá­got biz­to­sít. A spor­tos­ra han­golt fu­tó­mű el­ső ele­me szin­tén klasszi­kus egy­ka­ros len­gő­kar­ból áll, míg há­tul két ru­gós­tag­gal el­lá­tott, ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­té­sű hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tó­ból lát­ja el a fe­la­da­tát. Elöl és há­tul spor­tos min­tá­za­tú Pi­rel­li gu­mik fe­szül­nek a 12 co­los ke­re­ke­ken.

A már le­gen­dá­vá vált Ves­pa is­mét bi­zo­nyí­tott! Több mint 60 éves ta­pasz­ta­lat ered­mé­nye lát­szik a jól meg­ter­ve­zett és min­den igényt ki­elé­gítő 146. Ves­pán. Saj­nos a tesz­te­lés vé­gez­té­vel a mi út­ja­ink is elvál­tak, így könnyes szem­mel, de ma­ra­dan­dó él­mé­nyek­kel kö­szön­tem el az itá­liai cso­dá­tól. Ciao Ves­pa...Remélem hamarosan újra találkozunk!

 

Műszaki adatok
Motor Egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű, négy­sze­le­pes, elek­tro­ni­kus be­fecs­ken­de­zé­sű, ka­ta­li­zá­to­ros
Lö­ket­tér­fo­gat 278 cm3
Csúcs­tel­je­sít­mény 15.8 ki­low­att (22 LE) 7 500 for­du­lat/perc­nél
Ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­ték 22.3 new­ton­mé­ter 5 000 for­du­lat/perc­nél
Hű­tés Fo­lya­dék
Vál­tó­mű CVT fo­ko­zat­men­tes au­to­ma­ta
El­ső fel­füg­gesz­tés Egy­ka­ros, két­kam­rás hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tó­val és ko­a­xiá­lis ru­gó­val
Hát­só fel­füg­gesz­tés Két ket­tős­ha­tá­sú, ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­té­sű len­gés­csil­la­pí­tó
El­ső fék Ø 220 mm tár­csa
Hát­só fék Ø 220 mm tár­csa
El­ső ab­roncs Töm­lő nél­kü­li 120/70-12"
Hát­só ab­roncs Töm­lő nél­kü­li 130/70-12"
Hossz X Szé­les­ség 1930 X 755 mm
Ten­gely­táv 1370 mm
Ülés­ma­gas­ság 790 mm
Össz­tö­meg 148 ki­lo­gramm
Üze­ma­nyag tar­tály
9 li­ter
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 278.00 ccm (16.96 cubic inches)
Első kerékméret 120/70-12
Hátsó kerékméret 130/70-12
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Száraz tömeg 158.0 kg (348.3 pounds)
Üzemanyag tartály 9.20 litres (2.43 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.