Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Ya­ma­ha új, csúcs­ka­te­gó­ri­ás crui­se­re nem­csak egy to­vább­fej­lesz­tett mo­dell, ha­nem egy tel­je­sen új fej­lesz­té­sû gépe­zet.

A már ta­valy meg­je­lent fel­sõ­ka­te­gó­ri­ás 1900 Mid­night Star mel­lé, most egy „kö­zép-ka­te­gó­ri­ás” crui­sert tol­tak az ut­cá­ra a hang­vil­lá­sok. El­ju­tot­tunk idá­ig, hogy már egy 1300-as blokk csak a kö­zép­ka­te­gó­riá­ban elég, de ne cso­dál­koz­zunk, mi­kor a töb­bi gyár­tó eb­be a ka­te­gó­riá­ba már 1800-as, 1900-as erõ­for­rá­sait épí­ti.

 

Az új mo­dell­nél fõ szem­pont volt, hogy a ha­gyo­má­nyos ki­ala­kí­tás mel­lett a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­giá­nak kö­szön­he­tõ­en min­den ed­di­gi­nél jobb ke­zel­he­tõ­ség, spor­to­sabb vi­sel­ke­dés jel­le­mez­ze. Va­jon tel­je­sült-e a terv?Blokk­ja ha­gyo­má­nyos kül­sõt ka­pott, meg­ma­rad­tak a lég­hû­té­ses blok­kok­nál al­kal­ma­zott hen­ge­re­ken fel­lel­he­tõ bor­dák, en­nek el­le­né­re fo­lya­dék­hû­té­ses lett az új V2-es. Itt is ügyel­tek a klasszi­kus for­ma fenn­tar­tá­sá­ra, így a kes­keny hû­tõt el­rej­tet­ték az el­sõ két csõ­váz kö­zé. A mó­do­sí­tott erõ­for­rás hen­ge­ré­nek fu­ra­ta meg­egye­zik a na­gyobb 1900-as Mid­night Star 100 mm-es ér­té­ké­vel, vi­szont rö­vid­lö­ke­tû lett, mé­re­te min­d­össze 83 mm, így a fu­rat-lö­ket arány, már-már sport­mo­to­ro­ké­hoz ha­son­ló ten­den­ci­át mu­tat. A jobb tö­mí­tés ér­de­ké­ben új ko­vá­csolt du­gattyút ka­pott, az alu­mí­ni­um hen­ge­re­ket ke­rá­mia be­vo­nat­tal lát­ták el. A hen­ge­ren­ként 4 sze­le­pes, 60 fo­kos hen­ge­rel­ren­de­zé­sû V2-es a rez­gé­sek csil­la­pí­tá­sá­ra két ki­egyen­lí­tõ ten­gellyel lát­ták el, me­lyek a fõ­t­en­gely bal, il­let­ve jobb ol­da­lán ta­lál­ha­tó. 

 

Vé­ge már a por­lasz­tó-kor­szak­nak, az idõ el­járt fe­let­te és ter­mé­sze­te­sen nem tel­je­sí­te­né a mo­tor az Eu­ro 3-as nor­má­kat. A ket­tõ az egy­be ki­pu­fo­gó rend­szer­ben ta­lál­ha­tó méh­sejt ka­ta­li­zá­tor is meg­kí­ván­ja pon­tos üze­ma­nyag ada­go­lást, ezért elek­t­ro­mos, hen­ge­ren­kén­ti 12 fu­ra­tos ben­zin­be­fecs­ken­de­zõt ka­pott. Saj­nos, a 1900-ason ta­lál­ha­tó  exup-sze­lep nem ke­rült a ki­p

 

u­fo­gó­ba, de a 4000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­nál lea­dott 106 Nm-es nyo­ma­ték is bõ­ven ele­gen­dõ­nek bi­zo­nyul az 1300-as erõ­for­rás­nál. A ben­zin­be­fecs­ken­de­zõ­nek há­la, a tel­je­sít­mény le­a­dá­sa egyen­le­tes, gá­za­dás­ra min­den­fé­le meg­tor­pa­nás nél­kül re­agál, és a crui­se­rek­nél nem meg­szo­kott mó­don, még ma­ga­sabb for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban is pör­gõs.

A sze­kun­der haj­tást kar­dán he­lyett az el­nyû­he­tet­len bor­dásszíj­ra bíz­ták, mely min­den pro­blé­ma nél­kül to­váb­bít­ja a hát­só ke­rék­re. A jobb ke­zel­he­tõ­ség ér­de­ké­ben a ter­he­lé­s­e­losz­tást meg­pró­bál­ták mi­nél elõbb­re he­lyez­ni, en­nek ered­mé­nye­kép­pen elõl 48%, há­tul 52 %-ban oszlik meg a sú­lya.

A vá­zat il­le­tõ­en saj­nos nem kap­ta meg a 1900-as Mid­night Star­hoz ha­son­ló­an al­kal­ma­zott alu­mí­ni­um­vá­zat, így a ha­gyo­má­nyos dup­la acél­csõ böl­csõ­váz­zal kell be­ér­nünk. A ru­gósta­go­kra azon­ban nem le­het pa­nasz, elöl 41 mm-es te­lesz­kóp­vil­la, há­tul acél len­gõ­vil­lá­ra sze­relt köz­pon­ti ru­gós­tag állt szol­gá­lat­ba. A hosszú ten­gely­táv­nak (1690 mm) kö­szön­he­tõ­en tö­ké­le­tes az egye­nes­fu­tá­sa az XVS-nek, amit or­szág­úti cir­ká­lás­kor elõ­nyös le­het. A tö­ké­le­tes egye­nes­fu­tás el­le­né­re egy ka­nyart meg­lát­va, nem kell azon­nal a fé­ket hasz­nál­nunk, könnye­dén te­rel­he­tõ a mon­strum egyik ka­nyar­ból a má­sik­ba anél­kül, hogy bár­mi­lyen jel­lel fi­gyel­me­zet­ne ké­pes­sé­gei ha­tár­ához. Ter­mé­sze­te­sen nem kell egy sport­gép ka­nya­ro­dá­si ké­pes­sé­gét elvár­ni a 283 kg-os szá­raz tö­me­gû mon­strum­tól, de vi­szont a klasszi­kus crui­se­rek­kel össze­vet­ve már-már egek­be ma­rasz­tal­hat­juk a ki­seb­bik Mid­night Star ka­nya­ro­dá­si ké­pes­sé­gét. Ha azon­ban nem érez­zük, hol a ha­tár, a láb­tar­tó trep­ni szi­krá­zá­sa már a ta­pa­dás ha­tá­ra elõtt fi­gyel­mez­tet a XVS dönt­he­tõ­sé­gi ké­pes­sé­gé­re.  Rá­adá­sul a kel­lõ­en fe­szes ru­gós­ta­gok és a ke­mény­re pár­ná­zott ülés a jobb kon­trol­lál­ha­tó­sá­gon fe­lül egy-egy út­hul­lá­mon va­ló át­ha­la­dás­kor nem hoz­za ki a so­drá­ból, nem kell tar­ta­ni a vé­sze­sebb him­bá­ló­zás­tól sem.A hét­kül­lõs alu­mí­ni­um önt­vény ke­re­kek meg­egyez­nek a Mid­night Sta­ron ta­lál­ha­tó­val vi­szont a fé­ke­ket il­le­tõ­en a na­gyobb Mid­night Star­hoz ké­pest be kel­lett ér­ni ke­ve­seb­bel, elöl  a két tár­csát négy­du­gattyús fék­nye­reg he­lyett „csu­pán” két kétdu­gattyús fék­nye­reg fog­ja köz­re, há­tul 298 mm-es egy­du­gattyús tár­csa­fék vi­rít. Azon­ban nem kell ag­gód­nunk, a tel­je­sít­mé­nyük és ada­gol­ha­tó­sá­guk a kö­zel negy­ven ki­ló­val könnyebb gépen ele­gen­dõ­nek bi­zo­nyul.

 

A le­tisz­tult, ha­gyo­má­nyos for­ma tö­ké­le­te­sen il­lik hoz­zá, me­lyet te­tõz­tek a jobb irá­nyít­ha­tó­sá­gért szé­les kor­mánnyal. A le­tisz­tult for­má­hoz már az elõ­zõ­ek­ben tag­lalt ha­gyo­má­nyõr­zõ blokk ki­ala­kí­tás is hoz­zá­já­rult. 

Nagy, ké­nyel­mes ülés, me­lyen már a de­rék­tá­masz és a ke­mé­nyebb pár­ná­zás na­gyobb kom­for­tot biz­to­sít a pi­ló­tá­nak. A hosszú, ala­csony épí­tés­nek kö­szön­he­tõ­en az ülés­ma­gas­ság min­dössze 715 mm, ami az ala­cso­nyabb pi­ló­ták­nak ked­vez.

 

Az XVS egyik ékes­sé­ge és jel­leg­ze­tes­sé­ge a ha­tal­mas szin­tén króm ke­ret­tel kö­rül­vett fény­szó­ró, ami a tö­ké­le­tes vi­lá­gí­tás mel­lett meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet tölt be a Mid­night Star kül­se­jé­ben. A mû­szer­fal sem ki­rí­vó, nem a tan­kon fog­lal he­lyet, a kor­mány­ra ke­rült, és a bor­dó szín­ben pom­pá­zó cir­ká­ló­hoz jól il­lõ, fe­ke­te ala­pon vö­rös meg­vi­lá­gí­tás­sal éke­sí­ti az ana­lóg km órát, ami­nek a kö­ze­pén egy di­gi­tá­lis, a jobb kor­mány­vég­rõl ke­zel­he­tõ mul­ti­funk­ci­ós ki­jel­zõ­vel ta­lál­ha­tó. A 18,5 li­te­res tank szé­les, la­pos for­má­ja mel­lett fel­nyit­ha­tó tank­sap­kát ka­pott.

-Összes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy a mér­nö­kök jól vé­gez­ték dol­gu­kat, az elvárt jobb ke­zel­he­tõ­ség, a spor­to­sab­ban vi­sel­ke­dõ erõ­for­rás tel­jes mér­ték­ben át­for­mál­ta a crui­se­rek fo­gal­mát, min­dezt úgy, hogy a hang­vil­lá­sok­tól elvárt mó­don a klasszi­kus kül­sõ mit sem vál­to­zott.

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1304.00 ccm (79.57 cubic inches)
Lóerő 71.74
Első kerékméret 130/90-M16
Hátsó kerékméret 170/70-B16
Első fék Szimpla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 18.50 L
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.