tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha XJ 6 Diversion 2009
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.13
Yamaha, XJ 6 Diversion, bemutató


Az 1980-as, 90-es évek­ben fény­kor­ukat élő XJ mo­del­lek mint meg­bíz­ha­tó­sá­gu­król és hosszú élet­tar­ta­mu­król hí­res tú­ra­mo­to­rok ír­ták be ma­gu­kat a mo­to­ros vi­lág em­lé­ke­zet­tá­rá­ba. Az erős, stra­pa­bí­ró fe­lé­pí­tés, és a vi­szony­lag egy­sze­rű tech­ni­kai meg­ol­dá­sok tet­ték szin­te el­pusz­tít­ha­tat­lan­ná a kö­zel­múlt lég­hű­té­ses négy­hen­ge­re­se­it.

A 400-900 cm3-es gyár­tott mo­del­lek kö­zött vol­tak ki­fe­je­zet­ten a rend­vé­del­mi szer­vek számá­ra ké­szí­tett vál­to­za­tok is. Ezek kö­zül, a meg­fe­le­lő kar­ban­tar­tás mel­lett üze­mel­te­tett pél­dá­nyok­nál, nem rit­ka a 250.000 km fe­let­ti fu­tás­tel­je­sít­mény sem, a blokk el­ső nagy­ja­ví­tá­sá­ig.

A váz

Az új XJ 6 a mai trend­nek meg­fe­le­lő­en, ki­sebb mé­re­tek­kel ren­del­ke­zik, mint elő­dei. Az egész mo­tor­ra le­gin­kább az a könnyed ele­gan­cia és idő­tál­ló szép­ség jel­lem­ző, amellyel az FZ 6 csa­lád már ko­ráb­ban meg­is­mer­te­tett ben­nün­ket.

Az ősök ál­tal ki­ta­po­sott ösvényt kö­vet­ve, az XJ 6 is acél­vá­zat ka­pott. A váz­ke­ret 31,8 mm át­mé­rő­jű és 2,3 mm fal­vas­tag­sá­gú csö­ve­it, a haj­lí­tá­sok és a he­gesz­té­sek számá­nak mi­ni­ma­li­zá­lá­sá­val il­lesz­tet­ték össze. A könnyűsú­lyú öt­vö­zött acél­csö­vek­ből fe­lé­pí­tett „gyé­mánt” tí­pu­sú váz­ke­ret kö­ré épí­tett ido­mok ka­riz­ma­ti­kus és idő­sze­rűt­len kül­sőt köl­csö­nöz­nek a mo­tor­ke­rék­pár számá­ra.

Yamaha XJ 6 Diversion 2009

A blokk

 Az új­don­sá­got egyso­ros, négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes fo­lya­dék­hű­té­ses blok­kal sze­rel­ték fel. Ez az erő­for­rás alap­jai­ban meg­egye­zik a si­ke­res FZ6 csa­lád­ban al­kal­ma­zott mo­tor­blok­kok­kal. Még­is, a főbb össze­te­vő­it új­ra­ter­vez­ték, hogy még in­kább fel­hasz­ná­ló­ba­rát le­gyen a vég­ter­mék. A hen­ger­fej csa­tor­náit át­raj­zol­ták, a mi­nél ked­ve­zőbb kö­zép­tar­to­mány­be­li nyo­ma­ték­ki­fej­tés ér­de­ké­ben. Mó­do­sí­tot­ták a szí­vó­ol­da­li já­ra­to­kat, és a ki­pu­fo­gó sze­lep át­mé­rő­jét is. Az át­dol­go­zott hen­ger­fej­hez, 32 mm át­mé­rő­jű szí­vó­csö­ve­ket il­lesz­tet­tek, itt kap­tak he­lyet a be­fecs­ken­de­zőrend­szer ré­szét ké­pe­ző in­jek­tor­fe­jek. A ve­zér­műt­en­ge­lyek bü­työk­pro­fil­jai­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­val, és a sű­rí­té­si arány nö­ve­lé­sé­vel emel­ték a for­ga­tó­nyo­ma­té­kot a leggya­krab­ban hasz­nált 3000-5000-es for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban. (A ko­ráb­bi FZ6-hoz vi­szo­nyít­va.) A hen­ger­fej je­len­tős mér­té­kű át­dol­go­zá­sá­val csök­ken­tet­ték az elég­et­len gá­zok mennyi­sé­gét, en­nek kö­szön­he­tő­en ja­vult az égés ha­tás­fo­ka.

A mo­tor­blokk fel­ső­ré­sze, és a hen­ge­rek egyet­len da­rab­ból ké­szül­nek, így meg­spó­rol­ha­tó a hen­ger­talp-tö­mí­tés, és ez a meg­ol­dás nö­ve­li a blokk me­rev­sé­gét, va­la­mint jobb a hő elosz­tá­sa is az al­kat­ré­szek kö­zött.

A 65,5 mm át­mé­rő­jű fu­rat­tal el­lá­tott hen­ge­rek bel­se­jét, ke­rá­mia-kom­po­zit be­vo­nat­tal lát­ták el a jobb ko­pá­sál­ló­ság elé­ré­se, és a súr­ló­dás csök­ken­té­se cél­já­ból. A haj­tó­ka­rok vé­ge­i­re süllyesz­ték­ben ko­vá­csolt du­gattyú­kat sze­rel­tek. A spe­ciá­lis el­já­rás­sal ké­szí­tett alu­mí­ni­um du­gattyúk­nak sok­kal ki­sebb a hő­tá­gu­lá­suk, a fal­vas­tag­sá­guk, és a sú­lyuk is a ha­gyo­má­nyos ön­té­si el­já­rás­sal ké­szí­tett tár­saik­hoz vi­szo­nyít­va.

Az új be­fecs­ken­de­ző-rend­szer­hez négy­lyu­kú in­jek­tor­fe­jek kap­cso­lód­nak, ame­lyek a por­lasz­tás ha­té­kony­sá­gát igye­kez­nek nö­vel­ni. A be­fecs­ken­de­ző-rend­szert fej­lett 32 bi­tes ECU ve­zér­li. A rend­szer me­mó­riá­ját a Ya­ma­ha „mo­to­ros­ba­rát” ka­rak­te­risz­ti­ká­jú tér­ké­pe­i­vel töl­töt­ték fel. Ez gya­kor­la­ti­lag azt je­len­ti, hogy gép a leggya­krab­ban hasz­nált for­du­lat­tar­to­mány­ban lett vir­gon­cabb. A mo­tor égés­ter­mé­kei új 4:1-ben ki­pu­fo­gón ke­resz­tül, há­ro­mu­tas ka­ta­li­zá­tor köz­be­ik­ta­tá­sá­val ke­rül­nek a kül­vi­lág­ba. A ki­pu­fo­gó­rend­szert, mond­hat­ni tel­jes egé­szé­ben a mo­tor ha­sa alá épí­tet­ték, csak egy nyúl­fark­nyi kiscső áll ki a kö­tény­le­mez alól. A ki­pu­fo­gó­gá­zok pil­la­nat­nyi össze­té­te­lét oxi­gén-szen­zor fi­gye­li.

Yamaha XJ 6 Diversion műszerfal és blokk
A FZ széria 600-as blokkját dolgozták át, hogy alacsonabb tartományban is kezesebb legyen Hatalmas fordulatszámmérő a sportosságra utal

 

Az új­don­ság egy új­ra­ter­ve­zett hat­fo­ko­za­tú vál­tó­mű­vet ka­pott, és mel­lé egy ki­fe­je­zet­ten könnyed já­rá­sú kup­lung­szer­ke­ze­tet. Az új kup­lung ke­ze­lé­se még höl­gyek számá­ra sem meg­eről­te­tő. A vá­ro­si du­gók­ban va­ló ara­szo­lás­nál sem fá­raszt­ja ki je­len­tő­sen a mo­to­ros ke­zét.

 A futómű

A fu­tó­mű­ben elöl ha­gyo­má­nyos el­ső vil­lát ta­lá­lunk, 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­vel. Há­tul új, úgy­ne­ve­zett Slim-li­ne len­gő­vil­la dol­go­zik, ame­lyet ne­mes egy­sze­rű­ség­gel acél zárt­szel­vény­ből ké­szí­tet­tek. A len­gő­vil­la köz­pon­ti ru­gós­tag­ra tá­masz­ko­dik.

A fékek

 Az el­ső ke­rék­re dup­la tár­csa­fé­ket sze­rel­tek, a tár­csák át­mé­rő­je 298 mm. Há­tul szin­tén tár­csa­fék las­sít­ja az XJ 6-ot, amely 245 mm-es át­mé­rő­vel ren­del­ke­zik. Jó hír, hogy ren­del­het­jük az XJ-t ABS-szel sze­relt vál­to­zat­ban is! Aki gya­kran fe­dez fel is­me­ret­len uta­kat és sa­ját, va­la­mint mo­tor­ja ép­sé­gét is na­gyobb biz­ton­ság­ban akar­ja tud­ni, fon­tol­ja meg ezt a le­he­tő­sé­get.

Yamaha XJ 6 Diversion 2009/2

A könnyű­fém öt­vö­ze­tű fel­nik­re, elöl 120 mm, míg há­tul 160 mm szé­les gu­mi­abron­cso­kat sze­rel­tek. A könnyű ke­zel­he­tő­ség vé­gett az ülést ala­csony­ra sze­rel­ték, így az ala­cso­nyabb ter­me­tű­ek is biz­ton­sá­go­sab­ban tud­nak ta­laj­kap­cso­la­tot ta­lál­ni.

A Ya­ma­ha az új XJ-t a ked­ve­ző ár-ér­té­ka­rá­nyú ter­mé­kek kö­zé so­rol­ja a pia­con. Ma­gyar­ra for­dít­va ez azt je­len­ti, hogy a vá­sár­ló arány­lag jó áron jut hoz­zá a kor­szerű tech­ni­ká­hoz. A hat­szá­zas mel­lő­zi az olyan meg­ol­dá­so­kat, mint a ra­diá­lis fék­rend­szer, a for­dí­tott vil­lák, vagy a könnyű­fém len­gő­vil­la. Még­is a mo­tor­ozást élve­ze­te­seb­bé te­vő ki­egé­szítő­ket meg­ta­lál­juk raj­ta, mint pél­dá­ul a ma­gas kor­mány, a mul­ti­funk­ci­ós mű­szer­fal, a te­re­bé­lyes szél­vé­dő, vagy a ren­del­he­tő ABS rend­szer. A hat­szá­zast még kö­zé­p-áll­vánnyal is fel­sze­rel­ték, amely­nek a sok cso­mag­gal uta­zók ve­he­tik nagy hasz­nát. Szin­tén a tú­rá­zók­nak ked­vez a gyá­ri do­boz­tar­tó rend­szer, és a Ya­ma­ha em­blé­más hát­só do­boz.

 

Műszaki adatok    Yamaha XJ 6 Diversion
Motortípus soros, négyhengeres, folyadékhűtéses
Hengerűrtartalom 600 cm3
Furat x Löket 65,4x44.5
Sűrítési arány 12,2:1
Maximális: teljesítmény 78 LE 10.000 ford./perc
Maximális nyomaték 59,7 Nm 8,500 ford./perc
Váz Acél hídváz
Első felfüggesztés hagyományos teleszkópvilla,

41 mm belsőcső átmérővel

Hátsó felfüggesztés acél zártszelvény lengővilla, központi rugóstag
Első fék 298 mm átmérőjű, dupla tárcsafék
Hátsó fék 245 mm átmérőjű szimpla tárcsafék
Első kerék/hátsó kerék
120/70 ZR 17 / 160/60ZR 17
Tengelytáv 1440 mm
Tank 17,3 l
Teletankolt tömeg 211 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 600.00 ccm (36.61 cubic inches)
Lóerő 76.43
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 160/60-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 17.30 litres (4.57 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.