tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha FZ1 Fazer 2006




Felvétel dátuma: 2010.06.20
Yamaha, FZ1, Fazer 2006


A di­vat vi­lá­gá­ban a tren­dek fo­lya­ma­tos vál­to­zás­ban van­nak. Ami pár hó­nap­ja még szép volt, ma már fur­csá­nak hat, ha az utol­só da­ra­bok­hoz ha­son­lít­juk. Nincs ez más­ként a mo­tor­ke­rék­pá­rok vi­lá­gá­ban sem. A gépek egy­re ki­sebb mér­ték­ben ta­kar­gat­ják bá­jai­kat, ru­há­ju­kat év­ről év­re kur­tít­ják. Sze­ren­csé­re nem min­den tí­pus­nál fi­gyel­he­tő meg ez a je­len­ség. A fe­ji­dom­mal sze­relt Fa­zerek idá­ig is jó szél­vé­del­met nyúj­tot­tak, di­csé­re­tes do­log hogy az idei mo­dell is meg­őriz­te ezt a re­mek tu­laj­don­sá­gát.

Elég­gé tren­di gépet fa­rag­tak a 2006 mo­del­lév­re, szin­te min­den kor­szerű al­kat­rész meg­ta­lál­ha­tó raj­ta, ta­lán csak a ra­diá­lis fé­ke­ket hi­á­nyol­hat­ja pár na­gyi­gé­nyű vá­sár­ló. Iga­zá­ból nem is hi­á­nyoz­nak a ver­seny-fék­rend­sze­rek, hi­szen egy ut­cai gépre fel­rak­ni ilyes­mit, csak pa­raszt­va­kí­tás. A ra­diá­lis és a ha­gyo­má­nyos fék­rend­sze­rek ha­té­kony­sá­gá­nak kü­lönb­sé­ge csak dur­va ver­seny­hasz­ná­lat so­rán mu­tat­ko­zik meg. A Fa­zert nem pály­ára szán­ta a Ya­ma­ha, bár ott is ki­tű­nő­en helyt áll ha kell.

 

Váz

 Vég­re, a high-tech ki­dol­go­zá­sú, bár­so­nyos si­ma­ság­gal mű­kö­dő R1 blokk nem egy ne­héz acél böl­cső­váz­ban, ha­nem egy hoz­zá job­ban passzo­ló alu­mí­ni­um híd­váz­ban fog­lal he­lyet. A se­lyem­fé­nyű fe­ke­té­re fé­nye­zett váz­hoz szin­tén új ívelt, és osz­tott ki­ala­kí­tá­sú len­gő­vil­la csat­la­ko­zik.

Blokk

YZF-R1-ből származó blokk a finomítások hatására 150 lőerős

A szu­per­hős R1 blokk nyi­tot­tan 175 ló­erőt ké­pes tel­je­sí­te­ni, ennyi pa­cit a ja­pá­nok túl sok­nak gon­dol­tak egy csu­pasz mo­tor­ba. Emiatt a tel­je­sít­mény­ből vissza­vet­tek va­la­mennyit. A Fa­zer 150 ló­erős, ez szép ke­rek szám, te­hát a 150 lo­vacs­ka ere­je már nem túl­zás – a Ya­ma­ha sze­rint. Tény­leg nem. Na­gyon jó ér­zés tud­ni azt, hogy min­dig nagy adag tel­je­sít­mény-tar­ta­lék­kal gaz­dál­kod­ha­tunk mo­tor­ozá­sunk ide­je alatt. A főt­en­gely sú­lyát meg­nö­vel­ték, csök­ken­tet­ték a sű­rí­té­si vi­szonyt, más bü­työk­pro­fi­lú ve­zér­műt­en­ge­lye­ket sze­rel­tek a hen­ger­fej­be. Az ered­mény 106 Nm for­ga­tó­nyo­ma­ték, 8000-es per­cen­kén­ti for­du­la­ton. Azért, hogy a ren­del­ke­zés­re ál­ló to­ló­erő mi­nél na­gyobb ré­sze már kis for­du­la­ton is ren­del­ke­zés­re áll­jon, EXUP sze­le­pet sze­rel­tek a ki­pu­fo­gó rend­szer­be. Ez egy ré­gi jól be­vált meg­ol­dás, hi­szen a Ya­ma­há­nál már a nyolcva­nas évek­ben is al­kal­maz­ták ezt a rend­szert az FZR 1000 tí­pus­nál. A lény­ege a ki­pu­fo­gó­cső­be épí­tett, lép­te­tő­mo­tor­ral vál­toz­tat­ha­tó ke­reszt­met­sze­tű sze­lep. Ala­csony for­du­la­ton szű­kí­ti a ki­pu­fo­gó­rend­szer ke­reszt­met­sze­tét, így jobb lesz a hen­ge­rek töl­tött­sé­ge, nö­vek­szik a for­ga­tó­nyo­ma­ték. Full gá­zon, pe­dig tel­je­sen ki­nyit, és sem­mi nem áll­ja az út­ját a vi­ha­ros gyor­sa­ság­gal a ki­áram­ló­ló égés­ter­mé­kek­nek.

Fu­tó­mű

A kor­szerű or­szág­úti ra­ké­tá­ban ter­mé­sze­te­sen, a kor­nak meg­fe­le­lő irá­nyí­tó­szer­ke­ze­tet ta­lá­lunk. Az el­ső vil­la­szá­rak­ban, vas­kos 43 mm-es csö­vek dol­goz­nak, az up­si­de -down hely­zet­ben. Ér­de­kes­sé­gük, hogy az egyik vil­la­szá­ron a nyo­mó­i­rá­nyú csil­la­pí­tás ál­lít­ha­tó, míg a má­si­kon a hú­zó irá­nyú csil­la­pí­tást sza­bá­lyoz­hat­juk be. Há­tul a szép vo­na­lú len­gő­vil­la, ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag­ra tá­masz­ko­dik. A vil­lák kö­zé öt­kül­lős ön­tött alu­mí­ni­um ke­re­ke­ket sze­rel­tek. A 17 col­los fel­nik­re a gyár­ban Dun­lop Sport­max D 221-es gu­mi­kat sze­rel­nek, há­tul 190-es elől 120-as mé­ret­ben.

Fé­kek

A ja­pán mo­tor­gyár­tók még min­dig erő­sen ra­gasz­kod­nak a szép fe­ke­te gu­mi fék­csö­vek­hez az ál­ta­luk ké­szí­tett fék­rend­sze­rek­ben. Se­baj, le­ga­lább a tu­ning cuc­co­kat for­gal­ma­zó üz­le­tek pro­fi­tál­hat­nak pár igé­nye­sebb vá­sár­ló meg­ren­de­lé­sé­ből. Szó sincs ar­ról, hogy a Fa­zer fék­rend­sze­re nem elég erős ah­hoz, hogy bár­mi­lyen se­bes­ség­nél akár ál­ló­ra is fé­kez­ze az el­ső ke­re­ket. Csak sze­rin­tem elég nagy ké­zi erőt igé­nyel a mű­köd­te­té­se, és a fék­kar mű­kö­dé­si út­já­nak el­ső sza­ka­szán ki­csit olyan ér­zés fog el mint­ha egy gu­mi­töm­böt akar­nék kom­bi­nált fo­gó­val össze­szo­rí­ta­ni. A Ya­ma­ha mér­nö­kei úgy gon­dol­ták, hogy a las­sí­tá­si fe­la­da­tok meg­ol­dá­sá­ra a 2002-es R1-en al­kal­ma­zott fék­cucc meg­fe­le­lő lesz. Vég­ső so­ron iga­zuk volt, a fen­tebb leírt ész­re­vé­te­lek va­ló­já­ban csak ku­ka­cos­ko­dá­sok. A Mo­no­block ki­ala­kí­tá­sú fék­nyer­gek­ben négy-négy du­gattyú dol­go­zik ol­da­lan­ként. A Mo­no­block meg­ne­ve­zés azt je­len­ti hogy a fék­nye­reg egyet­len da­rab­ból van ki­mun­kál­va. A mun­ka­hen­ge­rek tal­pré­szét csa­va­ros zá­ró­fe­de­lek zár­ják.

Dupla tárcsaféket és Monoblokk kialakítású féknyerget szintén R1-ről örökölte

 Menet közben

A ren­del­ke­zés­re ál­ló idő alatt igye­kez­tem a mo­tort szin­te min­den­ütt ki­pró­bál­ni, a ver­seny­pá­lya ki­vé­te­lé­vel. 1000-es lé­té­re vá­ros­ban na­gyon jól ké­pes buj­kál­ni a ko­csi­so­rok kö­zött. Amennyi­ben nem aka­runk na­gyo­kat gyor­sít­gat­ni, vá­ros­ban akár a ha­to­dik se­bes­ség­ig is fel­kap­csol­hat­juk a vál­tót. 50 km/h se­bes­ség­nél ha­to­dik­ban 1900-at fo­rog a mo­tor, min­den kín­ló­dás nél­kül. Ha a vá­ros­ból ki­ér­ve a tá­jat szem­lél­ve ba­ran­gol­ni tá­mad ked­vünk, és csak 80 km/h-val po­rosz­ká­lunk, még ak­kor is csak a 3000-es osz­tá­son áll a for­du­lat­szám­mé­rő mu­ta­tó­ja. A hasz­nál­ha­tó for­du­lat­szám­sáv na­gyon szé­les, 1600 tól til­tá­sig min­den for­du­lat­szá­mon ví­gan fo­rog a sor­né­gyes erő­mű. Úgy is­te­ni­ga­zá­ból csak 6000 fö­lött in­dul meg de ak­kor be­le­ad min­dent. 10000 fö­lött meg ak­ko­rát ló­dul elő­re, hogy majd ki­sza­kít­ja az em­ber kar­jait. A be­fecs­ken­de­ző rend­szer re­me­kül te­szi a dol­gát, de van egy apró ér­de­kes mű­kö­dé­sei sa­ját­os­sá­ga. Ha zárt gáz­ról aka­runk gyor­sí­ta­ni és na­gyobb 5-6000-es for­du­la­ton fi­no­man pró­bá­lunk gázt ad­ni ak­kor pár ti­zed má­sod­per­cig nem tör­té­nik sem­mi, majd egy kö­ze­pes rán­tás­sal új­ra húz­ni kezd a mo­tor.

 

Mi­kor az el­ső mé­te­re­ket meg­tet­tem a Fa­zer nyer­gé­ben ül­ve, már ak­kor érez­tem hogy ez a mo­tor cse­ké­lyebb sú­lyú és ke­ze­sebb mint előd­je volt. A blokk­nak is jól jött a 7 plusz ló­erő, emel­lett meg­ma­radt a si­ma tel­je­sít­mény-le­a­dá­sa, ha a gá­zos csi­ki-csu­ki­tól el­te­kin­tünk. Ké­nyel­mes tú­rás ülé­spo­zí­có­já­hoz szin­te ne­gye­dó­ra alatt hoz­zá le­het szok­ni. A nagy FZ 1 láb­tar­tói nin­cse­nek olyan ma­ga­san, mint egy sport­mo­tor­nál, ez a gép nem er­ről szól. Mé­lyen dön­tött ka­nya­rok­ban ha­ma­rabb le­ér­nek, de hosszú­tá­von ké­nyel­me­sek, hi­szen nem kell erő­sen be­haj­lí­tott tér­dek­kel gub­basz­ta­ni a nye­reg­ben. A ke­ze­lő­szer­vek csak­úgy, mint a ko­ráb­bi mo­dell­nél jól kéz­re es­nek ki­dol­go­zá­suk igé­nyes. A Ya­ma­ha min­dig fi­gyelt az apró­sá­go­kra a múlt­ban is. A kup­lung mű­köd­te­té­se gye­rek­já­ték, fi­no­man és könnyen jár. Bow­de­nes meg­ol­dá­sá­nak há­la, cse­kély sú­lyú és a sok­kal üzem­biz­to­sabb, mint hogy ha hi­dra­u­li­kus úton ol­dot­ták vol­na meg a ki­ala­kí­tá­sát. A vál­tót nem ér­he­ti kri­ti­ka le­ga­lább is sze­rin­tem. Rö­vid uta­kon pon­to­san kap­csol­ha­tó min­dig min­den fo­ko­zat a he­lyé­re ta­lált. A mű­szer­fa­lat szép le­tisz­tult vo­na­lak­kal raj­zol­ták meg, jobb ol­dalt ana­lóg for­du­lat­szám­mé­rőt, bal ol­dalt mul­ti­funk­ci­ós ki­jel­zőt ta­lá­lunk. A di­gi­tá­lis szer­ke­zet két na­pi szám­lá­lót, ben­zinszint jel­zőt is tar­tal­maz és hű­tő­fo­lya­dék hő­mér­sék­le­té­ről is tá­jé­koz­tat­ja a pi­ló­tát. A ré­gi nagy Fa­zer hí­res volt nagy vég­se­bes­sé­gé­ről óra sze­rint ment vagy 270-et. No­sza, irány az autó­pá­lya de 260-nál a má­so­dik pró­bál­ko­zás­ra is hir­te­len so­ka­sod­ni kezdtek a ko­csik mind­két sáv­ban, ezért har­mad­szor már nem is pró­bál­koz­tam. Mint em­lí­tet­tem a mo­tor tö­me­ge csök­kent a ko­ráb­bi mo­del­lé­hez vi­szo­nyít­va. Emiatt sok­kal ki­sebb erő­fe­szí­tés­sel kor­má­nyoz­ha­tó a ka­nya­rok­ban, kel­le­me­sebb ve­zet­ni. Ez­zel a mo­tor­ral a szer­pen­ti­nek ör­dö­ge le­het a gaz­dá­ja ha elég­gé vak­me­rő.

 

A Ya­ma­ha az új váz­zal és fu­tó­mű­vel, va­la­mint a fe­lú­jí­tott meg­je­le­nés­sel egy sok­kal ér­té­ke­sebb gépet alko­tott mint ko­ráb­ban. Mi­vel ez­zel a cég mar­ke­tin­ge­sei is tisz­tá­ban van­nak, most job­ban meg­ké­rik az árát. Az új brin­ga drá­gább mint a ko­ráb­bi­ak. A ki­fi­no­mult nagy ér­té­kű be­épí­tett tech­ni­kát fi­gye­lem­be vé­ve, még így is meg­éri az árát.

 

Műszaki Adatok
Yamaha FZ1 Fazer 2006
Mo­tor­tí­pus 4-üte­mu, DOHC, so­ros 4 hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses, Hen­ge­ren­ként 4 sze­le­pes
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 998 cm3
Fu­rat x Lö­ket 77mm x 53,6mm
Kom­presszió vi­szony 11.5:1
Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény 110.3kW (150 LE) 11000 for­du­la­ton
Ma­xi­má­lis nyo­ma­ték 106 Nm (10.8kg-m) 8000 for­du­la­ton
Ke­nés ti­pu­sa Ned­ves kar­te­ro­la­jo­zás
Üzemanyag ellátás
Ben­zin be­fecs­ken­de­zés
Kup­lung tí­pu­sa Olaj­ban úszó, több­tár­csás
Vál­tó­rend­szer Vo­nó­é­kes, 6 se­bes­sé­ges
Váz Alu­mí­ni­um híd­váz
El­ső fel­füg­gesz­tés For­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la, el­ső ru­gó­út: 130mm
Hát­só fel­füg­gesz­tés Köz­pon­ti ru­gós­tag át­té­te­les len­gő­kar­ral, hát­só ru­gó­út: 130 mm
El­ső fék Dup­la tár­csák, átm. 320mm
Hát­só fék Szim­pla tár­csa, átm. 245mm
El­ső gu­mi 120/70 ZR17 (58W)
Hát­só gu­mi 190/50 ZR17 (73W)
Benzintank
18 li­ter
Ülés­ma­gas­ság 815mm
Sa­ját tö­meg 199kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 998.00 ccm (60.90 cubic inches)
Lóerő 147.91
Száraz tömeg 204.0 kg (449.7 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/50-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 18.00 litres (4.76 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

Hirdetés



HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Yamaha FZ-1S 2009
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.