tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha FZ6 S Fazer 2005
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.06.20
Yamaha, FZ6S, FZ6N, Fazer


For­más, mai trend­nek meg­fe­le­lő kül­ső, R6-os­ból szár­ma­zó blokk, könnyű ke­zel­he­tő­ség jel­lem­zi a hang­vil­lá­sok 2004-ben meg­je­lent et­alon­ját, me­lyet jó néhány évig Eu­ró­pá­ban az egyik leg­nép­sze­rűbb kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked bi­keja volt. Mi lehet a nagy sikernek a titka?

Egy kis tör­té­ne­lem

  Az első FZS600 Fazer 1998-ban látott napvilágot
  Többször módosított Fazer 2000-ben nagyobb tankot és felfüggesztést kapott
  2002-ben új fejidom a legszembetűnöbb változás
  2004-re teljesen megújult Fazer új aluminíum vázat, R6-ból származó blokkot kapott

A Ya­ma­ha gyár mér­nö­kei 1998-ban úgy lát­ták, hogy a sport­mo­to­ro­kat ked­ve­lő, ki­csit vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú mo­to­ro­so­kat is meg­le­pik va­la­mi­vel. Így lét­re­hoz­tak egy olyan mo­dellt, ami min­den hely­zet­ben meg­áll­ja a he­lyét. A spor­tos a 95 LE-s erő­for­rás­nak kö­szön­he­tő­en ugya­nak­kor ké­nyel­mes is, mi­vel ülé­spo­zí­ció­ja, a szé­les kor­mány, és a láb­tar­tó el­he­lye­zé­se miatt in­kább a tú­ra­mo­to­rok irány­vo­na­lát kö­vet­te. A szük­sé­ges kel­lé­kek egy ré­sze ren­del­ke­zés­re állt, mint pél­dá­ul a Thun­der­cat erő­for­rá­sa, el­ső vil­lá­ja, fé­kei, amik be is ke­rültek a Fa­zer-be. Vé­gül a Fa­zer lét­re­ho­zá­sá­val a Ya­ma­ha sza­kem­ber­ei­nek tel­jes mér­ték­ben si­ke­rült „be­töm­ni­ük” az ek­ko­ri­ban a sport­mo­to­rok és tú­ra­en­du­rók kö­zöt­t tá­ton­gó űrt, oly­annyira, hogy több­ször az eu­ró­pai mo­tor­ela­dá­sok to­plis­tá­já­nak az élé­re ke­rült a Fa­zer.

Több íz­ben mó­do­sí­tot­ták a 98-as mo­dellt, el­ső­ként 2000-ben, mi­kor na­gyobb, 20 li­te­res tan­kot, új el­ső te­lesz­kó­po­kat és hát­só ru­gós­ta­got ka­pott. 2002-ben már közel 83000 értékesített modell után több ponton is megváltozott a sikermodell. Új első lámpa, átdolgozott kipufogódob és még nagyobb 22 literes tank került a FZS600-ra. Majd 2004-ben kö­vet­ke­zett a leg­na­gyobb mo­dell­fris­sí­tés. Nem ma­radt érin­tet­len egy por­ci­ká­ja sem a ré­gi Fa­zernek. A ko­ráb­bi Thun­der­cat­ból szár­ma­zó blok­kot el kel­lett hagy­ni, hogy az új­don­sült FZ meg­fe­lel­jen a ha­tá­lyos kör­nye­zet­vé­del­mi elő­í­rá­sok­nak. A má­so­dik ge­ner­áci­ós R6-os blokk­ját kap­ta, amely 72 kW-ot pré­sel ki ma­gá­ból. A ben­zin­be­fecs­ken­de­ző­vel ellátott gép az YZF-R6-hoz képest ala­cso­nyabb tar­to­mány­ban is kezesebb, azonban származásához hűen inkább csak magasabb – 8000 percenkénti fordulattól - virgonckodik igazán.

2004-től a ré­gi acél­cső váz he­lyett alu­mí­niu­mönt­vény híd­vá­zat al­kal­maz­tak, ami né­mi súly­csök­ke­nést ered­mé­nye­zett az elő­ző mo­dell­hez ké­pest. A fu­tó­mű ál­lí­tási le­he­tő­sé­ge kor­lá­to­zott, egye­dül a hát­só ru­gós­ta­gok ru­gó-elő­fe­szí­té­se ál­lít­ha­tó. En­nek el­le­né­re az el­ső te­lesz­kó­pok és a hát­só ru­gós­tag – a min­den­na­pi hasz­ná­lat mel­lett –, spor­to­sabb be­ál­lí­tott­sá­gú hasz­ná­lók­nak is elé­ge­dett­sé­get okoz. Eh­hez nyúj­ta­nak még meg­fe­le­lő se­gít­sé­get a spor­tos min­tá­za­tú gu­mik (Dun­lop Sport­max D 252).

A fé­kek te­rén sem ta­lá­lunk ki­vet­ni va­lót. Elöl két­du­gattyús, 298 mm-es át­mé­rő­jű dup­la tár­csa­fék nem tar­to­zik a leg­ha­ra­pó­sabb fé­kek kö­zé, de ar­ra a cél­ra, ami­re a Fa­zer ese­té­ben szük­sé­günk le­het, tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lel.

 

Menetpróba

 

A néhány nap alatt megpróbáltam több helyzetben is tesztelni a FZ6-ot. El­ső­ként az FZ6-tal au­tó­pá­lyán, két sze­méllyel köz­le­ked­tem. Itt meg kell em­lí­te­ni, hogy a 795 mm-es ülés­ma­gas­ság ked­vez a kö­ze­pes ter­me­tű ve­ze­tők­nek, meg­ál­lás­kor majd­nem, hogy te­li­talp­pal le­ér a lábunk. A ma­gas­ra he­lye­zett kor­mány és a alacsonyra helyezett láb­tar­tó el­he­lye­zé­se szin­te egye­nes ülé­spo­zí­ci­ót ered­mé­nyez. Hosszabb tá­von sem vá­lik fá­rasz­tóvá a köz­le­ke­dés.

Jellegzetes műszerfal jól néz ki, csak kevésbé látható Jó álca a kipufogó végén elhelyezett dupla nyílás

A pá­lyán, jól jön az S vál­to­za­ton ta­lál­ha­tó fe­ji­dom nyúj­tot­ta szél­vé­de­lem, ami 150-160 km/órás se­bes­ség­ig jól elve­ze­ti a me­net­sze­let a bu­kón­król. Az utas­ra ki­tér­ve, jó pont az uta­sü­lés két ol­da­lán el­he­lye­zett ka­pasz­ko­dó és nagy­mé­re­tű, nem különálló hát­só ülés­rész. Ta­lán egy ki­csit a ma­gas­ra he­lye­zett hát­só láb­tar­tó ront­ja egy ki­csit a há­tul uta­zók kom­for­tér­ze­tét - hosszabb út so­rán. Al­só for­du­lat­szám tar­to­mány­ban fi­no­man re­agál a gá­za­dás­ra, ala­cso­nyabb for­du­lat­szám ér­té­ken na­gyobb se­bes­sé­gi fo­ko­zat­ba kap­csol­va sem kezd el ráz­kód­ni, tel­jes mér­ték­ben fel­hasz­ná­ló­ba­rát. Ha vi­szont egy kis mo­solyt sze­ret­nénk csal­ni ar­cun­k­ra, elég egy ki­csit job­ban pör­get­ni, 9000 per­cen­kén­ti for­du­lat fe­lett hasz­nál­ni a gépet, ahol meg­mu­tat­ko­zik FZ6-ba bújt ki­sör­dög és a R6-os blokk ad­ta ha­tal­mas tel­je­sít­mény. Ná­lam a vé­ge 240 km/h volt. Ezen fel­buz­dul­va nyu­god­tan ki­me­he­tünk né­ha egy-egy pá­lya­na­pra, ahol a sport­gé­pek mel­lett mi is pró­bá­ra te­het­jük ké­pes­sé­ge­in­ket.

 

Ezt meg­tet­tem, az Eu­ro­rin­gre igye­kez­tem, ahol sze­ren­csé­re nem vol­tak so­kan a pá­lyán. Néhány kör alatt azonban kijött, hogy ami az utcán még „feszes”, a pályán puha futóműnek számít, mind emellett a kö­zé­páll­vány és a lábtartó le­éré­se sza­bott gá­tat a mo­tor to­váb­bi dön­té­sé­nek. Sú­lyát te­kint­ve - te­li­tan­kolt tö­me­ge 208 kg - nem tar­to­zik a leg­könnyebb mo­to­rok kö­zé, de di­na­mi­kus blokk­já­nak kö­szön­he­tő­en így is ru­gal­ma­san ke­zel­he­tő a Fa­zer. Ez a jó pont a vá­ros­ban is meg­mu­tat­ko­zik, mi­kor ara­szol­va a du­gók­ban a fel­hasz­ná­ló­ba­rát ülé­spo­zí­ció és ülés­ma­gas­ság ma­ga­biz­tos köz­le­ke­dést biz­to­sít. Így akár kez­dő vagy új­ra­kez­dő mo­to­ro­sok­nak is aján­lott mo­tor. Össze­gez­ve: nem vé­let­len, hogy kis ­ha­zánk­ban is egy­re több Fa­zert lát­ha­tunk. Ke­vés ilyen fel­hasz­ná­ló­ba­rát mo­tort ta­lá­lunk, ami­be nem na­gyon le­het be­le­köt­ni és az ára is ba­rát­sá­gos.

 

Különvélemény


2006 má­jus vé­gén ke­rült a tu­laj­do­nom­ba a Ya­ma­ha FZ6-S mo­tor. Elő­ző­leg kü­lön­bö­ző chop­pe­re­ken mo­tor­oz­tam, ezért igen­csak kí­ván­csi vol­tam, meg tu­dom-e szok­ni az ed­di­gi­ek­től tel­je­sen el­té­rő ma­si­nát. Már az el­ső pár­ száz mé­te­ren meg­mu­tat­ko­zott a mo­tor könnyű ke­zel­he­tő­sé­ge és ki­vá­ló al­kal­maz­ko­dó ké­pes­sé­ge a ve­ze­tő­höz. Ez a tu­laj­don­sá­ga a to­váb­bi 11 ezer km so­rán, amit idá­ig meg­tet­tem ve­le, csak meg­erő­sí­tet­te benn­em, hogy egy na­gyon jó, és könnyen ke­zel­he­tő kon­struk­ció­jú mo­tort volt sze­ren­csém ven­ni. Az el­telt idő alatt sem­mi­fé­le hi­ba nem for­dult elő, pe­dig igen­csak hasz­nál­va volt. Jár­tam ve­le kül­föl­dön és itt­hon is tú­ráz­ni, és so­kat hasz­nál­tam vá­ros­ban is. Néhányszor a pályára is kilátogattam vele. Vá­ro­si köz­le­ke­dés­nél fel­tű­nő volt a gyor­su­lá­sa, és na­gyon jó, hogy ala­cso­nyabb for­du­la­ton sem kel­lett a 6. se­bes­ség­fo­ko­zat­ból vissza­vál­ta­ni. Or­szág­úton a ki­lo­mé­ter­óra igen­csak gyor­san fel­kú­szott a 230 km/órás se­bes­ség­re. Hosszabb tá­vú mo­tor­ozás­nál a ké­nyel­mes ülés, a láb­tar­tók jó el­he­lyez­ke­dé­se biz­to­sí­tot­ta, hogy akár 500 km ve­ze­tés után is nem meg­tör­ten kel­lett le­ká­szá­lód­ni a jár­mű­ről. Összes­sé­gé­ben a sa­ját ta­pasz­ta­la­tom alap­ján ki­je­lent­he­tem, hogy az FZ6 S ki­vá­ló ut­cai és jól hasz­nál­ha­tó spor­tos tú­ra­mo­tor – a Ya­ma­há­tól. Pa­taky Sán­dor

 

Műszaki adatok
Yamaha FZ6 S Fazer 2005
Mo­tor 4 üte­mű, víz­hű­té­ses, négy­hen­ge­res mo­tor, DOHC
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 600 cm3
Fu­rat x lö­ket 65,5 x 44,5 mm
Ke­ve­rék­kép­zés üze­ma­nyag be­fecs­ken­de­zé­s
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus vál­tó
Váz Alu­mí­ni­um CF ön­tött, gyé­mánt profilú
Vil­la­szög / után­fu­tás 25 fok / 97,5 mm
Fel­füg­gesz­tés elöl te­lesz­kóp­vil­la, 43 mm-es bel­ső­cső­vel
Fel­füg­gesz­tés hátul
len­gő­kar, ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés
Fé­kek elöl 2 du­gattyús 298 mm-es dup­la tár­csás
Fékek hátul
2 du­gattyús 245 mm-es szim­pla tár­csás
Gu­mik elöl 120/70-ZR17-
Gu­mik hátul
180/55-ZR17
Üze­ma­nyag­tar­tály 19,4 li­ter
H x SZ x M: 2095 mm x 750 mm x 1215 mm
Ten­gely­táv 1440 mm
Has­ma­gas­ság 130 mm
Ülés­ma­gas­ság 795 mm
Szá­raz tö­meg 186 kg

 
Technikai adatok
Első fék Double disc
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó fék Single disc
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Hengerűrtartalom 600.00 ccm (36.61 cubic inches)
Lóerő 96.55
Száraz tömeg 186.0 kg (410.1 pounds)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.