tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A komfortos városlakó: Yamaha X-city 250 teszt
A komfortos városlakó
[InfoBike.hu | Pale] Felvétel dátuma: 2010.04.27
Yamaha, X-city, robogó


Ha városi robogóról esik szó sokunkban valamelyik olasz márka egyik darabja jut eszünkbe, pedig már pár éve nemcsak Európában, hanem a japán gyártók palettáján is feltünt ez a jellegzetes nagykerekű, minden igényt kielégítő modell.

Azt, hogy egy­re több ma­xi­ro­bo­gó je­le­nik meg az uta­kon, nem vé­let­len, ezért az utób­bi évek­ben a Ya­ma­ha mér­nö­kei is elõ­szed­ték a ré­gi ter­ve­ket, majd egy­más után al­kot­ták meg a na­gyobb­nál na­gyobb ro­bo­gó­kat. Teszt­pél­dá­nyunk el­sõ meg­je­le­né­se 2007-ben tör­tént, mi­kor elõ­ruk­kol­tak a meg­lé­võ X-Max mel­lett a vá­ro­si funk­ció­kat is be­töl­tő ro­bo­gó­val.
A ha­gyo­má­nyos, klasszi­ku­sabb irány­vo­nal men­tén ha­lad­tak a de­sig­ne­rek, mi­kor az X-City kül­se­jét meg­raj­zol­ták. A na­gyobb ré­te­get meg­cél­zó X-city ki­ala­kí­tá­sá­nál ar­ra is oda­fi­gyel­tek a Ya­ma­há­nál, hogy az esz­té­ti­kus eu­ró­pai meg­je­le­né­sû kaszt­ni, a le­gú­jabb fej­lesz­té­se­ket fel­vo­nul­ta­tó erõ­for­rás­sal pá­ro­sul­jon.

Az X-City volt az el­sõ olyan Ya­ma­ha ro­bo­gó, ahol vá­ro­si for­ga­lom­nál ide­á­lis nagy­mé­re­tû, elöl 16, há­tul 15 co­los ke­re­kek­kel ren­del­ke­zett. Az iw­atai­ak is rá­jöt­tek, hogy van igény a na­gyobb ke­ré­kát­mé­rõ­re. Nem vé­let­len, hi­szen na­gyobb ke­rék­mé­ret biz­ton­sá­go­sabb köz­le­ke­dést ered­mé­nyez, a ki­sebb hup­li­kat szin­te ki­si­mít­ja és na­gyobb se­bes­ség mel­lett is sta­bil ma­rad a ro­bo­gó.
Az egyik meg­cél­zott ré­teg az ed­dig au­tó­val köz­le­ke­dõ öl­töny­ösök ha­da, akik kom­for­tra, prak­ti­kus ki­ala­kí­tás­ra és für­ge köz­le­ke­dé­si esz­köz­re vágy­nak. Õk azok, akik tö­ké­le­te­sen meg van­nak elé­ged­ve a X-City-vel. Az ala­csony ülés­ma­gas­ság ne­kik és a ki­sebb mé­re­tû pi­ló­ták­nak is ked­vez. A vá­ro­si köz­le­ke­dést se­gí­ti az ala­csony­ra he­lye­zett láb­tér is.
A kom­fort te­kin­te­té­ben el­sõ pil­lan­tás­ra szem­be­tû­nik az ülés, mely a fe­hér kaszt­ni­ból tö­ké­le­te­sen ki­emel­ke­dik a klasszi­kus 60-as évek ülé­se­it idé­zõ bõr bo­rí­tá­sá­val. A kül­sõn kí­vül, rá­né­zés­re még a ki­ala­kí­tá­sa is azt sug­all­ja, hogy ké­nye­lem te­rén is meg­áll­ja a he­lyét a szé­les, de­rék­tá­masszal el­lá­tott ülés.
A klasszi­kus for­ma nem en­ged meg fe­les­le­ges íve­ket, ha­szon­ta­lan dí­szí­tõ mo­tí­vu­mo­kat, csak egy tel­je­sen ele­gáns, le­tisz­tult for­ma tü­krö­zõ­dik vissza ró­la. Az irány­jel­zõk is nem­csak elöl, de há­tul is be­le­ol­vad­nak az idom­ba. Ezál­tal nem csak esz­té­ti­ku­sabb, de ki­ala­kí­tá­sa is szû­kebb az X-city-nek. Nem is cso­da, hi­szen a so­rok kö­zött jól jön a kes­keny ki­ala­kí­tás.  A ki­dol­go­zás te­rén sem le­het ki­vet­ni­va­lónk, min­den egyes il­lesz­ke­dés pon­tos, pre­cíz mun­kát idéz
.
A mû­szer­fal jól lát­ha­tó. A há­rom kör ala­kú ana­lóg egy­ség­ben he­lyet ka­pott üze­m-a­nyag­szint-jel­zõ, víz­hõ­fok­jel­zõ is, amit  kö­zé­pen a ki­lo­mé­ter­óra és alat­ta ta­lál­ha­tó di­gi­tá­lis mû­sze­regy­ség egé­szít ki.

A le­tisz­tult for­ma, a mai kor­nak meg­fe­le­lõ erõ­for­rást kí­ván. A víz­hû­té­ses 249 cm3-es erõ­for­rás 21 ló­erõt tel­je­sít, ami bõ­ven elég a vá­ros­ban és még tar­ta­lék is ma­rad, ha ne­ta­lán-ta­lán azon kí­vül is hasz­nál­nák.
Egy­hen­ge­res lé­vén fél­tem né­mi re­me­gés­tõl, de eb­bõl sem­mit sem ta­pasz­tal­tam a ki­egyen­lí­tõ ten­gely­nek kö­szön­he­tõ­en. A 21,5 Nm-es nyo­ma­ték­csú­csát már 5800 per­cen­kén­ti for­du­lat­nál elé­ri. A CVT vál­tó­nak kö­szön­he­tõ­en a mo­tor hal­kan vég­zi dol­gát, az üze­m-a­nyag-el­lá­tást ben­zin-be­fecs­ken­de­zés se­gí­ti, mely pre­cí­zen vég­zi dol­gát.
Ki­sebb gá­za­dás­ra is könnye­dén moz­gat­ja a kö­zel 180 kg-os X-City-t.  A min­den igényt ki­elé­gítõ erõ­for­rás­hoz a fu­tó­mû is ke­zet nyújt ne­künk, ha egye­dül köz­le­ke­dünk. A masszív acél­csõ­váz elöl hi­dra­u­li­kus el­sõ vil­lá­val sze­relt, míg há­tul dup­la ru­gós­tag al­kot­ja a X-City fu­tó­mû­vét. A nagy­mé­re­tû 16/15 co­los ke­re­kek­kel pá­ro­sul­va a ki­sebb út­hi­bá­kat min­den zok­szó nél­kül ki­egyen­lí­ti, csak utas­sal együtt gyû­lik meg a ba­junk a mi­nõ­sít­he­tet­len uta­kon, mi­vel ek­kor az el­könnyült ele­jû ro­bo­gó ve­szít kis­sé sta­bi­li­tá­sá­ból. Ezt le­szá­mít­va oly­an­nyira biz­ta­tott a 130 km/h-s vég­se­bes­ség és a kom­fort, hogy egy Bu­da­pest-Ko­má­rom-Esz­ter­gom-Bu­da­pest út­vo­nal is be­le­fért két sze­méllyel a pro­gra­mom­ba! A jó mi­nõ­sé­gû uta­kon sem­mi pro­blé­ma sem ért ben­nün­ket. A hát­só utas­rész sem csu­pán meg­szo­kás­ból lett ki­ala­kít­va az X-City-n, itt is oda­fi­gyel­tek an­nak kom­for­tos­sá­gá­ra, amit a vas­ta­gon pár­ná­zott ülés, a meg­fe­le­lõ tá­vol­ság­ra el­he­lye­zett tel­jes ér­té­kû ki­hajt­ha­tó láb­tar­tók és az ülés két ol­da­lán el­he­lye­zett masszív utas­ka­pasz­ko­dók ga­ran­tál­nak.
Az elöl ta­lál­ha­tó 270 mm-es tár­csa­fék a két­du­gattyús fék­nye­reg­gel, és a há­tul ta­lál­ha­tó 240 mm-es fék­kel több mint ele­gen­dõ, nem­csak egye­dül, de utas­sal is meg­áll­ja a he­lyét.
Az ülés alatt a nagy ke­re­kek miatt túl nagy hely­re nem szá­mí­tot­tam, vi­szont a gyúj­tás­kap­cso­ló el­for­dí­tá­sá­val nyí­ló ülés alatt, a leg­lény­ege­sebb esõr­uha és a fény­ké­pe­zõ­gé­pem is si­mán el­fért. Ha ez­zel nem ér­nénk be, ak­kor zár­ha­tó kesz­tyû­tar­tó és a na­pi be­vá­sár­lá­sok­kor na­gyon hasz­nos sza­tyor­kam­pó vál­hat a se­gít­sé­gün­kre.
Ha az erõs­sé­ge­it és gyen­ge­sé­ge­it ele­mez­nénk, ak­kor az erõs­sé­gek­nél ki­emel­ném a kes­keny, a min­den­na­pok­ban hely­tál­ló ki­ala­kí­tást, a jól tel­je­sí­tõ blok­kot, vi­szont ne­ga­tí­vum­nak a kor­mány­kap­cso­ló­kat em­lí­te­ném, ahol saj­nos a mo­tor­le­ál­lí­tó gomb már nem fért el, így meg­ál­lás­kor csak a kul­csot el­for­dít­va ál­lít­hat­juk le a já­ró ro­bo­gót.

Összes­sé­gé­ben egy na­gyon prak­ti­kus, iga­zi, vá­ro­si ro­bo­gót alko­tott a Ya­ma­ha, mely a nagy ke­rék­mé­ret­nek kö­szön­he­tõ­en a ná­lunk ta­lál­ha­tó bor­zal­mas uta­kon is meg­áll­ja a he­lyét. Csak az 1.498.000 Ft-os ára ne len­ne ennyi­re bor­sos...

 A hát­só utas kom­fort­ját
a ki­hajt­ha­tó láb­tar­tó
nagy­ban fo­koz­za

Motor:    249 cm3, 4 ütem, vízhûtéses, egyhengeres
Furat x löket:    69,0 x 66,8 mm
Max. teljesítmény:    21 LE 7500 ford./perc
Max. nyomaték:    21,5 Nm 5800 ford./perc
Üzemanyagkapacítás:    10,5 liter
Elsõ felfüggesztés:    hidraulikus villa
Hátsó felfüggesztés:    dupla rugóstag
Elsõ fék:    270mm-es tárcsafék
Hátsó fék:    240 mm-es tárcsafék
Elsõ gumi:    120/70-16
Hátsó gumi:    140/70-15
Hossz x szélesség x magasság:    2175 x 785 x 1430-1475 mm (állítóható plexi)
Ülésmagasság:    790 mm
Szerviz súly:    173 kg 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 249.78 ccm
Lóerő 20.91
Első kerékméret 120/70-16
Hátsó kerékméret 140/70-15
Első fék Szimpla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 10.50 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.