tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha FZS 1000 2005
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.01
Yamaha, FZS 1000, Fazer


A Ya­ma­ha FZS 1000 ?2005 meg­je­le­né­se­kor friss szel­lő­ként lib­bent a punnyadó mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac lég­te­ré­be. 2001-ben me­ré­szen új meg­ol­dás­nak szá­mí­tott egy superbike-blokkot roadster váz­ba épí­te­ni. A Ya­ma­ha el­kép­ze­lé­se a kor­sze­rű tú­ra­gép­ről helyt­ál­ló­nak bi­zo­nyult az évek so­rán. Eu­ró­pa-szer­te és ná­lunk is jó né­hány mo­tor­vá­sár­ló dön­tött a nagy Fazer mel­lett.

Nem tet­ték ros­­szul, hi­szen az át­han­golt és új­ra­gon­dolt R1 blokk na­gyot dur­ran eb­ben az al­kat­rész­kör­nye­zet­ben is. Azért, hogy ne kell­jen kis for­du­la­ton eről­köd­nie a mo­tor­nak, meg­nö­vel­ték a lendtömegét mint­egy 10%-kal, és a hen­ger­fej­ben is vé­gez­tek mó­do­sí­tá­so­kat. A ve­zér­mű­ten­gely büty­kei ala­cso­nyab­bak, mint az R1 ese­té­ben. A blokk ve­szí­tett csúcs­tel­je­sít­mé­nyé­ből, vi­szont sok­kal egyen­le­te­seb­ben és ba­rát­sá­go­sabb mó­don ad­ja le ere­jét. A vál­toz­ta­tá­sok ha­tá­sá­ra nö­ve­ke­dett az al­só és a kö­ze­pes for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban a for­ga­tó­nyo­ma­ték. A na­gyobb vo­nó­erő­re a 208 ki­lo­gram­mos szá­raz tö­meg mi­att is szük­ség volt. Hi­szen a Fazer majd­nem 35 ki­ló­val ne­he­zebb mint az R1.

 
 

A tú­ra­gé­pek kö­zött még nem hó­dít a nagy nem­ze­ti tré­ne­rünk ál­tal kre­ált Nor­bi-fé­le Update mód­szer. Emi­att pár ki­ló súly­fe­les­leg el­megy ná­luk. A több­let­ki­lók az al­kal­ma­zott váz és fu­tó­mű al­kat­ré­szek na­gyobb tö­me­gé­ből adód­nak ös­­sze. Vég­ső so­ron egy spor­tos tú­ra­gép­nek nem is kell bulémiás ma­nö­ken mód­já­ra csontso­vány­nak len­nie. A 208 ki­lo­gramm még min­dig jobb mint a 80-as évek­be­li ősök több mint két és fél má­zsá­ja. Gon­do­lok itt az XJ 900-as és az XS 1100-es gé­pek­re, bár ne­kik csak an­­nyi a kö­zük van a Fazer-hez hogy tank­ju­kon ők is Ya­ma­ha fel­ira­tot hor­doz­tak.

Ta­pasz­ta­la­ta­im sze­rint azok­kal a gé­pek­kel is jó­kat le­he­tett mo­to­roz­ni. Az új vi­szont fény­évek­kel elő­rébb jár. Az FZS ki­mon­dot­tan erős és gyors mo­tor­nak szá­mít a naked bike-ok te­re­bé­lyes csa­lád­já­ban. Vég­se­bes­ség­ben az 1000-es csu­pa­szok kö­zött ő a ki­rály. Egy naked bike-on 160 fö­lött te­kin­té­lyes szél­nyo­más­sal ta­lál­ja ma­gát szem­ben a pi­ló­ta. A mo­tor gon­dos ter­ve­zői, mé­re­tes ple­xi­vel sze­rel­ték fel a gé­pet, amely még fel­egye­ne­se­dett ülés­po­zí­ci­ó­ban is el­te­re­li a me­net­szél je­len­tős ré­szét. A négy­hen­ge­res, öt­sze­le­pes blokk ete­té­sét nem be­fecs­ken­de­ző-rend­szer vég­zi, mint az R1 ese­té­ben, ha­nem a jó öreg por­lasz­tós tech­ni­kát al­kal­maz­ták.

Egy ré­geb­bi cik­kem­ben ki­fej­tet­tem, hogy a kar­bu­rá­tort már több mint 100 éve fej­lesz­tik, a be­fecs­ken­de­ző-rend­sze­re­ket – mo­tor­ke­rék­pár­ok ese­té­ben – vi­szont csak 20 éve. Ez a tény mond­juk meg is lát­szik a mű­kö­dé­sü­kön. A Fazer tu­laj­do­no­sok csak ára­doz­ni ké­pe­sek a mo­tor tö­ké­le­tes gáz­re­ak­ci­ó­i­ról.

 

A mo­tor­blok­kot, dup­la acél­cső­váz öle­li kö­rül. A fu­tó­mű ele­mei tel­je­sen szok­vá­nyo­sak, elől ál­lít­ha­tó te­lesz­kóp­vil­lát, há­tul köz­pon­ti ru­gós­ta­got ta­lá­lunk. A mo­tor­ke­rék­párt gyá­ri­lag kö­zép­áll­ván­­nyal sze­re­lik, amely na­gyon jó szol­gá­la­tot tesz a mo­tor fel­mál­há­zá­sa­kor, va­la­mint a lánc ápo­lá­sa so­rán nyújt nagy se­gít­sé­get. A Fazer jó vá­lasz­tás le­het egy olyan mo­to­ros szá­má­ra, aki nagy tel­je­sít­mé­nyű, gyors mo­tor­ke­rék­pá­ron sze­ret­ne utaz­ni ké­nyel­mes kö­rül­mé­nyek kö­zött.

 

Műszaki adatok
Yamaha FZS 1000 2005
Mo­tor fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­üte­mű, so­ros négy­hen­ge­res
Ve­zér­lés DOHC, hen­ge­ren­ként öt­sze­le­pes
Lö­ket­tér­fo­gat 998 cm3
Komp­res­­szió-vi­szony 11,4:1
Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény 143,1 Le 10.000 ford./perc
Ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­ték 105,9 Nm 7.500 ford./ perc
Ke­ve­rék­kép­zés 4 da­rab Mikuni BSR kar­bu­rá­tor 37 mm to­rok­át­mé­rő­vel
Kup­lung olaj­für­dős, több­tár­csás
Vál­tó 6 se­bes­sé­ges
Váz acél­cső dup­la böl­cső­váz.
El­ső fu­tó­mű 43 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fu­tó­mű tel­je­sen ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag
Ten­gely­táv 1450 mm
Vil­la­szög 26o
Gu­mik 120/70/ ZR 17 elöl, 180/55 ZR 17 há­tul
El­ső fék 298 mm-es hid­ra­u­li­kus tár­csa, négy­du­gat­­tyús fék­nye­reg­gel
Hát­só fék 267 mm-es szimp­la tár­csa­fék két­du­gat­­tyús fék­nye­reg­gel
Tank 21 li­ter
Tö­meg, szá­ra­zon 208 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.