Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Triumph Bonneville T100
A múlt és jelen találkozása
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Triumph, Bonneville T100


A 60-as évek kö­ze­pén az an­gol Tri­umph gyár két­hen­ge­res mo­tor­ke­rék­pár­jai a fény­kor­ukat él­ték szer­te a nagy­vi­lág­ban. A ja­pán na­gyü­ze­mi mo­tor­gyár­tás ak­ko­ri­ban még csak a szár­nyait bon­to­gat­ta. Az ame­ri­kai gépek ne­he­zek, lom­hák és gyen­gébb mi­nő­sé­gű­ek vol­tak mint a szi­ge­tor­szág­ban gyár­tottak. Az erős és gyors­nak szá­mí­tó Bon­ne­vil­le töb­bek kö­zött az ame­ri­kai fia­ta­lok ked­ven­ce is lett.

Meg kell em­lí­te­nem, hogy a nép­sze­rű­sí­tés­be a fil­mi­par is be­se­gí­tett. A film­vá­szon sár­mos sztár­ja Ja­mes De­an is egy Bon­ne­vil­le nyer­gé­ben rán­col­gat­ta amúgy sem si­ma hom­lo­kát. Ak­ko­ri­ban azt hi­het­ték a for­ga­tó­köny­ví­rók, hogy ez amo­lyan iga­zi fér­fi­as do­log. Nap­ja­ink­ban na­gyot vál­to­zott a vi­lág, ve­le együtt a film­sztá­rok is. Min­den na­gyobb lett, – gon­do­lok itt Swar­ci, Fat Boy-os be­lé­pő­jé­re a T2-ben. A Tri­umph vi­szont hű ma­radt a ha­gyo­má­nyok­hoz. A cég új­ko­ri T-100-as mo­dell­jén igyek­szik meg­je­len­tet­ni az ős főbb je­gye­it. A mo­tor a jól be­vált ré­gi an­gol re­cept sze­rint ké­szült. Dup­la böl­cső-cső­váz, két­hen­ge­res so­ros blokk, ha­gyo­má­nyos ru­gós­ta­gok, drót­kül­lős ke­re­kek, ma­gas kor­mány. A tank két­szí­nű fé­nye­zé­se to­vább erő­sí­ti a nosz­tal­gi­kus meg­je­le­nést. A raj­ta el­he­lye­zett szép Tri­umph „száj­har­mo­ni­kák” to­vább fo­koz­zák a fent em­lí­tett ha­tást.

A szív

A le­ve­gő­hű­té­ses két­hen­ge­res blokk­ban össze­sen nyolc sze­lep dol­go­zik, ame­lye­ket két da­rab ve­zér­műt­en­gely him­bák se­gít­sé­gé­vel moz­gat. A ke­ve­rék­kép­zést két da­rab Kei­hin por­lasz­tó vég­zi, igen­csak meg­győ­ző mó­don, ugya­nis a T 100-as na­gyon szé­pen ve­szi a gáz­kar­ral kül­dött pa­ran­cso­kat. A blokk mű­kö­dé­se so­rán ke­let­ke­ző je­len­tős hő­mennyi­ség elve­ze­té­sé­ben jó­ko­ra olaj­hű­tő se­géd­ke­zik, amely a váz és a blokk kö­zött ke­rült el­he­lye­zés­re. Az elé­gett gá­zok két kró­mo­zott ki­pu­fo­gó­csö­vön ke­resz­tül, ke­rül­nek a kül­vi­lág­ba. A mo­tor ere­je 5 se­bes­sé­ges vál­tó­mű­vön át­ha­lad­va, lánc köz­be­ik­ta­tá­sá­val jut el a hát­só­ke­rék­re.

A váz

Ha­gyo­má­nyos dup­la acél­cső böl­cső­váz ki­ala­kí­tá­sa és a fel­hasz­nált anya­gok faj­tái miatt na­gyon erős, szí­vós, idő­tál­ló da­rab. A váz hát­só­ré­szé­hez szin­tén acél anya­gól, de már zárt­szel­vény pro­fi­lú len­gő­vil­la kap­cso­ló­dik. A két sze­mély ré­szé­re is ké­nyel­mes he­lyet biz­to­sí­tó ülés víz­szin­te­sen he­lyez­ke­dik el a ta­laj­hoz vi­szo­nyít­va. Emiatt na­gyon kel­le­mes ül­dö­gél­ni raj­ta. Ezt azért emel­ném ki, mert ma már a tú­ra­mo­to­rok kö­zött is a gépek fa­ra az ég fe­lé kezd tör­ni, a di­zájn a ké­nye­lem ro­vá­sá­ra megy. Me­net köz­ben a tank fe­lé csú­szik a pi­ló­ta az ülé­sen, az utas­sal egye­tem­ben. A Bon­ne­vil­le-nél nincs ilyen pro­blé­ma, pa­pa, és a ma­ma he­lyén ma­rad gyor­sí­tás­nál, és fé­ke­zés­kor egy­aránt. Fu­tó­mű: Elől 41 mm-es ha­gyo­má­nyos te­lesz­kó­pok biz­to­sít­ják a ke­rék és a talaj min­den­ko­ri biz­tos kap­cso­la­tát. Há­tul két da­rab hi­dra­u­li­kus csil­la­pí­tá­sú ru­gós­tag bir­kó­zik - szin­tén ez­zel a fe­la­dat­tal. A klasszi­kus vo­na­lak ter­mé­sze­te­sen a vi­lá­gí­tó­tes­te­ken, és mű­sze­re­ken is vég­ig- vo­nul­nak. A nagy kró­mo­zott el­ső lám­pa, a szin­tén fém­mel fe­lü­let­ke­zelt irány­jel­zők, va­la­mint a két ke­rek mű­szer ka­rak­te­res for­mát ad a mo­tor el­ső ré­szé­nek. Mo­tor­un­kat szá­mos gyá­ri ki­egé­szítő­vel is fel­sze­rel­het­jük, csak pá­rat em­lít­ve: ol­dal­tás­ka, ple­xi, fe­ji­dom, hát­tám­la sze­re­pel töb­bek kö­zött a kí­ná­lat­ban. Ut­cai mo­to­ron – ha most az en­du­ró és chop­per jel­le­gű gépek­től el­te­kin­tünk – már egy­re rit­káb­ban ta­lál­ko­zunk drót­kül­lős ke­re­kek­kel, fő­ként eb­ben a köb­cen­ti ka­te­gó­riá­ban. A T 100-as kró­mo­zott fe­lü­le­tű kül­lői szé­pen csil­log­nak a nap fé­nyé­ben. Ápo­lá­suk né­mi idő­töl­tés­sel jár né­ha­nap­ján, de a lát­vány min­den fá­ra­do­zás­ért kár­pó­tol­ja a mo­tor büsz­ke tu­laj­do­no­sát. A ha­gyo­má­nyos ke­rék to­váb­bi elő­nye, hogy sé­rü­lés ese­tén könnyeb­ben ja­vít­ha­tó, mint ön­tött alu­mí­ni­um tár­sai, to­váb­bá lény­ege­sen stra­pa­bí­róbb szí­vó­sabb, a di­na­mi­kai ha­tá­sok­nak job­ban el­le­náll.

A mo­tor me­net köz­ben iga­zi an­gol úri­em­ber­hez mél­tó­an vi­sel­ke­dik, hig­gad­tan hajt­ja vég­re a ve­ze­tő­je uta­sí­tá­sait, ki­mon­dot­tan nyug­is. Kez­dők­nek is ajánl­ha­tó. A Bon­ne­vil­le arány­lag vé­kony ab­ron­csai miatt könnye­dén dön­tö­get­he­tő. Mind a két fé­ket hasz­nál­va kel­lő mér­té­kű las­su­lás ér­he­tő el a mo­tor­ral még vész­hely­zet ese­tén is. An­gol stí­lus­ban a le­gél­ve­ze­te­sebb ve­le a mo­torozás. Az em­lí­tett ve­ze­té­si tech­ni­ka lénye­ge: Egye­ne­sen ülünk, lába­ink fi­no­man a tan­kot szo­rít­ják, gyor­san ha­tá­ro­zott, íve­ken ka­nya­ro­dunk a mo­tor­ral. A 2004-es ki­adá­sú T-100-as még „csak” 790 cm3-es hen­ge­rűr­tar­ta­lom­mal ren­del­ke­zett, ez a 2005-ös mo­dell ese­té­ben már 865 cm3-re vál­to­zott. Ez a miatt tör­tént, hogy a T 100 meg­kap­ta a Thrux­ton blokk­ját. Eb­ben a vál­to­zat­ban a mo­tor négy ló­erő­vel ke­ve­seb­bet tel­je­sít, de ez szin­te el­ha­nya­gol­ha­tó kü­lönb­ség. A mo­tor há­la a töb­blet köb­cen­tik­nek, job­ban húz, mint előd­je tet­te, szé­le­sebb mo­solyt csal ve­ze­tő­je or­cá­já­ra gyor­sí­tás­kor. A mo­tor kel­le­mes út­itárs le­het a min­den­na­pok­ban, hi­szen na­gyon stra­pa­bí­ró da­rab. Ké­nyel­mes és ven­dég­sze­re­tő ter­mé­sze­te miatt két sze­mély is nyu­god­tan tú­ráz­ni in­dul­hat a há­tán. A XXI. szá­zad Bon­ne­vil­le-je iga­zi ér­té­kek­kel ren­del­ke­ző és ér­ték­tar­tó mo­tor­ke­rék­pár. Ha Ja­mes De­an lát­ja fen­tről, már biz­to­san nem a hom­lo­kát rán­col­ja, ha­nem mo­so­lyog örö­mé­ben.


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.