Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
[InfoBike.hu | Pataky Levente] Felvétel dátuma: 2010.08.03
Aprilia, Pegaso, Strada, Factory, teszt


Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.

A Pe­ga­so szár­nya­lá­sa vissza­nyú­lik egé­szen 1990-ig, ami­kor a no­a­lei gyár meg­kezdte el­ső nagy­mo­tor­jai­nak, a Pe­ga­so-nak a sor­ozat­gyár­tá­sát. A „da­ka­ros” beütés­sel fel­vér­te­zett mo­tor tú­ra-en­du­ró ka­te­gó­riá­ba tar­to­zott, de in­kább az ut­cai hasz­ná­lat­ban áll­ta meg a he­lyét. Az el­ső­ként meg­je­lent mo­dellt 650 cm3-s Ro­tax blok­kal sze­rel­ték, me­lyet egé­szen a Stra­da meg­je­le­né­sé­ig al­kal­maz­tak. Két mó­do­sí­tást kö­ve­tő­en 2004-ben be­mu­ta­tott mo­dell a Pe­ga­so-t le­vál­tó, Pe­ga­so Stra­da név­re ke­resz­tel­ték, mely a Pe­ga­so tú­rás mi­vol­tát ki­sebb ru­gó­út al­kal­ma­zá­sá­val, ala­cso­nyabb ülés­ma­gas­ság­gal a te­re­pről tel­jes mér­ték­ben az asz­fal­tra te­rel­te. Majd 2006-ban a meg­je­lent Pe­ga­so csa­lád­tag Trail né­ven foly­tat­ta a ko­ráb­bi alap­mo­dell pá­lya­fu­tá­sát. Most a gyár rá­tett még egy la­pát­tal, és a Tu­o­no és RSV mel­lett a Pe­ga­so-t is meg­ba­bo­náz­ta a „Fac­tory” ki­egé­szítés­sel. Így a szá­mos mó­do­sí­tás­nak és ki­egé­szítők­nek kö­szön­he­tő­en a Stra­da Fac­tory min­den ed­di­gi­nél spor­to­sabb, job­ban a szu­per­mo­tó irány­zat fe­lé ka­csint­ga­tó vá­ro­si min­de­ne­sét al­kot­ta meg.

Nemcsak a városban, de a közeli szerpentinen is megállja a helyét a Strada Factory

A 2005-ben ná­lunk is tesz­telt mo­dell után na­gyon vár­tam a ta­lál­ko­zást az ola­szok új üd­vös­ké­jé­vel. Az alap­mo­dell sem volt egy ha­gyo­má­nyos kül­se­jű mo­tor, de a Fac­tory ese­té­ben még in­kább a kül­ső tu­nin­go­lá­sá­ra he­lyez­ték a hang­súlyt. A spor­tos irány­za­tot a Stra­da fe­ke­te-pi­ros fé­nye­zé­se is hang­sú­lyoz­za, ami­hez még nagy­ban hoz­zá­já­rul, hogy a ko­ráb­ban kri­ti­zál­ha­tó, kék­re elo­xált alu­mí­ni­um fel­nik he­lyett arany­sár­ga drót­kül­lős fel­ni­ken fe­szül­nek a ta­pa­dós Pi­rel­li Dia­blo gu­mi­abron­csok. Több he­lyen kar­bont vé­lünk fel­fe­dez­ni, az el­ső sár­vé­dőt, az ki­pu­fo­gó­cső­vet és váz­vé­dőt is kar­bon bo­rít­ja. A hely­zet­jel­zők sem akár­mi­lye­nek, elöl-há­tul led-es in­de­xe­ket ta­lál­ha­tunk. A trend­nek meg­fe­le­lő ülés alatt vég­ig­hú­zott gyá­ri dob he­lyett Akra­po­vic slip-on do­bok ke­rült­ek fel rá, me­lyek őrü­le­tes hang­ha­tást va­rá­zsol­nak a Stra­dá­nak. Így már tény­leg nem akadt olyan em­ber, aki ne ven­né ész­re a „szár­nya­ló ló” ér­ke­zé­sét.

Factory mivoltára utal az aranysárga drótküllös felnik, Akarpovic

slip-on dobok, több helyen feltünő karbon védő elemek

 A be­in­dí­tást kö­ve­tő­en már tag­lalt „Akra” dob hang­ja jel­zi, hogy még spor­to­sabb, va­dabb lett az új Stra­da. A in­jek­to­ros, 659 cm3-es erő­for­rás an­nak el­le­né­re, hogy alap­já­ban vé­ve nem mó­do­sult, egye­dül a vál­toz­ta­tott in­jek­tor-tér­kép­nek kö­szön­he­tő­en pro­du­kál 3 ló­erő­vel töb­bet mint az alap­mo­dell, amit hasz­ná­lat köz­ben még több­nek érez­tem. A hosszú­lö­ke­tű 1 hen­ge­res egyik hát­rá­nya, hogy csak szűk for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban hasz­nál­ha­tó, vi­szont cse­ré­be tar­tós­sá­ga és ala­csony fo­gyasz­tá­sa kár­pó­tol­hat ben­nün­ket. Meg­le­pő, hogy a Fac­tory már 2500-as for­du­lat­szám tar­to­mány­tól jól hasz­nál­ha­tó, de az iga­zi él­mény 3500-as for­du­lat­tól kez­dő­dik és egé­szen majd­nem 6000-es for­du­la­tig tart. Efö­lött már ve­szít len­dü­le­té­ből, és 7000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­nál a til­tás sem en­ge­di to­vább­pör­get­ni a mo­tort. A nyo­ma­ték­csúcs max. ér­té­két, az 59 Nm-t már 5000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­nál elé­ri. A ben­zin­be­fecs­ken­de­ző­nek kö­szön­he­tő­en na­gyon jól ada­gol­ha­tó a gáz. Az egy­hen­ge­re­sek, ter­mé­sze­tes ve­le­já­ró­ja a vi­b­rá­ció, amit a jól el­ta­lált ki­egyen­sú­lyo­zó ten­ge­lyé­nek kö­szön­he­tő­en oly­an­nyira re­du­kál­tak, hogy hosszabb mo­tor­ozás után sem kell szá­mol­ni ke­zünk, lábunk zsib­ba­dá­sá­val. A gyár­ilag 50 ló­erő több­nek tűnt me­net köz­ben, ami egy­részt a nyi­tott slip-on dob­nak is kö­szön­he­tő. A jól át­té­te­le­zett, 5 se­bes­sé­ges vál­tó­val ki­egé­szül­ve iga­zi öröm­mo­tor­ozást ga­ran­tál. A leg­na­gyobb se­bes­sé­get - az óra sze­rint - 177 km/órás tem­pó­nál ér­tem el, ami egy ilyen mo­tor­nál több mint ele­gen­dő, en­nél a se­bes­ség­nél már az elvi­sel­he­tet­len szél csor­bít­hat­ja az élve­ze­tet.

2004-től már nem Rotax, hanem a Yamaha egyhengeres erőforrása dolgozik

Az ola­szok nem­csak a ló­erők­et moz­gat­ták meg a Stra­dá­ban, a fu­tó­mű­vén is vál­toz­tat­tak. A váz te­rén ma­radt a ha­gyo­má­nyos acél­cső váz, mely elég szi­lárd ah­hoz, hogy a szu­per­mo­tós csúsz­ta­tá­sok se okoz­za­nak ne­ki gon­dot. A fu­tó­mű han­go­lá­sát fe­sze­sebb­nek érez­tem, mint az előd­jé­nél, ezért bát­rab­ban tud­tam ve­le a ka­nya­rok­ba be­men­ni, és gyor­sabb ka­nyar­vé­tel­nél is sta­bil ma­radt. Kö­szön­he­tő­en az elöl masszív, 45 mm-es, Kay­aba ru­gós­ta­gok és a hát­ra sze­relt ál­lít­ha­tó Sachs köz­pon­ti ru­gós­tag­nak. Per­sze a ma­gyar utak okoz­hat­nak né­mi meg­le­pe­tést, a na­gyobb ká­tyúk még a Stra­dát is ki­zök­kent­he­tik, de a ki­sebb hi­bá­kat még na­gyobb se­bes­ség­nél, ka­nya­ro­dás köz­ben is min­den pro­blé­ma nél­kül meg­old­ja.A jobb irá­nyít­ha­tó­ság ér­de­ké­ben az el­ső ke­rék­re na­gyobb súlyt he­lyez­tek a ki­csit elő­rébb, és 20 mm-rel ma­ga­sab­ban el­he­lye­zett ülés ál­tal. A könnyebb irá­nyit­ha­tó­ság ja­ví­tá­sa ér­de­ké­ben még egy tet­sze­tő­sebb, Tu­o­no­ból szár­ma­zó, új, arany­szí­nű, alu­mí­ni­um kor­mányt is ka­pott a Fac­tory.

   

 A min­den ed­di­gi­nél spor­to­sabb Pe­ga­so a fék te­rén is fel­nőtt a fe­la­dat­hoz. Elöl 320 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csát egy 4 du­gattyús, ra­diá­li­san rög­zí­tett fék­nye­reg fog­ja köz­re. Ezen­kí­vül a ra­diá­lis fék­hen­ger mel­lett még a fém­há­lós fék­cső is alap­tar­to­zé­ka lett a mo­tor­nak. Így nem meg­le­pő, hogy a tö­ké­le­tes fék­ha­tás mel­lett az ada­gol­ha­tó­ság is csil­la­gos ötös mi­nő­sí­tést ka­pott. Há­tul vi­szont ma­radt a 240 mm-es tár­csa Brem­bo 1 du­gattyús fék­nye­reg­gel pá­ro­sul­va. A mű­szer­fal jól lát­ha­tó, sok in­for­má­ci­ót kö­zöl szá­mun­kra. Ana­lóg for­du­lat­szám­mé­rő­ből és egy nagy­mé­re­tű LCD ki­jel­ző­ből áll, mely a se­bes­sé­gen kí­vül szá­mos in­for­má­ci­ót je­lez szá­mun­kra. A ki­jel­zőn lé­vő ada­to­kat a jobb ol­da­lon el­he­lye­zett kor­mány­kap­cso­lón ta­lál­ha­tó gomb se­gít­sé­gé­vel vált­hat­juk. Az ülés is ta­lál­ha­tunk egy ki­sebb pa­ko­lás­ra al­kal­mas he­lyet, és a szer­szá­mo­kat is itt ta­lál­hat­juk. Emel­lett, a bal ol­da­li kor­mány­kap­cso­ló­val egy, a tank te­te­jén lé­vő tá­ro­ló­re­keszt nyit­ha­tunk, ahová a pa­pí­rok és a pénz­tár­ca is el­fér. A re­kesz el­ső ré­szé­ben ta­lál­hat­juk a ben­zin­tank nyí­lá­sát is. Az utas szál­lí­tá­sa sem okoz gon­dot a Stra­da-nak. A ki­hajt­ha­tó láb­tar­tók - me­lyek az én szub­jek­tív vé­le­mé­nyem sze­rint a mo­tor egyet­len kri­ti­zál­ha­tó pont­jai, a ki­dol­go­zá­suk miatt -, elég ala­cso­nyan he­lyez­ked­nek el, hogy ké­nyel­mes uta­zást biz­to­sít­sa­nak a há­tul ülő­nek. Az ülés mö­gött ta­lá­lunk még ka­pasz­ko­dót is, ami to­vább nö­ve­li az utas kom­fort­ját. A hát­rány egye­dül a di­va­tos ki­pu­fo­gó-elve­ze­tés­ből adó­dik, mi­vel az ülés alatt el­he­lye­zett dob eny­hén me­le­gí­ti a pár­ná­zott ülést. A Stra­da Fac­tory összes­sé­gé­ben egy na­gyon jó, fő­ként vá­ro­si mo­tor, ami­vel be­te­kin­tést nyer­he­tünk a szu­per­mo­tó vi­lá­gá­ba. A fel­tű­nő for­ma, a jobb fu­tó­mű, ha­tá­ro­zott fék­ha­tás sze­rin­tem meg­éri, az alap­vál­to­zat és a Fac­tory mo­dell kö­zöt­ti ár­kü­lönb­sé­get.

Aprilia Pegaso Strada

Motor típus
SOHC, folyadékhűtéses, 4 szelepes, egyhengeres
Hengerűrtartalom
660 cm3
Furat x löket
100 x 84 mm
Sűrítési arány
10:1 
Maximális teljesítmény
48 LE 6.000 ford./percnél
Maximális nyomaték
59 Nm 5250 ford./percnél
Futómű
Első kerékméret: 110/70-17, Hátsó kerékméret: 160/60-17 

Első felfüggesztés
Teleszkópvilla, 45 mm átmérővel
Hátsó felfüggesztés
Sachs hidraulikus központi rugóstag, állítható húzófokozati csillapítás és rugó-előfeszítéssel 
Első fék
320 mm-es tárcsa, radiálisan szerelt négydugattyús féknyereg
Hátsó Fék
240 mm-es szimpla tárcsa, egydugattyús féknyereg
Méretek és tömeg H x Sz
2173 mm x 810 mm 
Ülésmagasság
800 mm 
Tengelytáv
1479 mm
Száraz tömeg
168 kg
Üzemanyagtartály
16 liter

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.