Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük az Aprilia RS 125-öt
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Aprilia, RS 125


Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...

A no­a­lei gyár RS tí­pu­sát 1992 óta gyárt­ja. Már ak­kor is élen­járt a leg­ú­jabb tech­ni­kák al­kal­ma­zá­sa te­rén, a kon­ku­ren­cia mo­tor­jai­val szem­ben. Hon­da NSR és a Ya­ma­ha TZR gyár­tá­sá­nak le­ál­lá­sa után egye­du­ral­ko­dó lett a nagy­kö­zön­ség számá­ra. Már meg­je­le­né­se­kor a GP-ből szár­ma­zó alu­mí­ni­um-váz, for­dí­tott el­ső vil­la és négy­du­gattyús el­ső fék­nye­reg emel­te a csúcs­ra a kis mé­reg­zsá­kot. Aki nem is­me­ri, el­ső­re le­né­zi a foj­tá­sok nél­kül kö­zel 30 ló­erős mo­dellt és in­kább a na­gyobb szu­per­sport 600-as és 1000-res mo­del­le­ket vá­laszt­ják a ke­res­ke­dé­sek pa­let­tá­já­ról, pe­dig a mo­to­ro­sok nagy ré­sze még ezt a nyol­cad­li­te­res gépet sem tud­ja ki­mo­tor­oz­ni.

 

A kis mo­dell si­ke­res­sé­gét mu­tat­ja, hogy ná­lunk is – és ter­mé­sze­te­sen Ola­szor­szág­ban is – nagy­részt ilyen Apri­li­ák­kal in­dul­nak 125 sport ka­te­gó­riá­ban. Ná­lunk még egy he­lyen a mo­to­ros kép­zés is ilyen mo­to­rok­kal zaj­lik, ahol a nagy­mo­to­ro­so­kat rá­éb­resz­tik, hogy van még bő­ven mit ta­nul­ni­uk. A teszt­mo­tort a Hu­mok-tól (Hun­ga­ro­ring Mo­to­ros Ok­ta­tá­si Köz­pont) kap­tuk, ép­pen most cse­ré­lik le a meg­lé­vő­ket az új 125 RS-ek­re. Így Asza­lós Ádá­mék­tól ép­pen a be­já­ra­tás után lé­vő, még tel­je­sen gyá­ri ido­mok­kal sze­relt, fe­ke­te-fe­hér szín­kom­bi­ná­ció­jú mo­dellt kap­tuk meg. Egyéb­ként még két szín­kom­bi­ná­ció vá­laszt­ha­tó: fe­ke­te és Spa­nish Num­ero 1 re­pli­ca el­ne­ve­zé­sű mo­dell, mely fé­nye­zé­se Jor­ge Lo­ren­zo ver­seny­ző tisz­te­le­té­re meg­egye­zik a 250-es GP mo­tor­já­nak fé­nye­zé­sé­vel. Az új mo­dell már nem ke­re­kí­tett for­má­jú, kül­ső­re szög­le­te­sebb lett. Fel­lel­he­tők raj­ta a na­gyobb sport­gép, az RSV 1000R egyes jel­lem­vo­ná­sai. Elő­re ha­ra­pós te­kin­te­tű fe­ji­dom ke­rült, mely­be dup­la fény­szó­rót he­lyez­tek. A hát­só trak­tus le­vé­ko­nyo­dó for­má­ja iga­zi ver­seny­mo­tor jel­leg­re utal.

 

Az új, alu­mí­ni­um, kék­szín­re elo­xált fel­nik jól mu­tat­nak a gépen. A mű­sze­regy­sé­ge is me­gújult. Az ana­lóg for­du­lat­szám­mé­rő mel­lé nagy­mé­re­tű, di­gi­tá­lis ki­jel­ző ke­rült. A 123, 4 cm3-es mem­brán­ve­zér­lé­sű Ro­tax erő­for­rás nem vál­to­zott. Az RS al­só for­du­lat­szám tar­to­má­nyok­ban nem iga­zán hasz­nál­ha­tó. Az elin­du­lás­hoz le­ga­lább 5000-res for­du­lat szük­sé­ges, de húz­ni csak 8000 fö­lött kezd iga­zán, ezért ezen ér­ték alatt csak meg­ál­lás­kor ér­de­mes tar­ta­ni. 8000 fö­lött tel­je­sen meg­va­dul a kis „tal­ján ör­dög” és majd­­nem 11000 per­cen­kén­ti for­du­la­tig erő­tel­je­sen gyor­sít­ja a pil­le­könnyű gépet. E fe­lett egy fo­ko­zat­tal fel­jebb ér­de­mes kap­csol­ni a vál­tót, hogy a ké­tü­te­mű 125-ös­nél oly fon­tos len­dü­let­ből ne ve­szít­sünk. Az RS fu­tó­mű­ve jól iga­zo­dik a no­elai gyár büsz­ke­sé­gé­hez, ezen nem is vál­toz­tat­tak. Az alu­mí­ni­um-váz­ra fel­for­dí­tott el­ső vil­la tá­masz­ko­dik. A hát­só ru­gó­zást hi­dra­u­li­kus mo­nos­hock ru­gós­tag­ra bíz­ták. A Dun­lop gu­mik­nak, és a tö­ké­le­tes fu­tó­mű­nek kö­szön­he­tő­en ál­lan­dó­an meg­fe­le­lő vissza­jel­zést ka­punk az alat­tunk zaj­ló ese­mé­nyek­ről. Han­go­lá­suk fe­szes. A tö­ké­le­tes fu­tó­mű mel­lett a fé­kek is meg­fe­le­lő­en vég­zik dol­gu­kat, nem cso­da, mi­vel elöl 4 du­gattyús ra­diá­li­san sze­relt fék­nye­reg fog­ja köz­re a 320 mm-es tár­csát, és a ra­diá­lis fő­fék­hen­ger is jobb ada­gol­ha­tó­sá­got ered­mé­nyez. A fék­ha­tás több, mint ele­gen­dő a könnyű gép meg­fe­le­lő le­las­sí­tá­sá­hoz. A Hun­ga­ro­rin­gen a kis súly­nak, és jól ki­for­rott fu­tó­mű­nek kö­szön­he­tő­en ke­ze­sebb, mint na­gyobb tár­sai. Ez a ke­zes­ség a ka­nyar­se­bes­ség­nél je­lent­ke­zik, sok­kal könnyeb­ben te­rel­get­he­tő a kis 125-ös, és na­gyobb ka­nyar­se­bes­ség ér­he­tő el ve­le, mint na­gyobb mé­re­tű tár­sai­nál. A ka­nya­ro­kat szin­te ma­gá­tól ve­szi. A fék­tá­vok le­rö­vi­dül­nek, ott, ahol már a szu­per­sport gépek pi­ló­tái erő­tel­je­sen a fé­ket szo­rít­ják, ott még az RS-sel a gáz­kart cson­tig húz­zuk. A Rin­gen szin­te alig kell fé­kez­ni ve­le. Vi­szont a ké­tü­te­mű erő­for­rás­nak kö­szön­he­tő­en job­ban oda kell fi­gyel­ni a meg­fe­le­lő se­bes­ség­fo­ko­zat meg­vá­lasz­tá­sá­hoz. Ha egy fo­ko­za­tot elvé­tünk, könnye­dén ve­szít­he­tünk len­dü­le­tünk­ből. A foj­tat­lan vál­to­zat több, mint 160 km/órás vég­se­bes­sé­get tesz le­he­tő­vé, ami ugyan hát­rány a cé­le­gye­nes­nél, vi­szont az itt el­szen­ve­dett vesz­te­ség a ka­nya­rok­ban könnye­dén le­dol­goz­ha­tó. A 125-ös gép­pel sok­kal könnyeb­ben ta­nul­ha­tunk meg jól mo­tor­oz­ni a pá­lyán, ke­vés­bé ve­szé­lyes egy hir­te­len gá­za­dás a ka­nyar­ban. Az ülés, kor­mány, láb­tar­tó po­zí­ció is meg­fe­le­lő. Vi­szony­lag ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ció­ban ül­he­tünk, a na­gyobb ter­me­tű pi­ló­ták számá­ra is nem tá­gas, de ele­gen­dő he­lyet biz­to­sít. Ké­tü­te­mű lé­vén szer­viz-igé­nye­sebb, mint né­gyü­te­mű tár­sai, és na­gyobb oda­fi­gye­lést is igé­nyel. A szer­vi­zin­ter­val­lum 4000 km, a gyár ál­tal elő­írt du­gattyú­cse­re már 16000 km-nél ja­va­solt. Összességében nagyon jó tanulómotor, aki most ismerkedik a pályázással, annak bátran ajánlom. Ha valaki nem kíván beruházni egy ilyen motorba, akkor a saját képességeinek fejlesztése mellett az új RS-t is testközelből megismerheti a Humok egyik képzésén. Köszönet a tesztmotorért a Hungaroring Motoros Oktatási Központnak és a Mille Motor Kft-nek.

 

Műszaki adatok
Motor típusa kétütemű, vízhűtéses, egyhengeres Furat x löket: 54.0 x 54,5 mm
Hengerűrtartalom 123,4 köbcentiméter
Sűrítési arány 12.5:1
Keverékképzés Dell'orto karburátor, 28 mm-es torokátmérővel
Erőátvitel 6 sebességes mechanikus
Teljesítmény 29 LE 10500 ford./perc
Max. forgatónyomaték 19 Nm 10250 ford./perc
Váz alumínium-öntvény hídváz
Felfüggesztés elöl felfordított teleszkópvilla
Felfüggesztés hátul alumínium-öntvény lengővilla, himbarend­szerrel kapcsolódó központi rugóstag, állítható előfeszítéssel
Fékek elöl 320 mm átmérőjű tárcsa, 4 dugattyús radiálisan szerelt féknyereg
Fékek hátul 220 mm átmérőjű tárcsa, 2 dugattyús féknyereg
Hosszúság x szélesség 1955 x 720 mm
Ülésmagasság 805 mm
Tengelytáv 1345 mm
Teletankolt tömeg 140 kg
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.80 ccm (7.62 cubic inches)
Száraz tömeg 185.0 kg (407.9 pounds)
Első kerékméret 110/70-17
Hátsó kerékméret 110/70-17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.