Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia RSV 1000 R 2006
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.21
Aprilia, RSV, 1000R


1998 nya­rán az Apri­lia szak­em­ber­ei meg­al­kot­tak egy tel­je­sen újfej­lesz­té­sű, egy­li­te­res sport­mo­tort, mely­nek az RSV Mil­le ne­vet ado­má­nyoz­ták. A Mil­le szó ma­gya­rul ez­ret je­lent, ő volt az Apri­lia új ez­re­se. A cég na­gyon büsz­ke volt szü­lött­jé­re, hi­szen mindmá­ig a leg­na­gyobb űr­tar­tal­mú gépük.

 A mo­tor­ke­rék­pár már az el­ső pró­bá­kon el­bű­völ­te a tesztpi­ló­tá­kat óriá­si kö­zép­tar­to­mány­be­li nyo­ma­té­ká­val. Ak­ko­ri­ban a Su­zu­ki TL 1000, a Hon­dá­tól a VTR 1000 és ha­zá­já­ban a Du­ca­ti 916-os vol­tak a sport­tár­sai, a V2-es sport­mo­to­rok szo­rí­tó­já­ban. A 2000-es mo­del­lév­ben, a Hon­dá­nál ut­cá­ra tol­ták az SP 1-et A tú­ras­por­to­ló VTR 1000 F után ez min­den­képp elő­relé­pés­nek szá­mí­tott a spor­tos­ság irá­nyá­ban. Az SP csil­lo­gó kar­riert fu­tott be a szu­per­bi­ke vi­lág­ver­se­nye­ken, összes­sé­gé­ben si­ke­re­sebb volt, mint az RSV. Et­től füg­get­le­nül az Apri­lia ren­ge­teg ra­jon­gót szer­zett ma­gá­nak, akik is­te­ní­tik a gépet. Egy­más után ki­pró­bál­va a két mo­tort, az Apri­lia sok­kal iz­gal­ma­sabb­nak tűnik. Va­la­hogy más­ként gyor­sul, ve­szi a gázt mint a Hon­da. Mi­ben más ez a mo­tor, mint a töb­bi? Az Apri­lia ko­ráb­bi ver­seny ta­pasz­ta­la­tai alap­ján al­kot­ta meg a mo­tor váz­szer­ke­ze­tét, amely ki­mon­dot­tan me­rev­re si­ke­rült. Ez ki­mon­dot­tan ma­ga­biz­tos­sá tet­te a ver­seny­pá­lyán. A Mil­lék szá­raz kar­te­res rend­sze­re, min­den po­zí­ció­ban ke­nő­a­nyag­gal lát­ja el a mo­tort. Ré­geb­bi 90-es évek­bei sport­gé­pek­nél, ke­né­si pro­blé­mák adód­hat­tak ex­trém dő­lés­szö­gek­ben. A ke­nés elég­te­len­sé­ge ko­moly ká­ro­kat okoz­hat a mo­tor bel­se­jé­ben. Ver­seny kö­rül­mé­nyek kö­zött, ex­trém dő­lés­szö­gek­nél is biz­to­san mű­kö­dik ez a ke­né­si rend­szer. Ahogy tel­tek az évek, a fej­lesz­tés nem állt meg, az 1998-as ver­zi­ót elő­ször 2001-ben dol­goz­ták át, ek­kor zá­rult le az ős-Mil­le ko­ra. A 2004-es mo­dellt már tel­je­sen új­ra raj­zol­ták. A for­ma­ter­ve­zést egy an­gol ter­ve­ző Mar­tin Long­mo­re gond­jai­ra bíz­ták, aki igen­csak át­vál­toz­tat­ta a gépet. A mo­tor ki­sebb könnyebb rob­ba­né­ko­nyabb lett, min­den egyes ré­szén – több mint 100 al­kat­ré­szen– mó­do­sí­tot­tak.

A Mil­le egy iga­zi va­dál­lat lett, 138 ló­erő 107 Nm nyo­ma­ték. Min­dez 185 ki­lós szá­raz súly­hoz, új táv­la­to­kat nyi­tott az ed­di­gi mac­kós ter­me­tű V2-es gépek kö­zött. A 2005-ös ver­zión az elek­tro­ni­ka fi­nom­han­go­lá­sá­val vissza­vet­tek a sze­szé­lyes­sé­gé­ből, in­kább a ba­rát­sá­go­sabb tel­je­sít­mény le­a­dás­ra fek­tet­tek na­gyobb hang­súlyt. A V két­hen­ge­res mo­to­rok nagy elő­nye a négy­hen­ge­re­sek­kel szem­ben, az arány­lag ki­sebb for­du­lat­szá­mon je­lent­ke­ző nagy for­ga­tó­nyo­ma­ték. Hát­rá­nya a ki­sebb csúcs­tel­je­sít­mény, de ezért bő­ven kár­pó­tol­ja a pi­ló­tát az egyen­le­te­sebb ki­szá­mít­ha­tóbb tel­je­sít­mény-le­a­dás. A Mil­le blokk az 5000-8000-res tar­to­mány­ban a leg­na­gyobb to­ló­erő­vel ren­del­ke­zik ka­te­gó­riá­já­ban, e tu­laj­don­sá­gát ka­nyar­ból va­ló ki­gyor­sí­tás­nál hasz­nál­hat­juk ki re­me­kül. Az el­ső két fo­ko­zat­ban tel­jes gá­zos gyor­sí­tás­nál még így sze­lí­dít­ve is túl­pör­ge­ti a hát­só­ke­re­ket. A gyár­ilag sze­relt Pi­rel­li Dra­gon hát­só­gu­mi tel­je­sen el­szé­dül a mu­tat­vány köz­ben, és le­ko­pott ré­szecs­ké­it si­rat­ja. A mo­tor nagy nyo­ma­té­ka miatt fi­no­mabb hasz­ná­lat ese­tén is 6000 ki­lo­mé­ter után cse­rél­ni kell a gu­ri­gát. Mű­sze­re­zett­sé­ge min­den igényt ki­elé­gít. A ré­geb­bi vál­to­zat bum­for­di mű­szer­fa­la he­lyén, most egy fi­li­grán órát ta­lá­lunk. A kö­ri­dőm­érő na­gyon jó szol­gá­la­tot tesz pá­lyá­zás köz­ben. A kö­zé­pen el­he­lye­zett for­du­lat­szám­mé­rő jobb ol­da­lán a se­bes­sé­get, és a meg­tett utat ol­vas­hat­juk le. Az Apri­lia az elek­tro­ni­kai rend­sze­ren is ha­tal­mas vál­toz­ta­tást haj­tott vég­re. A mo­tor rez­dü­lé­se­it 15 da­rab szen­zor kí­sé­ri fi­gye­lem­mel, ame­lyek di­gi­tá­lis, két ér­pá­ron fu­tó rend­sze­ren ke­resz­tül kom­mu­ni­kál­nak a köz­pon­ti szá­mí­tó­gép­pel. Ez­zel a meg­ol­dás­sal mint­egy 5 ki­ló­nyi réz ve­ze­ték sú­lyá­tól sza­ba­dí­tot­ták meg a pa­ri­pát. A ré­geb­bi be­fecs­ken­de­ző-rend­szert most Si­emens gyárt­má­nyú vál­tot­ta fel, Az in­jek­tortes­tek át­mé­rő­je 57 mm-re nö­ve­ke­dett.

 

A ki­pu­fo­gó rend­szer­ben egy lamb­da-szon­da szál­lít in­for­má­ció­kat az elek­tro­ni­ká­nak az elé­gett gá­zok pil­la­nat­nyi össze­té­te­lé­ről. A ki­pu­fo­gó­gá­zok tisz­tí­tá­sá­ról há­romutas ka­ta­li­zá­tor gon­dos­ko­dik. A ré­gi blokk, hen­ger­fe­jé­ben még két gyer­tya mű­kö­dött, az új­ban már hen­ge­ren­ként csak egy vég­zi a ke­ve­rék ber­ob­ban­tá­sát. A na­gyobb tel­je­sít­mény na­gyobb hő­mennyi­ség ter­me­lő­dé­sé­vel is jár, ezért a hen­ger­fej­ben több hű­tő­fo­lya­dék áram­lik, to­váb­bá a hű­tők ka­pa­ci­tá­sa is na­gyobb lett. Akár­hány­szor csak meg­lá­tom min­dig, leny­űgöz a ko­vá­csolt kék szí­nű alu­mí­ni­um ke­re­kek ke­cses­sé­ge. Az Öh­lins mell­ső te­lesz­kó­pok szá­ra­inak fe­lü­le­ti ke­mény­sé­gét, ti­tán-nit­rid be­vo­nat­tal nö­vel­ték. A ru­gós­tag ter­mé­sze­te­sen min­den irány­ban ál­lít­ha­tó. A fé­kek mint eb­ben a ka­te­gó­riá­ban meg­szo­kott, ter­mé­sze­te­sen ra­diá­lis ki­ala­kí­tá­sú­ak. A kor­má­nyon lé­vő fékmun­ka­hen­ger szin­tén ra­diá­lis el­ren­de­zé­sű. Az Apri­liá­nál min­dig a spor­tos­sá­got he­lyez­ték elő­tér­be, ez en­nél a gép­nél sincs más­képp, a Mil­le egy vér­be­li szu­per­sport mo­tor, amely kö­zú­ton is hasz­nál­ha­tó. Kí­ván­csi­an vár­juk a fej­lő­dé­se to­váb­bi irá­nyát, re­mél­jük, si­ke­rül még job­bá ten­ni, ami most is na­gyon ütő­ké­pes sport­mo­tor kon­cep­ci­ót.


Műszaki adatok
Aprilia RSV 1000 R 2006
Mo­tor V60o-os, né­gyü­te­mű, 60 fo­kos V-ket­tes, víz­hű­té­ses
Lö­ket­tér­fo­gat 997,62 cm3
Fu­rat x lö­ket 97 x 67,5 mm
Sű­rí­té­si vi­szony 11,8:1
Tel­je­sít­mény 102 kW (139 LE) 9500 1/min
Ma­xi­má­lis. for­ga­tó nyo­ma­ték 107 Nm 7500 1/min
Ke­ve­rék­kép­zés elek­tro­ni­kus be­fecs­ken­de­zés
Váltó hat­fo­ko­za­tú
Kup­lung ned­ves, több­tár­csás olaj­für­dős, hi­dra­u­li­kus rás­egí­tés­sel,ra­diá­lis kup­lung mun­ka­hen­ger­hen­ger
Váz könnyű­fém híd­váz
Vil­la­szög 24 fok
El­ső fu­tó­mű 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű, ti­tán-nit­rid be­vo­na­tú for­dí­tott Öh­lins Ra­cing te­lesz­kó­pok, tel­je­sen ál­lít­ha­tó 120 mm ru­gó­út
Hát­só fu­tó­mű alu­mí­ni­um len­gő­vil­la, pro­gresszív fel­füg­gesz­tés­sel, Öh­lins ru­gós­tag, 133 mm ru­gó­út
Ke­re­kek elöl hat­pár, há­tul öt­pár kül­lős alu­mí­ni­um fel­ni, 3,5 x 17 col / 6,0 x 17 col
El­ső fék dup­la 320 mm át­mé­rő­jű, úszó­á­gya­zá­sú fék­tár­csa, négy­du­gattyús Brem­bó nyer­gek
Hát­só fék 220 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csa, két­du­gattyús Brem­bo fék­nye­reg
Ten­gely­táv 1415 mm
Ülés­ma­gas­ság 810 mm
Tank 18 li­ter (4 li­ter tar­ta­lék)
Szá­ra­zsúly 185 Kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.