Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia RXV 450
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.23A nagy­kö­zön­ség­nek elő­ször 2003 őszén mu­tat­ta be az Apri­lia, új el­kép­ze­lé­se­ken nyug­vó en­du­ró mo­tor­ját. Az el­telt szűk há­rom év alatt az ak­ko­ri pro­to­tí­pust szin­te tö­ké­le­tes­re csi­szol­ták. 2006 nya­rától már a hi­va­ta­los Apri­lia ke­res­ke­dők­nél is meg­vá­sá­rol­ha­tó a mo­dell. A merő­ben új váz­szer­ke­zet, a V2-es be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, a fu­ra for­má­jú len­gő­vil­la tel­je­sen más, mint amit eb­ben a ka­te­gó­riá­ban idá­ig meg­szok­hat­tunk.

Mit is írok ka­te­gó­ria? Ez a mo­tor szin­te új ka­te­gó­ri­át te­rem­tett. A né­gyü­te­mű ver­se­nyen­du­rók kö­zött egye­dü­lál­ló meg­ol­dá­so­kat tar­tal­maz. Az új mű­sza­ki meg­ol­dá­sok meg­le­he­tő­sen ha­té­ko­nyan tel­je­sí­te­nek ver­seny­kö­rül­mé­nyek kö­zött is, hi­szen en­nek a gép­nek a szu­per­mo­to vál­to­za­tá­val a fran­cia Jé­ro­me Gi­ra­ud 2004-ben meg­nyer­te a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Mi ka­la­pál a váz­ban?

A kéthengeres blokk lényegesen erőssebb mint 1 hengerese társaik  és szélesebb fordulatszámtartományban használható

 

A 77 fo­kos hen­ger szö­gű V el­ren­de­zé­sű mo­tor­ blokk­já­ban Uni­cam sze­lep­ve­zér­lést al­kal­maz­tak. Lény­ege hogy a hen­ger­fej­ben egyet­len ve­zér­ten­gely dol­go­zik, amely a két szí­vó­sze­le­pet tő­kék köz­ve­tí­té­sé­vel köz­vet­le­nül, a ki­pu­fo­gó sze­le­pe­ket pe­dig vil­lá­kon ke­resz­tül mű­köd­te­ti. A ke­ve­rék­kép­zést be­fecs­ken­de­ző rend­szer­re bíz­ták. A Del­lor­to in­jek­to­rok 38 mm át­mé­rő­jű tes­te­ken ke­resz­tül ju­tat­ják a ben­zint a ke­verő­csö­vek­be. A két­hen­ge­res blokk szá­mos előn­nyel ren­del­ke­zik egy­hen­ge­res ve­tély­tár­sai­hoz vi­szo­nyít­va. Lény­ege­sen erő­sebb tő­lük. Két hen­ger­ben vi­szony­lag gyor­sab­ban és tö­ké­le­te­seb­ben le­het elé­get­ni egy­ség­nyi ben­zin-le­ve­gő ke­ve­ré­ket, mint egy­ben. A blokk 10.000-es per­cen­kén­ti főt­en­gely for­du­la­ton 52 ló­erőt ké­pes moz­gó­sí­ta­ni, de ha kell el­fo­rog egé­szen 12.500-ig. A haj­tó­mű már ala­cso­nyabb 4-5000-es for­du­lat­tól is kel­lő len­dü­let­tel ránt­ja elő­re a gépet. A szé­les hasz­nál­ha­tó for­du­lat­tar­to­mány nem kö­ve­te­li meg az in­ten­zív vál­tó­kar­-ke­ze­lést me­net köz­ben. Ma­gya­rul, ha gyor­san aka­runk ha­lad­ni egy tech­ni­ká­sabb sza­ka­szon, ak­kor sem kell a vál­tó­ka­ron láb­bal gi­tá­roz­ni.

 

Mi tart­ja össze?

A váz ma­ga egy kü­lön mű­sza­ki kü­lön­le­ges­ség ezen a mo­to­ron. A blok­kot te­her­vi­se­lő elem­ként épí­tet­ték be­le, ez szin­te min­den­na­pos. Most jön a meg­le­pe­tés. A tér­há­lós acél cső­váz­hoz, amely a vil­la­nya­kat is ma­gá­ba fog­lal­ja ön­tött alu­mí­ni­um váz­rész csat­la­ko­zik ra­gasz­tás­sal! Mi en­nek az oka? Saj­nos az acél és az alu­mí­ni­um nem he­geszt­he­tő egy­más­hoz emiatt kel­lett al­kal­maz­ni ezt a kü­lön­le­ges kö­té­si tech­ni­kát. Az alu­mí­ni­um­váz elem­hez, há­tul szin­tén könnyű­fém­ből ké­szült fi­li­grán len­gő­vil­la kap­cso­ló­dik.

 

Mi rú­gó­zik?

Az el­ső ke­rék biz­tos ta­laj­kap­cso­la­tá­ról 45 mm át­mé­rő­jű Mar­zoc­chi te­lesz­kóp vil­la gon­dos­ko­dik. A ru­gós­tag ér­zé­keny ré­sze­it ke­mény paj­zsok vé­dik a fel­ve­rő­dő szennye­ző­dé­sek­től. A hát­só fu­tó­mű­ben Sachs ru­gós­tag igyek­szik el­nyel­ni a ke­rék ál­tal köz­ve­tí­tett üté­se­ket. A rú­gó­zó ele­mek hú­zó és nyo­mó­fo­ko­za­ti irány­ban is tel­jes kö­rű­en ál­lít­ha­tók.

 

 

 

Mi las­sít­ja?

A fék­rend­szer jól pél­dáz­za mi­ként tud tö­ké­le­te­sen együtt mű­köd­ni, a ja­pán és az eu­ró­pai fék­al­kat­rész, ha mind­ket­ten csúcs­mi­nő­sé­get kép­vi­sel­nek. A Nis­sin fő­fék­hen­ger, és fék­nye­reg jap­csi, a hul­lá­mos szé­lű Bra­king tár­csák EU. Be­szál­lí­tók­tól ke­rül­nek a mo­tor­ra. Elől 270 mm-es há­tul 240 mm-s át­mé­rő­jű fék­tár­csák­ba ha­rap­nak a be­té­tek fé­ke­zés so­rán. A szá­ra­zon 122 kg-os mo­tor né­hány ki­ló­val ne­he­zebb mint egy­hen­ge­res ve­tély­tár­sai. Vi­szont ló­erő töb­ble­te, jó­zan gáz­re­ak­ciói, ke­zes fu­tó­mű­ve könnyeb­ben mo­tor­oz­ha­tóvá te­szik.

A gép meg­je­le­né­sé­re le­gin­kább a cso­da­szép szó a leg­meg­fe­le­lőbb. Egy te­rep­mo­tor­nál ál­ta­lá­ban nem so­kat tö­rőd­nek a kül­lem­mel, az a lé­nyeg hogy könnyű, és erős le­gyen, va­la­mint min­den al­kat­rész jól funk­cio­nál­jon. Az Apri­lia ke­cses vo­na­li szin­te ra­bul ejt­he­tik az er­re fo­gé­kony te­rep­mo­to­ro­sok szí­vét. Az ülés alatt elve­zet­tet ki­pu­fo­gó­rend­szer me­rész kül­sőt köl­csö­nöz a hát­só trak­tus­nak. Ver­seny­cél­ra le­het to­vább iz­mo­sí­ta­ni a blok­kot, más be­fecs­ken­de­zé­si tér­kép­pel fel­töl­tött chip-pel, nyi­tott ti­tán ki­pu­fo­gó rend­szer­rel. A fu­tó­mű­be ren­del­he­tünk az Apri­liá­tól erő­sebb ru­gó­kat. Más tu­ning-al­kat­rész nem iga­zán lé­te­zik. A gyár igye­ke­zett min­den­ből a leg­job­bat a mo­tor­ra akaszt­gat­ni. Emiatt nem so­kat kell ba­brál­ni raj­ta.

 

 

 

Műszaki adatok
Aprilia RXV 450
Mo­tor 4 üte­mű, víz­hű­té­ses, OHC, 2 hen­ge­res
Fu­rat x Lö­ket 76,0 x 49,5 mm
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 449 cm3
Sű­rí­té­si arány 12,5:1
Max. Tel­je­sít­mény 52 Le
Max. For­ga­tó­nyo­ma­ték 42 Nm
Vál­tó 5 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus
Váz Tér­há­lós acél­cső és alu­mí­ni­um-önt­vény kom­bi­ná­ció
Fel­füg­gesz­tés elöl 45 mm-es Mar­zoc­chi te­lesz­kóp­vil­la tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­góelő­fe­szí­tés
Fel­füg­gesz­tés há­tul Sachs köz­pon­ti ru­gós­tag, tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­góelő­fe­szí­tés és len­gés­csil­la­pí­tás
Fé­kek elöl Nis­sin fék­nyer­gek, 270 mm-es tár­csá­val
Fé­kek há­tul Ni­sin 240 mm-es tár­csá­val
Első gumi
90/90x21
Hátsó gumi
140/80x18
Hossz x szélesség (kormánynál)
2232 mm x 820 mm
Ülésmagasság 996 mm
Tengelytáv 1479 mm
Tank 7,8 li­ter
Száraz tömeg 113 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.