Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia Scarabeo 125 teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Kincses] Felvétel dátuma: 2010.07.25
Aprilia, Scarabeo 125, bemutató


2007-ben meg­ér­ke­zett az 1993 óta gyár­tott Apri­lia ro­bo­gó nagy csa­lád­já­nak leg­fris­sebb tag­ja, a Sca­ra­beo 125-ös vál­to­za­ta, mely nem kisebb célt tű­zött ma­ga elé, mint vissza­hó­dí­ta­ni a tá­vol-ke­le­ti már­kák fe­lé for­dult vá­sár­ló­kö­zön­sé­get.

Mi­nő­sé­ge, a már jól meg­szo­kott olasz mi­nő­ség. A ki­tű­nő gyor­su­lá­si kész­ség­gel és a meg­fe­le­lő szél­vé­de­lem­mel ren­del­ke­ző mo­dell az egyik leg­hasz­nál­ha­tóbb ro­bo­gók kö­zé eme­li ma­gát. A ro­bo­gó meg­tar­tot­ta ha­gyo­má­nyos, mond­hat­ni klasszi­kus for­má­ját, de a tar­ta­lom és a tech­ni­ka igen so­kat vál­to­zott. A mai kor igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en ala­kí­tot­ták ki a mo­tor erő­for­rá­sát és a kö­ré épü­lő mű­sza­ki ter­mé­ke­ket is.

Gi­u­sep­pe Ric­ci­u­ti al­kot­ta meg az el­ső Sca­ra­beo-t, és azó­ta is be­le-be­le szól a fej­lesz­tés egyes fá­zi­sai­ba. En­nek, és a ha­gyo­mány tisz­te­let­nek kö­szön­he­tő, hogy ha­gyo­má­nyos for­má­ját meg­tar­tot­ta a mo­tor. Bár so­kat fris­sítet­tek raj­ta, de a lám­pák ki­ala­kí­tá­sa, a bur­ko­la­tok for­mái és a szí­nei is megmaradtak.

 

A mo­tort az Apri­lia, a vá­ro­si köz­le­ke­dés­re ter­vez­te, mely­ben gyor­san, és ha­la­dó­san el le­het jut­ni a ter­ve­zett úti cé­lunk vé­gé­re. A vá­sár­lás vagy a par­ko­lás is könnye­dén meg­old­ha­tó a mo­tor­ral. A si­sa­kot fel le­het rög­zí­te­ni a láb­tar­tó­ra, me­net köz­ben pe­dig ké­nyel­me­sen tud­juk el­he­lyez­ni a lábun­kat a meg­fe­le­lő mé­re­tű láb­tér­ben. Az ülé­sek ké­nyel­me­sek, akár egy, akár két sze­mély is ké­nyel­me­sen tud­ja vég­ig­utaz­ni a kí­vánt tá­vot. Bár nem aján­lom azért a mo­tort hosszú tú­rá­kra. A ki­egé­szítő­ként meg­vá­sá­rol­ha­tó cso­mag­tar­tó el tud nyel­ni akár egy nagy­be­vá­sár­lás­nál össze­sze­dett cso­ma­got is.

Ha va­la­ki sok­nak tart­ja a sze­mély­au­tó­já­nak fo­gyasz­tá­sát, és nem fél a kör­nye­ze­ti ha­tá­sok­tól, gon­do­lok itt a me­net­szél­re, jó vá­sárt csi­nál­hat a Sca­ra­beo, 125 cm3-es ro­bo­gó­val. A nagy­mé­re­tű üze­ma­nyag­tar­tály te­le­tölt­ve je­len­tős tá­vol­ság meg­té­te­lé­re te­szi al­kal­mas­sá a jár­mű­vet.

 

Az előd­höz ké­pest lás­suk mi is vál­to­zott: Le­cse­rél­ték a ke­re­ke­ket, a lám­pá­kat és int­egrált fék­rend­szert ala­kí­tot­tak ki. Az erő­for­rás ala­csony emisszi­ós ér­té­ke­ket ért el a mé­ré­sek fo­lya­mán, en­nek el­le­né­re igen agi­li­san moz­gat­ja a mo­tort, és re­me­kül gyor­sít­ja azt.

A kü­lön­bö­ző ki­egé­szítők­kel tel­je­sen sze­mély­re le­het szab­ni ezt a jár­gányt.

Négy­fé­le szín­ből le­het vá­lasz­ta­ni. Pi­ros, kék, ezüst és fe­ke­te.

 

Műszaki adatok
Motor négyütemű, folyadékhűtéses, négyszelepes hengerfejjel
Furat x löket 58 x 47 mm
Hengerűrtartalom 124 cm3
Max. teljesítmény 15 LE 9250 ford./perc
Max. nyomaték 12 Nm 7500 ford./perc
Üzemanyag ellátás Ø 29 mm karburátor
Váltó fokozatmentes automata
Első felfüggesztés 35 mm -es hidraulikus csillapítású teleszkóp
Hátsó felfüggesztés Dupla hátsó rugóstag
Fékek elöl
Ø 260 mm-es féktárcsa, integrál fékrendszer
Fékek hátul Ø 220 mm-es féktárcsa, integrált fékrendszer
Gumiméret elöl: 110/80 x 16R, hátul: 120/80 x 16R
Hosszúság x Szélesség
2040 mm x 720 mm
Ülésmagasság 810 mm
Üzemanyagtank 8 liter
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.00 ccm
Lóerő 19.71
Első kerékméret 100/80-16
Hátsó kerékméret 120/80-16
Első fék Tárcsa
Hátsó fék Tárcsa
Száraz tömeg 154.0 kg
Üzemanyag tartály 8,50 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.