Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BMW F 800 S 2006
[InfoBike.hu | Motortrader-Kincses] Felvétel dátuma: 2010.07.20
BMW, F 800 S, 2006


Kap­tam egy le­he­tő­sé­get egy újabb cso­dás mo­tor ki­pró­bá­lá­sá­ra. Nem más­ról van szó, mint a BMW F800S mo­tor­ke­rék­pár­ról.

Elő­ző tesz­tünk­nél ki­csit köz­be­szólt az idő­já­rás, de a mos­ta­ni elő­re­jel­zés se zi­va­tart, se esőt nem jó­solt, így bi­za­kod­va vág­tunk ne­ki az út­nak. A reg­ge­li in­du­lás­nál jó idő volt, kel­le­mes hő­mér­sék­let, 24 fok, sem­mi nem za­var­hat­ta meg a tesz­tet. A for­gal­mi hely­zet­ből adó­dó­an ki­csit kés­ve tud­tuk át­ven­ni a ki­sze­melt jár­mű­vet, me­lyet azon­nal hasz­ná­lat­ba vet­tünk. A gyúj­tás­kulcs el­for­dí­tá­sá­val az összes ki­jel­ző és mű­szer élet­re kel, elvé­gez­ve ez­zel az el­ső el­le­nőr­zést.

A vész­le­ál­lí­tó vissza­ál­lí­tá­sa és az in­dí­tó gomb le­nyo­má­sa után kel­le­mes bú­gó han­got adott ki a mo­tor, és a ki­pu­fo­gón ki­áram­ló gáz. A ke­ze­lőszer­vek a BMW-től meg­szo­kott mó­don he­lyez­ked­nek el. Bal­ra és jobb­ra is kü­lön kap­cso­ló áll ren­del­ke­zé­sün­kre, ha be­fe­jez­tük a sáv­vál­tást vagy a ka­nya­ro­dást, ak­kor egy har­ma­dik gomb se­gít­sé­gé­vel tud­juk a be­ren­de­zést le­kap­csol­ni. Ter­mé­sze­te­sen min­den kéz­re esik, és könnyen elér­he­tő, így nem a mű­sze­rek ba­brá­lá­sá­val és a kap­cso­lók ke­res­gé­lé­sé­vel kell töl­te­ni me­net köz­ben az időt, ha­nem a for­ga­lom­mal és a kör­nye­ze­tünk­kel fog­lal­koz­ha­tunk. A gyors be­öl­tö­zés után már nem ma­radt más, csak az el­ső üze­ma­nyagkút meg­ke­re­sé­se és a mo­tor fel­tan­ko­lá­sa.

A hő­mér­sék­let elér­te a 32 fo­kot, így igen kel­le­met­len volt ácsin­góz­ni a mo­to­ros vé­dő­fel­sze­re­lés­ben a mo­tor mel­lett. Csap­junk a lo­vak kö­zé. A mo­tor elér­te az üze­mi hő­fo­kot, így már sem­mi nem tart­ha­tott vissza, hogy ke­ze­ink kö­zé ka­pa­rin­tott ma­si­ná­val szel­jük a for­ró asz­fal­tot. Egy idő után a me­net­szél si­ke­re­sen le­hű­tött, így oda tud­tunk fi­gyel­ni a mo­tor rész­le­te­i­re és azok­ra az él­mé­nyek­re mely a mo­tor­ozás köz­ben ért. A mo­tor és a ki­pu­fo­gó kel­le­me­sen du­ru­zso­ló hang­ját hal­lot­tam a si­sa­kom­ban. A mo­tor for­du­lat­szám-tar­to­má­nya a szo­ká­sos V mo­to­ro­ké­val ve­tek­szik, 8-9000 kö­zött le­het for­gat­ni.

A nyo­ma­té­kos 800 cm3-es blokk­nak kö­szön­he­tő­en kel­le­mes út­itár­sunk le­het egy hét­vé­gi mo­tor­ozás so­rán. A 85 LE-s erő­for­rás a hosszabb tá­vú mo­tor­ozás­hoz is elég erőt biz­to­sít. A nyo­ma­ték­kal sincs sem­mi gond, akár két sze­méllyel is meg­fe­le­lő­en le­het gyor­sí­ta­ni. A 187 kg-os szá­raz tö­me­gű mo­tor a köny­nyű sport-tú­ra mo­to­rok so­rá­ba eme­li a tel­je­sen bur­kolt jár­mű­vet. A szél­vé­de­lem nagy­sze­rű volt, bár eb­ben a hő­ség­ben in­kább ki­hagy­tam vol­na ezt az él­ményt, mert a ru­hám alatt egy­re for­róbb volt a hely­zet. Utunk so­rán si­ke­rült is­mét a ma­gyar­or­szá­gi út­vi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en ki­pró­bál­ni több mi­nő­sé­gű asz­fal­ton is (ká­tyúk, gö­drök, he­pe­hu­pák, po­ros és ka­vi­csos, ko­szos) a fu­tó­mű­vet és a gu­mi­abron­csok ta­pa­dá­sát. Si­ke­re­sen hely­táll­t a motorkerékpár futóműve. Egy­szer ho­zott csak kel­le­met­len hely­zet­be, mi­kor a me­leg asz­fal­ton egy po­ros rész­re ér­tem, és a ta­pa­dás meg­szűnt a gu­mi és az út kö­zött. Vi­szont amint ki­sza­ladt a po­ros rész­ről, azon­nal vissza­állt az ad­dig meg­ta­pasz­talt biz­ton­sá­gos út­tar­tá­sa. A mo­tor súly­pont­ja meg­fe­le­lő he­lyen van, így nem je­lent gon­dot, ha ka­nyar­ba kell be­dön­te­ni a mo­tort. Akár egye­dül, akár ket­ten ül­tünk a mo­to­ron, min­dig szel­íden vi­sel­ke­dett, és olyan könnyen le­he­tett irá­nyí­ta­ni, hogy akár egy gye­rek is meg­lo­va­gol­hat­ná :). Igaz, ezt a le­he­tő­sé­get nem pró­bál­tuk ki, mert a mé­ret az igen csak fel­nőt­tes­re van szab­va. Hosszabb úton is, fá­radt­ság nél­kül áll­ha­tunk fel a nye­reg­ből és gyö­nyör­köd­he­tünk mo­tor­unk cso­dás ido­mai­ban. A sze­met és fü­let egy­aránt gyö­nyör­köd­te­tő jár­mű al­kal­mas kez­dő és már mo­tor­oz­ni tu­dó mo­to­ros­nak. Kö­szö­net­tel tar­to­zom a BMW Ma­gyar­or­szág­nak, hogy le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott a mo­tor ki­pró­bá­lá­sá­hoz

 

 

Műszaki adatok
BMW F 800 S 2006
Motor 2 hengeres, DOHC Hengerenkénti szelepszám: 4 Szívó-/kipufogószelepek
Hengerűrtartalom 798 cm3
Furat/löket 82/75,6 mm
Névleges teljesítmény 62,5/85 kW/Le 8 000 ford./ perc
Maximális forgatónyomaték 86 Nm 5 800 ford/ perc
Sűrítési viszony 12,0:1
Keverékképzés elektronikus szívócső-befecskendezé
Tengelykapcsoló mechanikus működtetésű többtárcsás olajfürdős
Váltó hatsebességes
Váz alumínium hídváz
Első futómű 43 mm belsőcső-átmérőjű teleszkópvilla
Hátsó futómű egyágú alumínium lengővilla
Tengelytáv 1466 mm
Villaszög 63,8o
Első fék
elöl két tárcsa, átm. 320 mm
Hátsó fék
egy tárcsa, átm. 265 mm
Első gumi
120/70-ZR17
Hátsó gumi
180/55-ZR17

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 798.00 ccm (48.69 cubic inches)
Lóerő 83.81
Első kerékméret 120/70-17
Hátsó kerékméret 180/55-17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 16.00 litres (4.23 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.