Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BMW K 1200 R sport
[InfoBike.hu | Motortrader-Kincses] Felvétel dátuma: 2010.08.03
BMW, K 1200 R, sportmotor, teszt


A BMW Motorrad a 2006. évi INTERMOT-on mutatta be a nyilvánosságnak nagy teljesítményű motorkerékpárjai negyedik képviselőjét, az új K 1200 R Sportot. A bemutató után egy évvel nyílt lehetőségünk nekünk is kipróbálni ezt a robusztus méretű motorkerékpárt. Már a típusjelzésből is feltűnhet, hogy nem a megszokott, boxer elrendezésű motor található a vázban, hanem a nemrég kifejlesztett, 1157 cm3-es, soros, négyhengeres erőforrás. Mi azt már tapasztalhattuk, hogy ez az erőforrás igencsak egyenletesen adja le a teljesítményt, és a motoros keze között nagy teste ellenére is egy igen kezes bárány.\\n

Kap­cso­lat­tar­tónk te­le­fon­ja után össze­dug­tuk a fe­jün­ket, hogy is le­het­ne el­jut­ni, va­la­mint a teszt után vissza­jut­tat­ni a K1200R-t. Ki­sebb szer­ve­zés után meg­volt a meg­ol­dás, és a tesz­tem­ber is. Fel­ju­tot­tunk a köz­pont­ba, ahol meg­kap­tuk az ezüst­szín­ben pom­pá­zó álom­jár­gányt. Öl­töz­kö­dés, be­me­le­gí­tés (se a mo­tor­nak, se ne­kem, nem sok plusz moz­gás­ra volt szük­sé­gem, mert épp a hő­ség­re­kor­do­kat akar­ta az idő­já­rás meg­dön­te­ni) majd in­du­lás ha­za­fe­lé. Két­fé­le úton tud­tam vol­na ha­za­jut­ni, az egyik az au­tó­pá­lya hasz­ná­la­tá­val, a má­sik egy ki­csit hosszabb, de ta­lán élve­ze­te­sebb. Nem so­kat ta­na­kod­tam a dol­gon, irány a Mát­ra és a Bükk út­jai. Em­lé­ke­im sze­rint nem vol­tak ve­szé­lye­sen rosszak er­re­fe­lé a ka­nya­rok, és az út mi­nő­sé­ge, de a mo­tor ké­pes­sé­ge­i­nek ha­tá­rát nem le­he­tett még ki­pró­bál­ni.

 Kis vá­ro­si köz­le­ke­dés után, ahol meg­le­pe­té­sem­re a nagy­tes­tű mo­tor­ral igen­csak jól le­he­tett ha­lad­ni, akár a for­ga­lom­mal együtt, akár az au­tók kö­zött szla­lo­moz­va is. A se­bes­ség­vál­tót csak ak­kor kel­lett hasz­nál­ni, ha meg­áll­tam egy-egy pi­ros lám­pá­nál, vagy on­nan el kel­lett in­dul­nom. A nagy nyo­ma­ték­kal ren­del­ke­ző mo­tor ötö­dik fo­ko­za­tig fel­vált­va szin­te min­den hely­zet­ben meg­ol­dot­ta a ha­la­dá­si és gyor­sí­tá­si fe­la­da­to­kat. A vá­ros­ból ki­ér­ve egy „tisz­ta” út­sza­kasz­ra, ahol sen­ki­nek sem ve­szé­lyez­tet­tem a tes­ti és anya­gi biz­ton­sá­gát, a leg­na­gyobb se­bes­ség fo­ko­zat­ban 80 km/órá­ról gyor­sít­va egé­szen 250 km/órá­ig fo­lya­ma­to­san és eről­kö­dés nél­kül gyor­sí­tott alat­tam a mo­tor. 150-től kel­lett ki­csit lej­jebb húz­ni a fe­jem, mert már erő­sö­dött a me­net­szél, de amint ki­csit összébb húz­tam ma­gam, már min­den rend­ben volt.

A se­bes­sé­get vissza­vé­ve vissza­tér­tem a kö­zút­ra, és uta­mat a Mát­ra ka­nyar­gós út­jai fe­lé vet­tem. Az au­tó­sok se­gí­tet­ték a ha­la­dá­som, és aki ész­re­vett ki­csit lej­jebb hú­zó­dott, és több he­lyet en­ge­dett. Kö­szön­he­tő ez a mo­tor szép fe­ji­do­má­nak, és a na­gyobb tes­té­nek, ami ta­lán könnyeb­ben ész­re­ve­he­tő a töb­bi köz­le­ke­dő számá­ra. A ka­nyar­gós úton meg­mu­tat­ko­zott a fu­tó­mű erős­sé­ge, és a meg­fe­le­lő gu­mi­vá­lasz­tás. Nagy élve­ze­tet je­len­tett, hogy a sport­mo­to­rok­kal már több­ször is meg­járt ka­nya­ro­kat egy ne­he­zebb, és na­gyobb tes­tű mo­tor­ral is igen csak spor­to­san be le­he­tett ven­ni.Az elek­tro­ni­ku­san me­net­köz­ben ál­lít­ha­tó fu­tó­mű­nek kö­szön­he­tő­en, igen vál­to­za­tos út­vo­na­lon le­he­tett köz­le­ked­ni. A jó mi­nő­sé­gű útról ha­za­fe­lé me­net saj­nos több eset­ben is kel­le­met­len, és igen csak ká­tyús út­vo­na­lon ve­ze­tett az utam. Ilyen­kor a kom­fort fo­ko­zat kap­cso­lá­sa után – bár las­sab­ban –, de igen­csak si­mán le­he­tett ve­zet­ni a mo­tort. Ki­egyen­get­te az útegye­net­len­sé­ge­ket és a gö­drö­ket. Ter­mé­sze­te­sen a ka­nyar­sta­bi­li­tá­sa és a gyor­sí­tás­kor, fé­ke­zés­kor a bó­lin­tá­si kész­sé­ge is je­len­tő­sen meg­nőtt. A fu­tó­mű be­ál­lí­tá­sa 3 fo­ko­zat­ban tör­tén­het. Kom­fort, nor­mál és sport. Ezek­kel a le­he­tő­sé­gek­kel min­den­ki a ter­he­lés­nek és stí­lu­sá­nak meg­fe­le­lő­en be tud­ja ál­lí­ta­ni a számá­ra ked­ve­ző ér­té­ke­ket. Egy hosszú tú­ra után fá­rad­tan, de fel­csi­gáz­va tol­tam pi­he­nő­re a mo­tort, tud­va, hogy a hol­na­pi nap is le­ga­lább ilyen iz­gal­mas lesz.

 Más­nap reg­gel ki­pi­hen­ten in­dul­tunk fel Ör­kény­be az Eu­ro-Ring pály­ára, ahol a mo­tor vég­ső kor­lá­tait is meg­is­mer­het­jük. Sze­ren­csé­sen meg­ér­kez­ve, és be­me­le­gít­ve a mo­tort megkezdtük a kö­rö­zést, az is­mer­ke­dést a pá­lyá­val. A hő­mér­sék­let emel­ke­dé­sé­vel, és a pár kör meg­té­te­le után, a gu­mik is elér­ték a meg­fe­le­lő hő­mér­sék­le­tet. A ka­nya­ro­kat kezdtük ha­son­ló íven ven­ni, és azo­nos se­bes­ség­gel meg­tá­mad­ni, mint a ki­he­gye­zett sport­mo­to­ros pi­ló­ták. Ter­mé­sze­te­sen nem le­het egyér­tel­mű­en össze­ha­son­lí­ta­ni egy ke­mény, ki­fe­je­zet­ten pály­ára te­rem­tett mo­tor­ral, de még­is meg kell ten­ni spor­tos vi­sel­ke­dé­se miatt. Egy ha­son­ló mé­re­tű mo­tor­ral igen­csak fel tud­ja ven­ni a ver­senyt ne­héz haj­tá­sa, és sú­lya el­le­né­re is. Ter­mé­sze­te­sen sok gya­kor­lás­sal, és egy sport­gu­mi fel­sze­re­lé­sé­vel még ha­tá­so­sabb és gyor­sabb kö­rö­ket le­het­ne men­ni a mo­tor­ral, de így sem le­he­tett sem­mi­lyen pa­nasz a kö­ri­dők­re. A tú­rá­zá­si haj­lan­dó­sá­ga a mo­tor­nak na­gyon kel­le­mes, mi­vel hosszabb tá­von sem gém­be­red­tem el. A hát­só­mon egyet­len pil­la­na­tig sem érez­tem, hogy a nye­reg ké­nyel­met­len len­ne. Sőt, az ülés hát­só ré­sze is hi­he­tet­le­nül ké­nyel­mes. Kom­for­tos az egész mo­tor. A ple­xi és a fe­ji­dom a mo­to­ron ül­ve tá­vo­li­nak tű­nik, de még­is ké­nyel­mes, és jól át­lát­ha­tó az egész mű­szer­fal. A fe­ji­dom­ba int­egrált lám­pa­test egy­más­sal el­tol­tan tar­tal­maz­za a tá­vol­sá­gi és a nor­mál fényt su­gár­zó fény­for­rá­so­kat. A meg­je­le­né­se ha­son­la­tos a sport­vál­to­zat­hoz, va­gy­is a R 1200 S-hez. Az idom csak a mo­tor ké­vés­sé lát­vá­nyos ré­szét ta­kar­ja el, és a szé­pen meg­for­má­zott blokk ki­lát­szik a fél-idom alól. A há­ro­m­utas ka­ta­li­zá­tor se­gí­ti a kör­nye­ze­ti ter­he­lés csök­ken­té­sét. A mo­tor al­kal­mas a hosszas tú­rá­kra és a rö­vid, de iz­gal­mas ka­nyar­va­dá­szat­ra is. Én meg­sze­ret­tem a mo­tort. A szol­gál­ta­tá­sok és a már meg­szo­kott mi­nő­ség­nek, va­la­mint a hosszú szer­viz in­ter­val­lum­nak kö­szön­he­tő­en a jár­mű ára na­gyon rö­vid idő alatt meg­té­rül­het, az el­ső kör­ben ma­gas­nak tű­nő alap­ár el­le­né­re is.

BMW K 1200 R sport
Hengerűrtartalom
1157 cm3
Névleges teljesítmény
120kW / 163LE 10250 ford./perc
Maximá­lis forgatónyomaték
127 Nm 8250 ford./perc 
Hengerek száma
4
Váltó
körmös kapcsolású, hatsebességes vál­tó 
Szekunder hajtás
kardántengely
Első futómű
BMW Duolever
Hátsó futómű
BMW Paralever
Fékek elől dupla tárcsa, Ø 320 mm
Fékek hátul szimpla tárcsa, Ø 265 mm,  Ø 265 mm, extraként BMW Motorrad Integral ABS

Hosszúság
2228 mm 
Ülésmagasság
820 (790) mm
Saját tömeg feltankolva
237 kg
Tank térfogata
19 l 
Végsebesség
>200 km/h
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.