Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BMW R 1200 GS, R 1200 GS Adventure 2010
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.06.16A boxer blokkal szerelt modellek történelme 30 évvel ezelőtre nyúlik vissza. Azóta eltelt időszak alatt univerzális modellé nőtte ki magát, mely a hétköznapokban és a hétvégi kiruccanások alkalmával is megállja a helyét. Lássuk miben változott a R 1200 GS és R 1200 GS Adventure modell 2010-re

Az új BMW R 1200 GS és R 1200 GS Ad­ven­tu­re leg­fon­to­sabb jel­lem­ző­i­nek át­te­kin­té­se:

BMW R 1200 GS

BMW R 1200 GS Adventure

 

• Új, még di­na­mi­ku­sabb mo­tor és haj­tás­rend­szer, hen­ge­ren­ként im­már két fe­lül­fek­vő ve­zér­műt­en­gellyel, va­la­mint ra­diá­lis sze­le­pel­ren­de­zés­sel

• A leg­na­gyobb tel­je­sít­mény 7.750-es per­cen­kén­ti for­du­lat­szám­nál öt szá­za­lék­kal 81 kW (110 LE) ér­ték­re, míg a 6.000-es for­du­lat­nál meg­je­le­nő ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­ték 120 new­ton­mé­ter­re nőtt

• Szé­le­sebb for­du­lat­szám-tar­to­mány a ma­xi­má­lis ér­ték 8.000-ről 8.500 per­cen­kén­ti for­du­lat­ra nö­ve­lé­sé­vel

• Jól ér­zé­kel­he­tő­en nyo­ma­té­ko­sabb mo­tor-ka­rak­te­risz­ti­ka és ked­ve­zőbb gyor­su­lá­si ké­pes­ség

• Elek­tro­ni­kus sza­bály­zá­sú sze­lep a ki­pu­fo­gó­rend­szer­ben, a mar­káns és erő­tel­jes hang­zás szol­gá­la­tá­ban

• Szí­nár­nya­la­tok ki­fe­je­zet­ten a BMW R 1200 GS számá­ra: „Al­pe­si-fe­hér”, „Mag­ma-vö­rös”, „Ost­ra-szür­ke matt me­tál”, „Za­fír-fe­ke­te me­tál”

 

 

• Szí­nár­nya­la­tok ki­fe­je­zet­ten a BMW R 1200 GS Ad­ven­tu­re számá­ra: „Füs­te­züst matt me­tál”, „Vi­lá­gos­sár­ga me­tál”

• Ex­tra ­fel­sze­re­lé­sek to­vább bő­ví­tett pro­gram­ja és test­re sza­bott ki­egé­szítők kí­ná­la­ta, a BMW jól is­mert, rend­kí­vül ma­gas szín­vo­na­lán

• Ere­de­ti ki­egé­szítő­ként új, LED-tech­ni­ká­jú ki­egé­szítő fény­szó­ró az R 1200 GS számá­ra

Új BMW R 1200 GS és R 1200 GS Ad­ven­tu­re mo­dell­je­i­vel a BMW Mo­tor­rad új fe­je­ze­tet nyit GS-sor­oza­ta si­ker­tör­té­ne­té­ben, amely im­már kö­zel há­rom év­ti­ze­de szol­gál a nagy hen­ge­rűr­tar­tal­mú tú­ra­en­du­rók min­tá­jául. Már az R 1200 GS és R 1200 GS Ad­ven­tu­re elő­ző ge­ner­áció­ja is ki­fe­je­zet­ten di­na­mi­kus me­net­tel­je­sít­mé­nye­ket és in­ten­zív vo­nó­erőt kí­nált, amit a hosszú tú­rák te­kin­te­té­ben is igen szé­les kö­rű al­kal­maz­ha­tó­ság, va­la­mint a ka­nyar­gós or­szág­utak in­ten­zív és élve­ze­tes él­mé­nye tett tel­jes­sé. A BMW Mo­tor­rad most min­de­zen eré­nye­ket az új mo­tor­ral kí­ván­ja to­vább erő­sí­te­ni.

Az új szelepfedél árulkodik az új típusról

Kon­struk­ció­ját és alap­ve­tő fe­lé­pí­té­sét te­kint­ve az új bo­xer­mo­tor mű­sza­ki alap­jául a BMW HP2 Sport DOHC-erő­for­rá­sa szol­gált, amit ter­ve­zői a BMW R 1200 GS és R 1200 GS Ad­ven­tu­re számá­ra a tú­ra­en­du­rók spe­ciá­lis igé­nye­it szem előtt tart­va cél­zot­tan dol­goz­tak át, il­let­ve fej­lesz­tet­tek to­vább.


 
Technikai adatok
Üzemanyag tartály 20.00 litres (5.28 gallons)
Száraz tömeg 203.0 kg (447.5 pounds)
Hátsó fék Single disc
Első fék Double disc
Első kerékméret 110/80-R19
Hátsó kerékméret 150/70-R17
Hengerűrtartalom 1170.00 ccm (71.39 cubic inches)
Lóerő 103.25
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.