tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Beta ARK LC Átalakulás
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.19
Beta, robogó, tuning, ARK


Az aláb­bi ro­bo­gó nem csak azért fi­gye­lem­fel­kel­tő, mert vi­szony-­lag ke­vés fut be­lő­le Ma­gyar­or­szá­gon és mert min­den­fé­le tu­ning nél­kül is ki­emel­ke­dik a tö­meg­ből, ha­nem azért is, mert Ana­nász és csa­pa­ta mind op­ti­kai, mind me­cha­ni­kai tu­ning­gal lát­ták el az olasz ro­bo­gó­cso­dát.

A ro­bo­gó tu­laj­do­no­sa, Ana­nász 2008-ban mu­tat­ko­zott be egy Kymco Grand dink mo­del­lel, mely nagy­részt op­ti­kai tuning­gal, ha­tal­mas hang­szó­rók­kal és dü­bör­gő ki­pu­fo­gódob­já­val ráz­ta fel a vá­ros ut­cáit.

A Beta fényezése fenomenális lett...

Most vi­szont már nem csak op­ti­kai, ha­nem egy támogatója a www.sco­o­ter­ser­vi­ce.hu se­gít­sé­gé­vel me­cha­ni­kai­lag is agyon­tu­nin­golt 50-ese­ket kez­dett meg­ál­mod­ni a fe­jé­ben. Az ered­mény ma­gá­ért be­szél...


A Kymco után az olasz Be­ta ARK mo­dell ke­rült elő­tér­be. A Be­ta gyár fő­ként off-ro­ad mo­dell­jei ré­vén is­mert ná­lunk, de kis­ha­zá­já­ban Ola­szor­szág­ban elő­sze­re­tett pél­dány, és jó alap­mo­dell­nek bi­zo­nyul, ha tu­nin­go­lás­ról esik szó. Az 1904-ben ala­pí­tott fi­ren­zei gyár an­nak ide­jén ke­rék­párgyár­tás­sal fog­lal­ko­zott, majd 1940-ben tért át a mo­tor­ke­rék­pár gyár­tás­ra.

A gyár­ra jel­lem­ző, hogy sa­ját irány­vo­na­lat kö­vet és egye­di mo­tor­ke­rék­pá­rok­kal nyű­gö­zi le a nagy­kö­zön­sé­get.

A Triál mo­del­lek mel­lett az ARK ne­ve­ze­tű mo­del­lel, egy új je­len­ség­gel áll­tak elő. Ezt az új je­len­sé­get "te­re­pro­bo­gó" jel­ző­vel il­let­ték meg. A ro­bo­gók kö­zül az egyik le­ge­rő­sebb ké­tü­te­mű Mi­nar­el­li blok­kal sze­re­lik, ru­gó­út­ja "te­re­pro­bo­gó" lé­vén hosszú­nak mond­ha­tó, kül­se­je ag­resszív meg­je­le­nést köl­csö­nöz. Egye­di jel­lem­vo­ná­sa a off-ro­ados el­ső sár­vé­dő és dup­la ke­rek el­ső lám­pa­tes­tek.

T.O.P gá­zos ál­lít­ha­tó te­lesz­kó­p állítható előfeszítéssel rendelkezik
 Sokan azt gondolják, hogy a fejidom sem gyári

A már alap­ból nem gyen­ge ro­bo­gót Ana­ná­szék még job­ban meg­za­bo­láz­ták. Egy MHR 70-es Ma­los­si hen­gert, Ma­los­si főt­en­gelyt és KOYO főt­en­gelycsa­pá­gya­kat ka­pott. A dob is ter­mé­sze­te­sen le­ke­rült és szin­tén Ma­los­si ál­tal gyár­tott ki­pu­fo­gó ke­rült a ré­gi he­lyé­re. A va­rió és ék­szíj sem ma­radt gyá­ri az új hen­ger­hez és dob­hoz va­ló Ma­los­si mul­ti­var va­riá­tor KEV­LAR-X Ma­los­si ék­szíjat és Ma­los­si ék­szíj­tár­csát ka­pott az ARK.

A kül­se­je te­rén is ha­tal­mas vál­to­zá­so­kon esett át a ro­bo­gó, amely al­ma­zöld-li­la-fe­hér kom­bi­ná­ció­jú színt ka­pott.

Még a ke­rék sem ma­radt szo­kvá­nyos, IN­NOVA gyárt­má­nyú zöld 130/60-13-as ver­seny­gu­mik ke­rült­ek a fe­hér szin­te­re­zett fel­nik­re. Arie­te mar­ko­lat és alu­mí­ni­um ta­po­só, va­la­mint láb­tar­tó dob­ja fel a Be­tát.
A hátsó traktus is kellően sportos A zöld gumik és hullámos féktárcsák is kiemelik a tömegből a Betát

A gyár­ilag jól tel­je­sí­tő fu­tó­mű el­le­né­re há­tul­ra egy T.O.P gá­zos ál­lít­ha­tó te­lesz­kó­pra cse­rél­ték a hát­só ru­gós­ta­got, mely ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés­sel ren­del­ke­zik.

Szin­te már min­dent ki­cse­rél­tek a srá­cok a ro­bo­gón, csak a fé­kek te­kin­te­té­ben ma­radt né­mi ten­ni­va­ló. A na­gyobb tel­je­sít­mény, ter­mé­sze­te­sen na­gyobb fék­ha­tást is kö­ve­tel, en­nek meg­te­rem­té­se ér­de­ké­ben a na­gyon jól mu­ta­tó BRA­KE hul­lá­mos fék­tár­csa és SBS fék­be­té­tek se­gí­tik a las­su­lást.


Ter­mé­sze­te­sen Ana­nász és a sco­o­ter­ser­vi­ce.hu csa­pa­ta nem ér­te be ennyi­vel, a mo­del­len a gyá­ri vi­lá­gí­tást még szí­nes LED-es égők­re fog­ják a ké­sőb­bi­ek­ben cse­rél­ni és egy kis ne­on­vi­lá­gí­tás is fel­ke­rül az ARK-ra.
A műszerfal maradt a gyári Viszont a karbonmintás berugókar természetesen nem gyári

Ered­mé­nyül irigy­lés­re mél­tó tel­je­sít­ménnyel ör­ven­dez­tet meg egy ilyen cso­da lét­re­ho­zá­sa és emel­lett biz­tos le­he­tünk, hogy ahol ép­pen fel­tű­nünk, ott nem ma­rad olyan em­ber, aki­nek ne akad­na meg a sze­me az ex­tra­va­gáns ro­bo­gón.


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.