Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CBR 600 RR és 1000 RR C-ABS teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.26
Honda, CBR 600 RR, super sport


Mi­kor a teszt utá­ni na­pon a cikk írá­sát el­kezdtem, még min­dig az előző napi él­mé­nyek ha­tá­sa alatt áll­tam. El­ső ta­lál­ko­zóm a Hon­da új C-ABS rend­sze­ré­vel fel­sze­relt CBR-ek­kel a tö­kö­li re­pü­lő­té­ren ki­ala­kí­tott köz­le­ke­dés­biz­ton­sá­gi teszt­pá­lyán tör­tént.

Mi­előtt be­le­vág­nék az él­mé­nye­im is­mer­te­té­sé­be, ej­te­nék pár szót a Hon­da két sport­mo­tor­já­ról. A meg­je­le­né­se­kor nagy vi­tá­kat ki­vál­tó CBR 1000 tu­laj­don­kép­pen nem vál­to­zott a 2008-as ver­zió­hoz ké­pest, min­dössze a fes­té­sén mó­do­sí­tot­tak. Ma­radt a meg­kur­tí­tott ol­da­li­dom, és a so­kak ál­tal kri­ti­zált bi­ka­fej­sze­rű fe­ji­dom, to­váb­bá a mo­tor ha­sa alatt el­he­lye­zett ki­pu­fo­gó­rend­szer. A Rep­sol fé­nye­zés na­gyon jól áll a Fi­re­bla­de-nek! A fes­tés szí­ne­i­nek ra­fi­nált kom­bi­ná­lá­sá­val még zö­mök­ebb ha­tást kelt az amúgy is 600-as mé­re­tű mo­tor.

2009-re a má­sik meg­je­lent szín­vál­to­zat a HRC a Hon­da tra­di­cio­ná­lis ver­seny­szí­ne­it vo­nul­tat­ja fel. A 600-as CBR tech­ni­ká­já­ba eh­hez ké­pest már kö­nyé­kig be­le­túr­tak a Hon­da mér­nö­kei. A „hat­de­ci­sek" ki­éle­zett ver­se­nyé­ben szin­te egy perc­re sem áll­hat le a fej­lesz­tés, hi­szen a kon­ku­ren­cia sem tét­len­ke­dik. Aki a leg­jobb akar len­ni, an­nak egy ki­csi­vel min­dig a töb­bi­ek előtt kell jár­nia, ahogy ezt a Hon­da is te­szi. A hat­szá­zas szu­per­sport-gép­nél át­dol­goz­ták a hen­ger­fej csa­tor­náit az ide­á­li­sabb nyo­ma­ték­ki­fej­tés ér­de­ké­ben. Új, ki­sebb sur­ló­dá­sú du­gattyú­kat és át­ter­ve­zett ki­pu­fo­gó­rend­szert is ka­pott a mo­tor. A mó­do­sí­tá­sok ha­tá­sá­ra a nyo­ma­ték­gör­be 8000-12000-ig ter­je­dő tar­to­má­nyá­ban kö­zel 4%-kal nö­ve­ke­dett a for­ga­tó­nyo­ma­ték. Le­het, hogy ez az adat egy el­ső­sor­ban ut­cai fel­hasz­ná­lás­ra ké­szí­tett mo­tor­nál el­ha­nya­gol­ha­tó len­ne... De nem sza­bad fi­gyel­men kí­vül hagy­ni egy rend­szám­mal el­lá­tott pá­lya­mo­tor­nál, ahol egy­ál­ta­lán nem min­degy, hogy mi­lyen rö­vid idő alatt ké­pes ki­gyor­sí­ta­ni a tech­ni­ka! Ott min­den ti­zed­má­sod­perc, gramm, ló­erő és new­ton­mé­ter szá­mít.

A mo­tor kül­se­jén, az ido­mok­on is ész­re­ve­he­tő a vál­toz­ta­tás nyo­ma, de ez olyan kis­mér­té­kű, hogy a gép ka­rak­te­rén sem­mit sem vál­toz­tat. Ma­radt a könnyű, már-már lé­gies for­ma­vi­lág. Ahol csak tud­tak, igye­kez­tek a mo­tor sú­lyá­ból le­fa­rag­ni, ezért a blokk, a ki­pu­fo­gó­rend­szer, a fék­nyer­gek mind ve­szí­tet­tek a sú­lyuk­ból. Er­re szük­ség is volt, mi­vel az ABS rend­szer 10 ki­ló­val nö­ve­li meg a gépe­zet sú­lyát. A fék asszisz­tens ele­me­it igye­kez­tek mi­nél kö­ze­lebb el­he­lyez­ni a jár­mű tö­meg­kö­zép­pont­já­hoz, ezért an­nak ve­zet­he­tő­sé­gén nem ron­ta­nak az újon­nan fel­sze­relt al­kat­ré­szek. A mű­szer­fa­lon el­he­lyez­tek egy a sport­mo­to­rok­nál még so­has­em lá­tott jel­ző­lám­pát, amely­nek fe­li­ra­ta „ABS". Az új fék­rend­szer egé­szen más elven mű­kö­dik, mint az idá­ig al­kal­ma­zott rend­sze­rek.


Ne sza­lad­junk ennyi­re elő­re, kezdjük egy kis tör­té­nel­mem­mel!

Ka­zu­hi­ko Ta­ni, a Hon­da elek­tro­ni­kus ABS fej­lesz­tő mér­nök­csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­je irá­nyí­tá­sá­val 2003-ban kez­dő­dött meg a sport­mo­to­ro­kra szánt rend­sze­rek ter­ve­zé­se. A mun­ká­la­tok­ba be­von­ták a leg­na­gyobb eu­ró­pai, a né­met fej­lesz­tő­köz­pon­tot is. On­nan Oli­ver Fuchs mér­nök Ja­pán­ba lá­to­ga­tott, hogy vá­zol­ja az át­lag eu­ró­pai vá­sár­ló mi­lyen tel­je­sít­ményt és vi­sel­ke­dést vár el egy sport blok­ko­lás­gát­ló­tól. Ké­nyes fe­la­da­tot kel­lett meg­ol­da­ni­uk, hi­szen a sport­mo­to­ro­sok köz­tu­dot­tan na­gyon szőr­szál­ha­so­ga­tó­ak, ne­he­zen fo­gad­nak el szo­kat­lan és merő­ben új dol­go­kat. Az el­ső pro­to­tí­pu­sok el­ké­szí­té­se után a tesz­te­lés a ver­seny­pá­lyán foly­ta­tó­dott. 2007-re már elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ba ke­rült a pro­jekt. 2009-re pe­dig már a mo­tor­sza­lon­ban kel­le­ti ma­gát az új­don­ság.

Az új ABS rend­szer na­gyon gyors mű­kö­dé­sű. Me­net köz­ben nem le­het érez­ni, hogy mi­kor kezd dol­goz­ni! Nincs sem­mi­fé­le za­va­ró pum­pá­lás a fék­ka­ro­kon! A tesz­ten há­rom­fé­le pá­lyán le­he­tett a rend­szert ki­pró­bál­ni. Nor­mál ér­des asz­falt, ho­mok­kal fel­szórt asz­falt, vi­zes asz­falt. A Hon­da mun­ka­tár­sai az eli­ga­zí­tá­son meg­kér­tek ben­nün­ket, hogy a teszt­pá­lyán ma­xi­má­li­san 90 km/h-s se­bes­ség­gel ha­lad­va kezdjünk fé­kez­ni a ki­he­lye­zett bó­ják vo­na­lá­ban. Kér­tek ar­ra is, hogy ezt a se­bes­sé­get túl­zot­tan ne lép­jük át.

Az el­ső kör­ben a CBR 600 RR-et vá­lasz­tot­tam, szá­raz asz­fal­ton, nagy gáz, egyes, ket­tő, 100 km/h, el­ső fék, kup­lung, meg­ál­lás. Az el­ső fé­ket mar­kol­tam ren­de­sen, hi­szen ro­ha­mo­san kö­ze­le­dett a pá­lya vé­ge. A há­tul­ja pár cen­ti­mé­ter­re el­emel­ked­he­tett, amit a mo­tor fi­nom ri­szá­lás­sal jel­zett a meg­ál­lás előt­ti má­sod­perc­ben. A fé­ke­zés alatt az elek­tro­ni­ka szin­te vég­ig az úton tar­tot­ta a hát­só ke­re­ket.

   
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 999.00 ccm (60.96 cubic inches)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/55-ZR17
Első fék Double disc. ABS
Hátsó fék Single disc. ABS
Üzemanyag tartály 17.78 litres (4.70 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.